ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

水球

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -水球-, *水球*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水球[shuǐ qiú, ㄕㄨㄟˇ ㄑㄧㄡˊ, ] water polo, #40,886 [Add to Longdo]
水球[shuǐ qiú chǎng, ㄕㄨㄟˇ ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˇ, / ] water polo pool [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
水球[すいきゅう, suikyuu] (n) กีฬาโปโลน้ำ

Japanese-English: EDICT Dictionary
水球[すいきゅう, suikyuu] (n) water polo [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I felt like a water balloon with a hole poked in it.[CN] 我感觉自己想一个有个穿孔的水球 Bubba Ho-Tep (2002)
You said you played water polo.[CN] 你... 你说你玩过水球! 不是水球 是马球! Liaisons (2007)
Who am I sharing the apartment with?[CN] 我在和誰共享這公寓? 兄弟,一個離開塞維水球隊的移民 Hey Babu Riba (1985)
What sort of match? Foot, tennis, waterpolo?[CN] 足球, 网球, 还是水球 ? 99 francs (2007)
I agree.[CN] 大號水球 Big Brother (2000)
The waterpolo guys... The synchronized girls.[CN] 水球队的男孩 游泳队的女孩 Water Lilies (2007)
He never liked me.... ...because I'm not playing in his gay water-polo team.[CN] 他一直看我不顺眼 就因为我不是他那个基佬水球队的 The Wave (2008)
Pack up your balls and mattresses and leave[CN] 马上收拾你们的水球浮床离开这儿 {\cH00FFFF}{\3cH000000}Pack up your balls and mattresses and leave Nomad (1982)
I love water basketball.[CN] 我爱水球 Searching for Bobby Fischer (1993)
Water ball.[CN] 水球 Ice Age: The Meltdown (2006)
Goddamn Brenda exploding like a water balloon and worms driving my friends around like they're goddamn skin-cars.[CN] 布兰妲像水球一样爆掉了 怪虫钻进我朋友身体里 大家都对我吐口水 Slither (2006)
Water polo or lacrosse?[CN] 水球还是曲棍球? Abandon (2002)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top