Search result for

episode

(51 entries)
(0.0449 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -episode-, *episode*
Possible hiragana form: えぴそで
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
episode[N] ตอน, See also: ฉาก, บท, Syn. chapter, passage, scene

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
episode(เอพ'พิโซด) n. ตอน,ฉาก,บท,กรณี,คราว,ครั้ง,ฉาก,กรณี., See also: episodic adj. ดูepisode episodical adj. ดูepisode

English-Thai: Nontri Dictionary
episode(n) พฤติการณ์,ตอน,บท,ฉาก,องก์,คราว,ครั้ง,กรณี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
episodeตอน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
episode; boutคราว (การสำแดง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Episodesอัตราอุบัติการณ์คิดได้จากจำนวนครั้งที่เป็น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
House - Season 05 Episode 01 "Dying Change Everything"House season 5 Episode 1 "ความตายเปลี่ยนทุกอย่าง" Dying Changes Everything (2008)
Akai Ito Episode 7 A New Love Beginsอะกะอิ อิโตะ ตอน ๗ การเริ่มต้นของรักครั้งใหม่ Akai ito (2008)
We are all so excited about the new episodes,เราทุกคนก็ต่าง ตื่นเต้นกับตอนใหม่ๆ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
New graphic novels and episodes...ตอนใหม่ๆบทนิยายใหม่ๆและภาพกราฟิกใหม่ๆ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Episode 4ตอนที่ 4 Beethoven Virus (2008)
Please do NOT hardsub and/or stream this episode using our English subtitles. Brought to you by WITH S2 Written In The Heavens Subbing SquadBrought to you by WITH S2 Written In The Heavens Subbing Squad Please do NOT hardsub and/or stream this episode using our English subtitles. Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Episode 7ตอนที่ 7 Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Please do NOT hardsub and/or stream this episode using our English subtitles.Coordinators: mily2, ay_link Please do NOT hardsub and/or stream this episode using our English subtitles. Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Please do NOT hardsub and/or stream this episode using our English subtitles.Please do NOT hardsub and/or stream this episode using our English subtitles. Brought to you by WITH S2 Written In The Heavens Subbing Squad The Kingdom of the Winds (2008)
Episode 29ตอนที่ 29 The Kingdom of the Winds (2008)
Please do NOT hardsub and/or stream this episode using our English subtitles.Please do NOT hardsub and/or stream this episode using our English subtitles. The Kingdom of the Winds (2008)
Recently, recipients of organ transplants have begun to report episodes of new found memories ...thoughts, emotions and characteristics that are often associated to the original donor.คุณเวล ขอเวลาแป๊บนึง The Eye (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
episodeAn amusing episode in history.
episodeEach episode of that TV drama ends with somebody delivering a profound line.
episodeI didn't watch Star Wars episode 1.
episodeShe entertained us with an interesting episode.
episodeThe touching episode came home to me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แหล่[N] chapter, See also: episode in the story of the last incarnation of the Buddha, Thai definition: ตอนหนึ่งหรือบทหนึ่งของกัณฑ์ในเทศน์มหาชาติ (เนื่องมาจากคำว่า นั่นแล เพราะจบเทศน์ตอนหนึ่งลงท้ายว่า นั่นแล)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บท[n.] (bot) EN: chapter ; section ; clause ; article ; lesson   FR: chapitre [m] ; leçon [f] ; strophe [f] ; épisode [m] ; terme [m] ; clause [f] ; article [m]
ฉาก[n.] (chāk) EN: act ; episode ; scene   FR: acte [m] ; épisode [m] ; scène [f]
เหตุการณ์[n.] (hētkān) EN: event ; incident ; occurrence ; episode ; circumstance ; affair ; case ; situation ; conditions   FR: événement [m] ; incident [m] ; affaire [f] ; situation [f] ; circonstance [f] ; phénonème [m]
แหล่[n.] (laē) EN: chapter ; episode in the story of the last incarnation of the Buddha ; episode in the story of the last great incarnation of the Buddha   FR: chapitre de sermon [m]
ปาง[n.] (pāng) EN: episode ; period ; life ; lifetime   FR: jours [mpl] ; existence [f]
ตอน[n.] (tøn) EN: part ; portion ; section ; paragraph ; passage ; reach ; compartment   FR: partie [f] ; paragraphe [m] ; épisode [m] ; section [f] ; part [f] ; fragment [m]
ตอน[n.] (tøn) EN: period ; time ; stage ; phase   FR: période [f] ; épisode [m] ; phase [f] ; stade [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EPISODE    EH1 P AH0 S OW2 D
EPISODES    EH1 P AH0 S OW2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
episode    (n) (e1 p i s ou d)
episodes    (n) (e1 p i s ou d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Episode {f} | Episoden {pl}episode | episodes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エピソード[, episo-do] (n) episode; (P) [Add to Longdo]
完結編[かんけつへん, kanketsuhen] (n) concluding episode of a series; concluding volume (part) (e.g. of novel) [Add to Longdo]
最終回[さいしゅうかい, saishuukai] (n) last time; last inning; last part; final episode (of a television program) [Add to Longdo]
全編[ぜんぺん, zenpen] (n) whole book (volume); complete episode [Add to Longdo]
挿話[そうわ, souwa] (n) episode; (P) [Add to Longdo]
背後関係[はいごかんけい, haigokankei] (n) background (of an episode) [Add to Longdo]
秘話[ひわ, hiwa] (n) secret story; unknown episode; (P) [Add to Longdo]
幕を切る[まくをきる, makuwokiru] (exp,v5r) (1) to start (e.g. a scene, a war, etc.); (2) to end (e.g. a play, an episode, an event, etc.) [Add to Longdo]
幼児虐殺[ようじぎゃくさつ, youjigyakusatsu] (n) Massacre of the Innocents; episode of infanticide by Herod that appears in the New Testament [Add to Longdo]
[わ, wa] (ctr) counter for stories, episodes of TV series, etc. [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
插曲[chā qǔ, ㄔㄚ ㄑㄩˇ, ] episode; interlude [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
挿話[そうわ, souwa] Episode, Nebenhandlung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Episode \Ep"i*sode\, n. [Gr. ? a coming in besides, ? episode; ?
   into, besides + ? a coming in, ? into + ? way, cf. Skr. sad
   to go: cf. F. ['e]pisode.] (Rhet.)
   A separate incident, story, or action, introduced for the
   purpose of giving a greater variety to the events related; an
   incidental narrative, or digression, separable from the main
   subject, but naturally arising from it.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 episode
   n 1: a happening that is distinctive in a series of related
      events
   2: a brief section of a literary or dramatic work that forms
     part of a connected series
   3: a part of a broadcast serial [syn: {episode}, {installment},
     {instalment}]
   4: film consisting of a succession of related shots that develop
     a given subject in a movie [syn: {sequence}, {episode}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 episode [epizodə]
   episode
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top