ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*谷*

   
214 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -谷-
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
(n name ) Shibuya

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[容, róng, ㄖㄨㄥˊ] appearance, looks; form, figure; to contain, to hold
Radical: Decomposition: 宀 (gài,mián)  谷 (gǔ ㄍㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] roof,  Rank: 442
[欲, yù, ㄩˋ] desire, want, longing, intent
Radical: Decomposition: 谷 (gǔ ㄍㄨˇ)  欠 (qiàn ㄑㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] lack,  Rank: 1,045
[谷, gǔ, ㄍㄨˇ] valley, gorge, ravine
Radical: Decomposition: 八 (bā ㄅㄚ)  人 (rén ㄖㄣˊ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] Water flowing 人 from a spring 口 through a valley 八,  Rank: 1,095
[俗, sú, ㄙㄨˊ] social customs; vulgar, unrefined
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  谷 (gǔ ㄍㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] person,  Rank: 1,354
[裕, yù, ㄩˋ] rich, plentiful, abundant
Radical: Decomposition: 衤 (yī )  谷 (gǔ ㄍㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] clothes,  Rank: 2,023
[浴, yù, ㄩˋ] to bathe, to shower, to wash
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  谷 (gǔ ㄍㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 2,290
[豁, huō, ㄏㄨㄛ] clear, open; exempt
Radical: Decomposition: 害 (hài ㄏㄞˋ)  谷 (gǔ ㄍㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] valley,  Rank: 2,954
[峪, yù, ㄩˋ] valley, ravine
Radical: Decomposition: 山 (shān ㄕㄢ)  谷 (gǔ ㄍㄨˇ) 
Etymology: [ideographic] A mountain 山 by a valley 谷; 谷 also provides the pronunciation,  Rank: 4,323
[鹆, yù, ㄩˋ] mynah; Acridotheres tristis
Radical: Decomposition: 谷 (gǔ ㄍㄨˇ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 5,371
谿[谿, xī, ㄒㄧ] valley, gorge; mountain stream
Radical: Decomposition: 奚 (xī ㄒㄧ)  谷 (gǔ ㄍㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] valley,  Rank: 6,347
[郤, xì, ㄒㄧˋ] crack, crevice; gap, interval; surname
Radical: Decomposition: 谷 (gǔ ㄍㄨˇ)  阝 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] valley,  Rank: 6,656
[㕡, hé, ㄏㄜˊ] gully, pool; a ditch carved by a torrential rain
Radical: Decomposition: 谷 (gǔ ㄍㄨˇ)  又 (yòu ㄧㄡˋ) 
Etymology: [ideographic] Water flowing through a gorge 谷
[卻, què, ㄑㄩㄝˋ] still, but; decline; retreat
Radical: Decomposition: 谷 (gǔ ㄍㄨˇ)  卩 (jié ㄐㄧㄝˊ) 
Etymology: [pictophonetic] seal
[鵒, yù, ㄩˋ] mynah; Acridotheres tristis
Radical: Decomposition: 谷 (gǔ ㄍㄨˇ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gǔ, ㄍㄨˇ, / ] grain; corn, #3,058 [Add to Longdo]
[gǔ, ㄍㄨˇ, ] valley, #3,058 [Add to Longdo]
[Yù, ㄩˋ, ] surname Yu, #3,058 [Add to Longdo]
