Search result for

(71 entries)
(39.2562 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -破-, *破*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ハサン, hasan] (n) การล้มละลาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[はだん, hadan] (n) การแตก, การกระจาย(ศัพท์ช่าง)
[やぶる, yaburu] (n) การละเมิด(สัญญา)
[はき, haki] เพิกถอน, ตัดทิ้ง, ให้เป็นโมฆะ
[はかい, hakai] การทำลาย,วิธีการทำลาย,การล้างผลาญ,สิ่งที่ถูกทำลาย
壊靭性[壊靱性, hakai jin sei] (n ) ทนทนทานต่อการเปราะ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[やぶる, yaburu] Thai: ฉีก English: to tear
[やぶる, yaburu] Thai: ฝ่าฝืน English: to violate
[やぶる, yaburu] Thai: ปราบ English: to defeat

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[破, pò, ㄆㄛˋ] to break, to rout; to ruin, to destroy
Radical: Decomposition: 石 (shí ㄕˊ)  皮 (pí ㄆㄧˊ) 
Etymology: [pictophonetic] rock

Japanese-English: EDICT Dictionary
[は, ha] (n) (See 序急) (in gagaku or noh) middle section of a song [Add to Longdo]
[やぶく, yabuku] (v5k,vt) to tear; to violate; to defeat; to smash; to destroy [Add to Longdo]
ける[やぶける, yabukeru] (v1,vi) to get torn; to wear out; to be frustrated; to break [Add to Longdo]
[やぶり, yaburi] (n,n-suf) getting away from; escaping; defying; (P) [Add to Longdo]
り取る[やぶりとる, yaburitoru] (v5r,vt) (obsc) rip out (and take); tear out (from) [Add to Longdo]
る(P);敗る[やぶる, yaburu] (v5r,vt) to tear; to violate; to defeat; to smash; to destroy; to break (e.g. password); (P) [Add to Longdo]
れかぶれ[やぶれかぶれ, yaburekabure] (n,adj-no) desperation; self-abandonment [Add to Longdo]
れた夢[やぶれたゆめ, yaburetayume] (n) shattered dream [Add to Longdo]
れる[やぶれる, yabureru] (v1,vi) to get torn; to wear out; (P) [Add to Longdo]
れ鍋;割れ鍋[われなべ, warenabe] (n) a cracked pot [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pò, ㄆㄛˋ, ] to break; to split; broken; damaged; worn out [Add to Longdo]
[pò wáng, ㄆㄛˋ ㄨㄤˊ, ] to die out; conquered [Add to Longdo]
伤风[pò shāng fēng, ㄆㄛˋ ㄕㄤ ㄈㄥ, / ] tetanus (lockjaw) [Add to Longdo]
[pò bīng, ㄆㄛˋ ㄅㄧㄥ, ] to break the ice; groundbreaking (in relations) [Add to Longdo]
冰船[pò bīng chuán, ㄆㄛˋ ㄅㄧㄥ ㄔㄨㄢˊ, ] ice breaker [Add to Longdo]
冰舰[pò bīng jiàn, ㄆㄛˋ ㄅㄧㄥ ㄐㄧㄢˋ, / ] ice breaker [Add to Longdo]
[pò tǔ, ㄆㄛˋ ㄊㄨˇ, ] to break ground; to start digging; to plough; to break through the ground (of seedling); fig. the start of a building project [Add to Longdo]
土典礼[pò tǔ diǎn lǐ, ㄆㄛˋ ㄊㄨˇ ㄉㄧㄢˇ ㄌㄧˇ, / ] ground breaking ceremony [Add to Longdo]
[pò bì, ㄆㄛˋ ㄅㄧˋ, ] broken wall; to break through a wall; fig. a breakthrough in sb's career [Add to Longdo]
[pò huài, ㄆㄛˋ ㄏㄨㄞˋ, / ] wreck; break; destroy [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Alas! We are ruined.ああ、もう産だ。
Do you still trust him after he broke his promise twice?2度までも彼は約束をったのにまだ信じるのか。
We covered three states in two days.2日で3つの州を走した。
ALS slowly destroys the nerves and muscles needed for moving your body.ALSは、体を動かすのに必要な神経と筋肉を徐々に壊してしまう。
