Search result for

haunt

(74 entries)
(0.0213 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -haunt-, *haunt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
haunt[VT] ทำให้กังวล
haunt[N] สถานที่ที่ไปเป็นประจำ, Syn. hangout, purlier, resort
haunt[VT] หลอกหลอน, See also: หลอน
haunted[ADJ] ซึ่งสิงอยู่, See also: ซึ่งหลอกหลอนอยู่, ที่มีผีสิงอยู่
haunting[ADJ] ยังคงอยู่ในความทรงจำ, See also: ซึ่งยังไม่อาจลืมได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
haunt(ฮอนทฺ) v. สิ่งสู่,มักปรากฎขึ้นเสมอ,ไปเยี่ยมบ่อย,รบกวน. n. ที่ที่ไปบ่อย,ผี., See also: haunter n.
haunted(ฮอน'ทิด) adj. ซึ่งสิงอยู่,ครอบงำ
haunting(ฮอน'ทิง) adj. ยังคงอยู่ในความทรงจำ,ซึ่งสิ่งอยู่,ครอบงำ., See also: hauntingly adv., Syn. disturbing,persisting
chaunt(ชอนท', ชานทฺ) n.,vt.,vi.= chant

English-Thai: Nontri Dictionary
haunt(n) สถานที่ที่ไปบ่อย,ผี
haunt(vt) ติดหูติดตา,สิงสู่,หลอกหลอน,ไปบ่อย,รบกวน
haunted(adj) ที่มีคนไปบ่อย,มีผีหลอก,มีผีสิง,ซึ่งสิงอยู่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And one is gonna haunt me for the rest of my life.และหนึ่งในนั้นจะต้องหลอนฉันไปชั่วชีวิต New Haven Can Wait (2008)
You knew that this business would come back to haunt me.เจ้ารู้ว่างานนี้จะต้องตามมาหลอกหลอนข้า Excalibur (2008)
I knew this would come to haunt us.ข้านึกแล้วว่าเรื่องนี้จะต้องกลับตามมาหลอกหลอนเรา The Other Boleyn Girl (2008)
May his spirit haunt your every step.ขอให้ดวงวิญญาณนี้จง หลอกหลอนแกในยามแกหลับ Inkheart (2008)
Your Holiness? Mark my vords, this shortcut vill haunt you.ท่านกูรู จำคำผมไว้ การข้ามขั้นนี้ จะตามหลอกหลอนท่าน The Love Guru (2008)
And I think that unless you say it, you're going to be haunted for the rest of your life.และผมคิดว่า ถ้าท่านไม่พูดออกไป ท่านจะตัองถูกหลอกหลอน ไปจนตลอดชีวิตที่เหลือของท่าน Frost/Nixon (2008)
And so I've been haunted by it for the past five years.และฉันก็ถูกตามหลอกหลอนจากสิ่งนี้ ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา Dead Like Me: Life After Death (2009)
- Oh, that we have been haunted?- โฮ้, ที่เราโดนหลอกน่ะเหรอ? Dead Like Me: Life After Death (2009)
And there I was, haunted by Rube's mantra.และที่ฉันนั่งอยู่นี่ ถูกครอบงำโดยมนต์ของรู้บ Dead Like Me: Life After Death (2009)
I think you will be haunted by Alamia. That is the word that the old woman used.คิดว่าคำสาปแช่งคุณเป็น ลาเมีย Drag Me to Hell (2009)
Okay, so maybe the bus is haunted.โอเค งั้นบางที รถอาจจะถูกสิง After School Special (2009)
I mean, ghosts are tied to the places that they haunt.ฉันหมายถึง ผีมักจะมีอะไรยึดติดกับสถานที่ที่พวกมันสิง After School Special (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hauntAccording to legend, the wood used to be haunted, so people would avoid it.
hauntHe haunted the art galleries.
hauntHe haunts the lowest resorts.
hauntHe used to haunt those caves as a little boy.
hauntI'm still haunted by a vivid nightmare I had last night.
hauntI went to a haunted house.
hauntMy past indiscretions are coming back to haunt me.
hauntSad memories always haunt the child.
hauntThat bar is one of his favorite haunts.
hauntThat old house is thought to be haunted.
haunt"The castle is haunted," he said with a shiver.
hauntThe coffee shop is haunted by aspiring artists.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลอน[V] haunt, See also: spook, scare, frighten, Syn. หลอกหลอน, Example: ภาพอุบัติเหตุหวนกลับมาหลอนเขาอีก, Thai definition: อาการที่ภาพซึ่งน่ากลัวหรือน่าสะเทือนใจคงอยู่ในมโนภาพ
สิง[V] be possessed, See also: haunt, Syn. สึง, อยู่, เข้าอยู่, อาศัย, Example: เสียกบาลเป็นชื่อของอุบายวิธี เพื่อขับไล่ผีร้ายที่เข้ามาสิงอยู่ในคน, Notes: (เขมร)
เข้าสิง[V] possess, See also: haunt, Syn. สิง, Example: ปีศาจเข้าสิงเขาได้ เพราะเขามีจิตใจอ่อนแอ, Thai definition: เข้าไปอยู่ในร่างกายมนุษย์
หลอกหลอน[V] haunt, See also: frighten, scare, Syn. หลอก, Example: ผู้แพ้ยังวนเวียนอยู่ใกล้ๆ หลอกหลอนผู้ชนะตลอดเวลา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานผีสิง[n. exp.] (bān phīsing) EN: haunted house   FR: maison hantée [f]
หลอน[v.] (løn) EN: spook ; haunt   
ผีดุ[n. exp.] (phī du) EN: heavily haunted ; evil spirit   FR: esprit maléfique [m]
ผีหลอก[v.] (phī løk) EN: haunt ; be scared by a ghost   
ผีสิง[X] (phīsing) EN: haunted ; possessed   FR: hanté ; possédé
รังมด[n. exp.] (rang mot) EN: ant's nest ; ant's haunt   FR: fourmilière [f] ; nid de fourmis [m]
สิง[v.] (sing) EN: haunt ; inhabit ; be haunted ; be possessed   FR: hanter

