Search result for

*了*

(251 entries)
(0.5597 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ,-了-, *了*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[りょうかい, ryoukai] (n) ความเข้าใจ, ความยินยอม เช่น 解しました เข้าใจแล้วครับ, ตกลงตามนั้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かんりょう, kanryou] การเสร็จสมบูรณ์
量産完[ryousan kanryou] ผลิตภัณฑ์ผลิตเสร็จสมบูรณ์ หรือ ไม่มีการผลิตแล้ว

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[了, le, ㄌㄜ˙,liǎo] clear; to finish; particle of completed action
Radical: Decomposition: 乛 (ya ㄧㄚ˙)  亅 (jué ㄐㄩㄝˊ) 
Etymology: [pictographic] A child swaddled in blanklets; compare 子
[亟, jí, ㄐㄧˊ] urgently, immediately, extremely
Radical: Decomposition: 了 (le,liǎo)  叹 (tàn ㄊㄢˋ)  一 (yī ) 
Etymology: []
[亨, hēng, ㄏㄥ] prospering, going smoothly
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  了 (le,liǎo) 
Etymology: []
[函, hán, ㄏㄢˊ] correspondence; a case, a box
Radical: Decomposition: 凵 (qiǎn ㄑㄧㄢˇ)  了 (le,liǎo) 
Etymology: [ideographic] Letters placed in a container 凵
[子, zi, ㄗ˙] son, child; seed, egg; fruit; small thing
Radical: Decomposition: 了 (le,liǎo)  一 (yī ) 
Etymology: [pictographic] A child in a wrap, with outstretched arms but bundled legs
[承, chéng, ㄔㄥˊ] to undertake, to bear, to accept a duty; inheritance
Radical: Decomposition: 了 (le,liǎo)  三 (sān ㄙㄢ) 
Etymology: [ideographic] Three hands 手 lifting a dead body 了
[疗, liáo, ㄌㄧㄠˊ] cured, healed; to recover
Radical: Decomposition: 疒 (nè ㄋㄜˋ)  了 (le,liǎo) 
Etymology: [ideographic] To clear 了 an illness 疒; 了 also provides the pronunciation
[辽, liáo, ㄌㄧㄠˊ] distant, far
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  了 (le,liǎo) 
Etymology: [pictophonetic] walk
[钌, liǎo, ㄌㄧㄠˇ] ruthenium
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  了 (le,liǎo) 
Etymology: [pictophonetic] metal

Japanese-English: EDICT Dictionary
アプリケーションを終する[アプリケーションをしゅうりょうする, apurike-shon woshuuryousuru] (exp,vs-i) {comp} to exit from the application [Add to Longdo]
エラー終[エラーしゅうりょう, era-shuuryou] (n,vs) {comp} error termination; terminate with error [Add to Longdo]
コミット準備完状態[コミットじゅんびかんりょうじょうたい, komitto junbikanryoujoutai] (n) {comp} ready-to-commit state [Add to Longdo]
ダイアログ確立指示未完[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue establishment indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ確立要求未完[ダイアログかくりつようきゅうみかんりょう, daiarogu kakuritsuyoukyuumikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue establishment request outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終指示未完[ダイアログしゅうりょうしじみかんりょう, daiarogu shuuryoushijimikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue termination indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終要求未完[ダイアログしゅうりょうようきゅうみかんりょう, daiarogu shuuryouyoukyuumikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue termination request outstanding [Add to Longdo]
トランザクション終フェーズ[トランザクションしゅうりょうフェーズ, toranzakushon shuuryou fe-zu] (n) {comp} termination phase of a transaction [Add to Longdo]
ハンドシェーク指示未完[ハンドシェークしじみかんりょう, handoshie-ku shijimikanryou] (n) {comp} handshake indication outstanding [Add to Longdo]
ハンドシェーク要求未完[ハンドシェークようきゅうみかんりょう, handoshie-ku youkyuumikanryou] (n) (obsc) {comp} handshake request outstanding [Add to Longdo]
ファイル終条件[ファイルしゅうりょうじょうけん, fairu shuuryoujouken] (n) {comp} at end condition [Add to Longdo]
マーク区間終[マークくかんしゅうりょう, ma-ku kukanshuuryou] (n) {comp} marked section end [Add to Longdo]
マーク認知終文字[マークにんちしゅうりょうもじ, ma-ku ninchishuuryoumoji] (n) {comp} markup-scan-out characters [Add to Longdo]
