Search result for

*止*

(289 entries)
(0.3511 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ,-止-, *止*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[はいし, haishi] (n vt) ยกเลิก(กฎเกณฑ์ หรือข้อกำหนด)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
駐車禁[ちゅうしゃきんし, chuushakinshi] ห้ามจอดรถ
まれ[とまれ, tomare] สัญญาณให้หยุดรถ
[ていし, teishi] การหยุดชะงัก,การยับยั้ง,การหยุด(กระทำสิ่งต่างๆ)
[ぼうし, boushi] การป้องกัน การยับยั้ง
火傷防手袋[やけどぼうしてぶくろ, yakedoboushitebukuro] (n) ถุงมือกันไฟ
外出禁[かいしゅつきんしれい, kaishutsukinshirei] (n ) Curfew หรือ กฏอัยการศึก - ห้ามออกจากบ้านหลังเวลาที่กำหนด
痛み[いたみどめ, itamidome, itamidome , itamidome] (n ) ยาแก้ปวด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
める[やめる, yameru] Thai: เลิก English: to end (vt)
める[やめる, yameru] Thai: หยุด English: to cease
受けめる[うけとめる, uketomeru] Thai: รับไว้ English: to catch
受けめる[うけとめる, uketomeru] Thai: รับมือ English: to react to
[やむ, yamu] Thai: หยุด English: to cease (vi)
[やむ, yamu] Thai: หยุด เลิก English: to stop
まる[とまる, tomaru] Thai: มาจับ
まる[とまる, tomaru] Thai: จอด

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[㢟, chān, ㄔㄢ] to walk slowly; to stroll; to ramble
Radical: Decomposition: 廴 (yǐn ˇ)  止 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: [ideographic] A foot 止 strolling down the road 廴
[企, qǐ, ㄑㄧˇ] to plan a project; to stand on tiptoe
Radical: Decomposition: 人 (rén ㄖㄣˊ)  止 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: [ideographic] A man 人 on his feet 止; 止 also provides the pronunciation
[卸, xiè, ㄒㄧㄝˋ] to unload; to lay down; to resign
Radical: Decomposition: 午 (wǔ ˇ)  止 (zhǐ ㄓˇ)  卩 (jié ㄐㄧㄝˊ) 
Etymology: [pictophonetic] stop
[址, zhǐ, ㄓˇ] location, site; the foundation of a house
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  止 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: [pictophonetic] earth
[夔, kuí, ㄎㄨㄟˊ] one-legged monster; walrus
Radical: Decomposition: 止 (zhǐ ㄓˇ)  自 (zì ㄗˋ)  巳 (sì ㄙˋ)  夊 (suī ㄙㄨㄟ) 
Etymology: [ideographic] A monster with a face, a nose 自, and one foot 夊
[扯, chě, ㄔㄜˇ] to rip, to tear; to haul; casual talk
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  止 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: [pictophonetic] hand
[止, zhǐ, ㄓˇ] to stop, to halt; to detain; to desist
Radical: Decomposition: 上 (shàng ㄕㄤˋ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [pictographic] A foot
[正, zhèng, ㄓㄥˋ] straight, right, proper, correct, just, true
Radical: Decomposition: 一 (yī )  止 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: [ideographic] A foot 止 stopping in the right place 一
[此, cǐ, ㄘˇ] this, these; in this case, then
Radical: Decomposition: 止 (zhǐ ㄓˇ)  匕 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] sitting man
[步, bù, ㄅㄨˋ] walk, stroll, pace, march; to make progress
Radical: Decomposition: 止 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: [ideographic] Modern form of 歨; putting one foot 止 in front of the other
[武, wǔ, ˇ] military; martial, warlike
Radical: Decomposition: 一 (yī )  弋 (yì ㄧˋ)  止 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: [ideographic] To stop someone 止 with an arrow 弋
[歧, qí, ㄑㄧˊ] to diverge, to fork; a branch; a side road
Radical: Decomposition: 止 (zhǐ ㄓˇ)  支 (zhī ) 
Etymology: [pictophonetic] stop
[歨, bù, ㄅㄨˋ] Old variant of 步
