Search result for

*可*

(303 entries)
(0.0948 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -可-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
愛い[かわいい, kawaii] (adj) น่ารัก
[かなり, kanari] (adj adv) ค่อนข้าง
[かけつ, kaketsu] (vt) (สภา ที่ประชุม) มีมติเห็นชอบ (ให้ผ่าน)
笑しい[おかしい, okashii] (adj) แปลกๆ, พิลึก
[かのう, kanou] (adj) เป็นไปได้
能性[かのうせい, kanousei] (n) ความเป็นไปได้, โอกาสที่จะเกิด
[きょか, kyoka] (n vi vt) ขออนุญาต, คำอนุญาต
申請[きょかしんせい, kyokashinsei] (n) ยื่นขออนุญาต

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
労働許[ろうどうきょかしょう, roudoukyokashou] (n) Work permit
[ふかかい, fukakai] ยากเกินจะเข้าใจได้, ราวกับปริศนา
思議[ふかしぎ, fukashigi] ความลึกลับ,สิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้,
逆圧縮[かぎゃくあっしゅく, kagyakuasshuku] (n) เป็นศัพท์ทางเทคนิคในการบีบอัดข้อมูล มาจากภาษาอังกฤษ Lossless Compression ซึ่งก็คือ ข้อมูลก่อนการบีบอัดและข้อมูลหลังการขยายข้อมูลที่ถูกบีบอัดกลับมา มีความถูกต้องตรงกันไม่มีข้อแตกต่าง , See also: R. 非逆圧縮
逆圧縮[ひかぎゃくあっしゅく, hikagyakuasshuku] (n) เป็นศัพท์ทางเทคนิค เกี่ยวข้องกับการบีบอัดข้อมูล จากภาษาอังกฤษว่า Lossy Compression คือ ข้อมูลก่อนการบีบอัดและหลังจากคลายการบีบอัดคืนกลับมา ข้อมูลที่ได้จะมีบางส่วนผิดเพี้ยนไป ดู Lossless Compression , See also: R. 逆圧縮
[きょかしょ, kyokasho] (n ) ใบอนุญาต
再入国許[さいにゅうこくきょうかしょ, sainyuukokukyoukasho] (n ) วีซ่าหรือใบอนุญาตให้เข้าประเทศได้อีกครั้ง
再入国許[さいにゅうこくきょか, sainyuukokukyoka] (n ) การอนุญาตให้เข้าประเทศได้อีกครั้ง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[かのう, kanou] Thai: เป็นไปได้ English: possible (an)
[かのう, kanou] Thai: มีทางเป็นไปได้ English: practicable

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[何, hé, ㄏㄜˊ] what, why, where, which, how
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  可 (kě ㄎㄜˇ) 
Etymology: []
[可, kě, ㄎㄜˇ] may, can, -able; possibly
Radical: Decomposition: 丁 (dīng ㄉㄧㄥ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] vigorous
[呵, hē, ㄏㄜ] to scold; to yawn; the sound of someone laughing (when repeated)
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  可 (kě ㄎㄜˇ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth
[哥, gē, ㄍㄜ] elder brother
Radical: Decomposition: 可 (kě ㄎㄜˇ)  可 (kě ㄎㄜˇ) 
Etymology: [ideographic] One person talking 可 over another 可
[哿, gě, ㄍㄜˇ] excellent, capable; happy; to commend
Radical: Decomposition: 加 (jiā ㄐㄧㄚ)  可 (kě ㄎㄜˇ) 
Etymology: [pictophonetic] add
[坷, kě, ㄎㄜˇ] uneven, bumpy; a clod of earth; a lump of soil
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  可 (kě ㄎㄜˇ) 
Etymology: [pictophonetic] earth
[奇, qí, ㄑㄧˊ] strange, unusual, odd; uncanny, occult
Radical: Decomposition: 大 (dà ㄉㄚˋ)  可 (kě ㄎㄜˇ) 
Etymology: [ideographic] A person 大 riding a horse 可
[岢, kě, ㄎㄜˇ] the name of a mountain
Radical: Decomposition: 山 (shān ㄕㄢ)  可 (kě ㄎㄜˇ) 
Etymology: [pictophonetic] mountain
[柯, kē, ㄎㄜ] axe-handle, bough, stalk; surname
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  可 (kě ㄎㄜˇ) 
Etymology: [pictophonetic] wood
[河, hé, ㄏㄜˊ] river, stream; the Yellow river
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  可 (kě ㄎㄜˇ) 
Etymology: [pictophonetic] water
[珂, kē, ㄎㄜ] an inferior kind of jade
Radical: Decomposition: 王 (wáng ㄨㄤˊ)  可 (kě ㄎㄜˇ) 
Etymology: [ideographic] Possibly 可 jade 王; 可 also provides the pronunciation
[疴, kē, ㄎㄜ] sickness, illness; pain
Radical: Decomposition: 疒 (nè ㄋㄜˋ)  可 (kě ㄎㄜˇ) 
Etymology: [pictophonetic] sickness
[舸, gě, ㄍㄜˇ] barge, large boat
Radical: Decomposition: 舟 (zhōu ㄓㄡ)  可 (kě ㄎㄜˇ) 
Etymology: [pictophonetic] boat
[苛, kē, ㄎㄜ] severe, harsh; rigorous, exacting
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  可 (kě ㄎㄜˇ) 
Etymology: [pictophonetic] grass
[蚵, hé, ㄏㄜˊ] oyster
