ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -永-, *永*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[永, yǒng, ㄩㄥˇ] long; perpetual, eternal; forever
Radical: Decomposition: 水 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 842

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǒng yuǎn, ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ, / ] forever; eternal, #843 [Add to Longdo]
[yǒng, ㄩㄥˇ, ] forever; always; perpetual, #4,328 [Add to Longdo]
[yǒng héng, ㄩㄥˇ ㄏㄥˊ, / ] eternal; everlasting; fig. to pass into eternity (i.e. to die), #6,504 [Add to Longdo]
[yǒng jiǔ, ㄩㄥˇ ㄐㄧㄡˇ, ] everlasting; perpetual; lasting; forever; permanent, #8,772 [Add to Longdo]
[Yǒng lè, ㄩㄥˇ ㄌㄜˋ, / ] reign name 1403-1424 of third Ming emperor Chengzu 成祖 (Zhudi 朱棣), #10,422 [Add to Longdo]
久性[yǒng jiǔ xìng, ㄩㄥˇ ㄐㄧㄡˇ ㄒㄧㄥˋ, ] permanent, #19,404 [Add to Longdo]
[yǒng shēng, ㄩㄥˇ ㄕㄥ, ] eternal life, #26,153 [Add to Longdo]
[Cuī Yǒng yuán, ㄘㄨㄟ ㄩㄥˇ ㄩㄢˊ, ] Cui Yongyuan, #27,391 [Add to Longdo]
[Yǒng ān, ㄩㄥˇ ㄢ, ] (N) Yong'an (city in Fujian), #29,483 [Add to Longdo]
[Yǒng hé, ㄩㄥˇ ㄏㄜˊ, ] Yonghe in Shanxi; Yungho city in Taiwan; reign name in Eastern Han, #32,650 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[えいえん, eien] (n ) (n) ความไม่มีที่สิ้นสุด,ความไม่รู้จักตาย,ความอมตะ,ชั่วนิรันดร

Japanese-English: EDICT Dictionary
々;[えいえい, eiei] (adv) forever [Add to Longdo]
のお暇になる[ながのおいとまになる, naganooitomaninaru] (exp,v5r) to be dismissed [Add to Longdo]
らえる;長らえる[ながらえる, nagaraeru] (v1,vi) to have a long life; to live a long time [Add to Longdo]
[えいえん, eien] (n) Eien era (987.4.5-989.8.8) [Add to Longdo]
[えいえん, eien] (adj-no,adj-na,n) eternity; perpetuity; immortality; permanence; (P) [Add to Longdo]
遠の生命[えいえんのせいめい, eiennoseimei] (exp) eternal life [Add to Longdo]
遠の眠り[えいえいんのねむり, eieinnonemuri] (n) eternal slumber; death [Add to Longdo]
遠回帰[えいえんかいき, eienkaiki] (n) eternal return; eternal recurrence [Add to Longdo]
[えいかん, eikan] (n) Eikan era (983.4.15-985.4.27) [Add to Longdo]
久(P);常[えいきゅう(久)(P);とこしえ(久);とわ, eikyuu ( eikyuu )(P); tokoshie ( eikyuu ); towa] (adj-na,n,adj-no) (1) (とわ tends to be more abstract) eternity; perpetuity; immortality; (2) (えいきゅう only) Eikyuu era (1113.7.13-1118.4.3); (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Every time a species dies out, we lose forever a part of our natural world.1つの種が絶滅するたびに、我々は自然界の一部を久に失うことになる。
I'm hopeless at ironing so I buy permanent press clothes.アイロンをかけるのが苦手だから久プレス加工の服を買う。
As if you could kill time without injuring eternity.あたかも遠を傷つけることがないかのごとく暇をつぶしているが・・・。
You are not leaving Japan for good, are you?あなたは久に日本を去るのではないでしょうね。
After countless burials of the hatchet, we always dig it up again. There doesn't seem to be any sign of an ever-lasting peace.いくどとなくおのを埋めては、きまって、また、ほりかえす。遠の平和がやってくる気配もない。
Kate left this place for good.ケイトは、これを最後に久にここを離れていった。
President Kennedy was killed, but his legend will live on forever.ケネディー大統領は殺害されたが、彼の伝説は遠に生き続けるだろう。
Kozue thought the teacher's lecture was dull, boring and endless.こずえは先生の授業はつまらなくて退屈で遠に続くように感じた。
This new medicine has a lasting effect.この新薬は効果が続的である。
The eternal silence of these infinite spaces terrifies me.この無限の空間に漂う遠の沈黙が私を恐怖に陥れる。
This is a layer of soil that is permanently frozen, and in some places it's many feet deep.これは久に凍っている地層であり、それが何フィートの深さの所もある。
Has Jane left Japan for good?ジェーンは久に日本を離れたのですか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The continuation of endless war.[JA] 遠に続く戦争 Alt.truth (2017)
The continuation of endless war.[JA] 遠に続く戦争 Sock Puppets (2017)
I'm not delusional. It's high school.[JA] 私は現実的よ 高校生の恋愛は 遠には続かない Stalker's Prey (2017)
What are you going to do if reporters see this. I don't get it.[CN] 我远都没有办法拥有她 Episode #1.2 (2004)
For-ev-er...? Forever?[CN]  Episode #1.2 (2004)
Forver... together...[CN] 远在一起 Episode #1.2 (2004)
Sosa Crew For Life. You see it.[JA] "遠にソーサのチーム" CounterPunch (2017)
Together... Forever[CN] 远在一起... Episode #1.2 (2004)
Will you never forget Lord Siegfried, my lady?[CN] 夫人啊,難道你就遠忘不了齊格弗裏德嗎? Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
I meant for good.[JA] 遠にという意味だ The Flag House (2017)
Um we, we, we... When we die, we're in the ground forever.[JA] 死んだら 遠に土の中だから Barbecue (2017)
"l know how miserable they felt, but I will turn over a new leaf."[CN] "我也明白他们从头至尾是什么样的人! 但从现在开始,我要开始新的生活! 他们远没有因为我而抱怨的理由! The Phantom Carriage (1921)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
久に[としえに, toshieni] unlimited (Internet access, e.g.) [Add to Longdo]
久記憶装置[えいきゅうきおくそうち, eikyuukiokusouchi] permanent storage [Add to Longdo]
久変数[えんきゅうへんすう, enkyuuhensuu] permanent variable [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ながい, nagai] -lange, lange_Zeit [Add to Longdo]
[えいきゅう, eikyuu] Ewigkeit [Add to Longdo]
[えいじゅう, eijuu] fester_Wohnsitz, staendiger_Wohnsitz [Add to Longdo]
田町[ながたちょう, nagatachou] (Regierungsviertel in Tokyo) [Add to Longdo]
[えいみん, eimin] ewige_Ruhe, entschlafen [Add to Longdo]
[えいぞく, eizoku] Fortdauer, Bestaendigkeit, Unvergaenglichkeit [Add to Longdo]
[えいえん, eien] Ewigkeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top