Radical: Decomposition: 止 (zhǐ ㄓˇ)  止 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: [ideographic] Putting one foot 止 in front of the other
[歪, wāi, ㄨㄞ] slanted, askew, awry
Radical: Decomposition: 不 (bù ㄅㄨˋ)  正 (zhèng ㄓㄥˋ) 
Etymology: [ideographic] Not 不 straight 正
[歰, sè, ㄙㄜˋ] to argue, to disagree, to wrangle
Radical: Decomposition: 刃 (rèn ㄖㄣˋ)  刃 (rèn ㄖㄣˋ)  止 (zhǐ ㄓˇ)  止 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: [ideographic] Two people 止 exchanging sharp words 刃
[歲, suì, ㄙㄨㄟˋ] year; years old, age; harvest
Radical: Decomposition: 止 (zhǐ ㄓˇ)  戊 (wù ˋ) 
Etymology: []
[歷, lì, ㄌㄧˋ] history; calendar
Radical: Decomposition: 厤 (lì ㄌㄧˋ)  止 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: [pictophonetic] calendar
[歸, guī, ㄍㄨㄟ] to return, to go back; to return to, to revert
Radical: Decomposition: 丿 (piě ㄆㄧㄝˇ)  㠯 (yǐ ㄧˇ)  止 (zhǐ ㄓˇ)  帚 (zhǒu ㄓㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] foot
[涩, sè, ㄙㄜˋ] astringent, harsh, rough, uneven
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  刃 (rèn ㄖㄣˋ)  止 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: [ideographic] Water 氵 that cuts like a knife 刃; 止 provides the pronunciation
[祉, zhǐ, ㄓˇ] blessings, happiness, good luck
Radical: Decomposition: 礻 (shì ㄕˋ)  止 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: [pictophonetic] spirit
[耻, chǐ, ㄔˇ] shame, humiliation; ashamed
Radical: Decomposition: 耳 (ěr ㄦˇ)  止 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: [pictophonetic] ear
[肯, kěn, ㄎㄣˇ] to agree to, to consent, to permit; ready, willing
Radical: Decomposition: 止 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: [ideographic] To stop 止 flexing one's muscles ⺼
[芷, zhǐ, ㄓˇ] an angelica herb
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  止 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: [pictophonetic] herb
[走, zǒu, ㄗㄡˇ] to walk, to run, to flee
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  止 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: [ideographic] Someone 土 stepping with their foot 止
[趾, zhǐ, ㄓˇ] toe; tracks, footprints
Radical: Decomposition: 足 (zú ㄗㄨˊ)  止 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: [pictophonetic] foot
[辵, chuò, ㄔㄨㄛˋ] to walk; walking
Radical: Decomposition: 彡 (shān ㄕㄢ)  止 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: [pictophonetic] foot
[齒, chǐ, ㄔˇ] teeth; gears, cogs; age
Radical: Decomposition: 止 (zhǐ ㄓˇ)  凵 (qiǎn ㄑㄧㄢˇ)  从 (cóng ㄘㄨㄥˊ)  一 (yī )  从 (cóng ㄘㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictographic] Upper and lower teeth 从; 止 provides the pronunciation
齿[齿, chǐ, ㄔˇ] teeth; gears, cogs; age
Radical: 齿Decomposition: 止 (zhǐ ㄓˇ)  凵 (qiǎn ㄑㄧㄢˇ)  人 (rén ㄖㄣˊ) 
Etymology: [pictographic] Teeth 人凵; 止 provides the pronunciation

Japanese-English: EDICT Dictionary
あて先変更の発信者による禁;宛て先変更の発信者による禁[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] (n) {comp} redirection disallowed originator [Add to Longdo]
お高く留まる;お高くまる[おたかくとまる, otakakutomaru] (v5r) to assume an air of importance; to be self-important; to put on airs [Add to Longdo]
かゆみめ;痒み[かゆみどめ, kayumidome] (n) anti-itch medication; antipruritic drug [Add to Longdo]
せきめる;堰きめる(oK);塞きめる[せきとめる, sekitomeru] (v1,vt) (1) to dam up; to hold back; to keep back; to bring to a halt; to intercept; (2) to check [Add to Longdo]
ちらつき防フィルタ[ちらつきぼうしフィルタ, chiratsukiboushi firuta] (n) {comp} glare filter [Add to Longdo]
