Search result for

animate

(70 entries)
(0.0369 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -animate-, *animate*
Possible hiragana form: あにまて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
animate[ADJ] ซึ่งมีชีวิต, Syn. alive, breathing, animated
animate[ADJ] ซึ่งมีชีวิตชีวา, See also: ร่าเริง, Syn. lively, vigorous
animate[VT] ดลใจ, See also: สร้างแรงบันดาลใจ, Syn. inspire, arouse, excite
animate[VT] ทำให้ดุจมีชีวิต
animate[VT] ทำให้มีชีวิต, Syn. liven up
animate[VT] ทำให้มีชีวิตชีวา, Syn. vivify
animate[ADJ] ที่มีชีวิตชีวา, Syn. lively, living
animated[ADJ] ที่เหมือนมีชีวิต, Syn. alive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
animate(แอน' นิเมท) vt. ทำให้มีชีวิตชีวา, ทำให้แคล่วคล่อง, ทำให้มีกำลังวังชา,ให้กำลังใจ, กระตุ้น. -adj. มีชีวิตชีวา, มีชีวิต, เกี่ยวกับชีวิตสัตว์, สามารถเคลื่อนไหวได้เอง. -animateness n. -animation n., Syn. activate, incite)
animated(แอน' นิเมทเทด) adj. มีชีวิตชีวา, Syn. lively, vital ###A. lifeless, sluggish)
animated cartoonภาพยนต์การ์ตูนที่ภาพวาดเคลื่อนไหวได้
inanimate(อินแอน' นะมิท) adj. ไม่มีชีวิต, ไม่มีชีวิตจิตใจ, เซื่องซึม, ไม่สดใส., See also: inanimately adv. inanimateness n.
reanimate(รีแอน'นิเมท) vt. ทำให้มีชีวิตชีวา,ทำให้คืนชีพ,ฟื้นฟู, See also: reanimation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
animate(adj) มีชีวิต,เป็นสัตว์
animate(vt) กระตุ้น,ทำให้มีชีวิต
animated(adj) กระปรี้กระเปร่า,ร่าเริง,มีชีวิตชีวา
inanimate(adj) ไม่มีชีวิต,เซื่องซึม,ไม่สดใส,ไม่ร่าเริง
reanimate(vt) ทำให้กระปรี้กระเปร่า,ทำให้มีชีวิตจิตใจ,ทำให้คืนชีพ,ฟื้นฟู

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Animated film musicดนตรีประกอบภาพยนตร์การ์ตูน [TU Subject Heading]
Animated filmsภาพยนตร์การ์ตูน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The ultimate sim environment, where players don't control virtual animated characters, but actual, living, breathing human beings.แหล่งพบปะเสมือนจริงที่ครบเครื่องที่สุด Nโดยที่ผู้เล่น ไม่ต้องควบคุมตัวละคร... ที่ถูกสร้างขึ้นมาในแหล่งนี้ แต่ว่า... ได้ใช้ชีวิตและหายใจ เหมือนชีวิตจริงทุกอย่าง Gamer (2009)
Like the animated film, it conjures up playfulness and humor.ก็เหมือนหนังการ์ตูน มันทั้งสนุกสนานแล้วก็ตลก Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Or my animated e-cards?แล้วก็การ์ดอวยพรของฉันด้วย Rufus Getting Married (2009)
I keep expecting racist animated Disney characters to pop up and start singing songs... about livin' on the bayou.โผล่ออกมาร้องเพลง เกี่ยวกับลำธาร Journey to Regionals (2010)
I can't animate this shape-shifter.พ่อทำให้เจ้านี่ฟื้นคืนชีพไม่ได้ Do Shapeshifters Dream of Electric Sheep? (2010)
I'm assuming that's why we're all stop-motion animated.ผมเดาว่านั่นคือเหตุผลที่พวกเรา กลายเป็นตัวการ์ตูนสต๊อปโมชั่น Abed's Uncontrollable Christmas (2010)
We're stop-motion animated.สต๊อปโมชั่น Abed's Uncontrollable Christmas (2010)
Not much point in being animated if you don't.คงเสียของแย่ถ้าคุณเป็นการ์ตูน แล้วไม่ทำแบบนั้น Abed's Uncontrollable Christmas (2010)
Thinking there was something you could do to save Christmas, turning yourself into an animated character in search of the holiday's meaning, these were mechanisms you used to escape this.การคิดว่ามีบางอย่างที่เธอสามารถทำได้ เพื่อช่วยคริสต์มาส การเปลี่ยนตัวเองเป็นตัวการ์ตูน Abed's Uncontrollable Christmas (2010)
Well, I always liked the way fake food looked on those animated shows.ก็ฉันชอบรูปร่างของอาหารปลอม ในการ์ตูนแอนิเมชั่นพวกนั้นน่ะ Abed's Uncontrollable Christmas (2010)
It was something animated.มันเป็นการ์ตูนอะไรซักเรื่อง Someone to Watch Over Me (2011)
Laura that half the dirty movies you own are animated.ช่างเหมือนคุณยายกับนกแก้ว The Ornithophobia Diffusion (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
animateA man who is absorbed in his work looks animated.
animateHer face was animated by joy.
animateHis action was animated by jealousy.
animateHis act was animated by noble ideals.
animateHis appearance animated the party.
animateThe party was animated by her presence.
animateThe soldiers were animated by the song.
animateThe soul animates the body.
animateThe students were animated by the agitator's appeal.
animateThe success animated him with hope.
animateWe tried to animate him by taking him out.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ย้อมใจ[v.] (yømjai) EN: encourage ; embolden ; inspirit ; be animate ; hearten ; impel ; rouse ; cheer ; influence ; induce   

