ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

circumstanced

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -circumstanced-, *circumstanced*, circumstanc, circumstance
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
circumstancedadj. อยู่ในสถานการณ์หนึ่งเฉพาะ, ภายใต้สถานการณ์
circumstance(เซอ'คัมสฺเทินซฺ) { circumstanced, circumstancing, circumstances } n. สถานการณ์, กรณี, สภาวะ, สภาพ, ฐานะ, กาลเทศะ, วิธีการ, โอกาส, สภาพแวดล้อม, รายละเอียด. vt. ให้อยู่ในสภาวะหนึ่งเฉพาะ, ควบคุมหรือนำโดยสถานการณ์, Syn. condition

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
circumstance(n) โชค, See also: โอกาส, Syn. chance, luck
circumstance(n) สภาวะแวดล้อม
circumstance(n) เหตุการณ์, Syn. situation, condition
under the circumstances(idm) ในสถานการณ์อย่างนี้, See also: ดูจากสถานการณ์
extenuating circumstances(idm) เหตุขัดข้อง

English-Thai: Nontri Dictionary
circumstance(n) พฤติการณ์, โอกาส, กาลเทศะ, สภาพ, เหตุการณ์แวดล้อม, เหตุ, กรณี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
surrounding circumstancesพฤติการณ์แวดล้อม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attendant circumstancesพฤติการณ์ประกอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mitigating circumstancesเหตุบรรเทาโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
circumstanceพฤติการณ์, เหตุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
circumstance, extenuatingเหตุบรรเทาโทษ (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
circumstance, extraordinaryพฤติการณ์พิเศษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
circumstances, surroundingพฤติการณ์แวดล้อม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
circumstancial evidenceพยานหลักฐานแวดล้อมกรณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
failing circumstancesพฤติการณ์ที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ [ ดู insolvency ประกอบ ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extraordinary circumstanceพฤติการณ์พิเศษ [ ดู exceptional circumstance ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
evidence, circumstancialพยานหลักฐานแวดล้อมกรณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extenuating circumstanceเหตุบรรเทาโทษ (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exceptional circumstanceพฤติการณ์พิเศษ [ ดู extraordinary circumstance ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exceptional circumstances clauseข้อกำหนดสภาวะพิเศษ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extenuating circumstancesเหตุบรรเทาโทษ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No one is to enter the palace under any circumstances, understand?ห้ามใครเข้าไปในพระราชวัง ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เข้าใจไหม The Great Dictator (1940)
The mistake was natural under the circumstances.ในสถานการณ์นั้นมันธรรมดาที่จะพลาดกันได้ Rebecca (1940)
Perhaps we'll meet someday under better circumstances.บางที เราอาจจะพบกันสักวัน ในสภาพแวดล้อมที่ดีกว่านี้. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Circumstances, circumstances...สถานการณ์สถานการณ์... Idemo dalje (1982)
Mr. Vice-President, circumstances...นายรองประธานสถานการณ์... Idemo dalje (1982)
Circumstances, circumstances...สถานการณ์สถานการณ์... Idemo dalje (1982)
Forgive me, circumstances...ให้อภัยฉันสถานการณ์... Idemo dalje (1982)
In any case, although the circumstances indicate that he is your grandson... we can't prove it.ในกรณีใด ๆ แม้ว่าสถานการณ์บ่ง ชี้ว่าเขาเป็นหลานชายของคุณ ... เราไม่สามารถพิสูจน์ได้ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Mrs. White, you've been paying our friend the blackmailer ever since your husband died under, shall we say, mysterious circumstances.คุณนายไวท์ คุณจ่ายค่าแบล็กเมล์ นับตั้งแต่สามีของคุณเสียชีวิต หรือพูดได้ว่าจากเหตุการณ์ลึกลับ Clue (1985)
I'd throw a drink right in your face... but under the circumstances, it's not such a bad idea. release full pulse.แต่ในสถานการณ์แบบนี้ ก็ไม่เลวเหมือนกัน เตรียมยิงได้ Spies Like Us (1985)
Pride, pomp and circumstance.ยะโส, ขี้โอ่ และ มีฐานะ. Cinema Paradiso (1988)
April, I told you there were circumstances.เมษายนผมบอกคุณมีสถานการณ์ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Maybe something can be worked out if they're sick... if there's extraordinary circumstances-อาจเว้นเป็นกรณีพิเศษได้ ถ้าพวกเขาป่วย ถ้ามีสถานการณ์ฉุกเฉิน Goodfellas (1990)
...I'm sorry, but due to circumstances beyond our control...ผมมีความเสียใจ.. ที่จะต้องเรียนว่ามีเหตุสุดวิสัย.. The Bodyguard (1992)
This young lady is looking sadly the worse for a change in circumstance.สตรีสาวผู้นี้ ดูเปลี่ยนไปในทางที่เลวยิ่ง Wuthering Heights (1992)
But in normal circumstances he wouldn't be like this. He'd be all right.ปรกติเขาคงไม่เป็นอย่างนี้... Schindler's List (1993)
[ Woman ] Although I am not a rabbi, in these circumstances...มันจำเป็นถึงฉันจะไม่ใช่พระ Schindler's List (1993)
This Oregon female is the 4th person in her graduating class to die under mysterious circumstances.จากการไตร่ตรองตามหลักการแล้ว สาวชาวโอเรกอน คนนี้ เป็นคนที่ 4 ในชั้นเรียนของเธอ Deep Throat (1993)
that we'll live here on this beach... always... and that should circumstance ever separate us, ซึ่งเราจะอยู่ที่นี่บนชายหาดนี้ ตลอดไป และหากมีสิ่งใดมาพรากเราจากกัน Don Juan DeMarco (1994)
