ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

context

K AA1 N T EH0 K S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -context-, *context*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
contextuallythe parts of a discourse that surround a word or passage and can throw light on its meaning the interrelated conditions in which something exists or occurs : environment, setting <the historical context of the war>

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
context(n) บริบท, See also: ข้อความแวดล้อมที่ช่วยในการเข้าใจความหมาย, Syn. linguistic context
context(n) สภาพแวดล้อม, Syn. circumstance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
context(คอน'เทคซฺทฺ) n. คำอรรถาธิบาย, ตอนต้นหรือตอนต่อจากคำหรือถ้อยคำ, สิ่งแวดล้อม, See also: contextual adj. ดูcontext, Syn. circumstance -Conf. point
context sensitive helpคำอธิบายตามบริบทหมายถึง คำอธิบาย (help) ในระบบวินโดว์ที่จะอธิบาย เฉพาะเรื่องที่กำลังทำอยู่ ซึ่งโปรแกรมจัดไว้ให้เรียกหาได้ตลอดเวลา เช่น ในขณะที่จะสั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พิมพ์ คำสั่ง Help ก็จะเปลี่ยนไปเป็นคำอธิบายการใช้คำสั่งพิมพ์เท่านั้น
contexturen. การจัดหรือรวมส่วน, ส่วนประกอบ, โครงสร้าง, เนื้อผ้า, การทอเข้าด้วยกัน, ความตอนต้นหรือตอนต่อจาก
keyword in contextคำหลักในบริบทนิยมใช้ตัวย่อว่า KWIC (อ่านว่า ควิก) หมายถึงกลวิธีในการให้คอมพิวเตอร์เลือกคำที่สำคัญจากหัวข้อเรื่อง แล้วนำไปเก็บเป็นชื่อของหัวเรื่อง โดยเรียงไว้ตามตัวอักษร

English-Thai: Nontri Dictionary
context(n) ปริบท, บทความ, ท้องเรื่อง, อรรถาธิบาย, สิ่งแวดล้อม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contextบริบท [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
contextเนื้อในเห็ด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
context-free grammarไวยากรณ์ไม่พึ่งบริบท [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
context-sensitive grammarไวยากรณ์พึ่งบริบท [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Context (contexte)(n) (ศัพท์เฉพาะทฤษฎีการแปล) บริบท (คำหรือข้อความแวดล้อมที่ช่วยให้เข้าใจความหมาย
contextual(n) เนื้อหา, See also: A. -, -, Syn. -