[Màn gǔ, ㄇㄢˋ ㄍㄨˇ, ] Bangkok, capital of Thailand, #12,946 [Add to Longdo]
[dī gǔ, ㄉㄧ ㄍㄨˇ, ] valley; trough (as opposed to peaks); fig. low point; lowest ebb; nadir of one's fortunes, #13,207 [Add to Longdo]
[shān gǔ, ㄕㄢ ㄍㄨˇ, ] valley, #13,546 [Add to Longdo]
[Guī gǔ, ㄍㄨㄟ ㄍㄨˇ, ] Silicon Valley, #14,550 [Add to Longdo]
[xiá gǔ, ㄒㄧㄚˊ ㄍㄨˇ, / ] canyon; gill; ravine, #16,132 [Add to Longdo]
[dào gǔ, ㄉㄠˋ ㄍㄨˇ, / ] rice crops, #21,498 [Add to Longdo]
[gǔ wù, ㄍㄨˇ ˋ, / ] cereal; grain, #21,941 [Add to Longdo]
[bāo gǔ, ㄅㄠ ㄍㄨˇ, / ] maize; corn, #22,110 [Add to Longdo]
[hé gǔ, ㄏㄜˊ ㄍㄨˇ, ] river valley, #22,311 [Add to Longdo]
[gǔ zi, ㄍㄨˇ ㄗ˙, ] millet, #23,779 [Add to Longdo]
[Gǔ gē, ㄍㄨˇ ㄍㄜ, ] Google internet company and search engine, #26,796 [Add to Longdo]
大峡[Dà xiá gǔ, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄚˊ ㄍㄨˇ, / ] great valley; Grand Canyon of Colorado River, #27,434 [Add to Longdo]
[wǔ gǔ, ˇ ㄍㄨˇ, / ] all crops; all grains, #31,760 [Add to Longdo]
氨酸[gǔ ān suān, ㄍㄨˇ ㄢ ㄙㄨㄢ, / ] glutamic acid (Glu), an amino acid, #35,447 [Add to Longdo]
[gǔ dì, ㄍㄨˇ ㄉㄧˋ, ] valley, #36,573 [Add to Longdo]
[gǔ lèi, ㄍㄨˇ ㄌㄟˋ, / ] cereal; grain, #37,876 [Add to Longdo]
[Píng gǔ, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨˇ, ] (N) Pinggu (place in Beijing), #43,862 [Add to Longdo]
[shēn gǔ, ㄕㄣ ㄍㄨˇ, ] deep valley; ravine, #47,367 [Add to Longdo]
[yōu gǔ, ㄧㄡ ㄍㄨˇ, ] deep valley, #51,848 [Add to Longdo]
[liè gǔ, ㄌㄧㄝˋ ㄍㄨˇ, ] rift valley, #52,417 [Add to Longdo]
[Tǔ yù hún, ㄊㄨˇ ㄩˋ ㄏㄨㄣˊ, / ] Tuyuhun, a Xianbei 鮮卑|鲜卑 nomadic people; a state in Qinhai in 4th-7th century AD, #52,888 [Add to Longdo]
[Gǔ yǔ, ㄍㄨˇ ㄩˇ, / ] Guyu or Grain Rain, 6th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 20th April-4th May, #57,675 [Add to Longdo]
[xī gǔ, ㄒㄧ ㄍㄨˇ, / 谿] valley; gorge, #58,658 [Add to Longdo]
虚怀若[xū huái ruò gǔ, ㄒㄩ ㄏㄨㄞˊ ㄖㄨㄛˋ ㄍㄨˇ, 怀 / ] very modest, #61,211 [Add to Longdo]
[Píng gǔ qū, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨˇ ㄑㄩ, / ] Pinggu county level district of Beijing municipality, formerly Pinggu county, #62,007 [Add to Longdo]
[gǔ lì, ㄍㄨˇ ㄌㄧˋ, / ] grain (of cereal), #62,967 [Add to Longdo]
[bō gǔ, ㄅㄛ ㄍㄨˇ, ] trough, #64,607 [Add to Longdo]
进退维[jìn tuì wéi gǔ, ㄐㄧㄣˋ ㄊㄨㄟˋ ㄨㄟˊ ㄍㄨˇ, 退 / 退] no room to advance or to retreat (成语 saw); without any way out of a dilemma; trapped; in an impossible situation, #67,962 [Add to Longdo]
[gōu gǔ, ㄍㄡ ㄍㄨˇ, / ] gulley, #68,949 [Add to Longdo]
[Tài gǔ, ㄊㄞˋ ㄍㄨˇ, ] (N) Taigu (place in Shanxi), #70,652 [Add to Longdo]
[gǔ cāng, ㄍㄨˇ ㄘㄤ, / ] barn, #72,246 [Add to Longdo]
[dǎ gǔ, ㄉㄚˇ ㄍㄨˇ, / ] to thresh, #75,953 [Add to Longdo]
[Yáng gǔ, ㄧㄤˊ ㄍㄨˇ, / ] (N) Yanggu (place in Shandong), #77,552 [Add to Longdo]
[gǔ cǎo, ㄍㄨˇ ㄘㄠˇ, / ] straw, #78,102 [Add to Longdo]
