ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fixture

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fixture-, *fixture*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fixture(n) ของในบ้านที่ติดตั้งอยู่กับที่ เช่น อ่างน้ำ โถส้วม
fixture(n) การแข่งขันกีฬาที่กำหนดเวลาและสถานที่แข่งเฉพาะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fixture(ฟิคซฺ'เชอะ) n. สิ่งที่ยึดติด, สิ่งที่เกาะติด, สิ่งที่ติดตั้ง
affixture(อะฟิคซฺ' เชอะ) n. การใส่, การเพิ่มใส่, ภาวะที่ถูกติดพันหรือเพิ่ม, Syn. attachment

English-Thai: Nontri Dictionary
fixture(n) เครื่องติดตั้ง, ของประจำที่, กำหนดการ, สิ่งยึดติด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fixtureสิ่งติดตรึง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fixtures and fittingsสิ่งติดตรึง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's become a spiritual counselor, and a recent fixture at the White House.เขากลายเป็นผู้ให้คำ ปรึกษาทางจิตวิญญาณและ การติดตั้งที่ ผ่านมาที่ทำเนียบขาว Contact (1997)
Every night there is a show with somebody shining a blue light and finding tiny specks of blood splattered on carpets and walls and ceiling fans, bathroom fixtures and special-edition plastic Burger King tray cups.ทุกคือมีรายการ ที่มีคนส่องไฟน้ำเงิน และพบรอยหยดเลือด บนพรม บนพนัง บนพัดลมเพดาน ในห้องน้ำ บนพลาสติก บนถาดรองแก้ว เบอร์เกอร์คิง Crash (2004)
Busch Gardens, that's one of my big fixtures of the year.บุช การ์เด้น เป็นสิ่งที่ฉันวนเวียนยึดติดอยู่หลายปี Music and Lyrics (2007)
Okay, so we need to find glass fixtures that contain borosilicate.โอเค อย่างนั้นเราอยากหาของที่เป็นกระจก The Bones on the Blue Line (2010)
He and his wife Maryann were fixtures here a year ago.เขากับภรรยาแมรี่แอนน์มาที่นี่ ตั้งแต่ปีที่แล้ว Compromising Positions (2010)
Queen was a tabloid presence and fixture on the club scene.ควีนปรากฎตัวเป็นประจำตามแทบลอยด์ และพบเห็นได้เป็นประจำตามคลับของ สตาร์ลิ่ง ซิตี้ Pilot (2012)
You can spend all your money on your fancy fixtures and your wallpaper as long as you keep paper in my pocket.นายจะใช้เงินทั้งหมดของนาย ซื้อของประดับตกแต่ง หรือจะเปลี่ยนวอลเปเปอร์ยังไงก็ได้ ขอแค่จ่ายเงินให้ฉันตรงเวลา Triggerman (2012)
But I see hardware fixtures from the 1980s, composite window moldings from 2000--แต่ผมเห็นการตกแต่งแบบยุค 1980 และหน้าต่างแบบปี 2000 Through the Looking Glass (2012)
They're just stripping fixtures at his aunt's house...พวกเขาแค่กำลังรื้อท่อประปาที่บ้านป้าเท่านั้นเอง Hot Water (2013)
Pierce Hawthorne. Fixture at Greendale.เพียร์ซ ฮอว์ธอร์น บุคคลประจำกรีนเดล Heroic Origins (2013)
An electrical engineer examined the light fixture and made an astounding discovery.ช่างได้ตรวจสอบโคมไฟ และพบสิ่งที่น่าประหลาดมาก Pawn Sacrifice (2014)
Did you take apart the lighting fixture in our bathroom?คุณได้แยกชิ้นส่วนของไฟฟ้า ในห้องน้ำของพวกเราไหม Demolition (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fixtureInstead of being here to work, you get the sense that he's simply a permanent fixture here.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำหนด[kamnot] (n) EN: limit ; schedule ; fixture ; date ; deadline  FR: limite [ f ]
อุปกรณ์ติดตั้ง[uppakøn tittang] (n, exp) EN: fixture

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
fixture
fixtures

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fixture
fixtures

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
装置物[zhuāng zhì wù, ㄓㄨㄤ ㄓˋ ㄨˋ,    /   ] fixture; installation [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Halteeinrichtung { f }fixture device [Add to Longdo]
Vorrichtungsbau { m }fixture construction [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
灯台(P);燈台(oK)[とうだい, toudai] (n) (1) lighthouse; (2) old-fashioned interior light fixture comprising a wooden pole with an oil-filled dish and a wick atop it; (P) #6,858 [Add to Longdo]
ワーク取り付け台[ワークとりつけだい, wa-ku toritsukedai] (n) (manufacturing) fixtures [Add to Longdo]
家什[かじゅう, kajuu] (n) furniture; fixtures [Add to Longdo]
器物[きぶつ, kibutsu] (n) container; receptacle; utensil; furniture; fixture; personal property (legal); (P) [Add to Longdo]
金具[かなぐ, kanagu] (n) metal fittings or fixtures; (P) [Add to Longdo]
作り付け;造り付け[つくりつけ, tsukuritsuke] (n) fixed; built-in; fixture [Add to Longdo]
什物[じゅうもつ, juumotsu] (n) furniture; fixtures; utensil; treasure [Add to Longdo]
造作;雑作[ぞうさく, zousaku] (n, vs) (1) building (esp. a house); (n) (2) house fixture; fitting; (3) facial features [Add to Longdo]
調度[ちょうど, choudo] (n, vs) supplies; furniture; fixtures [Add to Longdo]
備品[びひん, bihin] (n) fixtures; furnishings; equipment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fixture \Fix"ture\ (f[i^]ks"t[-u]r; 135), n. [Cf. {Fixure}.]
   1. That which is fixed or attached to something as a
    permanent appendage; as, the fixtures of a pump; the
    fixtures of a farm or of a dwelling, that is, the articles
    which a tenant may not take away.
    [1913 Webster]
 
   2. State of being fixed; fixedness.
    [1913 Webster]
 
       The firm fixture of thy foot.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) Anything of an accessory character annexed to houses
    and lands, so as to constitute a part of them. This term
    is, however, quite frequently used in the peculiar sense
    of personal chattels annexed to lands and tenements, but
    removable by the person annexing them, or his personal
    representatives. In this latter sense, the same things may
    be fixtures under some circumstances, and not fixtures
    under others. --Wharton (Law Dict.). --Bouvier.
    [1913 Webster]
 
   Note: This word is frequently substituted for fixure
      (formerly the word in common use) in new editions of
      old works.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fixture
   n 1: an object firmly fixed in place (especially in a household)
   2: a regular patron; "an habitue of the racetrack"; "a bum who
     is a Central Park fixture" [syn: {regular}, {habitue},
     {fixture}]
   3: the quality of being fixed in place as by some firm
     attachment [syn: {fastness}, {fixedness}, {fixity},
     {fixture}, {secureness}] [ant: {looseness}]
   4: the act of putting something in working order again [syn:
     {repair}, {fix}, {fixing}, {fixture}, {mend}, {mending},
     {reparation}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top