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-The context that it comes from affects the way we view it.- ที่มาของรูปมีผลต่อ... ความคิดเห็นในการมอง Mona Lisa Smile (2003)
it's about the context and who is telling the story.มันเป็นการบันทึกเรื่องราว ในแง่มุมและความต้องการของคนเขียน Aqua (2005)
Now, the sea - bear with me - the sea in this context has been interpreted as representing politics - the sea which eternally rages with conflict, with turmoil, with revolution.ทีนี้มาดู, ทะเล ในเรื่องนี้ เป็นการกับการเมือง ทะเลอันที่ไม่รู้จบและยุ่งยากที่จะเกิดขึ้น The Omen (2006)
You know, when you put it in context like that, I-I... let's go.We'll take care of the check.แล้วทำไมไม่บอกแต่แรก ฉันจะได้... ไปได้แล้ว เดี๋ยวพวกเราจ่ายให้เอง Chuck Versus the First Date (2008)
Now, we're going to be covering a lot of subjects in a great deal of detail over the course of these interviews, but I'd like to begin completely out of context by asking you one question, มีรายละเอียดมากมาย ในช่วงการสัมภาษณ์นี้ แต่ผมจะเริ่มต้นด้วย ลืมบริบทอื่นๆไปให้หมดก่อน โดยจะถามคำถามหนึ่งกับท่าน Frost/Nixon (2008)
There are certain things that appear larger... in context to the objects around them.There are certain things that appear larger... in context to the objects around them. I Love You, Beth Cooper (2009)
But mr. Purcell's neighbors weren't aware of the context of his remarks.แต่เพื่อนบ้านของคุณเพอร์เซลไม่ได้ ยินว่าเขาพูดว่าอะไร Hey! Mr. Pibb! (2009)
And it's in that context I use the word suicide.นั่นคงฟังดูรุนแรงใช่ไหม The Cove (2009)
It's certainly gonna change the context of your accusation.มันเปลี่ยนเนื้อหาในข้อกล่าวหาของคุณแน่ๆ Hello, Dexter Morgan (2009)
In any other context than friendship.ว่าคุณจะไม่ใช้มันกับเรื่องอื่นนอกจากมิตรภาพของเรา Advanced Criminal Law (2009)
In this context "for me" could mean "with me."กรณีนี้ ให้ ฉันหมายถึง กับ ฉัน The Pirate Solution (2009)
To explain the context of your act, คุณมีสิทธิ์ที่จะนำเสนอการแก้ต่างที่มีเหตุผล เพื่ออธิบายบริบทของการกระทำของคุณ... You Don't Know Jack (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
contextAn effective writer is one who knows what sort of words should be employed in any specific context.
contextGet the meaning of a word from its context.
contextOur smile, which is understandable in the context of Japanese culture, sometimes causes a lot of confusion and is notorious among foreign people as a mysterious smile.
contextThe meaning of a word is determined by the context where it is used.
contextThe meaning of words can change according to their context.
contextWhen indicating 'tense' in Chinese, as shown above, there are 'particles', 'time-specifying words' and also many cases where it depends on context.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริบท[børibot] (n) EN: context  FR: contexte [ m ]
บริบททางสังคม[børibot thāng sangkhom] (n, exp) EN: social context  FR: contexte social [ m ]
บริบททางสังคมและวัฒนธรรม[børibot thāng sangkhom lae watthanatham] (n, exp) EN: socio-cultural context  FR: contexte socio-culturel [ m ]
ข้อความ[khøkhwām] (n) EN: text ; wording ; context ; passage ; statement ; message ; clause ; matter
ภาวะการณ์[phāwakān] (n) EN: situation ; event ; profile  FR: situation [ f ] ; contexte [ m ]
สถานการณ์[sathānakān] (n) EN: situation ; state ; circumstances ; conditions ; plight  FR: situation [ f ] ; état [ m ] ; circonstances [ fpl ] ; contexte [ m ] ; conditions [ fpl ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONTEXT K AA1 N T EH0 K S T
CONTEXTS K AA1 N T EH2 K S T S
CONTEXTUAL K AA2 N T EH1 K S CH UW2 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
context (n) kˈɒntɛkst (k o1 n t e k s t)
contexts (n) kˈɒntɛksts (k o1 n t e k s t s)
contextual (j) kˈəntˈɛkstʃuəʳl (k @1 n t e1 k s ch u@ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
语境[yǔ jìng, ㄩˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] context, #18,799 [Add to Longdo]
前后文[qián hòu wén, ㄑㄧㄢˊ ㄏㄡˋ ㄨㄣˊ, / ] context; the surrounding words; same as 上下文 [Add to Longdo]
语境依赖性[yǔ jìng yī lài xìng, ㄩˇ ㄐㄧㄥˋ ㄧ ㄌㄞˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] context dependency [Add to Longdo]
语境效应[yǔ jìng xiào yìng, ㄩˇ ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧㄠˋ ㄧㄥˋ, / ] context effect [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kontext { m } | aus dem Kontext gerissencontext | quoted out of context [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くわえ込む;咥え込む;銜え込む;咥えこむ;銜えこむ[くわえこむ, kuwaekomu] (v5m) (1) to hold fast deep in (one's mouth or other orifice, often used in a sexual context); (2) to bring in a man for sex [Add to Longdo]
アクセスコンテキスト[akusesukontekisuto] (n) { comp } access context [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] (n) { comp } inter-activity defined context set [Add to Longdo]
アンデパンダン[andepandan] (n) independents (in the context of art) (fre [Add to Longdo]
コンテキストID[コンテキストアイディー, kontekisutoaidei-] (n) { comp } context ID [Add to Longdo]
コンテキストスイッチ[kontekisutosuicchi] (n) { comp } context switching [Add to Longdo]
コンテキストプロパティ[kontekisutopuropatei] (n) { comp } context property [Add to Longdo]
コンテキスト接頭部[コンテキストせっとうぶ, kontekisuto settoubu] (n) { comp } context prefix [Add to Longdo]
コンテキスト定義集合[コンテキストていぎしゅうごう, kontekisuto teigishuugou] (n) { comp } defined context set [Add to Longdo]
コンテクスト;コンテキスト[kontekusuto ; kontekisuto] (n) context [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセスコンテキスト[あくせすこんてきすと, akusesukontekisuto] access context [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
コンテキスト接頭部[コンテキストせっとうぶ, kontekisuto settoubu] context prefix [Add to Longdo]
コンテキスト定義集合[コンテキストていぎしゅうごう, kontekisuto teigishuugou] defined context set [Add to Longdo]
コンテクスト[こんてくすと, kontekusuto] context [Add to Longdo]
コンテクストエディタ[こんてくすとえでいた, kontekusutoedeita] context editor [Add to Longdo]
コンテクストセンシティブ[こんてくすとせんしていぶ, kontekusutosenshiteibu] context-sensitive (an) [Add to Longdo]
コンテクスト切り換え[コンテクストきりかえ, kontekusuto kirikae] context switching [Add to Longdo]
プレゼンテーションコンテキスト[ぷれぜんてーしょんこんてきすと, purezente-shonkontekisuto] presentation context [Add to Longdo]
プレゼンテーションコンテキスト識別[プレゼンテーションコンテキストしきべつ, purezente-shonkontekisuto shikibetsu] presentation context identification [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Context \Con*text"\, a. [L. contextus, p. p. of contexere to
   weave, to unite; con- + texere to weave. See {Text}.]
   Knit or woven together; close; firm. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      The coats, without, are context and callous. --Derham.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Context \Con"text\, n. [L. contextus; cf. F. contexte .]
   The part or parts of something written or printed, as of
   Scripture, which precede or follow a text or quoted sentence,
   or are so intimately associated with it as to throw light
   upon its meaning.
   [1913 Webster]
 
      According to all the light that the contexts afford.
                          --Sharp.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Context \Con*text"\, v. t.
   To knit or bind together; to unite closely. [Obs.] --Feltham.
   [1913 Webster]
 
      The whole world's frame, which is contexted only by
      commerce and contracts.         --R. Junius.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 context
   n 1: discourse that surrounds a language unit and helps to
      determine its interpretation [syn: {context}, {linguistic
      context}, {context of use}]
   2: the set of facts or circumstances that surround a situation
     or event; "the historical context" [syn: {context},
     {circumstance}, {setting}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top