ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

水准

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -水准-, *水准*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水准[shuǐ zhǔn, ㄕㄨㄟˇ ㄓㄨㄣˇ, / ] level, #7,002 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tae a shower.[CN] 热水准备好了 The Brothers and Sisters of the Toda Family (1941)
We need to develop our skills to an elite level.[CN] 我们需要提升到精英的水准 The Devil Strikes at Night (1957)
All we got are lowbrows like Johnson here.[CN] 我们只有像强森这样 这么低水准的人在这里 His Girl Friday (1940)
And your water's a sore decayer of your whoreson dead body.[CN] 他妈的死人一碰到他妈的水准保烂 Hamlet (1948)
He asked me if I had ever come across a split personality.[CN] 他问我是否做过违背自己道德水准的事情 The Dark Mirror (1946)
Nick Nack, I expect you to surpass yourself.[CN] 尼拿克,我期望你有超水准表现 The Man with the Golden Gun (1974)
- That would take an expert.[CN] - 这可是需要专业水准 Pocketful of Miracles (1961)
What flying Folks, you're seeing the greatest.[CN] 漂亮的表演! 大家正目睹的是顶尖水准的比赛! The Tarnished Angels (1957)
- No class grifter would've done it.[CN] 没水准的骗子才会豪赌 The Sting (1973)
-Improvement.[CN] - 没水准 Superman III (1983)
I'm Meg. Your bath's ready, Sir James.[CN] 我是美格 你的洗澡水准备好了,詹姆斯阁下 Casino Royale (1967)
- You think my play is bad?[CN] 你认为我是没水准的老千? The Sting (1973)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top