[Gǔ chéng, ㄍㄨˇ ㄔㄥˊ, ] (N) Gucheng (place in Hubei), #81,389 [Add to Longdo]
[gǔ suì, ㄍㄨˇ ㄙㄨㄟˋ, / ] ear of grain; gerbe (used on coats of arms), #91,525 [Add to Longdo]
[bù gǔ, ㄅㄨˋ ㄍㄨˇ, ] onomat. cuckoo, #99,412 [Add to Longdo]
[Jǐng gǔ, ㄐㄧㄥˇ ㄍㄨˇ, ] (N) Jinggu Daizu Yizu zizhixian (place in Yunnan), #102,264 [Add to Longdo]
[dǎ gǔ cháng, ㄉㄚˇ ㄍㄨˇ ㄔㄤˊ, / ] threshing floor, #114,033 [Add to Longdo]
[Fǔ gǔ, ㄈㄨˇ ㄍㄨˇ, ] (N) Fugu (place in Shaanxi), #123,654 [Add to Longdo]
[Gān gǔ, ㄍㄢ ㄍㄨˇ, ] (N) Gangu (place in Gansu), #135,547 [Add to Longdo]
[gǔ shén, ㄍㄨˇ ㄕㄣˊ, / ] harvest God, #158,671 [Add to Longdo]
满坑满[mǎn kēng mǎn gǔ, ㄇㄢˇ ㄎㄥ ㄇㄢˇ ㄍㄨˇ, / 滿滿] filling every nook and cranny, #159,191 [Add to Longdo]
子烂芝麻[chén gǔ zi làn zhī ma, ㄔㄣˊ ㄍㄨˇ ㄗ˙ ㄌㄢˋ ㄓ ㄇㄚ˙, / ] lit. stale grain, overcooked sesame (成语 saw); fig. the same boring old gossip, #210,088 [Add to Longdo]
足音[kōng gǔ zú yīn, ㄎㄨㄥ ㄍㄨˇ ㄗㄨˊ , ] sound of footsteps in an empty valley (成语 saw); a rare occurrence; That's sth you don't often hear!, #215,649 [Add to Longdo]
防饥[jī gǔ fáng jī, ㄐㄧ ㄍㄨˇ ㄈㄤˊ ㄐㄧ, / ] storing grain against a famine; to lay sth by for a rainy day, #219,572 [Add to Longdo]
防饥[jī gǔ fáng jī, ㄐㄧ ㄍㄨˇ ㄈㄤˊ ㄐㄧ, / ] storing grain against a famine; to lay sth by for a rainy day; also written 積穀防飢|积防饥, #219,572 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[けいこく, keikoku] (n ) หุบเหว

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ながたにえん, nagatanien] (n) Nagatanien (name of a tea shop) [Add to Longdo]
[かこく, kakoku] (exp) river valley [Add to Longdo]
海底[かいていこく;かいていだに(ik), kaiteikoku ; kaiteidani (ik)] (n) submarine valley; submarine canyon [Add to Longdo]
[きょうこく, kyoukoku] (n) glen; ravine; gorge; canyon; (P) [Add to Longdo]
胸の[むねのたにま, munenotanima] (n) cleavage (between breasts) [Add to Longdo]
[くたにやき, kutaniyaki] (n) kutani-ware (var. of porcelain) [Add to Longdo]
[くうこく, kuukoku] (n) lonely or uninhabited valley [Add to Longdo]
(P);谿;溪[けいこく, keikoku] (n) valley; ravine; canyon; (P) [Add to Longdo]
[けんこく, kenkoku] (n) (See カール) cirque; corrie; cwm [Add to Longdo]
渡;小渡り[こたにわたり;コタニワタリ, kotaniwatari ; kotaniwatari] (n) (uk) hart's-tongue fern (Asplenium scolopendrium) [Add to Longdo]
深山幽[しんざんゆうこく, shinzanyuukoku] (n) deep mountain valleys [Add to Longdo]
真宗大[しんしゅうおおたには, shinshuuootaniha] (n) Otani sect of Shinshu [Add to Longdo]
千尋の[せんじんのたに, senjinnotani] (n) abysmal valley [Add to Longdo]
千仭の[せんじんのたに, senjinnotani] (n) bottomless ravine [Add to Longdo]
[おおやいし, ooyaishi] (n) Oya tuff stone [Add to Longdo]
渡;大渡り[おおたにわたり;オオタニワタリ, ootaniwatari ; ootaniwatari] (n) (uk) Asplenium antiquum (species of spleenwort) [Add to Longdo]
[おおたには, ootaniha] (n) (See 浄土真宗) Otani sect (of Shin Buddhism) [Add to Longdo]
