ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conserve

K AH0 N S ER1 V   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conserve-, *conserve*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conserve[VT] ถนอมอาหาร (ผลไม้)
conserve[VT] ทำให้ปลอดภัย, See also: ทำให้คงไว้, Syn. save, preserve, maintain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conserve(คันเซิร์ฟว') {conserved,conserving,conserves} vt. สงวน,เก็บรักษา,ดองหรือกวน (ผลไม้) n. ของดอง (ผลไม้) ,ผลไม้กวน, Syn. preserve,

English-Thai: Nontri Dictionary
conserve(n) ผลไม้กวน,ผลไม้แช่อิ่ม,ผลไม้ดอง,ของดอง
conserve(vt) อนุรักษ์,สงวน,รักษา,พิทักษ์,ป้องกัน,เก็บรักษา,ออม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conserved Plant พืชอนุรักษ์
พืชชนิดที่กำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาว่า ด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์ ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here's your daily drought reminder to conserve agua.นี่เป็นคำเตือนประจำวัน เพื่อจะประหยัดน้ำ A Cinderella Story (2004)
Help me! Got to conserve air.ช่วยผมด้วย ต้องการอากาศหายใจ Mr. Monk and the Panic Room (2004)
Conserve your ammunition!จริงๆ มักจะเป็นพวกฟันเน่า ขี้เหล้า ไม่ก็หัวเหม่ง King Kong (2005)
Mommy has to conserve her energy for more important things.แม่เขาต้องเก็บแรงไว้ ทำเรื่องสำคัญนะจ้ะ Now You Know (2007)
Conserve the water!ทำอะไรน่ะ Flowers for My Life (2007)
We must conserve the food we have for our army.เจ้าต้องสงวนอาหารไว้ให้กองทัพ The Labyrinth of Gedref (2008)
At the right distance from the sun, not too far, not too near, the Earth's perfect balance enabled it to conserve water in liquid form.ที่ระยะทางพอเหมาะจากดวงอาทิตย์ ไม่ใกล้เกินไป ไม่ไกลเกินไป ดุลยภาพอันสมบูรณ์แบบของโลก เอื้อต่อการดำรงอยู่ของน้ำ ในรูปแบบของของเหลว Home (2009)
He murdered those miners buried alive with him... to conserve his own goddamn air.ที่วอร์เด้นจะมีโอกาสฟื้น จากอาการโคม่า ขอโปรดพระเจ้า อย่าให้มีปาฏิหารย์เกิดขึ้น แก่แฮร์รี่ วอร์เด้นเลย My Bloody Valentine (2009)
That completely was a forward pass which they threw intentionally incomplete to avoid loss of yardage or to conserve time.ซึ่งพวกเขาจงใจขว้างไม่ให้ผ่าน เพื่อเลี่ยงการเสียระยะขว้าง หรือประหยัดเวลา ไม่อยากเชื่อว่าพวกเขาไม่โดนทำโทษ ด้วยการตัดคะแนน The Cornhusker Vortex (2009)
Conserve some oxygen in there.สูดอากาศออกซิเจนหน่อย 17 Again (2009)
We've got to conserve ammunition.แล้วก็ประหยัดกระสุนไว้ Predators (2010)
Why the ship's been trying to conserve power.ว่าทำไมยานลำนี้ถึงพยายาม ที่จะถนอมพลังงาน Sabotage (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conserveHe conserved his energy for the next game.
conserveWe must try to conserve our natural resources.
conserveWhen bears sleep or lie down, their postures depend on whether they want to get rid of heat or conserve it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สงวน[V] preserve, See also: conserve, save, husband, keep, Syn. ถนอม, รักษา, เก็บ, Example: ทหารต้องยอมวางอาวุธเพื่อเปิดทางผ่านให้แก่กองทัพญี่ปุ่น เพื่อสงวนชีวิตคนไทยไว้, Thai definition: ถนอมรักษาไว้, หวงแหนไว้
อนุรักษ์[V] conserve, See also: preserve, protect, take care of, guard, Syn. รักษา, สงวน, Ant. ทำลาย, Example: ประเทศไทยกับลาวทำความตกลงร่วมกันในการแสวงประโยชน์และอนุรักษ์ปลาบึกในลำน้ำโขง, Thai definition: รักษาให้คงเดิม, Notes: (สันสกฤต)
ออม[V] save, See also: conserve, reserve, husband, Syn. ถนอม, สงวน, เก็บ, Example: เธออยากจะหลับตาพักสักงีบ เพื่อออมแรงไว้ตรวจงานของลูกศิษย์
ป่าสงวน[N] conserved forest, See also: forestry preservation, preserved forest, Example: ชาวบ้านบางคนก็อพยพย้ายถิ่นทำกินเข้าไปในป่าสงวนแห่งชาติซึ่งมีอยู่นับสิบล้านคน, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ป่าไม้ที่ห้ามการตัดไม้และล่าสัตว์
ออมอด[V] save, See also: conserve, economize, Syn. อดออม, ประหยัด, ถนอม, Example: เราต้องพยายามออมอด เพื่ออนาคตข้างหน้า
ถนอม[V] preserve, See also: conserve, save, husband, Syn. เก็บ, รักษา, Example: อย่างหนึ่งที่พ่อไม่ชอบคืออ่านค้างแล้วพับหน้าหนังสือค้างไว้ พ่อถนอมหนังสือนักต้องหาที่คั่นหนังสือมาใช้, Thai definition: ใช้อย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เสียหรือหมดเร็ว
สงวนพันธุ์[V] conserve, See also: preserve, reserve, save, sustain, Thai definition: ถนอมรักษาพันธุ์ไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารกระป๋อง[n. exp.] (āhān krapǿng) EN: canned food ; tinned foods   FR: nourriture en conserve [f] ; nourriture en boîte [f]
อนุรักษ์[v.] (anurak) EN: conserve ; preserve ; take care of ; guard ; protect   FR: conserver ; préserver ; protéger ; prendre soin (de) ; défendre
เอาไว้[v.] (ao wai) EN: keep   FR: conserver ; placer ; mettre
บำรุง[v.] (bamrung) EN: maintain ; keep up ; maintain in good condition   FR: conserver ; maintenir
ดำรง[v.] (damrong) EN: uphold ; support ; maintain ; sustain ; keep ; conserve ; continue ; remain ; preserve   FR: se maintenir ; rester ; subsiter
ดอง[v.] (døng) EN: pickle ; preserve in salt ; cure   FR: conserver dans la saumure ; conserver dans du vinaigre
เก็บ[v.] (kep) EN: keep ; take in ; put away ; store ; preserve ; maintain ; conserve ; accumulate   FR: garder ; conserver ; accumuler
เก็บข้อมูล[v. exp.] (kep khømūn) EN: record data   FR: enregistrer des données ; conserver des informations
เก็บรักษา[v.] (kepraksā) EN: keep ; preserve ; conserve ; store ; maintain   FR: préserver ; conserver ; prendre soin
เก็บไว้[v.] (kepwai) EN: keep   FR: garder ; conserver