So remember... circumstances are never ever out of your control.จงจำไว้ เหตุการณ์จะไม่มีวัน นอกเหนือความควบคุมของคุณได้ Jumanji (1995)
"Mr Wickham's circumstances are not so hopeless as they are generally believed to be.""สภาพแวดล้อมของคุณวิคแฮม ไม่ใช่ไร้ความหวังเหมือนที่คนทั่วไปเชื่อกัน" Episode #1.5 (1995)
Republican and Democrat, liberal and conservative alike... stunned and saddened by the circumstances surrounding... the death of Senator Jackson, as well as the death itself.รีพับลิกันและเดโมแครเสรีนิยมและอนุรักษ์นิยมเหมือนกัน ... ตะลึงและเศร้าใจสภาพแวดล้อม ... การตายของแจ็คสันวุฒิสมาชิกเช่นเดียวกับการตายของตัวเอง The Birdcage (1996)
What happened? Circumstances were not optimal for the procedure.ในกรณีนี้มันไม่เหมาะสม / ในเชิงปฏิบัติ City of Angels (1998)
Am wondering if, given circumstances, Am wondering if, given circumstances, Anna and the King (1999)
The circumstances are not favorableสถานการณ์มันไม่เหมือนก่อน GTO (1999)
Please give us an interview In what circumstances did you find them?กรุณาให้เราสัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ที่คุณไปเจอกับพวกเขา? GTO (1999)
Circumstances?สถานการณ์? GTO (1999)
The circumstances?สถานการณ์? GTO (1999)
I give up all rights to my body and promise under no circumstances to report anything to the authoritiesฉันพร้อมจะมอบตัวของฉัน และสัญญาว่าจะทำตาม และอยู่ภายใต้สัญญาทุกอย่าง Bad Guy (2001)
Normally, you'd have to go through the entire program and train for a year as a butler, but given the circumstances... rather extraordinary due to overbooking and understaffing, we decided to accelerate your application.Normally, you'd go through the program and train for a year as a butler, but-- -Given the circumstances-- -Due to overbooking and understaffing... Maid in Manhattan (2002)
And you? Fine under the circumstances. But I guess what you're calling about.สบายดี ตอนนี้เรายังสบายดีอยู่ ฉันพอเดาได้นายโทรมาเรื่องอะไร The Pianist (2002)
However the circumstances are suspicious.อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ก็ยังน่าสงสัยอยู่ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
I'll assume the other ships were lost under equally pointless circumstances.สันนิษฐานว่าลำอื่นๆ พังไปแล้ว ภายใต้ภาวะเช่นเดียวกันนี้ The Matrix Revolutions (2003)
So then you know the term "exigent circumstance"?งั้นก็คงรู้เรื่องกฏ "ในกรณีฉุกเฉิน" น่ะสิ? 11:14 (2003)
And come and rescue us from our circumstance.มาช่วยเราให้รอดชีวิตหน่อยเถอะ The Corporation (2003)
I mean every one of us under some circumstances could be a gas chamber attendant and a saint.ผมหมายความว่า พวกเราทุกคน ถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์บางอย่าง อาจเป็นผู้คุมห้องรมแก๊สหรือนักบุญก็ได้ The Corporation (2003)
If I imagine the time you put in the antidote risking your life how can I give up under any circumstance?ข้านึกถึงตอนที่เจ้าเสี่ยงชีวิตปรุงยาแก้พิษให้ข้า ข้าก็ต้องแข็งใจอยู่ต่อไปแล้วหละ The Great Jang-Geum (2003)
That child's got too much spirit for a girl of her circumstance.เด็กคนนั้ยมีความมุ่งมั่นมากเกินไป/ต่อผู้หญิงที่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ The Notebook (2004)
They say that the best blaze brightest when circumstances are at their worst.เขาว่ากันว่า มีแต่ไฟที่ดีเท่านั้นที่ยังลุกอยู่ได้ในยามที่แย่ที่สุด Howl's Moving Castle (2004)
The Moohyuk that you abandoned out of circumstancesมูยักที่แม่ทิ้งเขาไป Sorry, I Love You (2004)
And most importantly, never, under any circumstances, marry Lisa Abromowitz.และที่สำคัญที่สุด อย่าให้ใครจูงจมูกเป็นอันขาด อย่าแต่งงานกับลิซ่า อัลบราโมวิทส์ Mr. Monk and the Game Show (2004)
Unfortunately, I don't remember being raised, by someone who jokes under this circumstance.นี่มันหมายความว่ายังไง A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
Under present circumstances, I cannot guarantee the safety of those prisoners.เพราะผมมีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ แต่ภายใต้ภาวะแบบนี้.. ผมไม่สามารถรับรองความปลอดภัยของเชลยได้ The Great Raid (2005)
A bold move. But in the circumstances.มันเสี่ยงมาก แต่ในยามนี้ Goal! The Dream Begins (2005)
I am to rejoice in the inferiority of your circumstances?จะให้ผมยินดีที่จะเกี่ยวดอง กับความตํ่าต้อยของครอบครัวคุณงั้นหรือ Pride & Prejudice (2005)
Pretty clear thinking, given the circumstances.เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี Red Eye (2005)
- Well... it seemed like a reasonable charge under the circumstances, given her reputation.-ก็... มันเป็นอัตราที่สมควรแล้ว ในกรณีนี้ เพราะเรื่องชื่อเสียงของเธอ An American Haunting (2005)
And in those circumstances, we did the best we could.ในสถานการณ์ตอนนั้น, เราทำดีที่สุดแล้ว. V for Vendetta (2005)
- It appears unforeseen circumstances have accelerated my original plan.- แน่นอนฉันอยากช่วย. - ดูเหมือนว่าสถานการณ์ยากจะคาดเดา... ...ทำให้ต้องเร่งทำตามแผนที่วางไว้แต่แรก. V for Vendetta (2005)
ELYSE: Remember, we play this at the end of the ceremony after Pomp and Circumstance.เอาละจำไว้ว่าเราต้องเล่นให้ดีที่สุด American Pie Presents: Band Camp (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
circumstancAlthough he was in such circumstances, he made his way by himself.
