Search result for

(59 entries)
(0.0247 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -満-, *満*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[まんげつ, mangetsu] (n) พระจันทร์เต็มดวง, เดือนเพ็ญ, จันทร์เพ็ญ
[まんてん, manten] (n) คะแนนเต็ม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[まんぞく, manzoku] ความพอใจ, ความมั่นใจ, ความแน่ใจ
期日[まんきじつ, mankijitsu] (n) วันที่ครบกำหนด
たす[みたす, mitasu] (vi vt ) たす [みたす, mitasu] Thai: ทำให้พอใจ English: to satisfy たす [みたす, mitasu] Thai: ทำให้เต็ม たす [みたす, mitasu] Thai: ทำให้สำเร็จ Japanese-English: EDICT Dictionary たす [みたす, mitasu] (v5s) to satisfy, to ingratiate, to fill, to fulfill, (P)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
たす[みたす, mitasu] Thai: ทำให้พอใจ English: to satisfy
たす[みたす, mitasu] Thai: ทำให้เต็ม
たす[みたす, mitasu] Thai: ทำให้สำเร็จ
ちる[みちる, michiru] Thai: เต็มเปี่ยม English: to be full
ちる[みちる, michiru] Thai: น้ำนองเต็มตลิ่ง English: to rise (tide)
ちる[みちる, michiru] Thai: ขาดอายุ English: to expire

Japanese-English: EDICT Dictionary
[まん, man] (n) full (years, etc.) [Add to Longdo]
々(P);[まんまん, manman] (adj-na,adv,n) full of; brimming with; (P) [Add to Longdo]
たす(P);充たす[みたす, mitasu] (v5s,vt) (1) to satisfy; to fulfill; to appease; (2) to fill (e.g. a cup); to pack; (3) to reach (a certain number); (P) [Add to Longdo]
たない;たざる[みたない(たない);みたざる(たざる), mitanai ( mita nai ); mitazaru ( mita zaru )] (exp) (usu. にたない, etc.) less than; fraction of; below [Add to Longdo]
ちる(P);充ちる;盈ちる(oK)[みちる, michiru] (v1,vi) (1) to be full; (2) to wax (e.g. moon); (3) to rise (e.g. tide); (4) to mature; to expire; (P) [Add to Longdo]
ち溢れる[みちあふれる, michiafureru] (v1,vi) to be full of (e.g. adventure, youth, energy); to be overflowing with [Add to Longdo]
ち干[みちひ, michihi] (n) ebb and flow [Add to Longdo]
ち欠け[みちかけ, michikake] (n) waxing and waning (of the moon) [Add to Longdo]
ち足りる[みちたりる, michitariru] (v1,vi) to be content; to have enough; to be happy; to be sufficient; to be satisfied [Add to Longdo]
ちる;充[みちみちる, michimichiru] (v1,vi) to be full to the brim [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mǎn, ㄇㄢˇ, ] Japanese variant of 滿|满 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Be all smiles.喜色面である。
"Your work has been causing a lot of complaints from customers; I'm ordering you to leave immediately." "Oh, up yours! I didn't want to work here in the first place."「君の仕事についてはお客さんから不が殺到している。すぐに辞めてもらおう」「ふん、くそったれめ。こんな所はじめから勤めたくなかったんだ。」 [M]
Although the phrase 'world peace' sounds attractive, the road to world peace is very long and full of troubles.「世界平和」という言葉は魅力的に聞こえるが、世界平和への道は長く苦難にちている。
"I'd rather get the sack than not join the labour union," said the disgruntled worker.「労働組合に加わらないくらいなら、くびになるほうがいい」と不をいだいている労働者はいった。
It was a satisfactory arrangement for fifteen years.15年間は足しうる取り決めであった。
Entrance is restricted to those above 18.18歳未の方の入場は禁じます。
Children under 18 are not admitted.18歳未の方は入場できません。
There is no admission fee for children under five.5歳未の小人は、入場料は要りません。
We're all booked up at 6 p.m?6時は席です。
Bases loaded, two outs in the ninth inning.9回2死塁。
I am feeling quite pleased about what you've said.あなたが言われたことについては全く足に感じています。
Your answer is anything but satisfactory to us.あなたの解答には私たちとしてはまったく不だ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It was unanimous and overwhelming.[JA] 場一致 圧倒的でした Appeal (2017)
This climate was sort of evident and he didn't hide his discontentment.[JA] 父はそれを感じ取って 明らかに不そうだったわ  ()
That was the editor of The Chronicle. She said it wouldn't be a terrible idea if I started preparing a speech.[JA] 欲しい物を手に入れて 足げだ The Widow Maker (2017)
I say the work was done well, the product is good.[JA] 今日も上手に作れたという 足感に浸る Barbecue (2017)
"Your voice, your soft touch and the skin against the wind. "[CN] きみの髪 空と雲 とかした世界 秘密にちて 你的声音 温柔的手指 和风般的肌肤 きみのこえ やさしい指 風うける肌 The Place Promised in Our Early Days (2004)
It's rather crude, but, uh, she'll get the job done.[JA] 少し粗いな 彼女が足している Find This Thing We Need To (2017)
Just go inside, Sam.[JA] 足か? The Widow Maker (2017)
I always knew that I was gonna be something great in my life.[JA] プロになって足だ 成功すると思ってた CounterPunch (2017)
The world is full of mystery osing one of two paths,r away[CN] 世界充满 不可思议 世界は不思議にちている 人生的岔路 该如何选择 ふたつの道の どちらか選び 你凝视着远方 静默无声 遥か彼方 見つめるまなざし Wolf Children (2012)
I am not thinking about getting boobs to exercise a sexual life.[JA] 胸の手術を受けるのは 足な性生活を 送るためじゃない  ()
So, I'm still here. [chuckles] And it's been good. I have no complaints.[JA] 私が店を継いだんだ 不は全くないよ Barbecue (2017)
you are an eleven.[CN] 真的 10分分的话 你能得11分 Aladdin (1992)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
たす[みたす, mitasu] to fill [Add to Longdo]
了日付[まんりょうひつけ, manryouhitsuke] expiration date [Add to Longdo]
[まんぞく, manzoku] satisfaction (vs) (e.g. of some condition) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
たす[みたす, mitasu] fuellen [Add to Longdo]
[まんりょう, manryou] Ablauf [Add to Longdo]
[まんいん, man'in] voll_besetzt [Add to Longdo]
[まんきつ, mankitsu] genug_haben, nach_Herzenslust_essen_und_trinken, geniessen [Add to Longdo]
四歳[まんよんさい, manyonsai] 4_Jahre, volle_4_Jahre_alt [Add to Longdo]
[まんるい, manrui] vollbesetztes_Mal (beim Baseball) [Add to Longdo]
[まんせき, manseki] voll_besetzt, besetzt, ausverkauft [Add to Longdo]
[まんえつ, man'etsu] sehr_vergnuegt [Add to Longdo]
[まんちょう, manchou] Flut [Add to Longdo]
[まんてん, manten] hoechste_Punktzahl, beste_Zensur [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top