つなぎめる;繋ぎめる;繋ぎ留める[つなぎとめる, tsunagitomeru] (v1,vt) to tie; to fasten; to hitch; to secure (e.g. load, patronage of customers, etc.); to hold on to [Add to Longdo]
とどまるところを知らない;まるところを知らない;留まるところを知らない[とどまるところをしらない, todomarutokorowoshiranai] (exp) knowing no bounds; showing no signs of stopping or slowing down [Add to Longdo]
とどめを刺す;めを刺す[とどめをさす, todomewosasu] (exp,v5s) (1) to finish off; to ensure (something) is dead; to deliver the coup de grace; (2) to put an end to; to deliver the final blow; (3) (as AはBにめを刺す) to be the best for A [Add to Longdo]
やむを得ず;むを得ず;已むを得ず[やむをえず, yamuwoezu] (adv) unavoidably; inevitably; necessarily; reluctantly; against one's will [Add to Longdo]
やむを得ない(P);むを得ない;已むを得ない[やむをえない, yamuwoenai] (exp) cannot be helped; unavoidable; (P) [Add to Longdo]
やむ得ず;む得ず;已む得ず[やむえず, yamuezu] (adv) (uk) (See むを得ず) unavoidably; inevitably; necessarily; reluctantly; against one's will [Add to Longdo]
アクセス禁[アクセスきんし, akusesu kinshi] (exp) {comp} (See アク禁) banned from access (e.g. from a web forum, etc.) [Add to Longdo]
ウイルス防[ウイルスぼうし, uirusu boushi] (n) {comp} virus check [Add to Longdo]
タブ停位置[タブていしいち, tabu teishiichi] (n) {comp} tabulation stop [Add to Longdo]
ハイジャック防[ハイジャックぼうしほう, haijakku boushihou] (n) anti-highjack law [Add to Longdo]
マーク認知抑文字[マークにんちよくしもじ, ma-ku ninchiyokushimoji] (n) {comp} markup-scan-suppress characters [Add to Longdo]
マクロファージ遊走阻因子[マクロファージゆうそうそしいんし, makurofa-ji yuusousoshiinshi] (n) macrophage migration inhibitory factor; MMIF [Add to Longdo]
ヲコト点;乎古点;乎己点;遠古登点[ヲコトてん(ヲコト点);をことてん(乎古点;乎己点;遠古登点);おことてん(乎古点;乎己点;遠古登点), wokoto ten ( wokoto ten ); wokototen ( ko ko shi ten ; ko onore shi ten ; en ko tou] (n) marks to aid in reading Chinese classics [Add to Longdo]
一時停[いちじていし, ichijiteishi] (n,vs) suspension; pause [Add to Longdo]
印字抑機能[いんじよくしきのう, injiyokushikinou] (n) {comp} nonprint function [Add to Longdo]
引きめる(P);引める(io)(P);引き留める[ひきとめる, hikitomeru] (v1,vt) to detain; to check; to restrain; (P) [Add to Longdo]
飲食禁[いんしょくきんし, inshokukinshi] (n) no food or drink (e.g. as a sign in a library, etc.); no eating or drinking [Add to Longdo]
右折禁[うせつきんし, usetsukinshi] (n) No Right Turn! [Add to Longdo]
[あまやみ, amayami] (n) (1) break in the rain; (2) waiting for a break in the rain [Add to Longdo]
雨天中[うてんちゅうし, utenchuushi] (exp) cancelled because of rain; wash out [Add to Longdo]
運転停[うんてんていし, untenteishi] (n,vs) suspension of operations [Add to Longdo]
営業停[えいぎょうていし, eigyouteishi] (n) suspension of business [Add to Longdo]
駅にまる[えきにとまる, ekinitomaru] (exp,v5r) to stop at a (train) station [Add to Longdo]
め;駅留め[えきどめ, ekidome] (n) delivery of freight to a station [Add to Longdo]
湖;堰め湖;堰きめ湖;堰き[せきとめこ, sekitomeko] (n) dammed lake (formed by natural damming of a river, esp. by landslide, volcanic eruption, etc.) [Add to Longdo]
煙草をめる;煙草をやめる[たばこをやめる, tabakowoyameru] (exp,v1) to give up smoking [Add to Longdo]
押しめる;押める(io)[おしとどめる(押しめる);おしとめる, oshitodomeru ( oshi yameru ); oshitomeru] (v1,vt) to check; to stop; to keep back [Add to Longdo]
温暖化防[おんだんかぼうし, ondankaboushi] (exp) (abbr) (See 地球温暖化防・ちきゅうおんだんかぼうし) prevention of global warming [Add to Longdo]
下げまり[さげどまり, sagedomari] (n,vs) bottoming out; reaching a floor; ceasing to fall; edging lower [Add to Longdo]
下痢[げりどめ, geridome] (n) antidiarrheal; paregoric; obstipant [Add to Longdo]