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  可 (kě ㄎㄜˇ) 
Etymology: [pictophonetic] mollusk
[訶, hē, ㄏㄜ] to scold loudly, to curse, to abuse
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  可 (kě ㄎㄜˇ) 
Etymology: [pictophonetic] speech
[诃, hē, ㄏㄜ] to scold loudly, to curse, to abuse
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  可 (kě ㄎㄜˇ) 
Etymology: [pictophonetic] speech
[軻, kē, ㄎㄜ] axle
Radical: Decomposition: 車 (chē ㄔㄜ)  可 (kě ㄎㄜˇ) 
Etymology: [pictophonetic] wheel
[轲, kē, ㄎㄜ] axle
Radical: Decomposition: 车 (chē ㄔㄜ)  可 (kě ㄎㄜˇ) 
Etymology: [pictophonetic] wheel
[钶, ē, ] columbium
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  可 (kě ㄎㄜˇ) 
Etymology: [pictophonetic] metal
[阿, ā, ] an initial particle, a prefix used for names; used in transliterations
Radical: Decomposition: 阝 (yì ㄧˋ)  可 (kě ㄎㄜˇ) 
Etymology: [pictophonetic] place

Japanese-English: EDICT Dictionary
きも愛い;キモ愛い[きもかわいい(きも愛い);キモかわいい(キモ愛い);キモカワイイ, kimokawaii ( kimo kawaii ); kimo kawaii ( kimo kawaii ); kimokawaii] (adj-f) (sl) (col) being both repellant and attractive at the same time; being both cute and disgusting [Add to Longdo]
[すべき, subeki] (exp) (uk) should do (abbr. of suru+beki); ought to do [Add to Longdo]
もし能ならば[もしかのうならば, moshikanounaraba] (exp) if possible [Add to Longdo]
アクセスを許する[アクセスをきょかする, akusesu wokyokasuru] (exp,vs-i) {comp} to permit access [Add to Longdo]
アクセス[アクセスかのう, akusesu kanou] (adj-na) {comp} accessible [Add to Longdo]
アクセス許[アクセスきょか, akusesu kyoka] (n) {comp} access permission [Add to Longdo]
アドレシング[アドレシングかのう, adoreshingu kanou] (adj-na) {comp} addressable [Add to Longdo]
アドレス能カーソル[アドレスかのうカーソル, adoresu kanou ka-soru] (n) {comp} addressable cursor [Add to Longdo]
アドレス能点[アドレスかのうてん, adoresu kanouten] (n) {comp} addressable point [Add to Longdo]
アドレス指定能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] (exp) {comp} calculator without addressable storage [Add to Longdo]
インストール能デバイスドライバ[インストールかのうデバイスドライバ, insuto-ru kanou debaisudoraiba] (n) {comp} installable device driver [Add to Longdo]
エロ愛い[エロかわいい, ero kawaii] (adj-i) (sl) sexy, but still cute [Add to Longdo]
キーボード制御式のアドレス指定能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] (exp) {comp} calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
コネクション許制御[コネクションきょかせいぎょ, konekushon kyokaseigyo] (n) {comp} connection admission control; CAC [Add to Longdo]
サーチ許[サーチきょか, sa-chi kyoka] (n) {comp} search permission [Add to Longdo]
サーチ不[サーチふかのう, sa-chi fukanou] (n) {comp} unsearchable [Add to Longdo]
サプレス[サプレスか, sapuresu ka] (n) {comp} suppressible [Add to Longdo]
ジャンパ選択[ジャンパせんたくかのう, janpa sentakukanou] (n) {comp} jumper selectable [Add to Longdo]
スイッチ選択[スイッチせんたくかのう, suicchi sentakukanou] (adj-na) {comp} switch-selectable [Add to Longdo]
パラメタ化された実行能試験項目[パラメタかされたじっこうかのうしけんこうもく, parameta kasaretajikkoukanoushikenkoumoku] (n) {comp} parameterized executable test case [Add to Longdo]
パラメタ化された実行能試験項目群[パラメタかされたじっこうかのうしけんこうもくぐん, parameta kasaretajikkoukanoushikenkoumokugun] (n) {comp} parameterized executable test suite [Add to Longdo]
ファイル許ビット[ファイルきょかビット, fairu kyoka bitto] (n) {comp} file permission bits [Add to Longdo]
ブート能ディスケット[ブートかのうディスケット, bu-to kanou deisuketto] (n) {comp} bootable diskette [Add to Longdo]
ブート不能ディスケット[ブートふかのうディスケット, bu-to fukanou deisuketto] (n) {comp} nonbootable diskette [Add to Longdo]
プログラミング[プログラミングかのう, puroguramingu kanou] (adj-na) {comp} programmable [Add to Longdo]
プログラム[プログラムかのう, puroguramu kanou] (adj-na) {comp} programmable [Add to Longdo]
プログラム能読取り専用記憶装置[プログラムかのうよみとりせんようきおくそうち, puroguramu kanouyomitorisenyoukiokusouchi] (n) {comp} programmable read-only memory; PROM [Add to Longdo]
