ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

沿

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -沿-, *沿*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
沿[沿, yán, ㄧㄢˊ] to follow a course, to go along
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  几 (jǐ ㄐㄧˇ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 1,182

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沿[yán, ㄧㄢˊ, 沿] along; following (a line), #1,861 [Add to Longdo]
沿[yàn, ㄧㄢˋ, 沿] riverside (often with 兒|儿 erhua), #1,861 [Add to Longdo]
沿[yán tú, ㄧㄢˊ ㄊㄨˊ, 沿] along the sides of the road; by the wayside, #10,456 [Add to Longdo]
沿[yán àn, ㄧㄢˊ ㄢˋ, 沿] coastal area; littoral or riparian, #13,813 [Add to Longdo]
沿海地区[yán hǎi dì qū, ㄧㄢˊ ㄏㄞˇ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, 沿 / 沿] coastland; coastal areas, #14,477 [Add to Longdo]
沿[yán yòng, ㄧㄢˊ ㄩㄥˋ, 沿] to continue to use (old methods); to apply as before; according to usage, #15,371 [Add to Longdo]
沿[yán xí, ㄧㄢˊ ㄒㄧˊ, 沿 / 沿] carry on the same way as before, #23,099 [Add to Longdo]
沿[biān yán, ㄅㄧㄢ ㄧㄢˊ, 沿 / 沿] edge; fringe, #36,779 [Add to Longdo]
沿[yán gé, ㄧㄢˊ ㄍㄜˊ, 沿] evolution of sth over time; course of development; history, #44,805 [Add to Longdo]
沿[yán biān, ㄧㄢˊ ㄅㄧㄢ, 沿 / 沿] close to the border; along the border, #49,306 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
沿[そう, sou] Thai: (แล่น)ไปตาม English: to run along
沿[そう, sou] Thai: ทำตาม English: to follow

Japanese-English: EDICT Dictionary
沿[ぞい, zoi] (suf) along; (P) [Add to Longdo]
沿[そう, sou] (v5u) (1) to run along; to run beside; (2) (See 添う) to follow (a plan, etc.); to act in accordance with; (P) [Add to Longdo]
沿って[そって, sotte] (exp) along; by; parallel to; (P) [Add to Longdo]
沿[えんかい, enkai] (n,adj-no) coast; shore; inshore; coastal waters; (P) [Add to Longdo]
沿海州[えんかいしゅう, enkaishuu] (n) (Russian) maritime provinces; (P) [Add to Longdo]
沿[えんかく, enkaku] (n) history; development; (P) [Add to Longdo]
沿[えんがん, engan] (n,adj-no) coast; shore; littoral; (P) [Add to Longdo]
沿岸漁業[えんがんぎょぎょう, engangyogyou] (n) coastal fishing [Add to Longdo]
沿岸警備隊[えんがんけいびたい, engankeibitai] (n) coast guard [Add to Longdo]
沿[えんせん, ensen] (n,adj-no) along railway line; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The natives of the North-West Pacific Coast of America were probably descendants of tribes from Asia..アメリカの太平洋北西海岸沿いに住む原住民は、おそらくアジアから移住した種族の子孫なのである。
Go along this street and turn right at the bank.この通りに沿って行き銀行のところで右に曲がりなさい。
If you follow this street, you will get to the station.この通りに沿って行けば駅に着きます。
John took a walk along the river.ジョンは川に沿って散歩した。
The building stands on the river.そのビルは川沿いに建っている。
There are large houses along the street.その通りに沿って大邸宅が並んでいる。
The street runs along the river.その通りは川に沿っている。
Members of the tribe settled down along the river.その部族のひとびとはその川沿いに定住した。
Members of that tribe settled along the river.その部族の民はその川沿いに住み着いた。
Fishing trawlers have fished out all the local waters.トロール漁船は沿岸の魚をとりつくしました。
Sail along the coast.沿岸を航海する。
The coast was warned against a tsunami.沿岸地帯には津波警報が出た。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll just wave my hand, and there'll be a path, and I'll cross over to the mainland.[CN] I'll just wave my hand, and there'll be a path, 我只要挥挥手,便出现一条路 and I'll cross over to the mainland. 我沿着它直通大陆 Strange Cargo (1940)
Sometimes I go down to the Thames.[CN] 有时候我会沿着泰晤士河走走 The Lodger (1944)
- Climb in. - Okay. There were no cameras along your route.[JA] 乗って カメラはルートに 沿って確認したが無かった 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2017)
And I feel like my brain was starting to go to mush because it was so easy to be the most successful porn star in the business because all I had to do was follow some really basic instructions.[JA] 脳がとろけるの 私が最も成功した AV女優なのは ビジネスの基本に 沿っただけ After Porn Ends 2 (2017)
There's nothing there, but the ride might be nice.[CN] 那儿什么都没有, 但是沿途风景很好. The Palm Beach Story (1942)
You know, I think we should just get rid of all the paper and go back to using whatever it is they were using before paper was invented.[JA] 報告書は用途に沿って 整理しろ 紙がない時代だったらどうするんだ? They Grow Up So Quickly (2016)
So it only float follows the orbit of the earth,[JA] だから、地球の軌道に沿って 浮遊するだけと Guardians (2017)
- I put extra men on, the whole way.[CN] -我会沿途多加派人手 It Happened One Night (1934)
There are comfortable convents along the way.[CN] 沿着这条路有很多不错的修道院. The Scarlet Empress (1934)
No train due along here now, is there?[CN] 现在没车沿着这里,是吧? Saratoga Trunk (1945)
Down where the Volga flows[CN] 沿着伏尔加河向下走 Pinocchio (1940)
- We're on a boat headed up north on river[JA] - ボート - 私たちは川沿いに北に向かった船にしていますか? Kong: Skull Island (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
沿[そう, sou] entlanglaufen, anstehen, laengs_stehen [Add to Longdo]
沿[えんがん, engan] -Kueste, Gestade [Add to Longdo]
沿[えんかい, enkai] -Kueste, Gestade [Add to Longdo]
沿[えんせん, ensen] entlang_der_Eisenbahn (Bahn) [Add to Longdo]
沿[えんかく, enkaku] Geschichte, Entwicklung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top