化学兵器禁条約[かがくへいききんしじょうやく, kagakuheikikinshijouyaku] (n) chemical weapons ban treaty [Add to Longdo]
仮の差;仮の差し[かりのさしとめ, karinosashitome] (n) temporary injunction; preliminary injunction [Add to Longdo]
画面静[がめんせいし, gamenseishi] (n) {comp} screen capture [Add to Longdo]
[かいし, kaishi] (n) termination [Add to Longdo]
[せきどめ, sekidome] (n) cough medicine; cough syrup; cough lozenge [Add to Longdo]
核拡散防条約[かくかくさんぼうしじょうやく, kakukakusanboushijouyaku] (n) Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons; Nuclear Non-Proliferation Treaty [Add to Longdo]
核抑[かくよくし, kakuyokushi] (n) nuclear deterrence [Add to Longdo]
核抑[かくよくしりょく, kakuyokushiryoku] (n) nuclear deterrent force [Add to Longdo]
核抑[かくよくしろん, kakuyokushiron] (n) nuclear deterrent theory [Add to Longdo]
滑りめ;辷り[すべりどめ, suberidome] (n) (1) tyre chains; anti-skid device; (2) backup measure; taking entrance examination to a university in case one fails at other universities [Add to Longdo]
[かまどめ, kamadome] (n) cutting grass and trees is prohibited [Add to Longdo]
[あせどめ, asedome] (n) an antisudorific (agent or material) [Add to Longdo]
[かんし, kanshi] (n,vs) dissuasion [Add to Longdo]
関係者以外立入禁[かんけいしゃいがいたちいりきんし, kankeishaigaitachiirikinshi] (exp) (on a sign) No Unauthorized Persons; No Unauthorized Entry; Authorized Personnel Only [Add to Longdo]
危険防[きけんぼうし, kikenboushi] (n) hazard prevention [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bù zhǐ, ㄅㄨˋ ㄓˇ, ] incessantly; without end; more than; not limited to [Add to Longdo]
[zhōng zhǐ, ㄓㄨㄥ ㄓˇ, ] to cease; to suspend; to break off; to stop; to discontinue [Add to Longdo]
令人叹为观[lìng rén tàn wéi guān zhǐ, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄊㄢˋ ㄨㄟˊ ㄍㄨㄢ ㄓˇ, / ] (set expression) astonishing to see [Add to Longdo]
令行禁[lìng xíng jìn zhǐ, ㄌㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧㄣˋ ㄓˇ, ] lit. if he orders you go, he forbids you stop (成语 saw); fig. to demand exact compliance with instructions; to ensure strictly obedience [Add to Longdo]
[xiū zhǐ, ㄒㄧㄡ ㄓˇ, ] to stop [Add to Longdo]
[xiū zhǐ fú, ㄒㄧㄡ ㄓˇ ㄈㄨˊ, ] rest (music) [Add to Longdo]
[tíng zhǐ, ㄊㄧㄥˊ ㄓˇ, ] to stop; to halt; to cease [Add to Longdo]
全面禁[quán miàn jìn zhǐ, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄧㄢˋ ㄐㄧㄣˋ ㄓˇ, ] complete prohibition; total ban [Add to Longdo]
全面禁核试验条约[quán miàn jìn zhǐ hé shì yàn tiáo yuē, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄧㄢˋ ㄐㄧㄣˋ ㄓˇ ㄏㄜˊ ㄕˋ ㄧㄢˋ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] Comprehensive Test Ban Treaty [Add to Longdo]
到目前为[dào mù qián wéi zhǐ, ㄉㄠˋ ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄟˊ ㄓˇ, / ] until now; so far [Add to Longdo]
[zhì zhǐ, ㄓˋ ㄓˇ, ] to curb; to put a stop to; to stop; to check; to limit [Add to Longdo]
叹惋观[tàn wǎn guān zhǐ, ㄊㄢˋ ㄨㄢˇ ㄍㄨㄢ ㄓˇ, / ] to admire as the greatest [Add to Longdo]
叹为观[tàn wéi guān zhǐ, ㄊㄢˋ ㄨㄟˊ ㄍㄨㄢ ㄓˇ, / ] to gasp in amazement; to acclaim as the peak of perfection [Add to Longdo]
屡禁不[lǚ jìn bù zhǐ, ㄌㄩˇ ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ ㄓˇ, / ] (set phrase) continue despite repeated prohibition [Add to Longdo]
[fèi zhǐ, ㄈㄟˋ ㄓˇ, / ] to repeal (a law); to put an end to; abolition; annulled [Add to Longdo]
[jié zhǐ, ㄐㄧㄝˊ ㄓˇ, ] to close; to stop; to put a stop to sth; cut-off point; stopping point; deadline [Add to Longdo]
[zhǐ, ㄓˇ, ] to stop; to prohibit; untill [Add to Longdo]