プログラム制御式のアドレス指定能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] (exp) {comp} calculator with program-controlled addressable storage [Add to Longdo]
プログラム制御式及びキーボード制御式のアドレス指定能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきおよびキーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikioyobi ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwom] (n) {comp} calculator with program-controlled and keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
ページング[ページングかのう, pe-jingu kanou] (adj-na) {comp} pageable [Add to Longdo]
マシンが読み取り[マシンがよみとりかのう, mashin gayomitorikanou] (adj-na) {comp} machine-readable [Add to Longdo]
マスク不能割り込み[マスクふかのうわりこみ, masuku fukanouwarikomi] (n) {comp} Non-Maskable Interrupt; NMI [Add to Longdo]
愛;安かわ[やすかわ, yasukawa] (n,adj-no) (abbr) (sl) cheap and cute [Add to Longdo]
畏;賢;恐;[かしこ(畏;賢;恐);かしく(畏;恐;祝), kashiko ( i ; satoshi ; kyou ); kashiku ( i ; kyou ; ka shuku )] (exp) (uk) (fem) yours sincerely (used to sign off on letters); respectfully yours [Add to Longdo]
移植能性[いしょくかのうせい, ishokukanousei] (n) {comp} (code) portability [Add to Longdo]
移動不データセット[いどうふかデータセット, idoufuka de-tasetto] (n) {comp} unmovable data set [Add to Longdo]
維持能スループット[いじかのうスループット, ijikanou suru-putto] (n) {comp} sustainable throughput [Add to Longdo]
維持能セル速度[いじかのうセルそくど, ijikanou seru sokudo] (n) {comp} sustainable cell rate; SCR [Add to Longdo]
一寸の光陰軽んずべからず;一寸の光陰軽んずからず[いっすんのこういんかろんずべからず, issunnokouinkaronzubekarazu] (exp) (id) (arch) There isn't a moment to be wasted; Every moment is precious; make hay while the sun shines [Add to Longdo]
[いんか, inka] (n,vs) permission; assent; compliance [Add to Longdo]
[いんか, inka] (n,vs) (1) {Buddh} dharma transmission (formal confirmation of a student's awakening by his master); (2) certificate of proficiency (in flower arrangement, etc.) [Add to Longdo]
営業許[えいぎょうきょかしょ, eigyoukyokasho] (n) business permit [Add to Longdo]
営業許申請書[えいぎょうきょかしんせいしょ, eigyoukyokashinseisho] (n) application form for business permit; business permit application form [Add to Longdo]
[か, ka] (n,n-suf) passable; acceptable; tolerable; fair; (P) [Add to Longdo]
[べい, bei] (aux) (1) (uk) (arch) (ktb [Add to Longdo]
からず[べからず, bekarazu] (exp) must not; should not; do not [Add to Longdo]
[べき, beki] (aux) (1) (uk) should (suf. to verbs); must; that one ought to; to be done; (2) (passive ending) -able [Add to Longdo]
くして[べくして, bekushite] (suf,conj) (1) (uk) as it is bound to (happen); following the natural course; (2) (uk) though possible as it may be [Add to Longdo]
[べし, beshi] (suf) (uk) shall; should; must [Add to Longdo]
とする[かとする, katosuru] (exp,vs-i) to approve (of); to be in favor of; to be in favour of [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bù kě, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ, ] cannot; should not; must not [Add to Longdo]
一世[bù kě yī shì, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄧ ㄕˋ, ] consider oneself unexcelled in the world; be insufferably arrogant [Add to Longdo]
[bù kě yǐ, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄧˇ, ] may not [Add to Longdo]
估量[bù kě gū liàng, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄍㄨ ㄌㄧㄤˋ, ] inestimable; incalculable; beyond measure [Add to Longdo]
侵犯[bù kě qīn fàn, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄑㄧㄣ ㄈㄢˋ, ] inviolable; inviolability [Add to Longdo]
侵犯权[bù kě qīn fàn quán, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄑㄧㄣ ㄈㄢˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] inviolability [Add to Longdo]
分割[bù kě fēn gē, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄈㄣ ㄍㄜ, ] inalienable; unalienable; inseparable; indivisible [Add to Longdo]