circumstancAt present a very great number of people are seeking to participate and, depending on circumstances, up to a month ahead is fully booked.
circumstancBear in mind that, under such circumstances, we have no alternative but to find another buyer.
circumstancBefore taking the measures you must take account of the difficult circumstances.
circumstancChildren are quick to gain orientation to new circumstances.
circumstancCircumstances are entirely favorable to us.
circumstancCircumstances did not permit me to help you.
circumstancCircumstances do not allow me to say any more.
circumstancCircumstances do not permit me such a holiday.
circumstancCircumstances forced us to cancel our appointment.
circumstancCircumstances forced us to put off the meeting.
circumstancCircumstances surrounding the textile industry have changed.
circumstancDue to circumstances, I gave up the idea of going to university.
circumstancDue to ill-health of the web-manager, loss of motivation and other circumstances I have decided that it is not possible to continue.
circumstancDue to unavoidable circumstances this summer I can't stay in my holiday cottage.
circumstancExcept in special circumstances, anyone is allowed to enter the building.
circumstancHappiness and success in life do not depend on our circumstances, but on our efforts.
circumstancHappiness depends, not so much on circumstances, as on one's way of looking at one's life.
circumstancHappiness depends not so much on circumstances as on one's way of looking at one's lot.
circumstancHe adapted himself to circumstances.
circumstancHe can't accommodate himself to his circumstance.
circumstancHe couldn't adapt to new circumstances.
circumstancHe had to part from her owing to unavoidable circumstances many years ago.
circumstancHe is quick to adapt to new circumstances.
circumstancHe was adapted to the circumstances.
circumstancHis family circumstances were such that he became a teacher of necessity.
circumstancI accommodated my plan to those new circumstances.
circumstancI am content with my circumstances.
circumstancI am slow to adapt myself to new circumstances.
circumstancI may do; it would depend on circumstances at the time.
circumstancIt was a poor choice of words under the circumstances.
circumstancIt was under these circumstances that the constitutional crisis began.
circumstancIt will not be long before you accommodate yourself to the new circumstances.
circumstancMan is a creature of circumstances.
circumstancMan is not the creature, so much as he is the creator, of circumstances.
circumstancQuick to adapt to changing circumstances.
circumstancShe always adapted to new circumstance.
circumstancShe bore up well under unfavorable circumstances.
circumstancShe is capable of handling the circumstances.
circumstancShe is in good circumstances with a large fortune.
circumstancShe lives in poor circumstances.
circumstancShe takes every circumstance into account.
circumstancShe wished for a more relaxing life, but that was impossible under the circumstances.
circumstancThe circumstances did not allow me to go abroad.
circumstancThe circumstances gave color to her story.
circumstancThe family's circumstances are not easy.
circumstancThe Internet is very useful for knowing the circumstances of each part of the world.
circumstancThere are complicated circumstances behind the matter.
circumstancThey are in comfortable circumstance.