[zhǐ ké, ㄓˇ ㄎㄜˊ, ] to suppress coughing [Add to Longdo]
咳糖浆[zhǐ ké táng jiāng, ㄓˇ ㄎㄜˊ ㄊㄤˊ ㄐㄧㄤ, / 漿] cough suppresant syrup; cough mixture [Add to Longdo]
[zhǐ jìng, ㄓˇ ㄐㄧㄥˋ, ] limit; boundary; end [Add to Longdo]
汗剂[zhǐ hàn jì, ㄓˇ ㄏㄢˋ ㄐㄧˋ, / ] anti-perspirant [Add to Longdo]
疼片[zhǐ téng piān, ㄓˇ ㄊㄥˊ ㄆㄧㄢ, ] a pain killer; an analgesic [Add to Longdo]
[zhǐ tòng, ㄓˇ ㄊㄨㄥˋ, ] to relieve pain; to stop pain; analgesic [Add to Longdo]
痛剂[zhǐ tòng jì, ㄓˇ ㄊㄨㄥˋ ㄐㄧˋ, / ] analgesic [Add to Longdo]
痛法[zhǐ tòng fǎ, ㄓˇ ㄊㄨㄥˋ ㄈㄚˇ, ] method of relieving pain [Add to Longdo]
[zhǐ xuè, ㄓˇ ㄒㄩㄝˋ, ] to staunch (bleeding); hemostatic (drug) [Add to Longdo]
血垫[zhǐ xuè diàn, ㄓˇ ㄒㄩㄝˋ ㄉㄧㄢˋ, / ] dressing; pad to stop bleeding [Add to Longdo]
血栓[zhǐ xuè shuān, ㄓˇ ㄒㄩㄝˋ ㄕㄨㄢ, ] plug to stop bleeding; tampon [Add to Longdo]
永无[yǒng wú zhǐ jìng, ㄩㄥˇ ˊ ㄓˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] without end; never-ending [Add to Longdo]
[Xī zhǐ, ㄒㄧ ㄓˇ, ] (N) Hsichih (city in Taiwan) [Add to Longdo]
[wéi zhǐ, ㄨㄟˊ ㄓˇ, / ] until [Add to Longdo]
[jìn zhǐ, ㄐㄧㄣˋ ㄓˇ, ] to prohibit [Add to Longdo]
令行[jìn zhǐ lìng xíng, ㄐㄧㄣˋ ㄓˇ ㄌㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ, ] lit. if he orders you go, he forbids you stop (成语 saw); fig. to demand exact compliance with instructions; to ensure strictly obedience [Add to Longdo]
核武器试验条约[jìn zhǐ hé wǔ qì shì yàn tiáo yuē, ㄐㄧㄣˋ ㄓˇ ㄏㄜˊ ˇ ㄑㄧˋ ㄕˋ ㄧㄢˋ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] nuclear test ban treaty [Add to Longdo]
[zhōng zhǐ, ㄓㄨㄥ ㄓˇ, / ] to stop; to terminate (legal) [Add to Longdo]
自动防辐射程序[zì dòng fáng zhǐ fú shè chéng xù, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄈㄤˊ ㄓˇ ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ, / ] fail-safe procedures [Add to Longdo]
[jǔ zhǐ, ㄐㄩˇ ㄓˇ, / ] bearing; manner; mien [Add to Longdo]
被禁[bèi jìn zhǐ, ㄅㄟˋ ㄐㄧㄣˋ ㄓˇ, ] forbidden [Add to Longdo]
[guān zhǐ, ㄍㄨㄢ ㄓˇ, / ] incomparably good [Add to Longdo]
[chuò zhǐ, ㄔㄨㄛˋ ㄓˇ, / ] to stop; to leave off [Add to Longdo]
[è zhǐ, ㄜˋ ㄓˇ, ] to hold back; to check (i.e. to stop sb's advance); to resist; esp. with negative, irresistible, unstoppable etc [Add to Longdo]
适可而[shì kě ér zhǐ, ㄕˋ ㄎㄜˇ ㄦˊ ㄓˇ, / ] to stop before going too far (成语 saw); to stop while one can; don't overdo it; stop while you're ahead [Add to Longdo]
[fáng zhǐ, ㄈㄤˊ ㄓˇ, ] to prevent; to guard against; to take precautions [Add to Longdo]
[zǔ zhǐ, ㄗㄨˇ ㄓˇ, ] to prevent; to block [Add to Longdo]
[jìng zhǐ, ㄐㄧㄥˋ ㄓˇ, / ] still; immobile; stillness [Add to Longdo]
[jìng zhǐ fēng, ㄐㄧㄥˋ ㄓˇ ㄈㄥ, / ] Stationary Front [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"I'm hungry," said the small white rabbit, so they stopped and ate the flower from a large hyacinth.「私おなかすいた」小さい白いウサギがいいました、そして彼らはまっておおきなひなゆりの花の部分をたべました。
No parking.駐車禁
No Trespassing.<掲示>立ち入り禁
Move along now.<警官の号令>立ちまるな。
After walking for an hour, we stopped to take a rest.1時間歩いてから、私たちはまって休息した。
You want the Number 11. It stops in front of the post office.11番にお乗りにならないと、郵便局の前にまりますから。
I'll do away with him.あいつの息の根をめてやる。
A car drew up at the entrance.1台の車が入り口にまった。
NTT cancelled telephone cards with over 300 units.NTTは300度数以上のテレホンカードを廃した。
Laws to prevent computer crimes were enacted in the USA.アメリカにおいてコンピューター犯罪を防する法律が制定された。
When are you going to quit smoking?あなたはいつタバコをめるつもりですか。