分离[bù kě fēn lí, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄈㄣ ㄌㄧˊ, / ] inseparable [Add to Longdo]
胜数[bù kě shèng shǔ, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕㄥˋ ㄕㄨˇ, / ] countless; innumerable [Add to Longdo]
同日而语[bù kě tóng rì ér yǔ, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄊㄨㄥˊ ㄖˋ ㄦˊ ㄩˇ, / ] lit. mustn't speak of two things on the same day (成语 saw); not to be mentioned in the same breath; incomparable [Add to Longdo]
名状[bù kě míng zhuàng, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄨㄤˋ, / ] indescribable; beyond description [Add to Longdo]
告人[bù kě gào rén, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄍㄠˋ ㄖㄣˊ, ] hidden; kept secret; not to be divulged [Add to Longdo]
多得[bù kě duō dé, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄉㄨㄛ ㄉㄜˊ, ] hard to come by; rare [Add to Longdo]
[bù kě dào, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄉㄠˋ, / ] not differentiable (function in calculus) [Add to Longdo]
思议[bù kě sī yì, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄙ ㄧˋ, / ] inconceivable; unimaginable; unfathomable [Add to Longdo]
或缺[bù kě huò quē, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄏㄨㄛˋ ㄑㄩㄝ, ] necessary; must have [Add to Longdo]
抗力[bù kě kàng lì, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄎㄤˋ ㄌㄧˋ, ] force majeure [Add to Longdo]
收拾[bù kě shōu shí, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕㄡ ㄕˊ, ] irremediable; unmanageable; out of hand; hopeless [Add to Longdo]
救药[bù kě jiù yào, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄐㄧㄡˋ ㄧㄠˋ, / ] incurable; incorrigible; beyond cure; hopeless [Add to Longdo]
理喻[bù kě lǐ yù, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄌㄧˇ ㄩˋ, ] be impervious to reason; won't listen to reason [Add to Longdo]
知论[bù kě zhī lùn, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄓ ㄌㄨㄣˋ, / ] agnosticism, the philosophical doctrine that some questions about the universe are in principle unanswerable [Add to Longdo]
磨灭[bù kě mó miè, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄇㄛˊ ㄇㄧㄝˋ, / ] indelible [Add to Longdo]
终日[bù kě zhōng rì, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄓㄨㄥ ㄖˋ, / ] be unable to carry on even for a single day; be in a desperate situation [Add to Longdo]
缺少[bù kě quē shǎo, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄑㄩㄝ ㄕㄠˇ, ] indispensable [Add to Longdo]
[bù kě néng, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ, ] impossible; cannot; not able [Add to Longdo]
能的事[bù kě néng de shì, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄉㄜ˙ ㄕˋ, ] impossibility [Add to Longdo]
[bù kě nì, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄋㄧˋ, ] irreversible [Add to Longdo]
逆转[bù kě nì zhuǎn, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄋㄧˋ ㄓㄨㄢˇ, / ] irreversible [Add to Longdo]
逾越[bù kě yú yuè, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄩˊ ㄩㄝˋ, ] impassable; insurmountable; insuperable [Add to Longdo]
避免[bù kě bì miǎn, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄅㄧˋ ㄇㄧㄢˇ, ] unavoidably [Add to Longdo]
[bù kě kào, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄎㄠˋ, ] unreliable [Add to Longdo]
不置[bù zhì kě fǒu, ㄅㄨˋ ㄓˋ ㄎㄜˇ ㄈㄡˇ, ] decline to comment; not express an opinion; be noncommittal; hedge [Add to Longdo]
人不貌相[rén bù kě mào xiàng, ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄇㄠˋ ㄒㄧㄤˋ, ] (proverb) You can't judge a man by his looks. [Add to Longdo]
他山之石以攻玉[tā shān zhī shí kě yǐ gōng yù, ㄊㄚ ㄕㄢ ㄓ ㄕˊ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄩˋ, ] lit. the other mountain's stone can polish jade (成语 saw); to improve oneself by accepting criticism from outside; to borrow talent from abroad to develop the nation effectively [Add to Longdo]
