ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

险情

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -险情-, *险情*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
险情[xiǎn qíng, ㄒㄧㄢˇ ㄑㄧㄥˊ, / ] peril; dangerous circumstance, #16,557 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We need deputations,junkets abroad, mountains of red boxes, we needcrises, emergencies, panics![CN] 派出代表团 出国考察 We need deputations,junkets abroad, 大批文件盒 得有危机 灾难 险情 mountains of red boxes, we needcrises, emergencies, panics! The Right to Know (1980)
Look,I know you and your men have not had a lot of field experience, and we have put you in an extreme situation.[CN] 听着 我知道你和你手下都没有 太多的外勤经验 而我们让你在极端险情下执行任务 Day 8: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2010)
By the time I came along, the company was hanging on the ropes.[CN] 那时我椄手公司时 它处于危险情 Marnie (1964)
The necessity to make love in dangerous situations will become more pressing.[CN] 必须在危险情况下做爱的需求会越来越迫切 Casanova 70 (1965)
In such a crisis, the hospital is a key centre for survival.[CN] 一旦险情发生 医院是救治中心 In such a crisis, the hospitalis a key centre for survival. The Compassionate Society (1981)
We got multiple situations going on. We've given you people...[CN] 已经有多处发生险情 我给了你们... United 93 (2006)
You just got a fish in the face. They're jumping all over the place.[CN] 不好的通讯和险情 Indian Ocean Coastal Waters (2008)
For a very long time after that. Narrator:[CN] 大批文件盒 得有危机 灾难 险情 mountains of red boxes, we needcrises, emergencies, panics! Yes Minister (1980)
No, there's nothin' we can do, sir.[CN] 在危险情况下 The Andromeda Strain (2008)
We need to keep you out of dangerous situations.[CN] 我们必须让你远离危险情 Here Comes the Boom (2012)
Beware of all dangerous situations that may harm you in a spiritual and social way.[CN] 要想到所有危险情形 那些在精神和社交方面会对你造成伤害的情形 Palermo or Wolfsburg (1980)
- How's the company insurance?[CN] 这家人的保险情况? John Q (2002)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top