暗黙の[あんもくのりょうかい, anmokunoryoukai] (exp,n) tacit understanding; unspoken agreement [Add to Longdo]
異常終[いじょうしゅうりょう, ijoushuuryou] (n) abnormal termination (e.g. of a program); ABnormal END; ABEND [Add to Longdo]
[いちりょうかん, ichiryoukan] (n) at one's discretion [Add to Longdo]
仮定法過去完[かていほうかこかんりょう, kateihoukakokanryou] (n) {ling} subjunctive past perfect [Add to Longdo]
過去完[かこかんりょう, kakokanryou] (n,adj-no) {ling} past perfect tense [Add to Longdo]
過去完[かこかんりょうけい, kakokanryoukei] (n) {ling} past perfect tense [Add to Longdo]
[かんりょう, kanryou] (n,vs,adj-no) (1) (See 完形,完相) completion; conclusion; (n) (2) {ling} perfect (tense, form, aspect); (P) [Add to Longdo]
コード[かんりょうコード, kanryou ko-do] (n) {comp} completion code [Add to Longdo]
契約書[かんりょうけいやくしょ, kanryoukeiyakusho] (n) deed of absolute sale [Add to Longdo]
[かんりょうけい, kanryoukei] (n) {ling} perfect tense [Add to Longdo]
[かんりょうご, kanryougo] (n-adv,n-t) after completion [Add to Longdo]
時制[かんりょうじせい, kanryoujisei] (n) {ling} perfect tense [Add to Longdo]
[かんりょうそう, kanryousou] (n) {ling} perfect aspect [Add to Longdo]
岩沢瀉;岩面高;鳳[いわおもだか;イワオモダカ, iwaomodaka ; iwaomodaka] (n) (uk) Pyrrosia tricuspis (species of felt fern) [Add to Longdo]
記録終[きろくしゅうりょう, kirokushuuryou] (n) {comp} record end [Add to Longdo]
[ぎりょう, giryou] (n,vs) finishing discussion; closing a debate [Add to Longdo]
強制終[きょうせいしゅうりょう, kyouseishuuryou] (n) {comp} forced termination [Add to Longdo]
[けつりょう, ketsuryou] (n,vs) completion [Add to Longdo]
現在完[げんざいかんりょう, genzaikanryou] (n) {ling} present perfect tense [Add to Longdo]
現在完[げんざいかんりょうけい, genzaikanryoukei] (n) {ling} present perfect tense [Add to Longdo]
承;ご[ごりょうしょう, goryoushou] (n,vs) (See 承) acknowledgement; acknowledgment; understanding (e.g. "please be understanding of the mess during our renovation"); noting [Add to Longdo]
[ごりょう, goryou] (n,vs) complete comprehension [Add to Longdo]
[こうりょう, kouryou] (n,vs) proofreading completed [Add to Longdo]
三校終[さんこうしゅうりょう, sankoushuuryou] (n) third and final proof [Add to Longdo]
仕舞い;仕舞;終い;[じまい, jimai] (n) (1) (See お仕舞い・おしまい) end; close; finish; termination; (2) (仕舞 only) noh dance in plain clothes [Add to Longdo]
仕舞い;仕舞;終い;[じまい, jimai] (suf) (1) (uk) (after a noun) (See 店じまい) ending; quitting; closing; (2) (uk) (after the 〜ず negative form of a verb) indicates disappointment for not having done what one wanted or intended to do [Add to Longdo]
仕舞う(P);終う;う;蔵う[しまう, shimau] (v5u,vt) (uk) to finish; to close; to do something completely; to put away; to put an end to; (P) [Add to Longdo]
[しりょうず, shiryouzu] (n) end game position [Add to Longdo]
試合終[しあいしゅうりょう, shiaishuuryou] (n,vs) the end of the match; the end of the game [Add to Longdo]
実体終信号[じったいしゅうりょうしんごう, jittaishuuryoushingou] (n) {comp} entity end (signal) [Add to Longdo]
手順終[てじゅんしゅうりょう, tejunshuuryou] (n) {comp} end of procedure [Add to Longdo]
[しゅうりょう, shuuryou] (n,vs) completion (of a course); (P) [Add to Longdo]
[しゅうりょうしょう, shuuryoushou] (n) evidence of course completion (e.g. diploma) [Add to Longdo]
証書[しゅうりょうしょうしょ, shuuryoushousho] (n) diploma [Add to Longdo]
終える(P);える;卒える[おえる, oeru] (v1,vt) (1) (終える, える only) to finish; (2) to graduate; (P) [Add to Longdo]
終わる(P);終る;わる;卒わる;畢わる;竟わる[おわる, owaru] (v5r,vi) (also written る, 卒る, etc.) to finish; to end; to close; (P) [Add to Longdo]
[しゅうりょう, shuuryou] (n,vs) end; close; termination; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
5日たてば仕事が完するだろう。We should be able to complete the work in five days.