健怡[jiàn yí kě lè, ㄐㄧㄢˋ ㄧˊ ㄎㄜˇ ㄌㄜˋ, / ] diet cola [Add to Longdo]
[jǐn kě néng, ㄐㄧㄣˇ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ, / ] as far as possible [Add to Longdo]
切实[qiè shí kě xíng, ㄑㄧㄝˋ ㄕˊ ㄎㄜˇ ㄒㄧㄥˊ, / ] feasible [Add to Longdo]
[chuāng kě tiē, ㄔㄨㄤ ㄎㄜˇ ㄊㄧㄝ, / ] band-aid; sticking plaster [Add to Longdo]
势不[shì bù kě dāng, ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄉㄤ, / ] impossible to resist (成语 saw); an irresistible force [Add to Longdo]
[jí kě, ㄐㄧˊ ㄎㄜˇ, ] that will do [Add to Longdo]
意会,不言传[zhǐ kě yì huì, ㄓˇ ㄎㄜˇ ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, bu4 ke3 yan2 chuan2, / ] can be understood, but not described (成语 saw, from Zhuangzi 莊子|庄子); mysterious and subtle [Add to Longdo]
[kě, ㄎㄜˇ, ] can; may; able to; to approve; to permit; certain(ly); to suit; (particle used for emphasis) [Add to Longdo]
不是[kě bu shì, ㄎㄜˇ ㄅㄨ˙ ㄕˋ, ] that's just the way it is; exactly [Add to Longdo]
[kě yǐ, ㄎㄜˇ ㄧˇ, ] can; may; possible; able to [Add to Longdo]
以意会,不言传[kě yǐ yì huì, ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, bu4 ke3 yan2 chuan2, / ] can be understood, but not described (成语 saw, from Zhuangzi 莊子|庄子); mysterious and subtle [Add to Longdo]
[kě zuò, ㄎㄜˇ ㄗㄨㄛˋ, ] can be used for [Add to Longdo]
供军用[kě gōng jūn yòng, ㄎㄜˇ ㄍㄨㄥ ㄐㄩㄣ ㄩㄥˋ, / ] having possible military application [Add to Longdo]
[kě xìn, ㄎㄜˇ ㄒㄧㄣˋ, ] trustworthy [Add to Longdo]
信任[kě xìn rèn, ㄎㄜˇ ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ, ] trusty [Add to Longdo]
信度[kě xìn dù, ㄎㄜˇ ㄒㄧㄣˋ ㄉㄨˋ, ] degree of credibility; reliability [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Did they get the law passed?" "Yes, they finally put it through."「彼らはその法案を決したの」「うん、とうとう通過させたんだ」
Is it next to impossible to live to be 150?150歳まで生きることはほとんど不能ですか。
In 1603, when King James I came into power, football was allowed again.1603年、ジェームズ一世が政権の座についたとき、フットボールは再び許されたのです。
It's impossible to learn English in a month.1か月で英語を習得することは不能だ。
It is impossible to finish the report in a week.1週間でそのレポートを仕上げるなんて不能だ。
It is next to impossible to see Rome in a day.1日でローマを見物することは不能だ。
It's impossible to do the sights of Tokyo in a day or two.1日や2日で東京見物をするのは不能です。
Do you think it impossible to finish the task before five?5時までにその仕事を終えるのは不能だと思いますか。
Only in theory, the project is possible.あくまで理論上では、その計画は能である。
The seals surface more frequently then, so a bear's chance of catching one at a breathing hole is greater after nightfall.アザラシは夜にいっそう頻繁に浮上してくるのだから、熊がアザラシを呼吸孔のところで捕まえる能性は夕暮れ以降により高くなるのである。
Look at the tall pretty girl standing there.あそこに立っている背の高くて愛い女の子を見てごらん。
Without your help this plan would be impossible.あなたがたの協力がなければこの計画は不能でしょう。
I don't have the authority to give you the green light.あなたに許を与える権限はありません。
Should I have asked your permission?あなたの許をいただくべきだったでしょうか。
Do you remember the mysterious murder?あなたはその不解な殺人事件を覚えていますか。
You should call your mother as soon as possible.あなたは能な限り早く、あなたのお母さんに電話をするべきである。
You have infinite possibilities as an artist.あなたは芸術家としての無限の能性を秘めている。
I can truly say that baby is ugly.あの赤ちゃんは本当に愛くないね。
All possible means have been tried.あらゆる能な手段をつくしてみた。
We tried all means possible.あらゆる能な手段を選びました。
Allen was given a problem that was impossible to solve.アレンは解くのが不能な問題を与えられた。
No students are allowed to enter the room.いかなる生徒もその部屋に入ることは許されていない。
With the President dead now, the new policies will have to await government approval.いまや大統領がなくなったので、新しい政策は政府の許をまたなければならない。
Many cultures, many stories, and pretty girls.いろんな文化があって、たくさんの物語があって、愛い女の子もいる。
There is a good chance of success.うまくいく能性は十分にある。
