ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อัตภาพ

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อัตภาพ-, *อัตภาพ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัตภาพ[N] (personal) circumstances, See also: individuality, condition in life, personal condition, Example: โครงการพระราชดำริมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยได้กินดีอยู่ดีตามควรแก่อัตภาพ, Thai definition: ลักษณะความเป็นตัวตนหรือบุคคล, Notes: (บาลี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อัตภาพน. ตน, ลักษณะความเป็นตัวตนหรือบุคคล.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh,business is cyclical,don dada.ธุรกิจก็งั้นๆ ตามอัตภาพ Call Waiting (2007)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abstemious(แอบสที' เมียส) adj. ตามอัตภาพ, พอประมาณ (อาหารการกิน), Syn. moderate)

English-Thai: Nontri Dictionary
abstemious(adj) ตามอัตภาพ,พอประมาณ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top