I cannot stop that noisy cat from getting into my garden.あのうるさい猫が私の庭に入ってくるのをめさせる事ができない。
I hope you'll think better of it.あなたがそれを考え直してめてもらえればと思います。
You had better stop smoking.あなたはタバコをめた方が良い。
It's about time you stopped watching television.あなたはもうテレビを見るのをめる時間だ。
That school is going to do away with uniforms.あの学校は制服を廃する予定だ。
Those old laws were all done away with.あの古い法律はみな廃されてしまった。
Together with Britain, France may ban imports of waste from Germany.イギリスに加えて、フランスもドイツからの廃棄物の持ち込みを禁しそうだ。
America did away with slavery in 1863.アメリカは1863年に奴隷制度を廃した。
The U.S. is calling for an arms embargo against violators of the treaty.アメリカは条約違反国に対する武器の輸出禁を呼びかけています。
America did away with slavery.アメリカは奴隷制を廃した。
The death penalty had been done away with in many states in the USA.アメリカの多くの州で死刑は廃されてきた。
The game would not have been called off if it hadn't rained so heavily.あれほど激しく雨が降らなかったら、試合は中されなかっただろう。
Once she starts talking, there is no stopping her.いったん話し始めると、彼女をめることは出来ない。
Try as you may, you will find it impossible to give up that habit.いくらやってみても君はその癖をめられないのが分かるだろう。 [M]
Localities imposed bans on development.いくつかの地方自治体では開発を禁した。
At any rate I will go out when it stops raining.いずれにしても雨がんだら私は出かけよう。
I'm not going to quit the club because I am busy.いそがしいからクラブをめるのではない。
Can you tell me when to switch the machine off?いつその機械をめたいいか私に教えて下さい。
Let's stop finding fault with each other.お互いのあら捜しをするのはめましょうよ。
Inflation should be checked.インフレを阻しなければならない。
My aunt allowed me to park my car in her parking space.叔母は私が彼女の駐車上に車をめるのを許してくれた。
The engine died.エンジンがまった。
The engine died.エンジンがまってしまった。
Cut the engine.エンジンをめなさい。
Lack of money brought my travel plans to an end.お金が足りなくて、私の旅行計画は中になった。
How long do we stop here?ここでどのくらいまりますか。
Please turn off the gas.ガスをめてください。
Turn off the gas.ガスをめなさい。
Turn off the gas!ガスをめろ。
A Californian policeman pulled a car over and spoke to the driver.カリフォルニアの警察官が、一台の車をめさせ、運転手にこう伝えた。
Thank you. Please stop here.ここでめてください。
Once you can get the taste for gambling, it's hard to give it up.ギャンブルで味を占めるとなかなかめられない。
You've got to give up gambling once and for all.ギャンブルはきっぱりとめなさい。
Stop putting on an act.お芝居するのはめなさい。
The coup attempt was foiled at the last moment.クーデター計画はぎりぎりのところで阻されました。
I can't stop sneezing.くしゃみが出てまりません。
Don't stop here.ここでまるな。
You are not supposed to smoke here.ここでは煙草は禁されています。
Pull over right here.ここで車をめてください。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Halt![JA] まれ The Spoils of War (2017)
During my suspension, I learned a lot about myself, I learned a lot about the people around me.[JA] 出場停中に学んだよ CounterPunch (2017)
Alka-Seltzer, for headache.[CN] 威士忌吗? 痛药,头痛用的 我太太头痛 Love Affair (1994)
- Which one?[CN] 安几利亚白花! 那一种? Legends of the Fall (1994)
- Can't afford to catch cold.[CN] - 防感冒 Léon: The Professional (1994)
Stop![CN] 停! Night Fire (1994)
It's more than that[CN] 还不这些 Nell (1994)
You've made me lose my lunch. You'll lose more than that when the king gets through with you.[CN] 如果国王来了,你失去的就不是那个. The Lion King (1994)
First of all, I can't ask the women any questions.[JA] まず 女たちへの質問は禁 The Mysterious Million Yen Women (2017)
I'd quit this running around the country.[CN] 我会停在这国家乱跑 The Getaway (1994)
Well, every Saturday morning from now until I eventually get banned from this place,[JA] 出入り禁になるまで 土曜の朝は Sexy Rollercoasters (2017)
- You're grounded for the entire weekend.[JA] - 今週いっぱい 外出禁にする Stalker's Prey (2017)