Although much research has been carried out into the applications of Emmet's theory, little is known about their feasibility.エメット理論の応用については数多くの研究がなされているが、実際に実行能かどうかについてはほとんどわかっていない。
New GATT resolutions could create a real shake-up.ガットの新決議案はかなりの衝撃を与える能性があります。
We can cure some types of cancer.がんにも治療能なものがある。
Only if there's a cancellation, and that would be a bolt out of the blue.キャンセルが出ればですが、ほとんど不能に近いと思います。
Father loved Ken all the more because he was his only son.ケンは1人息子なので、父親は一層愛がった。
Those impossible suggestions just annoy me.こういう実行不能な提案には往生する。
Smoking is not permitted here.ここでの喫煙は許されていません。
Did you get permission to park here?ここの駐車許をとりましたか。
From tomorrow this email address will be invalid.このe−mailアドレスは明日からは使用不能になります。
The scandal could lead to the firing of some senior officials.このスキャンダルで一部の高官が罷免される能性がある。
You are asked to produce your permit to get in this center.このセンターに入るには許証を提示するよう求められている。
Children under thirteen years of age are not admitted to this swimming pool.このプールは13歳未満の子供の入場を許されていない。
Until such difficulties are ironed out completely, there is always a chance of fighting breaking out at the slightest provocation.このような障害が完全に取り除かれるまで、極めてささいな、ちょう発でさえ争いが起こる能性がいつもある。
The doctor is trying to solve many of the riddles of cancer.この医師はガンの多くの不解な点を解こうと努力している。
The probability of this chain of events all happening at once is one in 2 million flights - about once every two months at current levels of air traffic.この一連の出来事が同時に起こる能性は2百万回の飛行で1回であり、現在の航空機運航量からすると2ヶ月にほぼ1回になる。
A holiday this summer is out of the question.この夏は休暇なんて不能だ。
This broken vase can't be repaired.この壊れた花瓶の修理は不能だ。
Is it possible to reprint this article?この記事を転載することは能でしょうか。
This extraordinary increase is explained by the speedy economic unification which took place during the same period.この驚くほどの増加は、同じ期間の間に起こった急速な経済面での統合によって能となった。
This plan has not yet been cleared by the committee.この計画はまだ委員会から認されていない。
This plan is impossible to accomplish.この計画は達成不能だ。
It is necessary to obtain the sanction of the authorities to enter this building.この建物に入るには当局の許を得る必要がある。
It is impossible for me to finish this work in a day.この仕事を一日で終わらせるのは不能だ。
You can use a dictionary for this exam.この試験は辞書持ち込みです。
In this case, translation is, in effect, impossible.この場合は、翻訳は事実上不能だ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Good night.[CN] 我以再次鼓起勇气 拜托你一件事吗? Ready (2017)
Novel.[CN] 那一天 我有生以来第一次觉得要做爱也 Ready (2017)
The invitations said that they might lose their life.[JA] 招待状には 命を失う能性があると 書いてあったという Confrontation (2017)
Your next novel,[CN] 你以放心了 Confrontation (2017)
Shin Michima.[CN] 以告诉我们您现在的心情吗? Ready (2017)
The main guest arrives last.[CN] 现在的你是绝不能办到的 Ready (2017)
Uhm, have you cleared this with Paul Young's label?[JA] ポール・ヤングの許は? The Secret of Sales (2017)
Naturally, it wouldn't be a standard face-off.[CN] 以在你的节目上 Disbanded (2017)
Right now, I can.[JA] 能でもあるわね  ()
This show has a great lineup behind it.[CN] 怎么能? Confrontation (2017)
I came to think that you might be the one to break the curse I'm under.[CN] 是... Ready (2017)
I will carry out her intentions.[CN] 以的 什么事呢? Reason (2017)
What could I lose? Work? Very unlikely.[JA] 仕事を失う能性だって 低かった  ()
Of course, you wouldn't.[CN] 对了 我以问你一件事吗? Emotions (2017)
In the novels that I write, nobody dies.[CN] 以让我和道间慎对谈吗? Disbanded (2017)
Give me a chance.[CN] 难道不以吗? Emotions (2017)
CHECK - 10,000,000 YEN MINAMI SHIRAKAWA[CN] (育幼院) 我们真的以收下 如此巨额的捐款吗? Emotions (2017)
THANK YOU, NANAKA![CN] 不过话题再这样一直持续下去 就该叫做日本最优秀话题奖吧 根本没有任何实力 Reason (2017)
- Can't do it. - Huh.[JA] 不 Find This Thing We Need To (2017)
And you have to strive for perfection, and perfection is almost impossible.[JA] ほぼ不能でも完璧を目指す CounterPunch (2017)
