ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สิ่งแวดล้อม

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สิ่งแวดล้อม-, *สิ่งแวดล้อม*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งแวดล้อม(n) environment, Syn. สภาพแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม(n) surroundings, See also: environment, Syn. สภาพแวดล้อม, Example: ลวดลายส่วนใหญ่ของไทยได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งแวดล้อมจากธรรมชาติ, Thai Definition: สิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้น
สิ่งแวดล้อมทางสังคม(n) social environment, Syn. สภาพแวดล้อมทางสังคม, Example: เด็ก 2 คนมีนิสัยต่างกัน เพราะมีสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่แตกต่างกัน, Thai Definition: สภาพความเป็นอยู่อันได้แก่สิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ในสังคม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สิ่งแวดล้อมน. สิ่งต่าง ๆ ทั้งทางธรรมชาติและทางสังคมที่อยู่รอบ ๆ มนุษย์มีทั้งที่ดีและไม่ดี เช่น โรงเรียนสร้างสวนดอกไม้ให้เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่นักเรียน ชุมชนที่มีการทะเลาะวิวาทกันหรือเล่นการพนันเป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีแก่เด็ก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
environmentสิ่งแวดล้อม, ภาวะแวดล้อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
human environmentสิ่งแวดล้อมมนุษย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
integrated development environment (IDE)สิ่งแวดล้อมสำหรับการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ (ไอดีอี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
multitasking environmentสิ่งแวดล้อมหลายภารกิจ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
common desktop environment (CDE)สิ่งแวดล้อมเดสก์ท็อปแบบสามัญ (ซีดีอี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Work Environmentสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน [TU Subject Heading]
Environmentสิ่งแวดล้อม, Example: สิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
College environmentสิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
Environment (Aesthetics)สิ่งแวดล้อม (สุนทรียศาสตร์) [TU Subject Heading]
Environment and childrenสิ่งแวดล้อมกับเด็ก [TU Subject Heading]
Environmental educationสิ่งแวดล้อมศึกษา [TU Subject Heading]
Environmentalismสิ่งแวดล้อมนิยม [TU Subject Heading]
High school environmentสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษา [TU Subject Heading]
School environmentสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน [TU Subject Heading]
Dimensional Habital, Threeสิ่งแวดล้อมที่เป็น3มิติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, after the war, I wanted to get as far away as possible, so Elaine and I joined the Peace Corps.ใช่ หลังสงคราม ผมพยายามหนีให้ไกลที่สุด อีเลนกับผมเลย เข้าร่วมองค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม Airplane! (1980)
Well, all the environment circuits are fed to this one here.ก็ทุกวงจรสิ่งแวดล้อม เป็นอาหารผ่านทางหนึ่งที่นี่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
All things change in a dynamic environment.ทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อม. Ghost in the Shell (1995)
No. They're not products of their environments.ไม่ นั้นเป็นผล ของสิ่งแวดล้อมของพวกมัน American History X (1998)
With insomnia. nothing's real.ที่ใช้กระดาษที่ไม่เป็นพิษ กับสิ่งแวดล้อม Fight Club (1999)
I know your voting record and your consistent stand on environmental causes.ผลรู้สถิติคะแนนเสียงคุณ ประเด็นหาเสียงคุณคือ ปัญหาสิ่งแวดล้อม Maid in Manhattan (2002)
And it's not so because we as business people know that wanted to certainly address the environment but also we need to be seen as constructive members of society.ไม่จริงเลย เพราะพวกเราในฐานะนักธุรกิจ รู้ดีว่า เราต้องสนใจปัญหาสิ่งแวดล้อม The Corporation (2003)
Something happened in 1940 which marked the beginning of a new era.สิ่งที่เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1940 (ซามูเอล เอปสไตน์ ม.บ. ศาสตราจารย์กิตติคุณแพทยศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ The Corporation (2003)
Brokers don't stay away from copper because it violates their religious beliefs or your environmental policies.โบรเกอร์ไม่วิ่งหนีทองแดง เพราะมันฝืนความเชื่อทางศาสนา หรือนโยบายสิ่งแวดล้อมหรอก The Corporation (2003)
Our information that we receive does not include anything about the environmental conditions because until the environmental conditions become a commodity themselves or are being traded then obviously we will not have anything to do with that.ข้อมูลที่เราได้รับ ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ยกเว้นจนกว่าสิ่งแวดล้อมจะกลายเป็น The Corporation (2003)
Chevron was guilty of environmental violations and paid $6.5 million in fines.เชฟรอนมีความผิดฐานละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อม และต้องจ่ายค่าปรับ 6.5 ล้านเหรียญ The Corporation (2003)
Eastman Kodak was guilty of environmental violations.อีสต์แมนโกดักมีความผิดฐานละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อม... The Corporation (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สิ่งแวดล้อม[singwaētløm] (n) EN: environment ; surroundings  FR: environnement [ m ]
สิ่งแวดล้อม[singwaētløm] (n) EN: conditions ; circumstances  FR: circonstances [ fpl ]
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ[singwaētløm thāng thammachāt] (n, exp) EN: natural environment  FR: environnement naturel [ m ]
สิ่งแวดล้อมทางสังคม[singwaētløm thāng sangkhom] (n, exp) EN: social environment  FR: environnement social [ m ]

