ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

episode

EH1 P IH0 S OW2 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -episode-, *episode*
Possible hiragana form: えぴそで
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
episode(n) ตอน, See also: ฉาก, บท, Syn. chapter, passage, scene

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
episode(เอพ'พิโซด) n. ตอน, ฉาก, บท, กรณี, คราว, ครั้ง, ฉาก, กรณี., See also: episodic adj. ดูepisode episodical adj. ดูepisode

English-Thai: Nontri Dictionary
episode(n) พฤติการณ์, ตอน, บท, ฉาก, องก์, คราว, ครั้ง, กรณี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
episodeตอน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
episode; boutคราว (การสำแดง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Episodesอัตราอุบัติการณ์คิดได้จากจำนวนครั้งที่เป็น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My first story concerns a most curious episode in my lifeเรื่องราวแรกของฉันเกี่ยวข้องตอน most curious ในชีวิตของฉัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
This was the third episode in the Sun City sectors in the past 27 days.ในภาค ซันซิตี ใน 27 วันที่ผ่าน มา Mad Max (1979)
She has had two episodes of pneumonia and is febrile.เธอได้มีสองตอน ของโรคปอดบวมและมีไข้ อะไรอุณหภูมิของเธอ? 2010: The Year We Make Contact (1984)
Four months ago, Colonel Budahas experienced a psychotic episode and barricaded himself in his home.สี่เดือนก่อน พันเอก Budahas เกิดอาการ สติแตก... ..แล้วขังตัวเอง อยู่ภายในบ้าน สารวัตรทหาร ถูกเรียกมา Squeeze (1993)
Maybe after his psychotic episode Budahas became a security risk.อาจเพราะหลังจาก เกิดสติแตก Budahas กลายเป็นจุดเสี่ยงต่อความลับ Squeeze (1993)
I think this is the episode of Three's Company where's there's some kind of misunderstanding.ฉันว่า คงเป็นรักสามเส้า ที่เข้าใจผิดกัน The One with the Sonogram at the End (1994)
I'm havin' an episode here with the little boy that didn't really disappear.ฉันกำลังนั่งอยู่กับ เด็กผู้ชายที่ไม่ได้หายไปไหนเลยค่ะ Jumanji (1995)
You know, she's been acting weird from the get-go ever since this whole Puppet Master episode started.วันนี้เหรอ? เธอเป็นแบบนี้ ทุกครั้งที่จะออกทำงาน ตั้งแต่เจ้านักเชิดหุ่นนั่นมันโผล่มา Ghost in the Shell (1995)
The episode when you lost your first tooth.ตอนที่ฟันน้ำนมซี่แรกหัก The Truman Show (1998)
The next episode will be the lastตอนหน้าจะเป็นตอนสุดท้าย GTO (1999)
I was gonna call them. But my favorite episode of Different Strokes was on.ก็ว่าจะบอกอยู่ แค่ว่ารายการตอนโปรด... Death Has a Shadow (1999)
Your career consists of a few lines on an episode of Diagnosis Murder.อาชีพของคุณประกอบด้วยไม่กี่บรรทัดในกรณีของการวินิจฉัยคดีฆาตกรรม Showtime (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
episodeAn amusing episode in history.
episodeEach episode of that TV drama ends with somebody delivering a profound line.
episodeI didn't watch Star Wars episode 1.
episodeShe entertained us with an interesting episode.
episodeThe touching episode came home to me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แหล่(n) chapter, See also: episode in the story of the last incarnation of the Buddha, Thai Definition: ตอนหนึ่งหรือบทหนึ่งของกัณฑ์ในเทศน์มหาชาติ (เนื่องมาจากคำว่า นั่นแล เพราะจบเทศน์ตอนหนึ่งลงท้ายว่า นั่นแล)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บท[bot] (n) EN: chapter ; section ; clause ; article ; lesson  FR: chapitre [ m ] ; leçon [ f ] ; strophe [ f ] ; épisode [ m ] ; terme [ m ] ; clause [ f ] ; article [ m ]
ฉาก[chāk] (n) EN: act ; episode ; scene  FR: acte [ m ] ; épisode [ m ] ; scène [ f ]
เหตุการณ์[hētkān] (n) EN: event ; incident ; occurrence ; episode ; circumstance ; affair ; case ; situation ; conditions  FR: événement [ m ] ; incident [ m ] ; affaire [ f ] ; situation [ f ] ; circonstance [ f ] ; phénonème [ m ]
แหล่[laē] (n) EN: chapter ; episode in the story of the last incarnation of the Buddha ; episode in the story of the last great incarnation of the Buddha  FR: chapitre de sermon [ m ]
ปาง[pāng] (n) EN: episode ; period ; life ; lifetime  FR: jours [ mpl ] ; existence [ f ]
ตอน[tøn] (n) EN: part ; portion ; section ; paragraph ; passage ; reach ; compartment  FR: partie [ f ] ; paragraphe [ m ] ; épisode [ m ] ; section [ f ] ; part [ f ] ; fragment [ m ]
ตอน[tøn] (n) EN: period ; time ; stage ; phase  FR: période [ f ] ; épisode [ m ] ; phase [ f ] ; stade [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EPISODE EH1 P IH0 S OW2 D
EPISODES EH1 P IH0 S OW2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
episode (n) ˈɛpɪsoud (e1 p i s ou d)
episodes (n) ˈɛpɪsoudz (e1 p i s ou d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
插曲[chā qǔ, ㄔㄚ ㄑㄩˇ,  ] episode; interlude #17,060 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Episode { f } | Episoden { pl }episode | episodes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[わ, wa] (ctr) counter for stories, episodes of TV series, etc. #143 [Add to Longdo]
エピソード[episo-do] (n) episode; (P) #1,398 [Add to Longdo]
全編[ぜんぺん, zenpen] (n) whole book (volume); complete episode #12,425 [Add to Longdo]
秘話[ひわ, hiwa] (n) secret story; unknown episode; (P) #13,096 [Add to Longdo]
完結編[かんけつへん, kanketsuhen] (n) concluding episode of a series; concluding volume (part) (e.g. of novel) [Add to Longdo]
最終回[さいしゅうかい, saishuukai] (n) last time; last inning; last part; final episode (of a television program) [Add to Longdo]
挿話[そうわ, souwa] (n) episode; (P) [Add to Longdo]
背後関係[はいごかんけい, haigokankei] (n) background (of an episode) [Add to Longdo]
幕を切る[まくをきる, makuwokiru] (exp, v5r) (1) to start (e.g. a scene, a war, etc.); (2) to end (e.g. a play, an episode, an event, etc.) [Add to Longdo]
幼児虐殺[ようじぎゃくさつ, youjigyakusatsu] (n) Massacre of the Innocents; episode of infanticide by Herod that appears in the New Testament [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
挿話[そうわ, souwa] Episode, Nebenhandlung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Episode \Ep"i*sode\, n. [Gr. ? a coming in besides, ? episode; ?
   into, besides + ? a coming in, ? into + ? way, cf. Skr. sad
   to go: cf. F. ['e]pisode.] (Rhet.)
   A separate incident, story, or action, introduced for the
   purpose of giving a greater variety to the events related; an
   incidental narrative, or digression, separable from the main
   subject, but naturally arising from it.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 episode
   n 1: a happening that is distinctive in a series of related
      events
   2: a brief section of a literary or dramatic work that forms
     part of a connected series
   3: a part of a broadcast serial [syn: {episode}, {installment},
     {instalment}]
   4: film consisting of a succession of related shots that develop
     a given subject in a movie [syn: {sequence}, {episode}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 episode /epizodə/
  episode

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top