CMU English Pronouncing Dictionary
HAUNT    HH AO1 N T
HAUNTS    HH AO1 N T S
HAUNTED    HH AO1 N AH0 D
HAUNTED    HH AO1 N T AH0 D
HAUNTING    HH AO1 N T IH0 NG
HAUNTINGLY    HH AO1 N T IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
haunt    (v) (h oo1 n t)
haunts    (v) (h oo1 n t s)
haunted    (v) (h oo1 n t i d)
haunting    (v) (h oo1 n t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お化け屋敷;御化け屋敷[おばけやしき, obakeyashiki] (n) haunted house [Add to Longdo]
ど演歌;ド演歌[どえんか(ど演歌);ドえんか(ド演歌), doenka ( do enka ); do enka ( do enka )] (n) (See 演歌) quintessential enka; enka with age-old lyrical themes set to a haunting traditional-style melody [Add to Longdo]
ハウント[, haunto] (n) haunt [Add to Longdo]
化け物屋敷;化物屋敷[ばけものやしき, bakemonoyashiki] (n) haunted mansion; haunted house; enchanted house [Add to Longdo]
旧遊の地[きゅうゆうのち, kyuuyuunochi] (n) familiar haunts [Add to Longdo]
古巣[ふるす, furusu] (n) old haunts; former homes; (P) [Add to Longdo]
取っ付く;取っつく;取付く(io)[とっつく, tottsuku] (v5k,vi) (1) to cling to; to hold on to; to hold fast to; (2) to set about doing; to begin; to commence; to undertake; (3) (of an illness, demon, etc.) to take hold of; to possess; to haunt; (4) to approach (a person); to deal with (someone) [Add to Longdo]
取り殺す;取殺す[とりころす, torikorosu] (v5s,vt) to haunt to death; to possess and kill [Add to Longdo]
取り付く;取りつく;取付く[とりつく, toritsuku] (v5k,vi) (1) to cling to; to hold on to; to hold fast to; (2) to grapple; (3) to set about doing; to begin; to commence; to undertake; (4) (of a demon, thought, emotion, etc.) (See 取り憑く・とりつく) to take hold of; to possess; to haunt; (5) to obtain a clue; to get a lead [Add to Longdo]
取り憑く[とりつく, toritsuku] (v5k,vi) (of a demon, thought, emotion, etc.) (See 取り付く・とりつく・4) to take hold of; to possess; to haunt [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
闹鬼[nào guǐ, ㄋㄠˋ ㄍㄨㄟˇ, / ] haunted [Add to Longdo]
鬼楼[guǐ lóu, ㄍㄨㄟˇ ㄌㄡˊ, / ] haunted house [Add to Longdo]
鬼迷心竅[guǐ mí xīn qiào, ㄍㄨㄟˇ ㄇㄧˊ ㄒㄧㄣ ㄑㄧㄠˋ, / ] haunted; possessed by a devil [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Haunt \Haunt\ (h[aum]nt; 277), v. t. [imp. & p. p. {Haunted}; p.
   pr. & vb. n. {Haunting}.] [F. hanter; of uncertain origin,
   perh. from an assumed LL. ambitare to go about, fr. L. ambire
   (see {Ambition}); or cf. Icel. heimta to demand, regain, akin
   to heim home (see {Home}). [root]36.]
   1. To frequent; to resort to frequently; to visit
    pertinaciously or intrusively; to intrude upon.
    [1913 Webster]
 