あなたのオーダーを完させろ。Completing your order.
ある映画監督が一目見てケイトに魅されました。The movie director was enchanted by Kate at first sight.
このプロジェクトを完するまで指揮するにがあなたの仕事です。Your role will be to direct this project to its conclusion.
この件についてのあなたのお求めを承します。Your request of this matter has been accepted.
この仕事が完したら1ヶ月の休暇を取るつもりだ。I intend to take a month's vacation on completion of this work.
これにて終The end, so long good bye!
すべて準備完All systems are go.
その企画を完するため彼らは大変骨を折ったそうだ。They have taken great pains to finish the project, I hear.
その美しい景色はあらゆる旅人を魅する。The beautiful scenery fascinates every traveler.
ダンサーの優美な舞は観衆を魅した。The dancer's graceful action of charmed the audience.
トムは勤務終時間を超えて働くと5割アップの時給をもらっていた。Tom got time and a half when he worked beyond his usual quitting time.
ベルの音を耳にしたので、試験を受けている人たちは終の時刻であることを知った。Hearing the bell, the examinees knew it was time to stop.
もうすぐ準備完です。It won't be long before everything is ready.
一体どういう見だね。What's the big idea?
一目で彼女に魅された。She attracted me at first sight.
屋根が破損した家は今では修理が完している。The house with the damaged roof has been repaired.
我々には互いに支持しあおうという暗黙の解があった。We had an implicit agreement that we would support each other.
会議はもう終いたしました。The conference is already over, sir.
企業の顧問弁護士団は合併手続きを完するために、24時間通しで働いています。Company attorneys are working around the clock to complete the merger.
君たちいつ準備は完するつもりだい。 [M]When will you complete the preparations?
私たちは彼女の指示に従って、作業を終した。We have finished the work in accordance with her instructions.
私たちは彼女の指示に従って作業を完した。We have finished the work in accordance with her instructions.
私たちみなを魅したのは彼の冒険談であった。It was his story of adventure that charmed us all.
私は高校の全課程を修した。I completed the whole course of study at a high school.
私は彼女の甘い声に魅された。I was fascinated by her sweet voice.
誰にももう言うことがなくなって、会合は終した。Nobody having anything more to say, the meeting was closed.
誰も質問がなかったので、彼は講演を終した。Nobody having any question, he ended the lecture.
遅くとも出発時刻の45分前には登場手続きを必ず完させてください。Be sure to check in at least 45 minute prior to departure time.
聴衆は彼のスピーチに魅された。The audience were fascinated by his speech.
二人の間には暗黙の解が会ったに違いない。There must have been a tacit understanding between them.
任務を完する。Accomplish one's mission.
番組は国歌で終する。The program finished with the national anthem.
彼のことばの魔力が聴衆を魅した。The magic of his words attracted the audience.
彼の講演は聴衆を魅した。His speech charmed the audience.
彼はこの聴衆をどう魅するか知っている。He knows how to captivate his audience.
彼はゆっくりうなずいて解の意を示した。He nodded slowly in comprehension.
彼は自分の仕事が完することを確信していた。He was sure of his work's accomplishment.
彼女の微笑を見れば、君は魅されるだろうに。 [M]To see her smile, you would be charmed.
彼女の美しさに魅されずにいることは不可能だ。It's impossible not to be fascinated by her beauty.
彼女はそのチャイナドレスに魅された。She was fascinated by that Chinese dress.
彼女は私たちを微笑で魅した。She took us all in with her smile.
彼女は私に、明日までにこの仕事を完するようにと言ってきかなかった。They insisted on my getting the work done by tomorrow.
