ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -池-, *池*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[池, chí, ㄔˊ] pool, pond; moat; cistern
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  也 (yě ㄧㄝˇ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 1,709

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[diàn chí, ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, / ] battery, #4,015 [Add to Longdo]
[chí, ㄔˊ, ] pond; reservoir, #4,458 [Add to Longdo]
[Chí, ㄔˊ, ] surname Chi, #4,458 [Add to Longdo]
游泳[yóu yǒng chí, ㄧㄡˊ ㄩㄥˇ ㄔˊ, ] swimming pool, #16,906 [Add to Longdo]
[shuǐ chí, ㄕㄨㄟˇ ㄔˊ, ] pond; pool, #17,172 [Add to Longdo]
[chí táng, ㄔˊ ㄊㄤˊ, ] pool; pond, #17,277 [Add to Longdo]
锂电[lǐ diàn chí, ㄌㄧˇ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, / ] lithium battery, #20,338 [Add to Longdo]
[chéng chí, ㄔㄥˊ ㄔˊ, ] city, #22,632 [Add to Longdo]
[Tiān chí, ㄊㄧㄢ ㄔˊ, ] Lake Tianchi in Xinjiang, #24,940 [Add to Longdo]
[Diān chí, ㄉㄧㄢ ㄔˊ, ] lake Dianchi in Yunnan, #32,475 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[いけ, ike] (n) สระ, หนองน้ำเล็กๆ ถ้าใหญ่เป็นทะเลสาบเรียก 湖 (みずうみ), See also: Related: 湖

Japanese-English: EDICT Dictionary
[いけ, ike] (n) pond; (P) [Add to Longdo]
[ちしょう, chishou] (n) (1) ponds and swamps; (2) (sl) (derog) (See 知的障害者) mentally-handicapped person [Add to Longdo]
[ちすい, chisui] (n) pond water; pond [Add to Longdo]
[ちせん, chisen] (n) (obsc) pond in a garden [Add to Longdo]
泉回遊式[ちせんかいゆうしき, chisenkaiyuushiki] (n) (obsc) style of garden that features a path around a pond [Add to Longdo]
[ちてい, chitei] (n) arbor (arbour, bower) by a lake [Add to Longdo]
[ちはん, chihan] (n) near the pond; edge of a pond [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There was a deep pond there ten years ago.10年前に、そこに深いがあった。
A girl drowned in the pond yesterday.1人の少女が昨日で溺れ死んだ。
You mustn't swim in the pond.あなたはそので泳いではいけません。
Keep away from that pond, please.あのには近づかないでください。
Ducks were swimming about on the pond.アヒル達はのあちこちを泳いでいた。
There is a small pond in our garden.うちの庭には小さながある。
May I have some camera batteries.カメラ用の電を下さい。
This toy car runs on batteries.このおもちゃの自動車は電で動く。
This computer runs on batteries.このコンピューターは電で作動する。
This flashlight needs two batteries.この懐中電灯は2個の電が必要だ。
The pond dried up last summer.この前の夏にこのは水がなくなりました。
There used to be a lot of frogs in this pond.このには以前蛙がたくさんいたものだった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In Kenroku Park?[CN] 在兼六园 Taki no shiraito (1933)
It's beautiful up there in the moonlight, and there's a green pool up there, and we can swim in it.[CN] 然后去赏瀑布,月色下的瀑布美丽怡人 那里还有个天然小塘 我们可以在那游泳 It's a Wonderful Life (1946)
Will you see that Susie doesn't fall into the pool? Yes, sir. Thank you.[CN] 你要照顾苏丝 别让她掉进泳 Saboteur (1942)
Well, how do you like the old swimming hole?[CN] 在老泳里游泳感觉如何? I Wake Up Screaming (1941)
You've stated that you lost ths knife in Kenroku Park,[CN] 你供出此刀遗失在兼六园内 Taki no shiraito (1933)
You landed in Irkutsk first, then onward in a different plane to Samjiyon.[JA] 最初にイルクーツクに降り それから三淵線行きの 違う飛行機に 乗り換えた The Covenant (2017)
Well, that and your recent trip to Samjiyon Airbase.[JA] そのために三淵線空軍基地にいった The Covenant (2017)
Okay. I mean... I mean, essentially, these fuel cells power the ARQ.[JA] 要点を言や、燃料電で起動 ARQ (2016)
Oh, no, no, no, no! Put them in the tub.[CN] 不行 要放在水 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
We had water and solar power.[JA] 水と太陽電も持っていた They Grow Up So Quickly (2016)
In turn, the ARQ recharges the fuel cells.[JA] 以降、ARQが電を充電 ARQ (2016)
Last week Nafisi flew by private jet to Samjiyon airbase in North Korea.[JA] 先週ナフィジはプライベートジェットで 北朝鮮の三淵線基地まで飛んだ A Flash of Light (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いけ, ike] Teich [Add to Longdo]
[いけだ, ikeda] Ikeda (Name) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top