ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -舟-, *舟*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[船, chuán, ㄔㄨㄢˊ] ship, boat, vessel
Radical: Decomposition: 舟 (zhōu ㄓㄡ)  几 (jǐ ㄐㄧˇ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] ship,  Rank: 614
[般, bān, ㄅㄢ] sort, manner, kind, class
Radical: Decomposition: 舟 (zhōu ㄓㄡ)  殳 (shū ㄕㄨ) 
Etymology: [ideographic] Using a tool 殳 to sort items on a tray 舟,  Rank: 629
[航, háng, ㄏㄤˊ] vessel, craft; to sail, to navigate
Radical: Decomposition: 舟 (zhōu ㄓㄡ)  亢 (kàng ㄎㄤˋ) 
Etymology: [pictophonetic] ship,  Rank: 773
[舰, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] warship
Radical: Decomposition: 舟 (zhōu ㄓㄡ)  见 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] ship,  Rank: 851
[艇, tǐng, ㄊㄧㄥˇ] dugout, punt, small boat
Radical: Decomposition: 舟 (zhōu ㄓㄡ)  廷 (tíng ㄊㄧㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] boat,  Rank: 1,372
[艘, sōu, ㄙㄡ] measure word for ships or vessels
Radical: Decomposition: 舟 (zhōu ㄓㄡ)  叟 (sǒu ㄙㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] ship,  Rank: 1,470
[舱, cāng, ㄘㄤ] cabin, ship's hold
Radical: Decomposition: 舟 (zhōu ㄓㄡ)  仓 (cāng ㄘㄤ) 
Etymology: [ideographic] A ship's 舟 cabin 仓; 仓 also provides the pronunciation,  Rank: 1,846
[舟, zhōu, ㄓㄡ] boat, ship
Radical: Decomposition: ??
Etymology: [pictographic] A boat,  Rank: 2,224
[舶, bó, ㄅㄛˊ] large ship, ocean-going vessel
Radical: Decomposition: 舟 (zhōu ㄓㄡ)  白 (bái ㄅㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] ship,  Rank: 2,318
[舵, duò, ㄉㄨㄛˋ] helm, rudder
Radical: Decomposition: 舟 (zhōu ㄓㄡ)  它 (tā ㄊㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] boat,  Rank: 3,088

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shēn zhóu, ㄕㄣ ㄓㄡˊ, ] name of Chinese manned rocket series "divine boat", #8,514 [Add to Longdo]
[zhōu, ㄓㄡ, ] boat, #10,216 [Add to Longdo]
[fāng zhōu, ㄈㄤ ㄓㄡ, ] ark, #17,085 [Add to Longdo]
[lóng zhōu, ㄌㄨㄥˊ ㄓㄡ, / ] dragon boat; imperial boat, #21,935 [Add to Longdo]
[Zhōu shān, ㄓㄡ ㄕㄢ, ] Zhoushan prefecture level city in Zhejiang (consisting solely of islands); formely Dinghai 定海, #22,404 [Add to Longdo]
共济[tóng zhōu gòng jì, ㄊㄨㄥˊ ㄓㄡ ㄍㄨㄥˋ ㄐㄧˋ, / ] in the same boat; fig. to collaborate towards a common goal, #45,297 [Add to Longdo]
破釜沉[pò fǔ chén zhōu, ㄆㄛˋ ㄈㄨˇ ㄔㄣˊ ㄓㄡ, ] lit. to break the cauldrons and sink the boats (成语 saw); fig. to cut off one's means of retreat; to burn one's boats, #46,417 [Add to Longdo]
风雨同[fēng yǔ tóng zhōu, ㄈㄥ ㄩˇ ㄊㄨㄥˊ ㄓㄡ, / ] lit. in the same boat under wind and rain (成语 saw); fig. to stick together in hard times, #47,266 [Add to Longdo]
顺水推[shùn shuǐ tuī zhōu, ㄕㄨㄣˋ ㄕㄨㄟˇ ㄊㄨㄟ ㄓㄡ, / ] lit. to push the boat with the current; fig. to take advantage of the situation for one's own benefit, #54,293 [Add to Longdo]