明日会合があるということは解済みだ。It is accepted that we'll have a meeting tomorrow.
明日会合があるということは承済みだ。It is accepted that we'll have a meeting tomorrow.
木曜日、停戦会談は、何の進展もないまま終しました。Cease-fire talks concluded without progress Thursday.
解しました。That would be fine.
htmlは、基本的ルールとして開始タグと終タグでマークアップして要素とすると説明しました。We have explained how that HTML is, as a basic rule, elements marked up with open and close tags.
まだ、完と言うところまで行っていないが、そこそこ成果が出始めてきた。It's not yet what you'd call finished but were' starting to get pretty good results.
投函完、と。後は頼んだぞ、ポストマンよ。Mailing, complete. After is up to you, postman!

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
It's going to end with the whole lot going that way.全員そろって ああなって終だな And Then There Were None (1945)
Control One to 80K. Roger.管制1番から80kへ 解 He Walked by Night (1948)
Right. Come on, junior.解 行くぞ 新米 He Walked by Night (1948)
- Right.- 解 He Walked by Night (1948)
- All right.- 解 He Walked by Night (1948)
- Right.- 解 He Walked by Night (1948)
Control One to 80K. Roger.管制1番から80Kへ 解 He Walked by Night (1948)
Roger.- 解した Hollow Triumph (1948)
- Bourbon it is.解 D.O.A. (1949)
-Aye, aye, sir.- 解しました 艦長 Forbidden Planet (1956)
-Aye, aye, sir.- 解しました 艦長 Forbidden Planet (1956)
FARMAN: Aye, aye, skipper.解しました、艦長 Forbidden Planet (1956)
Ship in approach, skipper. Helical vector oriented.着陸準備完 艦長 螺旋形状ベクトルに適応しました Forbidden Planet (1956)
Aye, aye, sir.-解 艦長 Forbidden Planet (1956)
Aye, aye, sir.-解 艦長 Forbidden Planet (1956)
Aye, aye, sir.- 解しました 艦長 Forbidden Planet (1956)
-Aye, aye, sir.-解しました Forbidden Planet (1956)
-Tractor's ready.- 作業車の準備完 Forbidden Planet (1956)
-Aye, aye, sir.-解しましたよ 艦長 Forbidden Planet (1956)
Lieutenant, having completed my washing-up duties after chow.. .中尉 食後の、皿洗い任務が 完したので・・ Forbidden Planet (1956)
All right, put it back on.解しました 電源切りました Forbidden Planet (1956)
Aye, sir.解 中尉 Forbidden Planet (1956)
-Aye, aye, sir.- 解しました、艦長 Forbidden Planet (1956)
RANDALL: Aye, aye, sir.- 解しました 艦長 Forbidden Planet (1956)
-The M.A. alert is completed?- A・M警報は完したか? Forbidden Planet (1956)
-Aye, aye, sir.- 完しました 艦長 Forbidden Planet (1956)
Yes, sir, they're in hand, but they're trigger-happy.はい、艦長 配置完しました が、撃ちたくて仕方ないみたいです Forbidden Planet (1956)
-Aye, aye, sir.- 解、艦長 Forbidden Planet (1956)
Aye, aye, skipper.解しました 艦長 Forbidden Planet (1956)
- Put those under guard.解 Tikhiy Don (1957)
Melekhov, line up your hundred and lead them to Yerokhin Gully.解 Tikhiy Don (1957)
Well, granddad, let's say you've handed everything over.引渡しは完と しておくぞ Tikhiy Don (1957)
- Put those under guard.解 Tikhiy Don II (1958)
Melekhov, line up your hundred and lead them to Yerokhin Gully.解 Tikhiy Don II (1958)
And I know all your life.暗黙の解で 死んで当然と思ってる The Intruder (1962)
The hearing is closed.査問会は終する The Spy Who Came In from the Cold (1965)
Your Excellency, your orders have been executed.命令完 War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
That's 25 laps gone. One-quarter of the race distance.全周回の3分の1、 25周が終しています Grand Prix (1966)