CMU English Pronouncing Dictionary
ANIMATE    AE1 N AH0 M AH0 T
ANIMATE    AE1 N AH0 M EY2 T
ANIMATED    AE1 N AH0 M EY2 T AH0 D
ANIMATES    AE1 N AH0 M AH0 T S
ANIMATES    AE1 N AH0 M EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
animate    (j) (a1 n i m @ t)
animate    (v) (a1 n i m ei t)
animated    (v) (a1 n i m ei t i d)
animates    (v) (a1 n i m ei t s)
animatedly    (j) (a1 n i m ei t i d l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Animateur {m}; Unterhalter {m}holiday entertainer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
OVA[オーブイエー, o-buie-] (n) (abbr) (See オリジナルビデオアニメーション) animated film released direct-to-video [Add to Longdo]
アニマティズム[, animateizumu] (n) animatism [Add to Longdo]
アニメ[, anime] (n,adj-no) (1) animated film; animated cartoon; anime (when referring to Japanese cartoons); (2) (abbr) (See アニメーション) animation; (P) [Add to Longdo]
アニメーション[, anime-shon] (n,adj-no) (1) animation; (2) animated film; animated cartoon; (P) [Add to Longdo]
アニメーテッドGIF[アニメーテッドギッフ;アニメーテッドジッフ, anime-teddogiffu ; anime-teddojiffu] (n) {comp} Animated Graphics Interchange Format [Add to Longdo]
アニメイト[, animeito] (adj-f) animate [Add to Longdo]
アニメ映画[アニメえいが, anime eiga] (n) animated cartoon; animated film [Add to Longdo]
オリジナルビデオアニメーション[, orijinarubideoanime-shon] (n) animated film released direct-to-video (wasei [Add to Longdo]
セル画[セルが, seru ga] (n) animation cel (from an animated movie) [Add to Longdo]
マイコン[, maikon] (n) (1) (abbr) {comp} microcomputer; personal computer; home computer; (2) micro-controller; micro-processor; MCU; (3) moving (animated) icon; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
动态图形[dòng tài tú xíng, ㄉㄨㄥˋ ㄊㄞˋ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] animated graphics; animation (e.g. cartoons) [Add to Longdo]
动物性名词[dòng wù xìng míng cí, ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄒㄧㄥˋ ㄇㄧㄥˊ ㄘˊ, / ] animate noun [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Animate \An"i*mate\, v. t. [imp. & p. p. {Animated}; p. pr. &
   vb. n. {Animating}.] [L. animatus, p. p. of animare, fr.
   anima breath, soul; akin to animus soul, mind, Gr. ? wind,
   Skr. an to breathe, live, Goth. us-anan to expire (us- out),
   Icel. ["o]nd breath, anda to breathe, OHG. ando anger. Cf.
   {Animal}.]
   1. To give natural life to; to make alive; to quicken; as,
    the soul animates the body.
    [1913 Webster]
 
   2. To give powers to, or to heighten the powers or effect of;
    as, to animate a lyre. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To give spirit or vigor to; to stimulate or incite; to
    inspirit; to rouse; to enliven.
    [1913 Webster]
 
       The more to animate the people, he stood on high . .
       . and cried unto them with a loud voice. --Knolles.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To enliven; inspirit; stimulate; exhilarate; inspire;
     instigate; rouse; urge; cheer; prompt; incite; quicken;
     gladden.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Animate \An"i*mate\, a. [L. animatus, p. p.]
   Endowed with life; alive; living; animated; lively.
   [1913 Webster]
 
      The admirable structure of animate bodies. --Bentley.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 animate
   adj 1: belonging to the class of nouns that denote living
       beings; "the word `dog' is animate" [ant: {inanimate}]
   2: endowed with animal life as distinguished from plant life;
     "we are animate beings" [ant: {inanimate}, {non-living},
     {nonliving}]
   3: endowed with feeling and unstructured consciousness; "the
     living knew themselves just sentient puppets on God's stage"-
     T.E.Lawrence [syn: {sentient}, {animate}] [ant: {insensate},
     {insentient}]
   v 1: heighten or intensify; "These paintings exalt the
      imagination" [syn: {inspire}, {animate}, {invigorate},
      {enliven}, {exalt}]
   2: give lifelike qualities to; "animated cartoons" [syn:
     {animize}, {animise}, {animate}]
   3: make lively; "let's liven up this room a bit" [syn:
     {enliven}, {liven}, {liven up}, {invigorate}, {animate}]
     [ant: {blunt}, {deaden}]
   4: give new life or energy to; "A hot soup will revive me";
     "This will renovate my spirits"; "This treatment repaired my
     health" [syn: {animate}, {recreate}, {reanimate}, {revive},
     {renovate}, {repair}, {quicken}, {vivify}, {revivify}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top