ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -油-, *油*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[油, yóu, ㄧㄡˊ] oil, fat, grease, lard; oil paints
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  由 (yóu ㄧㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 948

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yóu, ㄧㄡˊ, ] oil; sly, #799 [Add to Longdo]
[jiā yóu, ㄐㄧㄚ ㄧㄡˊ, ] to make an extra effort; to cheer sb on; to oil; to refuel, #1,441 [Add to Longdo]
[shí yóu, ㄕˊ ㄧㄡˊ, ] oil; petroleum, #1,849 [Add to Longdo]
[yuán yóu, ㄩㄢˊ ㄧㄡˊ, ] crude oil, #3,493 [Add to Longdo]
[qì yóu, ㄑㄧˋ ㄧㄡˊ, ] gas; gasoline, #5,646 [Add to Longdo]
[rán yóu, ㄖㄢˊ ㄧㄡˊ, ] fuel oil, #7,257 [Add to Longdo]
[jiàng yóu, ㄐㄧㄤˋ ㄧㄡˊ, / ] soy sauce, #7,677 [Add to Longdo]
[chái yóu, ㄔㄞˊ ㄧㄡˊ, ] diesel fuel, #7,877 [Add to Longdo]
[yóu tián, ㄧㄡˊ ㄊㄧㄢˊ, ] oil field, #8,560 [Add to Longdo]
[yóu cài, ㄧㄡˊ ㄘㄞˋ, ] oilseed rape (Brassica campestris), #9,363 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ゆせい, yusei] (n) ดาวนพเคราะห์
[あぶら, abura] (n) น้ำมัน , See also: S. oil,
[ゆえん, yuen] (n ) เขม่า

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あぶら, abura] (n) (See 脂・あぶら) oil; (P) [Add to Longdo]
かす;粕;糟;[あぶらかす, aburakasu] (n) oil cake [Add to Longdo]
っぽい;脂っぽい[あぶらっぽい, aburappoi] (adj-i) (See 脂っこい・あぶらっこい) greasy; fatty; oily [Add to Longdo]
をさす;を差す[あぶらをさす, aburawosasu] (exp,v5s) (See を引く) to oil (e.g. chains, hinges, etc.) [Add to Longdo]
を引く[あぶらをひく, aburawohiku] (exp,v5k) (See をさす) to oil (e.g. a frying pan); to grease [Add to Longdo]
を絞る;を搾る;をしぼる[あぶらをしぼる, aburawoshiboru] (exp,v5r) (1) to chew out; to reprimand severely; to rake over the coals; to give a sound scolding; to tell someone off; to scold; to rebuke; (2) to press oil [Add to Longdo]
を注ぐ;をそそぐ[あぶらをそそぐ, aburawososogu] (exp,v5g) (1) (See 火にを注ぐ・ひにあぶらをそそぐ) to pour oil on (something); to anoint with oil; (2) to turn up; to add fuel (e.g. to a dispute); to rev up; to encourage [Add to Longdo]
を売る[あぶらをうる, aburawouru] (exp,v5r) to loaf (particularly on the job); to idle one's time away; to dawdle [Add to Longdo]
[ゆあつ, yuatsu] (n,adj-no) oil pressure; hydraulics [Add to Longdo]
圧ショベル[ゆあつショベル, yuatsu shoberu] (n) excavator; power shovel; digger [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Suppose there was a worldwide oil shortage in ten years' time. What would happen to the industrialised countries?10年経って、世界に石が不足すると仮定しよう。工業国に何が起こるだろうか。
400,000 gallons of oil have spilled out of the pipeline.40万ガロンの石がパイプラインから溢れ出た。
I'll give him a hard time.あいつのを絞ってやる。
They make used food oil into soap at that factory.あの工場では古い食用で石鹸をつくっている。
That country abounds in oil.あの国は石が豊富だ。
America abounds in oil.アメリカは石が豊富だ。
Arabia abounds in oil.アラビアは石が豊富だ。
My watchdog is alert to the slightest sound and movement.うちの番犬はどんな小さな音や動きにも断がない。
Oil is extracted from olives.オリーブの実からが取れる。
My clothes have an oily smell because I ate at a stuffed crepe place/shop.お好み焼き屋に行ったので、なんか服が臭い!
Where were you loafing?お前どこでを売っていたんだ。
This engine consumes the most oil.このエンジンが一番を食う。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, relatively simple alcohol molecules with traces of fusel oil.[JA] 解りました 比較的単純な フーゼルの痕跡を持つアルコール分子です Forbidden Planet (1956)
How would I like to find oil in my back yard?[JA] 庭から石が湧くのと 同じくらいにね Kansas City Confidential (1952)
This time I want to throw him off guard.[JA] 今回は彼に断させたい The Manster (1959)
Come on.[CN] 加 Nim's Island (2008)
Oil. Oil.[CN] ... Spaceballs (1987)
- Not I can lose the time.[JA] - 売ってる暇ねえんだ Scarlet Street (1945)
Nail polish?[CN] 指甲? The Lost Reindeer (2013)
All of a sudden you're so clever. How unexpected.[JA] 突然賢くなったわね 断したわ Four Flies on Grey Velvet (1971)
Go! Go![CN] 加! Eye See You (2002)
Go.[CN] 加 The Song (2014)
lads.[CN] 加,曼联! United (2011)
Needs a little oil.[JA] をささないと Pinocchio (1940)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あぶら, abura] -Oel [Add to Longdo]
[ゆせい, yusei] Oelquelle [Add to Longdo]
[ゆだん, yudan] Nachlaessigkeit, Fahrlaessigkeit [Add to Longdo]
[ゆでん, yuden] Oelfeld [Add to Longdo]
[あぶらえ, aburae] Oelgemaelde [Add to Longdo]
[ゆし, yushi] Oele_und_Fette, fettig [Add to Longdo]
[あぶらむし, aburamushi] Kuechenschabe, Schmarotzer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top