Barlini in second place at the Gasometer as Sarti completes 50 laps half distance in the lead.ガスメーター・ヘアピンをバルリーニが 2位で通過、サルティが50周終 Grand Prix (1966)
And it's Jean-Pierre Sarti completing his 16th lap.サルティは16周を終 Grand Prix (1966)
Ready to blow.したか? 爆破準備ができたぞ La Grande Vadrouille (1966)
Understood.解 La Grande Vadrouille (1966)
Understood, thank you.解した、感謝する La Grande Vadrouille (1966)
Now I've heard everything.これで準備完ね It's the Great Pumpkin, Charlie Brown (1966)
Alright, but first it's time for a little sight-seeing.解でさ。 でもその前にちょっと観光でも... . What's Up, Tiger Lily? (1966)
I contacted everyone. They agreed.皆、解済みだよ。 Live for Life (1967)
Sentries have been posted in each squadron.セ ミ ョ ー ノ フ ス 力村に 移動完 です War and Peace, Part III: The Year 1812 (1967)
Very good.だ 2001: A Space Odyssey (1968)
Roger to your Two-zero-one-three.2013を解 2001: A Space Odyssey (1968)
Roger your One-niner-three-zero.1930を解 2001: A Space Odyssey (1968)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一目[yī mù liǎo rán, ㄧ ㄇㄨˋ ㄌㄧㄠˇ ㄖㄢˊ, / ] obvious at a glance (成语 saw) [Add to Longdo]
[bù liǎo, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˇ, ] unable to; without end [Add to Longdo]
[bù liǎo liǎo zhī, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˇ ㄌㄧㄠˇ ㄓ, ] settle a matter by leaving it unsettled; end up with nothing definite [Add to Longdo]
不在[bù zài le, ㄅㄨˋ ㄗㄞˋ ㄌㄜ˙, ] to be dead; to have passed away [Add to Longdo]
不得[bù dé liǎo, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄌㄧㄠˇ, ] desperately serious; disastrous; extremely; exceedingly [Add to Longdo]
[bù liǎo jiě, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˇ, / ] does not understand; not realizing [Add to Longdo]
不行[bù xíng le, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˊ ㄌㄜ˙, ] on the point of death; dying [Add to Longdo]
不见[bù jiàn le, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄌㄜ˙, / ] disappear; be missing [Add to Longdo]
[le, ㄌㄜ˙, ] (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [Add to Longdo]
[liǎo, ㄌㄧㄠˇ, ] to know; to understand [Add to Longdo]
不起[liǎo bu qǐ, ㄌㄧㄠˇ ㄅㄨ˙ ㄑㄧˇ, ] amazing; terrific; extraordinary [Add to Longdo]
[liǎo liǎo, ㄌㄧㄠˇ ㄌㄧㄠˇ, ] to realize clearly [Add to Longdo]
[liǎo shì, ㄌㄧㄠˇ ㄕˋ, ] to dispose of a matter; to be done with it [Add to Longdo]
[liǎo què, ㄌㄧㄠˇ ㄑㄩㄝˋ, / ] to resolve; to settle [Add to Longdo]
却此生[liǎo què cǐ shēng, ㄌㄧㄠˇ ㄑㄩㄝˋ ㄘˇ ㄕㄥ, / ] to die; to be done with this world [Add to Longdo]
如指掌[liǎo rú zhǐ zhǎng, ㄌㄧㄠˇ ㄖㄨˊ ㄓˇ ㄓㄤˇ, ] to understand sth thoroughly (like the back of one's hand) [Add to Longdo]
[liǎo jié, ㄌㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] to settle; to finish; to conclude; to wind up [Add to Longdo]
倒抽一口气[dào chōu le yī kǒu qì, ㄉㄠˋ ㄔㄡ ㄌㄜ˙ ㄧ ㄎㄡˇ ㄑㄧˋ, / ] to gasp (in surprise, dismay, fright etc) [Add to Longdo]
免不[miǎn bù liǎo, ㄇㄧㄢˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˇ, ] unavoidable; can't be avoided [Add to Longdo]
[chū le shì, ㄔㄨ ㄌㄜ˙ ㄕˋ, ] sth bad happened [Add to Longdo]