I can't blame you for breaking your promise.あなたが約束をっても私は責められない。
Your help prevented me from being ruined.あなたの援助がなかったら、産したろうに。
You should not break promise.あなたは約束をってはいけない。
America's foreign debt shot past $500 billion.アメリカの対外債務は5000億ドルを突しましたよ。
A 19-year-old Canadian broke the world record last month for a nonstop, round-trip swim across the English Channel.ある19歳のカナダ人が先月、イギリス海峡をノンストップで往復泳ぎ切って世界記録をった。
Albert is the last person to break a promise.アルバートは決して約束をるような人ではない。
Nature's balance is going to be upset everywhere.いたる所で自然の均衡がられようとしている。
The insider trading scandal put a lot of people out of business.インサイダー取引スキャンダルによって多数の人が産しました。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm broke.[CN] 我产了 The Hustler (1961)
Bankrupt?[CN] 产? Fa fa ying king (2008)
You're losing a couple of brain cells before you even turn pro.[JA] 脳細胞が壊されて おしまいだ CounterPunch (2017)
"Till the break of dawn."[CN] 活到明天黎明 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
You broke?[CN] 你打了? Harrigan (2013)
I once broke the oath to be silent and never will do so again![CN] 我已經打了一次誓言,現在再也不能那樣了 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
The currently popular novel, Drifting Emotions, authored by the novelist, Shin Michima, who Nanaka lived with, is predicted to sell over one million copies.[JA] (ニュースキャスター) 菜々果さんと同居していた小説家の 道間 慎さんの話題の小説 「漂う感情」ですが このままいくと 100万部突は 確実といわれています Reason (2017)
VANDALISM![JA] "壊行為"  ()
Walshy signed the business over to Ronnie for a coin.[JA] ウォルシュは 産を避けるため The Secret of Sales (2017)
Junk.[CN]  Mousehunt (1997)
Now it's all Thatcher's fucking children, buying their own council houses, bankrupting themselves with flash cars and shitty double-glazing.[JA] サッチャー政権下で みんなが公営住宅を買い 高級車と二重ガラスで 産していく Smell the Weakness (2017)
But rules are meant to be broken, right?[JA] "ルールはるからルール" なんだよね? Affection (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[はいか, haika] crash (application) (vs), disruption [Add to Longdo]
壊加算[はかいかさん, hakaikasan] destructive addition [Add to Longdo]
壊的[はかいてき, hakaiteki] destructive [Add to Longdo]
壊的読み取り[はかいてきよみとり, hakaitekiyomitori] destructive read [Add to Longdo]
壊読み出し[はかいよみだし, hakaiyomidashi] destructive read [Add to Longdo]
壊読取り[はかいよみとり, hakaiyomitori] destructive read [Add to Longdo]
[はき, haki] discard (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[やぶる, yaburu] zerreissen, zerbrechen [Add to Longdo]
れる[やぶれる, yabureru] zerreissen [Add to Longdo]
れ目[やぶれめ, yabureme] Spalt, Spalte, Riss [Add to Longdo]
[はかい, hakai] Zerstoerung, Vernichtung, Vandalismus [Add to Longdo]
[はきょく, hakyoku] Katastrophe [Add to Longdo]
[はき, haki] Zerstoerung, Vernichtung, Aufhebung [Add to Longdo]
[はめつ, hametsu] Untergang, Zusammenbruch [Add to Longdo]
[はへん, hahen] Splitter, Bruchstueck [Add to Longdo]
[はさん, hasan] Bankrott, Konkurs [Add to Longdo]
[はやく, hayaku] Wortbruch, Vertragsbruch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top