English-Thai: Longdo Dictionary
effluent(n) ของเสียที่ปล่อยออกมา เช่นจากโรงงาน ออกไปสู่สิ่งแวดล้อม
environment(n) สิ่งแวดล้อม
tributyltin(n, name) สารประกอบเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้ผสมในสีทาใต้ท้องเรือกันเพรียงเรือและสาหร่ายต่างๆมาเกาะ แต่สารนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
UNEP(abbrev) ย่อมาจาก United Nations Environment Programme หมายถึง องค์การควบคุมสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
EPA(n) องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม, Syn. Environmental Protection Agency
homoeopathy[โฮมีโอพาธี] (n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n, name) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100, 000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100, 000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
habitat(n) สิ่งแวดล้อม, Syn. environment, surroundings
medium(n) สิ่งแวดล้อม, See also: สภาพแวดล้อม, Syn. environment, atmosphere, surroundings
sphere(n) สิ่งแวดล้อม, See also: สภาพแวดล้อม, Syn. atmosphere, background, environment
surroundings(n) สภาพแวดล้อม, See also: สิ่งแวดล้อม, Syn. environment, circumstances, vicinity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adaptation(แอดแดพเท' เชิน) n. การปรับตัว, การปรับให้เหมาะ, สิ่งที่ได้จากการปรับให้เหมาะ, ภาวะที่เหมาะสม, ฉบับแก้ไขปรับปรุง, สิ่งที่แก้ไขปรับปรุง, การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม, การปรับตัวของรูม่านตา, Syn. version, adjustment, Ant. rigid
aerobiosis(แอโรไบโอ' ซิส) n. ชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่มีอากาศหรืออ็อกซิเจน -aerobiotically, adv. (life in an environment, containing air or oxygen)
ambience(แอม' บิอันซ) n., (pl. -biences) สิ่งแวดล้อม, สภาพแวดล้อม., Syn. ambience
americanise(อะเม' ริคะไนซ) vt., vi. ทำให้หรือกลายเป็นลักษณะของอเมริกา, ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมหรือประเพณีของอเมริกา. -Americanis (z) ation n., -Americanis (z) er n..
americanize(อะเม' ริคะไนซ) vt., vi. ทำให้หรือกลายเป็นลักษณะของอเมริกา, ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมหรือประเพณีของอเมริกา. -Americanis (z) ation n., -Americanis (z) er n..
autecology(ออทีคอส'โลจี) n. นิเวศวิทยาที่เกี่ยวกับเฉพาะตัวและสิ่งแวดล้อม. -autecologic (al) adj. (author authorized
condition(คันดิช'เชิน) n. เงื่อนไข, สภาพ, สภาวะ, ฐานะ. vt. กำหนด, ตกลง, กำหนดเงื่อนไข, ทำให้ชินกับสิ่งแวดล้อม vi. กำหนดเงื่อนไข
context(คอน'เทคซฺทฺ) n. คำอรรถาธิบาย, ตอนต้นหรือตอนต่อจากคำหรือถ้อยคำ, สิ่งแวดล้อม, See also: contextual adj. ดูcontext, Syn. circumstance -Conf. point
denizenn. ผู้อาศัย, ผู้พำนัก, ชาวต่างด้าวที่ได้รับสิทธิบางอย่างของพลเมือง, สัตว์หรือพืชที่ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่, Syn. inhabitant, Ant. outsider
deracinate(ดิแรส'ซิเนท) vt. ถอนราก, ทำให้หมดสิ้น, แยกออกจากถิ่นเดิมหรือสิ่งแวดล้อมเดิม, See also: deracination n.

English-Thai: Nontri Dictionary
context(n) ปริบท, บทความ, ท้องเรื่อง, อรรถาธิบาย, สิ่งแวดล้อม
environment(n) สิ่งแวดล้อม, สภาพแวดล้อม, ภาวะแวดล้อม, การโอบล้อม
surroundings(n) เครื่องแวดล้อม, สภาพแวดล้อม, สิ่งแวดล้อม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
環境[かんきょう, kankyou] (n) สิ่งแวดล้อม

German-Thai: Longdo Dictionary
erhalten(vt) |erhält, erhielt, hat erhalten| รักษาไว้ เช่น In Deutschland ist die Umwelt gut erhalten. ที่เยอรมนีสิ่งแวดล้อมถูกรักษาไว้อย่างดี
Umwelt(n) |die, nur Sg.| สิ่งแวดล้อม, See also: die Umgebung

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top