[dào le, ㄉㄠˋ ㄌㄜ˙, ] at last; finally; in the end; has arrived; when subj. arrives at a location or time [Add to Longdo]
又来[yòu lái le, ㄧㄡˋ ㄌㄞˊ ㄌㄜ˙, / ] Here we go again [Add to Longdo]
受不[shòu bù liǎo, ㄕㄡˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˇ, ] unbearable; unable to endure; can't stand [Add to Longdo]
大不[dà bù liǎo, ㄉㄚˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˇ, ] at worst; if worst comes to worst; serious; alarming [Add to Longdo]
大事化小,小事化[dà shì huà xiǎo, ㄉㄚˋ ㄕˋ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄠˇ, xiao3 shi4 hua4 le5, ] to turn big problems into small ones, and small problems into no problems at all [Add to Longdo]
太好[tài hǎo le, ㄊㄞˋ ㄏㄠˇ ㄌㄜ˙, ] very good [Add to Longdo]
[duì le, ㄉㄨㄟˋ ㄌㄜ˙, / ] right; correct [Add to Longdo]
就晚[jiù wǎn le, ㄐㄧㄡˋ ㄨㄢˇ ㄌㄜ˙, ] (colloq.) then it's too late [Add to Longdo]
几点[jǐ diǎn le, ㄐㄧˇ ㄉㄧㄢˇ ㄌㄜ˙, / ] What's the time? [Add to Longdo]
[dé le, ㄉㄜˊ ㄌㄜ˙, ] be finished; be ready; all right; that's enough [Add to Longdo]
怎么[zěn me le, ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄌㄜ˙, / ] What's up?; What's going on?; What happened? [Add to Longdo]
情急[qíng jí liǎo, ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧˊ ㄌㄧㄠˇ, ] mythical talking bird; mynah bird [Add to Longdo]
打错[dǎ cuò le, ㄉㄚˇ ㄘㄨㄛˋ ㄌㄜ˙, / ] "you have dialed the wrong number" [Add to Longdo]
[tóu le piào, ㄊㄡˊ ㄌㄜ˙ ㄆㄧㄠˋ, ] past tense of to vote [Add to Longdo]
敷衍[fū yǎn liǎo shì, ㄈㄨ ㄧㄢˇ ㄌㄧㄠˇ ㄕˋ, ] to skimp; to work half-heartedly; not to bother [Add to Longdo]
[míng liǎo, ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧㄠˇ, ] to understand clearly; to be clear about; plain; clear [Add to Longdo]
[wèi liǎo, ㄨㄟˋ ㄌㄧㄠˇ, ] unfinished; outstanding (business); unfulfilled [Add to Longdo]
[mò liǎo, ㄇㄛˋ ㄌㄧㄠˇ, ] in the end [Add to Longdo]
棒极[bàng jí le, ㄅㄤˋ ㄐㄧˊ ㄌㄜ˙, / ] super; excellent [Add to Longdo]
[jí le, ㄐㄧˊ ㄌㄜ˙, / ] extremely; exceedingly [Add to Longdo]
死不[sǐ bù liǎo, ㄙˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˇ, ] Portulaca Sundial (a type of plant) [Add to Longdo]
[méi le, ㄇㄟˊ ㄌㄜ˙, / ] to be dead; not to be, or cease to exist [Add to Longdo]
准备好[zhǔn bèi hǎo le, ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄏㄠˇ ㄌㄜ˙, / ] to be ready [Add to Longdo]
[wèi le, ㄨㄟˋ ㄌㄜ˙, / ] in order to; for the purpose of; so as to [Add to Longdo]
烦死[fán sǐ le, ㄈㄢˊ ㄙˇ ㄌㄜ˙, / ] to annoy to death [Add to Longdo]
用不[yòng bu liǎo, ㄩㄥˋ ㄅㄨ˙ ㄌㄧㄠˇ, ] to not use all of; to use less than [Add to Longdo]
[fā le yán, ㄈㄚ ㄌㄜ˙ ㄧㄢˊ, / ] ("past tense" of :发言) spoke publicly; made a speech [Add to Longdo]
直截[zhí jié liǎo dàng, ㄓˊ ㄐㄧㄝˊ ㄌㄧㄠˇ ㄉㄤˋ, / ] direct and plain speaking (成语 saw); blunt; straightforward [Add to Longdo]
[liǎo, ㄌㄧㄠˇ, / ] clear [Add to Longdo]
[liào, ㄌㄧㄠˋ, / ] look afar from a high place [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コミット準備完状態[こみっとじゅんびかんりょうじょうたい, komittojunbikanryoujoutai] ready-to-commit state [Add to Longdo]
