ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

水平

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -水平-, *水平*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水平[shuǐ píng, ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ, ] level (of achievement etc); standard; horizontal, #420 [Add to Longdo]
水平[shuǐ píng miàn, ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ, ] plane, #58,386 [Add to Longdo]
先进水平[xiān jìn shuǐ píng, ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄣˋ ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ, / ] advanced level [Add to Longdo]
水平[shuǐ píng zhóu, ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ ㄓㄡˊ, / ] vertical axis [Add to Longdo]
水平[méi shuǐ píng, ㄇㄟˊ ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ, / ] disgraceful; poor quality; sub-standard [Add to Longdo]
汉语水平考试[hàn yǔ shuǐ píng kǎo shì, ㄏㄢˋ ㄩˇ ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ ㄎㄠˇ ㄕˋ, / ] HSK Test; Chinese Proficiency Test [Add to Longdo]
生活水平[shēng huó shuǐ píng, ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ, ] living standards [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
水平偏波[すいへいへんぱ, suiheihenpa] (n) Horizontal Polarization

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
水平[すいへいせん, suiheisen] Thai: เส้นแนวระดับ English: horizon

Japanese-English: EDICT Dictionary
水平[すいへい, suihei] (adj-na,adj-no) level; horizontality; (P) [Add to Longdo]
水平タブ[すいへいタブ, suihei tabu] (n) horizontal tabulation; HT [Add to Longdo]
水平ピッチ[すいへいピッチ, suihei picchi] (n) {comp} horizontal pitch [Add to Longdo]
水平ローディング[すいへいローディング, suihei ro-deingu] (n) {comp} horizontal loading [Add to Longdo]
水平応力[すいへいおうりょく, suiheiouryoku] (n) lateral stress [Add to Longdo]
水平距離[すいへいきょり, suiheikyori] (n) horizontal distance [Add to Longdo]
水平思考[すいへいしこう, suiheishikou] (n) lateral thinking [Add to Longdo]
水平磁気記録[すいへいじききろく, suiheijikikiroku] (n) {comp} longitudinal magnetic recording [Add to Longdo]
水平[すいへいじく, suiheijiku] (n) horizontal axis [Add to Longdo]
水平[すいへいしゃ, suiheisha] (n) (abbr) (See 全国水平社) Burakumin rights organization formed in 1922 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It is of great significance in this experiment to accelerate the particle M in the horizontal direction.この実験においては、粒子Mを水平方向に加速してやることが非常に重要である。
The ship disappeared beyond the horizon.その船は、水平線のかなたに消えた。
The sun rose above the horizon in the distance.はるか後方の水平線の上に太陽がのぼった。
The ocean melted into the sky on the horizon.海は水平線で空に溶け込んでいた。
The plane rose sharply before leveling off as it left the coast.機は急角度で上昇し、それから海岸を離れるにつれて水平飛行に移った。
The moon rose above the horizon.月が水平線上に出た。
Water tries to find its own level.水は水平になろうとする。
I see some fishing boats on the horizon.水平線に漁船がいくつか見えます。
Do you see a ship on the horizon?水平線に船が見えますか。
Can you see a sail on the horizon?水平線に船の帆が見えますか。
Can you see a sail on the horizon?水平線のところに船の帆が見えますか。
The ship appeared on the horizon.船が水平線上に現れた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nothing! Just a little horizontal slit.[JA] 小さな水平方向の切れ目だ 手術は成功だよ Lucy (2014)
A fellow like you, how long would it take?[CN] 像你这么高水平的人,能花多少时间? The Damned Don't Cry (1950)
Don't worry, guys, I'll level out the plane![JA] 心配するな みんな 飛行機を水平にする! Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)
Leaving you flat-foooted.[JA] 水平になる Straw Man (2014)
I've always been on the level with you, and I always will be.[CN] 我一直跟你站在同一水平线上 以后一直会 The Palm Beach Story (1942)
Well, that's something that'd make a man very unhappy, Mary- groping for the right lever, the means with which to express himself.[CN] 那就是让一个人不快乐的东西,玛丽 要摸到正确的水平 用这种方式来表达他自己 Night and the City (1950)
Believe me. It's already over the horizon[JA] 水平線よ We Were Nowhere Near the Grand Canyon (2015)
Keep it level, keep it level.[JA] 水平に維持 水平に維持 4C (2014)
- Greetings. - No, no, Toto. His English is a little elementary.[CN] 一您好 一不,不,托托,他的英语还是初级水平 The Palm Beach Story (1942)
- Well, he's stable when he's flat.[JA] - それは彼を水平にしたままなら Kilo Two Bravo (2014)
Gregorious, arm lever![CN] 乔治手臂水平 Night and the City (1950)
I don't get it. ln all other subjects you are doing satisfactorily or better...[CN] 只有德语水平不行 The Punch Bowl (1944)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
水平タブ[すいへいタブ, suihei tabu] horizontal tabulation (HT) [Add to Longdo]
水平ピッチ[すいへいピッチ, suihei picchi] horizontal pitch [Add to Longdo]
水平磁気記録[すいへいじききろく, suiheijikikiroku] longitudinal magnetic recording [Add to Longdo]
水平情報検査[すいへいじょうほうけんさ, suiheijouhoukensa] Horizontal Redundancy Check [Add to Longdo]
水平方向[すいへいほうこう, suiheihoukou] horizontal direction [Add to Longdo]
水平方向奇偶検査[すいへいほうこうきぐうけんさ, suiheihoukoukiguukensa] LRC, Longitudinal Redundancy Check [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top