(P);渓;谿[たに, tani] (n) valley; (P) [Add to Longdo]
[たにぶところ, tanibutokoro] (n) valley in a deep mountain [Add to Longdo]
垣派[たにがきは, tanigakiha] (n) Tanigaki Faction (of the LDP) [Add to Longdo]
間(P);あい[たにま(間)(P);たにあい, tanima ( tanima )(P); taniai] (n) (1) valley; ravine; chasm; dell; (2) cleavage; (P) [Add to Longdo]
空木[たにうつぎ;タニウツギ, taniutsugi ; taniutsugi] (n) (uk) Weigela hortensis (species of deciduous shrub in the honeysuckle family) [Add to Longdo]
[たにみず, tanimizu] (n) rill; valley water [Add to Longdo]
[たにがわ, tanigawa] (n) mountain stream; (P) [Add to Longdo]
[やち, yachi] (n) marsh land; swamp [Add to Longdo]
地ダモ[やちダモ;ヤチダモ, yachi damo ; yachidamo] (n) (See タモ) Japanese ash (Fraxinus mandshurica var. japonica) [Add to Longdo]
地鼠;野地鼠[やちねずみ;ヤチネズミ, yachinezumi ; yachinezumi] (n) (1) (uk) Japanese red-backed vole (Myodes andersoni); (2) red-backed vole (any rodent of genus Myodes) [Add to Longdo]
[たにまち, tanimachi] (n) (uk) sponsors of sumo rikishi or their stables [Add to Longdo]
[たにそこ(P);たにぞこ, tanisoko (P); tanizoko] (n) bottom of valley or ravine; (P) [Add to Longdo]
[たにかぜ, tanikaze] (n) valley wind [Add to Longdo]
[たにへん, tanihen] (n) kanji "valley" radical at left [Add to Longdo]
蟆;[たにぐく, taniguku] (n) (uk) (arch) (See 蟇) Japanese toad (Bufo japonicus) [Add to Longdo]
断層[だんそうこく, dansoukoku] (n) fault valley [Add to Longdo]
[ひめややき, himeyayaki] (n) Himeya ware; Himeya porcelain [Add to Longdo]
不気味の[ぶきみのたに, bukiminotani] (exp) uncanny valley (hypothesis about humanoid robots) [Add to Longdo]
[ゆうこく, yuukoku] (n) deep ravine; glen [Add to Longdo]
顳顬;蟀;顳[こめかみ, komekami] (n) (uk) temple (of the forehead) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Their hut is situated in the valley.あの人たちの小屋は間にある。
Let's meet at Shibuya Station at six.6時に渋駅で会いましょう。
Oh yeah that's right. I was supposed to meet some friends in Shibuya at eight tonight.アーッ、そうだ、今日8時に友達と渋で約束してたんだ。
The muddy track descends to a valley.そのぬかるむ小道はへ下って行く。
This is genuine Kutani-ware. I guarantee it.これは正真正銘の九焼です。私が保証いたします。
A river runs through the long valley.そのおおきなには川が流れている。
The scientist searched for the bones of the dinosaurs in the valley.その科学者はで恐竜の骨を探し求めた。
I caught sight of her at Shibuya.ぼくは、渋で彼女を見かけた。 [M]
There is a rumor that gold has been found in the valley.そので金が見つかったといううわさがある。
The river runs through the valley.その間には川が流れている。
The village lay in a valley about half a mile in breadth.その村は、幅およそ0.5マイルの間にあった。
The heavy rain brought floods in the valley.その大雨で間に大水が起こった。
The dusty track descends to a valley.その埃っぽい小道はへと下って行く。
The settlers learned that the land in the valley was fertile.開拓民たちは間の土地が肥沃であることを知った。
The mask of darkness dropped over the valley.暗闇が降りて間を一面に覆った。