We have to stop him.[JA] めないと Life (2017)
Though engaged at the time to quelqu'un d'autre my water-cooler romance became a mad passion.[CN] 虽然那时已经和别人订婚了... ...我水般的爱情变成了一段狂恋 The Hudsucker Proxy (1994)
to have good thoughts, to say good things, not to say any bad words in or around the hāngi.[JA] そして いい言葉を使うこと ハンギの周りでは 汚い言葉を使うのは禁 Barbecue (2017)
To thank him and to keep his mouth shut, I paid him ten million yen.[JA] 武には お礼と口め料として Choices (2017)
I can't park in front like this. It's a federal building![CN] 这是联邦大楼,门口禁停车 Léon: The Professional (1994)
Fitzpatrick's taken us from selling 50 grand a week to zero.[JA] 週5万ポンドの売り上げが ゼロになった 〝駐車禁〞 〝駐車禁 Sexy Rollercoasters (2017)
Stop it.[CN] 停 The Getaway (1994)
The referee has already stopped the fight![JA] レフェリーが試合をめた なんてこった CounterPunch (2017)
- You know, you should really put some sunscreen on.[JA] - 日焼けめを塗りなよ Stalker's Prey (2017)
I've got to stop lying now.[CN] 我该停说谎了 Muriel's Wedding (1994)
Allah willing, if the bombing eases or stops, all of us will return home.[JA] 神のご加護で爆撃が減り あるいはんだら みんな 家に戻るだろう Barbecue (2017)
What sort of offer do you think she'd make?[JA] 一体何を掲示すればめられるの? Eastwatch (2017)
- Barry, stop it.[CN] - 巴里 停 Night Fire (1994)
Or stop them.[JA] あるいは食いめるための武器 The Queen's Justice (2017)
Crime all around me, I couldn't stop it.[CN] 全是罪犯 我阻不了 Naked Gun 33 1/3: The Final Insult (1994)
After that there was just no stopping Mickey and Mallory.[CN] 此后 米基和梅乐莉永无休 Natural Born Killers (1994)
- The procedure's far too dangerous, which is why it's now forbidden.[JA] - 治療法はあまりに危険すぎる ゆえに今では禁されている Stormborn (2017)
But there was more to it.[CN] 其实不这些 Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles (1994)
The infection no longer appears to be active.[JA] 感染症はまったようだ The Queen's Justice (2017)
- We're here to prevent a disaster.[CN] 我们来阻一场大灾难 Naked Gun 33 1/3: The Final Insult (1994)
I am unable to stop them[CN] 我无法阻他们 Legends of the Fall (1994)
How many fellas does it take to tie down a trailer?[JA] トレーラーを 人力でめる気? Barbecue (2017)
I can't tell you how many times I seen Myrtle Jean and Clara and the little baby...[CN] 老哈里不象是个爸爸了 我路过咖啡馆时不一次 听见孩子们在哭 Nell (1994)
Uh... could be more than a couple days.[CN] 我不知道,也许不两天 Nobody's Fool (1994)
And certainly not to the criminals he stopped.[CN] 当然,他坚决的制了犯罪份子 It Could Happen to You (1994)
The best in the world. No one can stop him.[JA] 世界最高で誰もめられない Dragonstone (2017)
Listen, you old bastard tell me what I want to hear, or I'm gonna rip these fingers clear up to your elbows.[CN] 你这老混帐 如果你不把我想听的说出来 我就把这些指头给扯下来扯到你手肘为 The Getaway (1994)
What's the hold up?[JA] なぜまってる? The Secret of Sales (2017)
I found it frightfully difficult myself until I got the hang of it.[CN] 我也觉得这很困难 直至我完全了解为 Heavenly Creatures (1994)
There's got to be a way to stop him.[CN] 一定要阻 The Mask (1994)
Off me![CN] 停 Heavenly Creatures (1994)
Had I realized this, I would have stopped him.[CN] 如果那时我意识这,我会阻他的。 Immortal Beloved (1994)
Thank you[CN] 安基摩尔长花 阿尔斑花 安几利亚白 Legends of the Fall (1994)
- Arias! And it's our mission to bring his ass down![JA] 奴をめるんだ! Resident Evil: Vendetta (2017)
[Doctor] This tumour is pressing on the spinal cord, interrupting the flow of electricity to your legs.[CN] [医生] 中了到你腿上的信号 Muriel's Wedding (1994)
He won't stop them from annihilating Serbia[CN] 他不会阻他们消灭塞尔维亚 Legends of the Fall (1994)