山市[Zhōu shān shì, ㄓㄡ ㄕㄢ ㄕˋ, ] Zhoushan prefecture level city in Zhejiang (consisting solely of islands); formely Dinghai 定海, #54,514 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
を出す[ふねをだす, funewodasu] (exp,v5s) to take out a boat; to put out a boat [Add to Longdo]
[しゅううん, shuuun] (n) transportation by water (i.e. by ship) [Add to Longdo]
歌;船歌;[ふなうた, funauta] (n) sailor's song; boat song; shanty [Add to Longdo]
[ふなはし, funahashi] (n) pontoon [Add to Longdo]
形;船形[ふながた;せんけい(船形), funagata ; senkei ( funagata )] (n,adj-no) navicular; boat-shaped [Add to Longdo]
[ふなけん;しゅうけん, funaken ; shuuken] (n) boat race betting ticket [Add to Longdo]
[しゅうこう, shuukou] (n,vs) boating; sailing [Add to Longdo]
[しゅうこう, shuukou] (n,vs) boating; sailing; navigation [Add to Longdo]
[しゅうじょう, shuujou] (n,adj-no) boat-shaped; scaphoid [Add to Longdo]
状骨[しゅうじょうこつ, shuujoukotsu] (n) navicular bone (largest wrist bone on the thumb side); scaphoid (bone) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Do you know Noah's ark?あなたはノアの箱を知っていますか。
The boat is to leave for England this evening.そのは、今晩イギリスに向けて出港することになっている。
The Dodgers and Giants, traditional rivals, arrived together.ドジャースとジャイアンツが呉越同でやってきた。
Kaishuu made nothing of hardship.は、苦難を何とも思わなかった。
There are many ships in the harbor.港には、たくさんのがいる。
When I didn't know how to answer the question he gave me a hint.私が質問に答えられないでいると、彼が助けを出してくれた。
We made much effort to build the boat.私たちはを作るのに非常に努力した。
The boat is lost.は行方不明だ。
The little boat bobbed on the rough sea.は荒波で激しく揺れた。
I feel as if I were aboard a great ship.に乗った気持ちがする。
His boat is at sea for two hours.彼のは2時間、海に出ている。
They rowed up the river.彼らは川ををこいで上った。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a dinghy, not a lifeboat.[JA] あれは小で 救命ボートじゃないわ The Light Between Oceans (2016)
Maybe a canoe or a bicycle. Yes, sir.[CN] 可能只是小或者自行车 是的,先生 The Palm Beach Story (1942)
And after all is said and done[CN] *木已成 米已成炊* Detour (1945)
I don't want him carrying Ricky's kayak.[CN] 他帮力奇拿独木又怎样 不要让他拿力奇的独木 The Seven Year Itch (1955)
We've got to work together and have discipline.[CN] 我们要同共济并共同遵守规定 Sahara (1943)
We've got to stick together, though.[CN] 但我们一定要同共济 It's a Wonderful Life (1946)
After 12 years in the Burmese jungle, I'm starving, Lady Agatha.[CN] 在缅甸丛林里呆了12年之后 我是饿得要死啦 赛女士 Sunset Boulevard (1950)
You're stuck with us anyway, just try.[JA] 乗りかかっただろ Dark Places (2015)
A Noah's Ark for the rich and powerful.[JA] 金持ちと権力者の ノアの方 Resident Evil: The Final Chapter (2016)
You should be on one of those boats.[JA] に乗るべきです Hardhome (2015)
Untie the skiff.[JA] 小の綱を解いて King Arthur: Legend of the Sword (2017)
Like Noah after the flood.[JA] 洪水の後の ノアの方のように。 Better Angels (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふね, fune] -Boot [Add to Longdo]
[ふなうた, funauta] Seemannslied [Add to Longdo]
[しゅうてい, shuutei] Wasserfahrzeug, -Boot [Add to Longdo]
遊び[ふなあそび, funaasobi] Kahnfahrt, das_Rudern [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top