One step further, and you will fall into an abyss.一歩誤るとせんじんのだ。
I really look up to my English teacher, Mr Taniguchi.私は英語の口先生を尊敬しています。
The reporter covered the gas explosion in Shibuya.記者は渋で起きたガス爆発事故を報道した。
We heard the echo of our voices from the other side of the valley.私たちの声のこだまがの反対側から聞こえた。
We went shopping in Shibuya yesterday.私たちは、昨日渋に買い物に行きました。
We went down to the valley where the village is.私たちはその村があるまで降りていった。
A beautiful valley lies behind the hill.丘の向こう側に美しいがある。
The express train does not stop between Shibuya and Naka-Meguro.急行列車は渋駅から中目黒駅まで停車しません。
You get off at Yotuya Station.駅で降りて下さい。
The valley was aflame with red and yellow leaves.は赤や黄色の葉で色づいていた。
I liked the room overlooking the valley.私は間を見下ろす部屋が好きだった。
I was looking downward to the bottom of the valley.私は底を見下ろした。
You have to change trains at Shibuya.で電車をのりかえなければならない。
Which train should I take to go to Shibuya?に行くにはどの電車に乗ればいいですか。
I ran into Mr Yosiyuki at Shibuya station.駅で偶然吉行さんに会ってね。
The valley was starred with yellow flowers.には星をちりばめたように黄色い花が咲いている。
The valley was dotted with farm houses.には農家が点在していた。
A river runs down through the valley.の間を川が流れている。
The valley narrows 500 feet ahead.は500フィート先で狭くなっている。
The valley echoes the sound of the waterfall.は滝の音を反響する。
The valley echoed with his call.は彼の呼び声でこだました。
Mr Tani is not so much a scholar as a journalist.氏は学者というよりはむしろジャーナリストだ。
Mr Tani and his wife were present at that party.雄がそのパーティーに出席していた。
He looked down at the valley below.彼は下の方のを見下ろした。
The statue of Hachiko, the faithful dog, stands in front of Shibuya Station.忠犬ハチ公の像は渋駅前に立っている。
Build a house on the level between two valleys.二つのに挟まれた平地に家をたてる。
His eyes roamed over the lake in the valley.彼の目は間の湖上をずっとさまよった。
I've got to find the cause quickly, get out of this slump and live up to Mr. Tanizaki's expectations.早く原因を見つけて、スランプを治して崎主任の期待にこたえないと。
Evening was closing in on the valley.夕暮れが間に迫っていた。
The storm-clouds brooded over the valley.雷雲が一面にたれこめていた。
Yumiko has a push-up bra.優美子は間を強調するブラジャーがある。
I know, as we're going for a walk we could go along the forest path and to the forest mini-valley or something?そうだ、どうせなら散歩がてらに、林道に行ってプチ森林でも・・・。
"Now that I think of it, where's Tanimoto?" "Playing the lone wolf, as always."「そういえば本君は?」「あいかわらず一匹オオカミ気取っているよ」
He mentioned to me that he would go shopping in Shibuya.彼は渋に買い物に行くと私に言いました。
He led his men and horses over snowy mountains and down into hot valleys.彼は部下と馬を引き連れ雪山を越え暑いへといった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-It's a long way. -Not at all.[JA] (紺)大変でしたね (みさを)いえいえ Midsummer Intimacy (2016)
We believe the creature more than likely submerged itself somewhere on the seafloor off Kanaya.[JA] 巨大不明生物は離岸後 金沖の東京湾底に 潜行したと推測されます Shin Godzilla (2016)