Questions aren't allowed.[JA] 質問は禁 Values (2017)
Hold that wagon![JA] 荷馬車をめろ The Spoils of War (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あて先変更の発信者による禁[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
ちらつき防フィルタ[ちらつききぼうフィルタ, chiratsukikibou firuta] glare filter [Add to Longdo]
ウイルス防[ウイルスぼうし, uirusu boushi] virus check [Add to Longdo]
タブ停位置[たぶていしいち, tabuteishiichi] tabulation stop [Add to Longdo]
マーク認知抑文字[マークにんちよくしもじ, ma-ku ninchiyokushimoji] markup-scan-suppress characters [Add to Longdo]
印字抑機能[いんじよくしきのう, injiyokushikinou] nonprint function [Add to Longdo]
画面静[がめんせいし, gamenseishi] screen capture [Add to Longdo]
機能停[きのうていし, kinouteishi] stopping functioning, being out of service [Add to Longdo]
供給停[きょうきゅうていし, kyoukyuuteishi] outage [Add to Longdo]
[きんし, kinshi] inhibit (vs) [Add to Longdo]
計画停[けいかくていし, keikakuteishi] planned shutdown [Add to Longdo]
使用禁[しようきんし, shiyoukinshi] unavailable, disabled [Add to Longdo]
書き込み禁[かきこみきんし, kakikomikinshi] read-only (a-no) [Add to Longdo]
情報損失を伴う変換の禁[じょうほうそんしつをともなうへんかんのきんし, jouhousonshitsuwotomonauhenkannokinshi] conversion prohibition in case of loss of information [Add to Longdo]
[せいしが, seishiga] still image [Add to Longdo]
画像[せいしがぞう, seishigazou] background image, static image [Add to Longdo]
静電気防シート[せいでんきぼうしシート, seidenkiboushi shi-to] antistatic mat [Add to Longdo]
[ちゅうし, chuushi] discontinuation (vs) [Add to Longdo]
[ていし, teishi] halt (vs), hang-up [Add to Longdo]
シグナル[ていしシグナル, teishi shigunaru] quit signal [Add to Longdo]
突きめる[つきとめる, tsukitomeru] to locate [Add to Longdo]
入力中動作[にょうりょくちゅうしどうさ, nyouryokuchuushidousa] break action [Add to Longdo]
事項[はいしじこう, haishijikou] deleted feature [Add to Longdo]
予定[はいしよてい, haishiyotei] obsolescent [Add to Longdo]
予定事項[はいしよていじこう, haishiyoteijikou] obsolescent feature [Add to Longdo]
配信不能通知の抑[はいしんふのうつうちのよくし, haishinfunoutsuuchinoyokushi] prevention of non-delivery notification [Add to Longdo]
配布先表展開禁[はいふさきひょうてんかいきんし, haifusakihyoutenkaikinshi] DL expansion prohibited [Add to Longdo]
物理的回送禁[ぶつりてきかいそうきんし, butsuritekikaisoukinshi] physical forwarding prohibited, PD PR [Add to Longdo]
変換禁[へんかんきんし, henkankinshi] conversion prohibition [Add to Longdo]
[よくし, yokushi] inhibit (vs) [Add to Longdo]
信号[よくししんごう, yokushishingou] inhibiting signal [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きゅうし, kyuushi] Pause, Unterbrechung [Add to Longdo]
[ていし, teishi] Einstellung, (voelliger) Stillstand [Add to Longdo]
め料[くちどめりょう, kuchidomeryou] Schweigegeld [Add to Longdo]
右折禁[うせつきんし, usetsukinshi] Nach_rechts_abbiegen_verboten! [Add to Longdo]
[いとめ, itome] ???? [Add to Longdo]
[はいし, haishi] Abschaffung, Aufhebung [Add to Longdo]
[よくし, yokushi] abschrecken, abwehren [Add to Longdo]
まる[とまる, tomaru] halten [Add to Longdo]
める[とめる, tomeru] anhalten, unterbrechen [Add to Longdo]
血剤[しけつざい, shiketsuzai] Blutstillungsmittel [Add to Longdo]
[はとば, hatoba] -Kai [Add to Longdo]
[きんし, kinshi] Verbot [Add to Longdo]
[しゅうし, shuushi] Schluss, -Ende [Add to Longdo]
[あしどめ, ashidome] Hausarrest, Einsperrung [Add to Longdo]
通行[つうこうどめ, tsuukoudome] Kein_Durchgang!, Keine_Durchfahrt! [Add to Longdo]
[ぼうし, boushi] Vorbeugung, Verhuetung [Add to Longdo]
[そし, soshi] verhindern, hindern, aufhalten [Add to Longdo]
[せいし, seishi] Stille, Ruhe, Stillstand [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top