ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -江-, *江*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[江, jiāng, ㄐㄧㄤ] large river; the Yangtze; surname
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  工 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 577

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiāng, ㄐㄧㄤ, ] river; surname Jiang, #2,154 [Add to Longdo]
[Zhè jiāng, ㄓㄜˋ ㄐㄧㄤ, ] Zhejiang province (Chekiang) in east China, abbr. 浙, capital Hangzhou 杭州, #2,254 [Add to Longdo]
[Jiāng sū, ㄐㄧㄤ ㄙㄨ, / ] Jiangsu province (Kiangsu) in southeast China, abbr. 蘇|苏, capital Nanjing 南京, #2,895 [Add to Longdo]
[Cháng jiāng, ㄔㄤˊ ㄐㄧㄤ, / ] Changjiang River; Yangtze River, #3,640 [Add to Longdo]
[Jiāng hú, ㄐㄧㄤ ㄏㄨˊ, ] rivers and lakes; around the whole country; cf 两 and 两湖, Jiangnan, Jiangxi, Hubei, Hunan provinces in Qing times, #4,371 [Add to Longdo]
西[Jiāng xī, ㄐㄧㄤ ㄒㄧ, 西] Jiangxi province (Kiangsi) in southeast China, abbr. 赣, capital Nanchang 南昌, #4,562 [Add to Longdo]
[Jiāng nán, ㄐㄧㄤ ㄋㄢˊ, ] south of Changjiang or Yangtze river; south of the lower reaches of Changjiang; often refers to south Jiangsu, south Anhui and north Zhejiang provinces; a province during Qing times; in literature, refers to the sunny south, #5,120 [Add to Longdo]
[Zhè jiāng shěng, ㄓㄜˋ ㄐㄧㄤ ㄕㄥˇ, ] Zhejiang province (Chekiang) in east China, abbr. 浙, capital Hangzhou 杭州, #5,329 [Add to Longdo]
泽民[Jiāng Zé mín, ㄐㄧㄤ ㄗㄜˊ ㄇㄧㄣˊ, / ] Jiang Zemin (1926-), politician, President of PRC 1993-2003, #5,814 [Add to Longdo]
苏省[Jiāng sū shěng, ㄐㄧㄤ ㄙㄨ ㄕㄥˇ, / ] Jiangsu province (Kiangsu) in southwest China, abbr. 蘇|苏, capital Nanjing 南京, #6,225 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こう, kou] (n) inlet; bay; (P) [Add to Longdo]
[こう, kou] (n) (1) (arch) large river (esp. the Yangtze); (2) (See 琵琶湖) Lake Biwa [Add to Longdo]
[こうが, kouga] (n) Yangtze and Yellow rivers; large river [Add to Longdo]
[えど, edo] (n) old name of Tokyo; (P) [Add to Longdo]
戸っ子(P);戸っ児[えどっこ, edokko] (n) true Tokyoite; person born and raised in Edo; (P) [Add to Longdo]
戸の華[えどのはな, edonohana] (exp) (obs) widespread fires in Edo (often after earthquakes); flowers of Edo [Add to Longdo]
戸の敵を長崎で討つ[えどのかたきをながさきでうつ, edonokatakiwonagasakideutsu] (exp,v5t) (id) to take revenge on someone in an unlikely place; to get revenge on someone in a different contest [Add to Longdo]
戸歌舞伎[えどかぶき, edokabuki] (n) (See 戸狂言) Edo-style kabuki [Add to Longdo]
戸花菖蒲[えどはなしょうぶ, edohanashoubu] (n) Iris ensata; Edo Japanese iris [Add to Longdo]
戸絵図[えどえず, edoezu] (n) map of Edo [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
If you watch this TV drama, you will understand the lives of ordinary people in the Edo Age very well.このテレビドラマを見れば戸時代の庶民の暮らしぶりがよくわかります。
This hill commands a fine view of the bay.この丘から入りがよく見える。
This custom dates from the Edo period.この習慣は戸時代からのものだ。
This custom began in the Edo Period.この習慣は戸時代に始まった。
A group of foreigners arrived in Edo, i.e. Tokyo.外国人の一団が戸、つまり東京に到着した。
A samurai in the Edo Era carried two swords.戸時代、武士は刀を2本刺していた。
You will be interested to know that we have just introduced our new Managing Director, Mr Masaru Ezaki.新任の取締役として崎優を紹介いたします。
In former days people walked from Edo to Kyoto.昔は、人々は戸から京都まで歩いた。
He lived in Matsue for seven years.彼は松に7年間住んでいた。
Local industry flourished throughout the land in the Edo period thanks to the promotional efforts by each clan.戸時代に、各藩の奨励策によって、全国各地に地場産業が興った。
In the Edo period moon-viewing parties were very popular.戸時代には、観月の宴がとても人気だった。
She pulled herself out of the water and waddled along the sand at the edge of the creek.水から上がり、入のほとりの砂の上を、よちよち歩き出しました。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Find me the fastest route out of that bay[JA] 入りを抜ける最短ルートを見つけて The Fate of the Furious (2017)
-I've been to Enoshima.[JA] (理子)ノ島はある Nightie Nightmare (2016)
-Enoshima?[JA] (アルマン)ノ島? Case of Poke Bowl (2016)
They're trying to trap the sub in the bay[JA] 入りに閉じ込めるつもりです The Fate of the Furious (2017)
She's the only daughter of the famous novelist Hibiki Ogie.[JA] (佑希) 彼女は人気小説家 荻(おぎえ) 響(ひびき)の 一人娘なんですよ Confrontation (2017)
Empty your mind.[CN] 贤宇 手和手臂不要用力 Episode #1.8 (2004)
And at 3:00 in the morning, with my brain fairly seething...[CN] 凌晨3点 我脑子里翻倒海的 Blithe Spirit (1945)
From the upper banks of Yalu River, heading to northeast of Mukden.[CN] 河村军团呢? 从鸭绿的上游 Nichiro sensô shôri no hishi: Tekichû ôdan sanbyaku-ri (1957)
It's okay. -Arman and Natsumi head to Enoshima.[JA] アーマンと夏美様がノ島へ (山里)そうですね Case of the Meat (2016)
After our wedding, we visited Enoshima and Kamakura.[CN] 去东京转了一圈 然后浏览了之岛、镰仓 Apostasy (1948)
As you all know, Hibiki Ogie was a novelist who has influenced and shaped all writers.[JA] まあ ご存じのとおり 荻 響といえば 全ての作家が 影響と刺激を受けている小説家です Appeal (2017)
There is a Sea lock at the opening of the bay,[JA] この入りには水門がある The Fate of the Furious (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[え, e] Bucht, -Bai [Add to Longdo]
ノ島[えのしま, enoshima] (Insel bei Kamakura) [Add to Longdo]
[えど, edo] (alte Bezeichnung fuer Tokio) [Add to Longdo]
戸っ子[えどっこ, edokko] waschechter_Tokioer [Add to Longdo]
[こうこ, kouko] (breite) Oeffentlichkeit, -Welt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top