circumstancThey soon adjusted themselves to the new circumstances.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาวะเศรษฐกิจ(n) economic condition, See also: economic circumstance, Example: วิกฤติการณ์ในอ่าวเปอร์เชียส่งผลกระทบกับราคาน้ำมันและภาวะเศรษฐกิจของโลกอย่างต่อเนื่อง, Thai Definition: สภาพทางเศรษฐกิจ
ภาวะ(n) condition, See also: state, circumstances, position, situation, status, Syn. สถานะ, สภาพความเป็นอยู่, สภาวะ, ภาวการณ์, Example: หลังจากได้ฟังคำอธิบายหรือคำแก้ตัวแล้ว สถานการณ์ก็เข้าสู่ภาวะปกติ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อัตภาพ(n) (personal) circumstances, See also: individuality, condition in life, personal condition, Example: โครงการพระราชดำริมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยได้กินดีอยู่ดีตามควรแก่อัตภาพ, Thai Definition: ลักษณะความเป็นตัวตนหรือบุคคล, Notes: (บาลี)
สถานการณ์(n) situation, See also: plight, state, circumstances, condition, Syn. เหตุการณ์, Example: สถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้มันเป็นยังไงกันบ้างล่ะ, Count Unit: สถานการณ์, Thai Definition: เหตุการณ์ที่กำลังเป็นไป
เหตุการณ์(n) event, See also: incident, episode, occurrence, circumstance, Syn. เหตุ, เรื่องราว, เรื่อง, Example: ในการเขียนข่าวเราไม่ต้องเล่าเหตุการณ์ตามลำดับก่อนและหลัง, Thai Definition: เรื่องที่เกิดขึ้น
ตามเนื้อผ้า(adv) traditionally, See also: customarily, as the circumstances allow, Syn. ตามเกณฑ์, ตามหลัก, Example: อาจารย์ให้คะแนนงานนักเรียนตามเนื้อผ้า ดังนั้นทุกคนจึงยอมรับคะแนนที่ตนเองได้, Thai Definition: ตามตำราหรือแบบแผน เช่น ในสำนวนว่า เทศน์ตามเนื้อผ้า ว่าไปตามเนื้อผ้า
กรณี(n) case, See also: circumstance, event, incident, Syn. เรื่อง, เหตุ, Example: นายสุรศักดิ์ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษในการลงทะเบียน, Count Unit: กรณี, อย่าง
การณ์(n) event, See also: circumstances, situation, Syn. เหตุการณ์, สภาวะการ, สภาพการณ์, Example: ผู้ที่จะเป็นผู้บริหารที่ดีได้ต้องเป็นคนที่มองการณ์ไกล
ตกทุกข์ได้ยาก(v) distress, See also: be in low circumstances, Syn. ลำบาก, ประสบทุกข์, ได้ทุกข์, Example: เธอกำลังตกทุกข์ได้ยากเวลานี้
รูปการณ์(n) circumstance, See also: case, condition, situation, Syn. เหตุการณ์, Example: มองตามรูปการณ์แล้ว ฝ่ายค้านกำลังได้รับความนิยม, Count Unit: รูปการ, Thai Definition: สภาพเหตุการณ์ต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหตุการณ์[hētkān] (n) EN: event ; incident ; occurrence ; episode ; circumstance ; affair ; case ; situation ; conditions  FR: événement [ m ] ; incident [ m ] ; affaire [ f ] ; situation [ f ] ; circonstance [ f ] ; phénonème [ m ]
การณ์[kān] (n) EN: event ; circumstances ; situation ; cause  FR: évènement [ m ] ; circonstance [ f ] ; situation [ f ] ; fondement [ m ] ; cause [ m ] ; raison [ f ]
กรณี[karanī = køranī] (n) EN: event ; case ; circumstance ; situation ; eventuality ; incident  FR: circonstance [ f ] ; situation [ f ] ; cas [ m ] ; éventualité [ f ]
กรณีพิเศษ[karanī phisēt] (n, exp) EN: special circumstances ; special case ; particular case  FR: circonstances particulières [ fpl ] ; cas particulier [ m ]
กรณีแวดล้อม[karanī waētløm] (n, exp) EN: surrounding circumstances
ข้นแค้น[khonkhaēn] (adj) EN: in hard circumstances ; destitute ; needy ; poverty-stricken
กรณี[køranī = karanī] (n) EN: event ; case ; circumstance ; situation ; eventuality ; incident  FR: circonstance [ f ] ; situation [ f ] ; cas [ m ] ; éventualité [ f ]
แล้วแต่กรณี[laēotāe karanī] (xp) EN: as the case may be ; depending on circumstances  FR: en fonction des circonstances ; selon le cas
ไม่มีวัน[mai mī wan] (adv) EN: never ; under no circumstances  FR: jamais ; en aucune circonstance
ไม่ว่ากรณีใด ๆ[maiwā karanī dai-dai = maiwā køranī dai-dai] (adv) EN: under no circumstances  FR: en aucune circonstance
ในสถานการณ์เช่นนี้[nai sathānakān chen nī] (x) EN: in the circumstances ; under the circumstances  FR: dans ces circonstances
เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย[neūangjāk saphāpwaētløm thī mai eūa-amnūay] (x) EN: owing to unfortunate circumstances ; owing to circumstances beyond our control
เป็นอันขาด[pen-ankhāt] (adv) EN: absolutely ; definitely ; surely ; certainly ; under any circumstances  FR: absolument ; certainement ; sans faute
ภาวะ[phāwa] (n) EN: condition ; state ; position ; circumstances ; status  FR: condition [ f ] ; état [ m ] ; effet [ m ]
พยานหลักฐานแวดล้อมกรณี[phayān lakthān waētløm karanī = phayān lakthān waētløm køranī] (n, exp) EN: circumstancial evidence