       You wrong me, sir, thus still to haunt my house.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Those cares that haunt the court and town. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. To inhabit or frequent as a specter; to visit as a ghost
    or apparition; -- said of spirits or ghosts, especially of
    dead people; as, the murdered man haunts the house where
    he died.
    [1913 Webster]
 
       Foul spirits haunt my resting place. --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   3. To practice; to devote one's self to. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       That other merchandise that men haunt with fraud . .
       . is cursed.             --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Leave honest pleasure, and haunt no good pastime.
                          --Ascham.
    [1913 Webster]
 
   4. To accustom; to habituate. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Haunt thyself to pity.        --Wyclif.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Haunt \Haunt\, v. i.
   To persist in staying or visiting.
   [1913 Webster]
 
      I've charged thee not to haunt about my doors. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Haunt \Haunt\, n.
   1. A place to which one frequently resorts; as, drinking
    saloons are the haunts of tipplers; a den is the haunt of
    wild beasts.
    [1913 Webster]
 
   Note: In Old English the place occupied by any one as a
      dwelling or in his business was called a haunt.
      [1913 Webster]
 
   Note: Often used figuratively.
      [1913 Webster]
 
         The household nook,
         The haunt of all affections pure. --Keble.
      [1913 Webster]
 
         The feeble soul, a haunt of fears. --Tennyson.
      [1913 Webster]
 
   2. The habit of resorting to a place. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The haunt you have got about the courts.
                          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   3. Practice; skill. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Of clothmaking she hadde such an haunt. --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 haunt
   n 1: a frequently visited place [syn: {haunt}, {hangout},
      {resort}, {repair}, {stamping ground}]
   v 1: follow stealthily or recur constantly and spontaneously to;
      "her ex-boyfriend stalked her"; "the ghost of her mother
      haunted her" [syn: {haunt}, {stalk}]
   2: haunt like a ghost; pursue; "Fear of illness haunts her"
     [syn: {haunt}, {obsess}, {ghost}]
   3: be a regular or frequent visitor to a certain place; "She
     haunts the ballet" [syn: {frequent}, {haunt}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top