I appreciate the efforts of everyone at Hinomaru TV.[CN] 我怎么能用那种脑袋空空的人? Confrontation (2017)
Then, can you imagine who might have killed her?[JA] (刑事2) では 殺害する能性のある人物を 誰か想像できますか? Reason (2017)
If you do anything to Midori or Hitomi, I'll...[CN] 当然 Confrontation (2017)
Everyone in this world has a different set of values.[CN] 道间先生 别小看讲究表达能力的职业 Disbanded (2017)
I haven't given you permission to leave.[JA] 立ち去る許を与えていない Eastwatch (2017)
I'll quit high school and start some kind of business.[CN] 真的以吗? Confrontation (2017)
Yes.[CN] 应该没有任何理由 是以把杀人正当化的 Reason (2017)
Hitomi, in the invitation, it said someone might lose their life, right?[JA] ひとみちゃん 招待状には 命を失う能性があるって 書いてあったんだよね Emotions (2017)
You must learn the spices you work with.[JA] スパイスの知識は不欠だ Barbecue (2017)
You know the word "self-denial," right?[CN] 花木老师 以继续吗? Reason (2017)
What, I can't fight?[JA] 続行不能だと? CounterPunch (2017)
What's the purpose in something so meaningless?[CN] -是... Confrontation (2017)
Is it possible Calvin could have gotten into coolant?[JA] カルヴィンが冷却水に 入り込んだ能性は? Life (2017)
Give us a comment, please. Mr. Michima![CN] 您以和我们谈谈吗? Ready (2017)
With respect, Your Grace, I don't need your permission.[JA] お言葉ですが 許はいりません Eastwatch (2017)
Is that possible?[JA] 能なのか? Eastwatch (2017)
No, of course not.[CN] 是 玄关会留下犯人的指纹吧? Ready (2017)
I asked you if, in light of what I've seen in the North, if I could have access to the restricted area of the library.[JA] 自分が北部で見たことを鑑みて 書物庫の制限区画への立ち入りを許していただけないかと Dragonstone (2017)
Of who?[CN] 小瞳 邀请函上写着 有能会失去性命 对吧? Emotions (2017)
IT COMES WITH THE SAD BUT NECESSARY PART.[JA] "むなしいけど 不欠な作業ね"  ()
I own this sound, all right?[JA] 許は必要ない The Secret of Sales (2017)
While local beaches will stay open, officials have issued a shark warning for the county.[JA] 遊泳は能なままですが 郡にサメへの警告が 出されました Stalker's Prey (2017)
He'd be invaluable at the Wall.[JA] 壁には不欠の人材となりましょう Eastwatch (2017)
The people who follow you know that you made something impossible happen.[JA] あなたに付き従う者たちは― あなたが不能を実現したことを知っている The Spoils of War (2017)
Mr. Sakurai...[CN] 也有些事是无奈何的 Emotions (2017)
To be completely honest,[CN] 我会将接到的工作 尽能全都做好 Reason (2017)
Based on the actual curious case of the very real Benji Buttons.[JA] 不解な事実を 描いたのがベンジャミン・バトン「ズ」だ Find This Thing We Need To (2017)
With a work this great, the casting has to be brilliant as well.[CN] -是什么? Confrontation (2017)
AND RETRACTABLE TESTICLES.[JA] "取り外し能な睾丸と..."  ()
- But death is certain?[JA] - しかし 死は不避? The Queen's Justice (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス[アクセスかのう, akusesu kanou] accessible (an) [Add to Longdo]
アクセス許[アクセスきょか, akusesu kyoka] access permission [Add to Longdo]
アドレシング[アドレシングかのう, adoreshingu kanou] addressable (an) [Add to Longdo]
アドレス能点[アドレスかのうてん, adoresu kanouten] addressable point [Add to Longdo]
アドレス指定能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage [Add to Longdo]
キーボード制御式のアドレス指定能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
コネクション許制御[コネクションきょかせいぎょ, konekushon kyokaseigyo] connection admission control (CAC) [Add to Longdo]
サーチ許[サーチきょか, sa-chi kyoka] search permission [Add to Longdo]
サーチ不[サーチふかのう, sa-chi fukanou] unsearchable [Add to Longdo]
サプレス[サプレスか, sapuresu ka] suppressible [Add to Longdo]
ジャンパ選択[ジャンパせんたくかのう, janpa sentakukanou] jumper selectable [Add to Longdo]
スイッチ選択[スイッチせんたくかのう, suicchi sentakukanou] switch-selectable (an) [Add to Longdo]
パラメタ化された実行能試験項目[パラメタかされたじっこうかのうしけんこうもく, parameta kasaretajikkoukanoushikenkoumoku] parameterized executable test case [Add to Longdo]
パラメタ化された実行能試験項目群[パラメタかされたじっこうかのうしけんこうもくぐん, parameta kasaretajikkoukanoushikenkoumokugun] parameterized executable test suite [Add to Longdo]