พฤติการณ์[phreuttikān] (n) EN: circumstances ; condition ; course of events ; course of conduct  FR: circonstance [ f ] ; condition [ f ]
พฤติการณ์ประกอบ[phreuttikān prakøp] (n, exp) EN: attendant circumstances ; surrounding circumstances
พฤติการณ์แวดล้อม[phreuttikān waētløm] (n, exp) EN: attendant circumstances ; surrounding circumstances
รูปการณ์[rūpkān] (n) EN: circumstance ; case ; condition ; situation ; overall picture ; the way things have shaped up
สภาพ[saphāp] (n) EN: state ; condition ; situation ; circumstance ; plight ; predicament  FR: état [ m ] ; condition [ f ] ; situation [ f ]
สภาพการณ์[saphāpkān] (n) EN: situation ; circumstances
สภาพแวดล้อม[saphāpwaētløm] (n) EN: circumstance ; condition  FR: condition [ f ] ; circonstance [ f ]
สถานการณ์[sathānakān] (n) EN: situation ; state ; circumstances ; conditions ; plight  FR: situation [ f ] ; état [ m ] ; circonstances [ fpl ] ; contexte [ m ] ; conditions [ fpl ]
สิ่งแวดล้อม[singwaētløm] (n) EN: conditions ; circumstances  FR: circonstances [ fpl ]
ตกต่ำ[toktam] (v) EN: low ; decline ; diminish ; be reduced (to) ; take a fall ; go down ; fall off ; suffer a decline ; be depressed ; be in recession ; be down on one's luck ; be in low circumstances ; become impoverished  FR: décliner ; déprécier
ตกทุกข์ได้ยาก[tok thuk dāi yāk] (v, exp) EN: distress ; be in low circumstances ; fall on hard times ; be in difficulty  FR: traverser une période difficile
แย่[yaē] (v) EN: suffer hardship ; be in straitened circumstances ; be in the soup ; be down and out ; be in a bad way ; bear the brunt ; be in the red

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CIRCUMSTANCE S ER1 K AH0 M S T AE2 N S
CIRCUMSTANCES S ER1 K AH0 M S T AE2 N S AH0 Z
CIRCUMSTANCES S ER1 K AH0 M S T AE2 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
circumstance (n) sˈɜːʳkəmstəns (s @@1 k @ m s t @ n s)
circumstances (n) sˈɜːʳkəmstənsɪz (s @@1 k @ m s t @ n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
情况[qíng kuàng, ㄑㄧㄥˊ ㄎㄨㄤˋ, / ] circumstances; state of affairs; situation #159 [Add to Longdo]
环境[huán jìng, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] environment; circumstances; surroundings #382 [Add to Longdo]
形式[xíng shì, ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ, ] form; shape; situation; circumstance #1,004 [Add to Longdo]
形势[xíng shì, ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ, / ] circumstances; situation; terrain #1,771 [Add to Longdo]
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, ] border; place; condition; boundary; circumstances; territory #2,572 [Add to Longdo]
机遇[jī yù, ㄐㄧ ㄩˋ, / ] opportunity; favorable circumstance; stroke of luck #3,243 [Add to Longdo]
[jǐng, ㄐㄧㄥˇ, ] bright; circumstance; scenery; surname Jing #3,379 [Add to Longdo]
情形[qíng xing, ㄑㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ˙, ] circumstances; situation #4,080 [Add to Longdo]
情节[qíng jié, ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] plot; circumstances #4,651 [Add to Longdo]
情景[qíng jǐng, ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˇ, ] scene; sight; circumstances #5,300 [Add to Longdo]
境地[jìng dì, ㄐㄧㄥˋ ㄉㄧˋ, ] circumstances #11,140 [Add to Longdo]
因地制宜[yīn dì zhì yí, ㄧㄣ ㄉㄧˋ ㄓˋ ㄧˊ, ] (成语 saw) to use methods in line with local circumstances #13,456 [Add to Longdo]
险情[xiǎn qíng, ㄒㄧㄢˇ ㄑㄧㄥˊ, / ] peril; dangerous circumstance #16,557 [Add to Longdo]
情势[qíng shì, ㄑㄧㄥˊ ㄕˋ, / ] situation; circumstance #19,299 [Add to Longdo]
势在必行[shì zài bì xíng, ㄕˋ ㄗㄞˋ ㄅㄧˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] be imperative; be required by circumstances #19,900 [Add to Longdo]
光景[guāng jǐng, ㄍㄨㄤ ㄐㄧㄥˇ, ] circumstances; scene; about; probably #23,979 [Add to Longdo]
境遇[jìng yù, ㄐㄧㄥˋ ㄩˋ, ] circumstance #24,518 [Add to Longdo]
变通[biàn tōng, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄨㄥ, / ] pragmatic; flexible; to act differently in different situations; to accommodate to circumstances #24,952 [Add to Longdo]
境况[jìng kuàng, ㄐㄧㄥˋ ㄎㄨㄤˋ, / ] circumstances #25,755 [Add to Longdo]
相濡以沫[xiāng rú yǐ mò, ㄒㄧㄤ ㄖㄨˊ ㄧˇ ㄇㄛˋ, ] give one's meager resources to help another in time of need; help each other when both are in humble circumstances #26,993 [Add to Longdo]
迫不得已[pò bù dé yǐ, ㄆㄛˋ ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄧˇ, ] to have no alternative (成语 saw); compelled by circumstances; forced into sth #29,486 [Add to Longdo]