♪ The rhythms in the canyons that'll never fade away[JA] いつも聴こえる 渓のリズム La La Land (2016)
That works both ways.[CN] 也许某天你是整个峡的主人 The Red House (1947)
They dance her over the mountains and valleys, through fields and forests, through night and day.[CN] 他们跳过山 跳过森林 The Red Shoes (1948)
Slipped down a crevasse attempting to secure our information.[JA] に落ちて亡くなった The Well-Tempered Clavier (2016)
There's a creek on the other side of the canyon.[JA] の反対の方に小さな川があるよ Contrapasso (2016)
Heathcliff, I'll race you to the barn.[CN] 希斯克利夫 我会和你比赛到 Wuthering Heights (1939)
Also Cripple Creek junction covered.[CN] 科里坡溪地区已控制 Raw Deal (1948)
You're gonna run to that ravine.[JA] 渓まで走るんだ The Jungle Book (2016)
A-LIGHT CORPORATION[JA] (紺)今日 名古屋から (みさを)はい Midsummer Intimacy (2016)
Coldwater Canyon .. it's hidden there.[CN] 藏在科德沃特山 Too Late for Tears (1949)
We look at them from the perspective of a professional.[JA] (長川) 我々はプロの目線で見てますから Appeal (2017)
But if I do have them in place, then I think I'll wear a strapless dress.[JA] もし巨乳なら 間を強調して― チューブトップを着たい  ()
Contact command.[JA] 市ヶに連絡を Shin Godzilla (2016)
- Lock him up in the barn. If he...[CN] 把它送回仓,不准再烦我 The Yearling (1946)
And that you spread the best table in the valley.[CN] 你们有峡最好的餐桌 The Red House (1947)
It is a longer trip by a third, but we'd get the scenic safety of clear-cut dingles and glens.[JA] より長い旅になるだろう だがより安全な くっきりとした小渓と渓 Last Day on Earth (2016)
We can't. Those wards still aren't fully evacuated yet.[JA] ダメだ 大田区及び世田区の 避難完了の報告を受けてない Shin Godzilla (2016)
The crash site is just only on other side of this valley[JA] 墜落現場は、ただこれだけのの反対側にあります Kong: Skull Island (2017)
Yea, though I walk through the valley of the shadow of death[CN] 纵然我走过死亡之阴之山 Lifeboat (1944)
And Herb Snell was busy becoming the best dancer in the valley.[CN] 而赫伯史纳尔忙着 当峡里最好的舞伴 The Red House (1947)
-Yes, I'll work hard. -Yes. -Thank you.[JA] 頑張ります (紺)よろしくお願いします Midsummer Intimacy (2016)
- Kai attacked the Valley.[JA] - カイがを襲撃して Kung Fu Panda 3 (2016)
You've been around that cuckoo since they threw him in the death house.[CN] 从他们判他死刑后 你就在那布鸟的旁边 His Girl Friday (1940)
There's indications in the valley, lots of indications.[CN] 山里有很多迹像 The Treasure of the Sierra Madre (1948)
MISAWO NAGAI RIKO'S MOTHER[JA] (紺)離れてると心配なことも あるかもしれないですけど Midsummer Intimacy (2016)
Wefoundher uponPythonPass, thebottomof aravine.[JA] 木こりがいた場所と同じ渓 Trace Decay (2016)
I used to spend my spare time down on those little islands working truck gardens so my outfit could have fresh tomatoes and green corn and all that.[CN] 哦,就算战争期间,我的手也没停过。 我曾经用业余时间 在这些岛上经营卡车花园, 我的收获有新鲜的西红柿, 绿色物等等。 The Best Years of Our Lives (1946)