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSERVE    K AH0 N S ER1 V
CONSERVED    K AH0 N S ER1 V D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conserve    (v) kˈənsˈɜːʴv (k @1 n s @@1 v)
conserved    (v) kˈənsˈɜːʴvd (k @1 n s @@1 v d)
conserves    (v) kˈənsˈɜːʴvz (k @1 n s @@1 v z)

French-Thai: Longdo Dictionary
conserve(n) |f, pl. conserves| อาหารที่ถูกถนอมไว้, อาหารแห้ง เช่น En général, les Francais n'aiment pas beaucoup les conserves ou les surgelés. โดยทั่วไปคนฝรั่งเศสไม่ชอบอาหารที่ถูกถนอมและอาหารแช่แข็งมาก

Japanese-English: EDICT Dictionary
詰める[つめる, tsumeru] (v1,vt) (1) to stuff into; to jam; to cram; to pack; to fill; to plug; to stop up; (v1,vt,vi) (2) to shorten; to move closer together; (v1,vt) (3) to reduce (spending); to conserve; (v1,vt,vi) (4) (usu. as 根を詰める) (See 根を詰める) to focus intently on; to strain oneself to do; (v1,vt) (5) to work out (details); (v1,vi) (6) to be on duty; to be stationed; (v1,vt) (7) to corner (esp. an opponent's king in shogi); to trap; to checkmate; (8) (the meaning "to jam one's finger" is predominantly used in Kansai) (See 指を詰める・1) to cut off (one's finger as an act of apology); to jam (one's finger in a door, etc.); (suf,v1) (9) to continue ...; to keep doing ... without a break; (10) to do ... completely; to do ... thoroughly; (11) to force someone into a difficult situation by ...; (P) [Add to Longdo]
保存量[ほぞんりょう, hozonryou] (n) conserved quantity (physics) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conserve \Con*serve"\, v. t. [imp. & p. p. {Conserved}; p. pr. &
   vb. n. {Conserving}.] [F. conserver, L. conservare; con- +
   servare to keep, guard. See {Serve}.]
   1. To keep in a safe or sound state; to save; to preserve; to
    protect.
    [1913 Webster]
 
       The amity which . . . they meant to conserve and
       maintain with the emperor.      --Strype.
    [1913 Webster]
 
   2. To prepare with sugar, etc., for the purpose of
    preservation, as fruits, etc.; to make a conserve of.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conserve \Con"serve\, n. [F. conserve, fr. conserver.]
   1. Anything which is conserved; especially, a sweetmeat
    prepared with sugar; a confection.
    [1913 Webster]
 
       I shall . . . study broths, plasters, and conserves,
       till from a fine lady I become a notable woman.
                          --Tatler.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.) A medicinal confection made of freshly gathered
    vegetable substances mixed with finely powdered refined
    sugar. See {Confection}.
    [1913 Webster]
 
   3. A conservatory. [Obs.] --Evelyn.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conserve
   n 1: fruit preserved by cooking with sugar [syn: {conserve},
      {preserve}, {conserves}, {preserves}]
   v 1: keep constant through physical or chemical reactions or
      evolutionary change; "Energy is conserved in this process"
   2: keep in safety and protect from harm, decay, loss, or
     destruction; "We preserve these archeological findings"; "The
     old lady could not keep up the building"; "children must be
     taught to conserve our national heritage"; "The museum
     curator conserved the ancient manuscripts" [syn: {conserve},
     {preserve}, {maintain}, {keep up}]
   3: use cautiously and frugally; "I try to economize my spare
     time"; "conserve your energy for the ascent to the summit"
     [syn: {conserve}, {husband}, {economize}, {economise}] [ant:
     {blow}, {squander}, {waste}]
   4: preserve with sugar; "Mom always conserved the strawberries
     we grew in the backyard"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top