顺境[shùn jìng, ㄕㄨㄣˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] favorable circumstances #37,114 [Add to Longdo]
情事[qíng shì, ㄑㄧㄥˊ ㄕˋ, ] case; phenomenon; circumstance; feelings #41,052 [Add to Longdo]
景况[jǐng kuàng, ㄐㄧㄥˇ ㄎㄨㄤˋ, / ] circumstances #55,089 [Add to Longdo]
情状[qíng zhuàng, ㄑㄧㄥˊ ㄓㄨㄤˋ, / ] situation; circumstances #56,117 [Add to Longdo]
时运[shí yùn, ㄕˊ ㄩㄣˋ, / ] circumstances; fate #60,284 [Add to Longdo]
量体裁衣[liáng tǐ cái yī, ㄌㄧㄤˊ ㄊㄧˇ ㄘㄞˊ ㄧ, / ] lit. measure the body then tailor the suit (成语 saw); fig. to act according to actual circumstances; To live within one's means. #62,043 [Add to Longdo]
冤情[yuān qíng, ㄩㄢ ㄑㄧㄥˊ, ] facts of an injustice; circumstances surrounding a miscarriage of justice #70,658 [Add to Longdo]
不识时务[bù shí shí wù, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄕˊ ㄨˋ, / ] to show no understanding of the times (成语 saw); cannot adapt to current circumstances; not amenable to reason #78,984 [Add to Longdo]
凄风苦雨[qī fēng kǔ yǔ, ㄑㄧ ㄈㄥ ㄎㄨˇ ㄩˇ, / ] lit. mourning the wind and bewailing the rain; fig. in a wretched plight; miserable circumstances #83,286 [Add to Longdo]
识时务者为俊杰[shí shí wù zhě wèi jùn jié, ㄕˊ ㄕˊ ㄨˋ ㄓㄜˇ ㄨㄟˋ ㄐㄩㄣˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] Only an outstanding talent can recognize current trends (成语 saw). A wise man submits to circumstances. #87,457 [Add to Longdo]
机宜[jī yí, ㄐㄧ ㄧˊ, / ] guidelines; what to do (under given circumstances) #98,362 [Add to Longdo]
宽余[kuān yú, ㄎㄨㄢ ㄩˊ, / ] ample; plentiful; affluent; relaxed; comfortable circumstances #106,687 [Add to Longdo]
刻舟求剑[kè zhōu qiú jiàn, ㄎㄜˋ ㄓㄡ ㄑㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] lit. a notch on the side of a boat to locate a sword dropped overboard (成语 saw); fig. an action made pointless by changed circumstances #108,584 [Add to Longdo]
不识时变[bù shí shí biàn, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄕˊ ㄅㄧㄢˋ, / ] to show no understanding of the times (成语 saw); cannot adapt to current circumstances; not amenable to reason [Add to Longdo]
家境[jiā jìng, ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄥˋ, ] family financial situation; family circumstances [Add to Longdo]
情况下[qíng kuàng xià, ㄑㄧㄥˊ ㄎㄨㄤˋ ㄒㄧㄚˋ, / ] under (these) circumstances [Add to Longdo]
相体裁衣[xiàng tǐ cái yī, ㄒㄧㄤˋ ㄊㄧˇ ㄘㄞˊ ㄧ, / ] lit. tailor the clothes to fit the body (成语 saw); fig. act according to real circumstances [Add to Longdo]
随风倒舵[suí fēng dǎo duò, ㄙㄨㄟˊ ㄈㄥ ㄉㄠˇ ㄉㄨㄛˋ, / ] lit. to trim one's sail to the wind; fig. to adopt different attitude depending on the circumstances; unprincipled [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
状況[じょうきょう, joukyou] TH: สภาพการณ์  EN: circumstances

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begleitumstand { m }; Nebenumstand { m } | Begleitumstände { pl }; Nebenumstände { pl }concomitant; concomitant circumstance | concomitant circumstancea; concomitants [Add to Longdo]
Begleitumstände { pl }attendant circumstances; surrounding circumstances [Add to Longdo]
unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umständein the light of all the relevant circumstances [Add to Longdo]
Detailschilderung { f }circumstance [Add to Longdo]
Nebenumstand { m }incidental circumstance [Add to Longdo]
Rahmenbedingung { f } | Rahmenbedingungen { pl }general conditions; prevailing circumstance | general conditions; prevailing circumstance [Add to Longdo]
Umstand { m }; Fall { m } | Umstände { pl } | äußere Umstände | mildernde Umstände | widrige Umstände | unter diesen Umständen | unter den gegenwärtigen Umständen; unter den gegebenen Umständen | erschwerende Umstände | unter keinen Umständencircumstance | circumstances; conditions; state (of affairs) | external circumstances | mitigating circumstances | difficult circumstances | under these circumstances | in the present circumstances | aggravating circumstances | on no account; under no circumstances [Add to Longdo]
Verhältnisse { pl } | finanzielle Verhältnissecircumstances { pl } | financial circumstances [Add to Longdo]
Vermögensverhältnisse { pl }pecuniary circumstances [Add to Longdo]
situiertcircumstanced [Add to Longdo]
Sobald die Umstände es erlauben ...As soon as (the) circumstances shall permit (allow) ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