ファイル許ビット[ファイルきょかびっと, fairu kyokabitto] file permission bits [Add to Longdo]
ブート能ディスケット[ブートかのうディスケット, bu-to kanou deisuketto] bootable diskette [Add to Longdo]
ブート不能ディスケット[ブートふかのうディスケット, bu-to fukanou deisuketto] nonbootable diskette [Add to Longdo]
プログラミング[プログラミングかのう, puroguramingu kanou] programmable (an) [Add to Longdo]
プログラム[プログラムかのう, puroguramu kanou] programmable (an) [Add to Longdo]
プログラム能読取り専用記憶装置[プログラムかのうよみとりせんようきおくそうち, puroguramu kanouyomitorisenyoukiokusouchi] programmable read-only memory, PROM (abbr.) [Add to Longdo]
プログラム制御式のアドレス指定能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with program-controlled addressable storage [Add to Longdo]
プログラム制御式及びキーボード制御式のアドレス指定能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきおよびキーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikioyobi ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwom] calculator with program-controlled and keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
ページング[ページングかのう, pe-jingu kanou] pageable (an) [Add to Longdo]
マシンが読み取り[マシンがよみとりかのう, mashin gayomitorikanou] machine-readable (an) [Add to Longdo]
マスク不能割り込み[マスクふかのうわりこみ, masuku fukanouwarikomi] Non-Maskable Interrupt, NMI [Add to Longdo]
移植能性[いしょくかのうせい, ishokukanousei] (code) portability [Add to Longdo]
移動不データセット[いどうふかデータセット, idoufuka de-tasetto] unmovable data set [Add to Longdo]
維持能スループット[いじかのうスループット, ijikanou suru-putto] sustainable throughput [Add to Longdo]
維持能セル速度[いじかのうセルそくど, ijikanou seru sokudo] sustainable cell rate (SCR) [Add to Longdo]
逆カウンタ[かぎゃくかうんた, kagyakukaunta] counter [reversible counter] [Add to Longdo]
逆計数器[かぎゃくけいすうき, kagyakukeisuuki] reversible counter [Add to Longdo]
視化[かしか, kashika] visualization (vs) (data, results, etc.) [Add to Longdo]
視化順序[かしかじゅんじょ, kashikajunjo] imaging order [Add to Longdo]
視化処理[かしかしょり, kashikashori] imaging process [Add to Longdo]
聴周波数[かちょうしゅうはすう, kachoushuuhasuu] AF, Audio Frequency [Add to Longdo]
能性[かのうせい, kanousei] availability [Add to Longdo]
搬型[かはんがた, kahangata] portable (a-no) [Add to Longdo]
搬性[かはんせい, kahansei] portability [Add to Longdo]
変ビットレート[かへんビットレート, kahen bittore-to] variable bit rate (VBR) [Add to Longdo]
変関数発生器[かへんかんすうはっせいき, kahenkansuuhasseiki] variable function generator [Add to Longdo]
変字送り[かへんじおくり, kahenjiokuri] variable spacing [Add to Longdo]
変小数点表示法[かへんしょうすうてんひょうじほう, kahenshousuutenhyoujihou] variable-point representation system [Add to Longdo]
変長レコード[かへんちょうレコード, kahenchou reko-do] variable length record [Add to Longdo]
変反復データ項目[かへんはんぷくデータこうもく, kahenhanpuku de-ta koumoku] variable occurrence data item [Add to Longdo]
変部[かへんぶ, kahenbu] variant part [Add to Longdo]
[かのう, kanou] in-service [Add to Longdo]
用時間[かようじかん, kayoujikan] available time [Add to Longdo]
用性[りようせい, riyousei] availability [Add to Longdo]
用性[りようせい, riyousei] availability [Add to Longdo]
用率[かようりつ, kayouritsu] availability ratio [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふかしん, fukashin] Unantastbarkeit, Unverletzbarkeit, Unangreifbarkeit [Add to Longdo]
侵条約[ふかしんじょうやく, fukashinjouyaku] Nichtangriffspakt [Add to Longdo]
[ふかぶん, fukabun] unteilbar [Add to Longdo]
[ふかけつ, fukaketsu] unerlaesslich [Add to Longdo]
[ふかのう, fukanou] unmoeglich [Add to Longdo]
[ふかひ, fukahi] unvermeidlich [Add to Longdo]
[か, ka] -gut, moeglich, Zustimmung [Add to Longdo]
塑性[かそせい, kasosei] Formbarkeit, Platizitaet [Add to Longdo]
[かけつ, kaketsu] bewilligen, annehmen [Add to Longdo]
燃性[かねんせい, kanensei] brennbar [Add to Longdo]
[かのう, kanou] Moeglichkeit [Add to Longdo]
能性[かのうせい, kanousei] Moeglichkeit [Add to Longdo]
[きょか, kyoka] Erlaubnis, Genehmigung, Konzession [Add to Longdo]
[にんか, ninka] Genehmigung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top