In the red corner, we have Tony.[JA] 赤コーナー HAYATO GYM  Anywhere for You (2016)
Valle de Guadalupe.[JA] グアダルーペの Grotesque (2016)
Up the gorge to the left is the bridge.[CN] 峡上边,靠左就是那桥 For Whom the Bell Tolls (1943)
Head 'em into the canyon![CN] 到峡里去 Red River (1948)
You've always liked Gary Cooper.[CN] 你一直都喜欢加利・ Late Spring (1949)
-Please sit. -Excuse me.[JA] (三)どうぞ座ってください (百花)すいません 失礼します Rocket Girl Dives Into Love (2016)
- What's your Mom up to? - She's picking vegetables.[CN] 在收拾子 是吗? Apostasy (1948)
I wish they'd stray off far enough to fall down about 2,000 feet of gorge.[CN] 真希望他们偏离的远一点 直接掉到2千英尺的山 The Treasure of the Sierra Madre (1948)
"Like a luxuriant vine, give them seed in number like full ears of grain...[CN] 像一棵丰裕的葡萄树 给予他们像物一样 饱满的种子 The Scarlet Empress (1934)
All covered at points, Old Creek Canyon, Lincoln Park the cut off to Salida.[CN] 控制所有位置,旧溪峡,林肯公园, 封锁去萨利达的道路 Raw Deal (1948)
This route does not take you towards the shining heights it descends into a gloomy valley deep into the dark, dank forest[CN] 这条路不会把你带到 明亮的山顶 而是到一个 阴暗的山中去 进入黑暗的森林里 Le Silence de la Mer (1949)
I'll never see you or Pa again.[CN] 我虽行过死荫的幽 Gone with the Wind (1939)
Pretty soon we'll be out of this valley.[CN] 很快我们就可以走出这个山 The Treasure of the Sierra Madre (1948)
So, if we want the canyon to extend this far, this has to go.[JA] 渓を広げる場合 この町は消滅します The Adversary (2016)
At the road block Carter Creek junction.[CN] 卡特溪地区设置路障 Raw Deal (1948)
You went down into the valley.[JA] の方に降りていった A Flash of Light (2017)
But he's- he's figuring it out. It's just been a little too gilly lately.[JA] そのうち見つけるわ 今ちょっと間な感じ La La Land (2016)
I worked as a picker in a peach harvest in the San Joaquin Valley.[CN] 我在圣乔昆山 给人家收桃子 The Treasure of the Sierra Madre (1948)
That's right, Cooper. Looks just like him.[CN] 没错,巴 很像他 Late Spring (1949)
Follow the blood arroyo to the place where the snake lays its eggs.[JA] 蛇が卵を生む地の 渓を辿れ Chestnut (2016)
You've got to stay in the canyon, keep it low.[JA] 渓を抜けるしかない Rogue One: A Star Wars Story (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
四ツ[よつや, yotsuya] (Stadtteil_in_Tokio) [Add to Longdo]
[そうやみさき, souyamisaki] (Nordspitze Hokkaidos) [Add to Longdo]
[きょうこく, kyoukoku] Schlucht [Add to Longdo]
[ゆうこく, yuukoku] tiefe_Bergschlucht, enges_Tal [Add to Longdo]
[けいこく, keikoku] -Schlucht, enges_Tal [Add to Longdo]
[たに, tani] -Tal [Add to Longdo]
[たにがわ, tanigawa] Fluss_in_einem_Tal, Bach_in_einem_Tal [Add to Longdo]
川岳[たにがわだけ, tanigawadake] Tanigawa-dake (Berg ca.150 km noerdl. von Tokyo) [Add to Longdo]
[たにそこ, tanisoko] Grund_eines_Tals, Grund_einer_Schlucht [Add to Longdo]
[たにま, tanima] -Tal [Add to Longdo]
[はせがわ, hasegawa] (Name) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top