ダイアログ確立指示未完[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] dialogue establishment indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ確立要求未完[ダイアログかくりつようきゅうみかんりょう, daiarogu kakuritsuyoukyuumikanryou] dialogue establishment request outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終指示未完[ダイアログしゅうりょうしじみかんりょう, daiarogu shuuryoushijimikanryou] dialogue termination indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終要求未完[ダイアログしゅうりょうようきゅうみかんりょう, daiarogu shuuryouyoukyuumikanryou] dialogue termination request outstanding [Add to Longdo]
トランザクション終フェーズ[とらんざくしょんしゅうりょうフェーズ, toranzakushonshuuryou fe-zu] termination phase of a transaction [Add to Longdo]
ハンドシェーク指示未完[ハンドシェークしじみかんりょう, handoshie-ku shijimikanryou] handshake indication outstanding [Add to Longdo]
ハンドシェーク要求未完[ハンドシェークようきゅうみかんりょう, handoshie-ku youkyuumikanryou] handshake request outstanding [Add to Longdo]
ファイル終条件[ファイルしゅうりょうじょうけん, fairu shuuryoujouken] at end condition [Add to Longdo]
マーク区間終[マークくかんしゅうりょう, ma-ku kukanshuuryou] marked section end [Add to Longdo]
マーク認知終文字[マークにんちしゅうりょうもじ, ma-ku ninchishuuryoumoji] markup-scan-out characters [Add to Longdo]
異常終[いじょうしゅうりょう, ijoushuuryou] abnormal termination, abnormal end, abend (abbr.) [Add to Longdo]
コード[かんりょうコード, kanryou ko-do] completion code [Add to Longdo]
記録終[きろくしゅうりょう, kirokushuuryou] record end [Add to Longdo]
実体終信号[じったいしゅうりょうしんごう, jittaishuuryoushingou] entity end (signal) [Add to Longdo]
手順終[てじゅんしゅうりょう, tejunshuuryou] end of procedure [Add to Longdo]
[しゅうりょう, shuuryou] termination (vs) [Add to Longdo]
コード[しゅうりょうコード, shuuryou ko-do] exit code [Add to Longdo]
ステータス[しょうりょうステータス, shouryou sute-tasu] exit status [Add to Longdo]
タグ[しゅうりょうタグ, shuuryou tagu] end-tag [Add to Longdo]
タグ[しゅうりょうタグ, shuuryou tagu] end tag, closing tag [Add to Longdo]
記号[しゅうりょうきごう, shuuryoukigou] message indicator [Add to Longdo]
条件[しゅうりょうじょうけん, shuuryoujouken] at end condition [Add to Longdo]
準備完ログ記録[じゅんびかんりょうろぐきろく, junbikanryourogukiroku] log-ready record [Add to Longdo]
常駐終型プログラム[じょうちゅうしゅうりょうけいプログラム, jouchuushuuryoukei puroguramu] terminate-and-stay-resident (TSR) program [Add to Longdo]
伝送終[でんそうしゅうりょう, densoushuuryou] end of transmission (EOT) [Add to Longdo]
内容終オクテット[ないようしゅうりょうオクテット, naiyoushuuryou okutetto] end-of-contents octets [Add to Longdo]
日付[まんりょうひつけ, manryouhitsuke] expiration date [Add to Longdo]
利用者誤り指示未完[りようしゃあやまりしじみかんりょう, riyoushaayamarishijimikanryou] user error indication outstanding [Add to Longdo]
利用者誤り要求未完[りようしゃあやまりようきゅうみかんりょう, riyoushaayamariyoukyuumikanryou] User error request outstanding [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[りょう, ryou] BEENDEN, VERSTEHEN [Add to Longdo]
[りょうしょう, ryoushou] Kenntnisnahme [Add to Longdo]
[りょうかい, ryoukai] Verstaendnis [Add to Longdo]
任期満[にんきまんりょう, ninkimanryou] Ablauf_der_Amtszeit [Add to Longdo]
[かんりょう, kanryou] Vollendung, Perfekt [Add to Longdo]
[こうりょう, kouryou] letzte_Korrektur [Add to Longdo]
[まんりょう, manryou] Ablauf [Add to Longdo]
[しゅうりょう, shuuryou] Schluss, Abschluss [Add to Longdo]
[みりょう, miryou] bezaubern, faszinieren [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top