なら(P);ならば(P)[nara (P); naraba (P)] (aux) (1) (hypothetical form of the copula だ, from なり and sometimes classed as a particle) if; in case; if it is the case that; if it is true that; (2) (なら only) as for; on the topic of; (conj) (3) (col) (abbr) (See それなら) if that's the case; if so; that being the case; (4) (ならば only) if possible; if circumstances allow; (P) #141 [Add to Longdo]
[ぶん, bun] (n) (1) (See 文・もん・2) one-tenth; one percent (one-tenth of a wari); 3 mm (one-tenth of a sun); 2.4 mm (one-tenth of a mon, a traditional unit used to measure shoe sizes); 0.375 grams (one-tenth of a monme); 0.1 degree (one-tenth of a do, used to measure body temperature on any temperature scale); (2) one-quarter of a ryou (obsolete unit of currency); (3) thickness; (4) advantageous circumstances #146 [Add to Longdo]
[さい, sai] (n-adv, n) on the occasion of; circumstances; (P) #307 [Add to Longdo]
[じ, ji] (n) (1) thing; matter; (2) incident; occurrence; event; something serious; trouble; crisis; (3) circumstances; situation; state of affairs; (4) work; business; affair; (5) after an inflectable word, creates a noun phrase indicating something the speaker does not feel close to; (n-suf) (6) (See 事・ごと・1) nominalizing suffix; (7) (See 事・ごと・2) pretending to ...; playing make-believe ...; (P) #353 [Add to Longdo]
状態(P);情態[じょうたい, joutai] (n) current status; condition; situation; circumstances; state; (P) #624 [Add to Longdo]
状況(P);情況[じょうきょう, joukyou] (n, adj-no) state of affairs (around you); situation; circumstances; (P) #869 [Add to Longdo]
[わけ, wake] (n) (uk) conclusion from reasoning, judgement or calculation based on something read or heard; reason; cause; meaning; circumstances; situation; (P) #921 [Add to Longdo]
環境[かんきょう, kankyou] (n, adj-no) environment; circumstance; (P) #960 [Add to Longdo]
事故[じこ(P);ことゆえ(ok), jiko (P); kotoyue (ok)] (n) (1) accident; incident; trouble; (2) circumstances; reasons; (P) #1,126 [Add to Longdo]
背景[はいけい, haikei] (n) (1) background; scenery; backdrop; setting; circumstance; context; (2) backing; support (from behind the scenes); (P) #1,925 [Add to Longdo]
経緯[いきさつ(P);けいい;たてぬき;たてよこ(ok), ikisatsu (P); keii ; tatenuki ; tateyoko (ok)] (n) (1) (いきさつ, けいい only) details; particulars; whole story; sequence of events; chronology; circumstances; how it started; how things got this way; (2) (けいい only) longitude and latitude; (3) (けいい, たてぬき, たてよこ only) (orig. meaning of けいい) (See 縦横・たてよこ・4) warp and weft; warp and woof; (P) #2,320 [Add to Longdo]
様子(P);容子[ようす, yousu] (n) (1) state; state of affairs; situation; circumstances; (2) appearance; look; aspect; (3) sign; indication; (P) #2,390 [Add to Longdo]
事情[じじょう, jijou] (n) circumstances; consideration; conditions; situation; reasons; (P) #2,584 [Add to Longdo]
事態(P);事体[じたい, jitai] (n) (often with a negative connotation) situation; (present) state of affairs; circumstances; (P) #3,081 [Add to Longdo]
勝手[かって, katte] (adj-na, n) (1) one's own convenience; one's way; (2) convenience or ease of use; knowledge of how to use; (3) circumstances; situation (e.g. financial); environment; (4) kitchen; (5) arbitrary; (n-pref) (6) unauthorised (e.g. phone app, WWW site); unofficial; (P) #3,144 [Add to Longdo]
暮らし(P);暮し[くらし, kurashi] (n) living; livelihood; subsistence; circumstances; (P) #3,604 [Add to Longdo]
都合[つごう, tsugou] (adv, n) (1) circumstances; condition; convenience; (vs) (2) to arrange; to manage; (P) #4,537 [Add to Longdo]
次第[しだい, shidai] (n-adv, n) (1) dependent upon; (2) as soon as; immediately (upon); (n) (3) circumstances; (4) order; precedence; program; programme; agenda; (P) #4,551 [Add to Longdo]
[へん, hen] (n) (1) area; vicinity; (2) side (of triangle, rectangle, etc.); (3) circumstances; (P) #4,752 [Add to Longdo]
[ゆえ, yue] (n-adv, n) reason; cause; circumstances #6,374 [Add to Longdo]
事柄(P);事がら[ことがら, kotogara] (n) matter; thing; affair; circumstance; (P) #6,654 [Add to Longdo]
情勢(P);状勢[じょうせい, jousei] (n) state of things; state of affairs; condition; situation; circumstances; (P) #8,324 [Add to Longdo]
如何(P);奈何[いかん, ikan] (adv) (1) how; in what way; (n) (2) (See 如何による) circumstances; (P) #8,419 [Add to Longdo]
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s, vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) { comp } to download; to copy from a computer to another medium; (7) { MA } to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P) #10,232 [Add to Longdo]
事案[じあん, jian] (n) concern; circumstance which is becoming a problem; case (court) #12,788 [Add to Longdo]
