ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

recreate

R EH1 K R IY0 EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recreate-, *recreate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recreate(vi) พักผ่อนหย่อนใจ, See also: ฟื้นฟูกายหรือจิตใจ, Syn. recuperate, refresh
recreate(vt) สร้างใหม่, Syn. reassess

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recreate(เรค'ริเอท) vt. พักผ่อน, หย่อนใจ, หาความสำราญ, ฟื้นฟูกายหรือจิต, สร้างใหม่, See also: recreative adj. recreator n., Syn. refresh, restore

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jack, were you able to recreate the thermal cycle?แจ็ค คุณจำลองระบบการหมุนเวียนความร้อนได้มั้ย The Day After Tomorrow (2004)
I'm trying to recreate the conditions in the panic room.ฉันจะสร้างปัจจัยสภาพแวดล้อม ให้เหมือนกับห้องนิรภัย Mr. Monk and the Panic Room (2004)
I'm going to build a machine to recreate the storm.ฉันกำลังสร้างเครื่อง เพื่อสร้างพายุใหม่. Fantastic Four (2005)
I know, but he had to be somewhere, so I came back, because I think our best bet is to recreate the scene.ฉันรู้ แต่ไงมันก็ต้องอยู่ที่ไหนสักที่แหละ ฉันก็เลยกลับมา เพื่อนที่จะพยายาม นึกถึงตอนที่เกิดเหตุอีกครั้ง Bang, Bang, Your Debt (2007)
Welcome to hell. Now, recreate the soup.ยินดีต้อนรับสู่นรก คราวนี้ก็ทำซุปขึ้นมาใหม่ได้แล้ว Ratatouille (2007)
SO WHAT WE NEED TO DO IS RECREATE IT.งั้นเราคงต้องสร้างมันใหม่แล้วล่ะ Mother Said (2008)
So much so that I tried to recreate it.มากเหลือเกิน ดังนั้นผมจึงพยายามที่จะสร้างมัน Chapter Thirteen 'Dual' (2008)
Welther: Probably get reversed engineered. by someone to recreate your A.I. for their needs.น่าจะมีคนรื้อเครื่องมันดูเพื่อสร้างปัญญาประดิษฐ์ ตามแบบที่พวกเขาต้องการนะ Knight Rider (2008)
He was able to recreate the material From the crime scene. Hey.เขาทำสารแบบเดียวกับ ในที่เกิดเหตุขึ้นมาใหม่ด้วย The Ghost Network (2008)
I'm going to use these crime scene photos to try to recreate the body's position.ฉันจะใช้รูปถ่ายจากที่เกิดเหตุมาจัดท่าทางให้กับศพใหม่ Cheating Death (2008)
The rules stated that the sculpture should recreate the ethnic and socioeconomic diversity that make the city so vibrant and aliveกติกาบอกไว้ว่า... รูปปั้นควรจะช่วยฟื้นฟู\ ความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์และเศรษฐสังคม ที่ทำให้เมืองนี้เจิดจ้าและมีชีวิตชีวา Art Imitates Life (2008)
It took 61 years from that time to recreate her.มันใช้เวลาถึง 61 ปี ในการที่จะสร้างเธอขึ้นมาใหม่. Cyborg Girl (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หย่อนใจ[yǿnjai] (v) EN: relax ; recreate ; take recreation  FR: se délasser ; se détendre

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RECREATE R EH1 K R IY0 EY2 T
RECREATE R IY0 K R IY0 EY1 T
RECREATED R EH1 K R IY0 EY2 T IH0 D
RECREATED R IY0 K R IY0 EY1 T IH0 D
RECREATES R EH1 K R IY0 EY2 T S
RECREATES R IY0 K R IY0 EY1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recreate (v) rˌiːkriːˈɛɪt (r ii2 k r ii ei1 t)
recreated (v) rˌiːkriːˈɛɪtɪd (r ii2 k r ii ei1 t i d)
recreates (v) rˌiːkriːˈɛɪts (r ii2 k r ii ei1 t s)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Re-create \Re`-cre*ate"\ (r?`kr?*?t"), v. t. [Pref. re- +
   create.]
   To create or form anew.
   [1913 Webster]
 
      On opening the campaign of 1776, instead of
      reenforcing, it was necessary to re-create, the army.
                          --Marshall.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recreate \Rec"re*ate\ (rk"r*t), v. t. [imp. & p. p. {Recreated}
   (-`td); p. pr. & vb. n. {Recreating}.] [L. recreatus, p. p.
   of recreate to create anew, to refresh; pref. re- re- +
   creare to create. See {Create}.]
   To give fresh life to; to reanimate; to revive; especially,
   to refresh after wearying toil or anxiety; to relieve; to
   cheer; to divert; to amuse; to gratify.
   [1913 Webster]
 
      Painters, when they work on white grounds, place before
      them colors mixed with blue and green, to recreate
      their eyes, white wearying . . . the sight more than
      any.                   --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      St. John, who recreated himself with sporting with a
      tame partridge.             --Jer. Taylor.
   [1913 Webster]
 
      These ripe fruits recreate the nostrils with their
      aromatic scent.             --Dr. H. More.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recreate \Rec"re*ate\, v. i.
   To take recreation. --L. Addison.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recreate
   v 1: give new life or energy to; "A hot soup will revive me";
      "This will renovate my spirits"; "This treatment repaired
      my health" [syn: {animate}, {recreate}, {reanimate},
      {revive}, {renovate}, {repair}, {quicken}, {vivify},
      {revivify}]
   2: engage in recreational activities rather than work; occupy
     oneself in a diversion; "On weekends I play"; "The students
     all recreate alike" [syn: {play}, {recreate}]
   3: give encouragement to [syn: {cheer}, {hearten}, {recreate},
     {embolden}] [ant: {dishearten}, {put off}]
   4: create anew; "she recreated the feeling of the 1920's with
     her stage setting"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top