実情(P);実状[じつじょう, jitsujou] (n) real condition; actual circumstances; actual state of affairs; (P) #15,975 [Add to Longdo]
赴く;趣く;趨く[おもむく, omomuku] (v5k, vi) (1) to go in the direction of; to proceed toward; to proceed according to; to repair to; (2) to become; to face (facts, circumstances, etc.); to abide by; to agree to; to consent to; to obey #17,076 [Add to Longdo]
あわよくば[awayokuba] (exp) if there is a chance; if possible; if circumstances permit; if things go well; if luck is on my side [Add to Longdo]
がんばり屋;頑張り屋[がんばりや, ganbariya] (n) someone who battles on in difficult circumstances [Add to Longdo]
にかたくない[nikatakunai] (exp) not hard to... (in certain circumstances, it would be possible) [Add to Longdo]
ばつ[batsu] (n, adj-no) (1) (See ばつが悪い) one's circumstances or condition, esp. compared to that of another; (2) coherence (e.g. of a conversation) [Add to Longdo]
委曲[いきょく, ikyoku] (n) details; circumstances [Add to Longdo]
威風堂堂;威風堂々[いふうどうどう, ifuudoudou] (adj-no, adj-t, adv-to) being majestic; with great pomp and circumstance; with an imposing air [Add to Longdo]
意識転換[いしきてんかん, ishikitenkan] (n, vs) change in mentality; changing one's way of thinking; adjusting psychologically to shifting circumstances [Add to Longdo]
嘘も方便;うそも方便[うそもほうべん, usomohouben] (exp) the end justifies the means; circumstances may justify a lie [Add to Longdo]
楽屋裏[がくやうら, gakuyaura] (n) (1) dressing room; green room; backstage; (2) (See 内情, 内幕) inside story; confidential talk; hidden circumstances [Add to Longdo]
幾ら何でも[いくらなんでも, ikuranandemo] (exp) under no circumstances; whatever the circumstances may be; say what you like [Add to Longdo]
機略縦横[きりゃくじゅうおう, kiryakujuuou] (n, adj-no) very resourcefully using tactics adapting oneself to the requirements of the moment; playing it by ear; acting according to circumstances [Add to Longdo]
窮死[きゅうし, kyuushi] (n, vs) dying in miserable circumstances [Add to Longdo]
巨細[きょさい;こさい, kyosai ; kosai] (adj-na, n) large and small matters; particulars; details; greatness and smallness; circumstances [Add to Longdo]
境涯[きょうがい, kyougai] (n) circumstances; one's situation or lot in life [Add to Longdo]
境遇[きょうぐう, kyouguu] (n) environment; circumstances; (P) [Add to Longdo]
境地[きょうち, kyouchi] (n) (1) state (of mind); mental state; emotional condition; (2) field (of activity); (3) one's lot; circumstance; situation in life; (4) (orig. meaning) place; region; area; land; (P) [Add to Longdo]
襟付き;襟付;襟つき[えりつき, eritsuki] (adj-no) (1) collared; having a collar; (n) (2) (arch) lifestyle; circumstances; what can be observed about one's wealth by looking at one's collar; (3) (obsc) (See 襟元) one's collar when wearing multiple kimonos [Add to Longdo]
近況[きんきょう, kinkyou] (n) recent state; present state; present condition; current status; current circumstances; (P) [Add to Longdo]
苦しい[くるしい, kurushii] (adj-i) (1) painful; difficult; agonizing; (2) (See 苦しい懐・くるしいふところ) needy; tight (budget); straitened (circumstances); (3) (See 苦しい言い訳・くるしいいいわけ) forced (smile, joke); lame (excuse); strained (interpretation); (4) awkward (situation); painful (position); (suf, adj-i) (5) (often ぐるしい) (See 寝苦しい・ねぐるしい, 聞き苦しい・ききぐるしい, 見苦しい・みぐるしい) (after masu stem) hard to do; unpleasant; (P) [Add to Longdo]
君子豹変[くんしひょうへん, kunshihyouhen] (n) (1) the wise readily adapt themselves to changed circumstances; the wise are quick to acknowledge their mistakes and correct them; (2) (in colloquial usage, ironically or as an excuse) the wise make no scruple in suddenly changing their demeanor [Add to Longdo]
孤城落日[こじょうらくじつ, kojourakujitsu] (n) feeling (looking) lone and helpless; helplessness of those in reduced circumstances [Add to Longdo]
弧城落月[こじょうらくげつ, kojourakugetsu] (n) feeling apprehensive; feeling (looking) lone and helpless; being down-and-out (ruined); helplessness of those in reduced circumstances [Add to Longdo]
故ありげ;故あり気[ゆえありげ, yuearige] (adj-na) (arch) seeming to be with certain circumstances; seeming to be for a certain reason [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Circumstanced \Cir"cum*stanced\ (s[~e]r"k[u^]m*st[a^]nst), p. a.
   1. Placed in a particular position or condition; situated.
    [1913 Webster]
 
       The proposition is, that two bodies so circumstanced
       will balance each other.       --Whewell.
    [1913 Webster]
 
   2. Governed by events or circumstances. [Poetic & R.] "I must
    be circumstanced." --Shak.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top