ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

case

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -case-, *case*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
I rest my case.(idiom) เป็นสำนวน หมายถึง เธอพูดถูก ฉันยอมแล้ว เช่น Ned's mother said he needs to leave home or he'll never be independent. His sister said, “But he can't even do his wash!” and his mother replied, “I rest my case.”, Syn. IRMC

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
case(n) คดี, See also: ข้อคดี, คดีความ, Syn. court case, lawsuit
case(n) คนที่ไม่ปกติ, Syn. eccentric
case(n) คนหรือสิ่งที่เป็นกรณีศึกษา, Syn. subject
case(n) ปัญหา, Syn. problem
case(n) เรื่องราว, Syn. matter
case(n) เหตุการณ์, See also: สถานการณ์, Syn. situation, circumstance
case(n) เหตุผลสนับสนุน, See also: ข้อสนับสนุน
case(n) กรอบ, Syn. casing
case(n) กล่องเล็กๆ
case(n) จำนวนคู่หนึ่ง, Syn. couple, pair

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
case(เคส) { cased, casing, cases } n. เรื่อง, กรณี, สภาพ, ข้อเท็จจริง, หลักฐานพยาน, ตัวอย่างที่เป็นจริง, รูปการ, โรค, คนไข้, ราย, ข้อสนับสนุน, การฟ้องร้อง, คดี, กล่อง, ลัง, หีบ, ปลอกหุ้ม, ปลอก, ซอง, อุปกรณ์บรรจุ, ถาดซองตัวพิมพ์ vt. บรรจุในกล่อง (ลัง, หีบ ฯลฯ) ห่อหุ้ม, ล้อม, ตรวจสอบดู -
case historyn. ประวัติคนไข้, ประวัติเฉพาะราย
case sensitivityการบังคับใช้ตัวเล็ก/ตัวใหญ่หมายถึง ความแตกต่างระหว่างการใช้ตัวใหญ่และตัวเล็กของตัวอักษรในภาษาอังกฤษ โปรแกรมบางโปรแกรมหรือระบบบางระบบจะบังคับว่า ต้องใช้ตัวใหญ่ทั้งหมด หรือตัวเล็กทั้งหมด มิฉะนั้นเครื่องจะไม่เข้าใจ เช่น ชื่อโปรแกรมภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN) หรือ ระบบยูนิกซ์ (UNIX) จะบังคับให้ใช้ตัวใหญ่เท่านั้น ส่วนระบบดอสและวินโดว์ไม่บังคับ กล่าวคือ ใช้ตัวเล็กก็ได้ตัวใหญ่ก็ได้
case studyn. การศึกษาเรื่องราวทีละราย, ประวัติคนไข้
caseate(เค'ซีเอท) vi. กลายเป็นส่วนที่คล้ายเนย, เกิดเป็นเนยขึ้น
casehardenvt. แข็งที่เปลือกนอก, ทำให้จิตใจแข็งกล้า
casement clothn. ผ้าม่านหน้าต่างชนิดบาง
caseous(เค'เซียส) adj. เกี่ยวกับ (คล้าย) เนย
caseshotn. ขีปนาวุธที่ห่อหุ้มลูกโลหะกลมหลายลูกหรือเศษโลหะ, Syn. canister
casette tapeตลับแถบบันทึกหมายถึง ม้วนแถบพลาสติกอาบแม่เหล็ก นำมาใช้ในการเก็บข้อมูล ใช้ทั้งกับไมโครคอมพิวเตอร์ และเครื่องขนาดใหญ่ (mainframe) ที่นำมาใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์นั้น มีลักษณะเหมือนตลับเทปเพลงธรรมดา สมัยหนึ่งเรานิยมใช้แถบบันทึกนี้เก็บข้อมูล เพราะราคาถูกกว่าสื่ออย่างอื่น แต่จะมีปัญหาตามมามากมาย เช่นในเรื่องความคลาดเคลื่อนของข้อมูล อีกทั้งยังมักจะเสียง่าย ในปัจจุบัน จึงหันมานิยมใช้จานบันทึก (diskette) จานบันทึกอัดแน่นหรือซีดี (CD) แทนกันหมดแล้ว

English-Thai: Nontri Dictionary
case(n) กรณี, คดี, เรื่อง, ตัวอย่าง, อุทาหรณ์, คนไข้, หีบของ, กล่อง, ซอง
CASE case history(n) ประวัติคนไข้, ประวัติผู้ป่วย, ประวัติอาชญากร
casement(n) หน้าต่าง, ป้อมปืน
bookcase(n) ตู้หนังสือ
briefcase(n) กระเป๋าถือ, กระเป๋าเอกสารหิ้ว
carcase(n) ซากศพ, โครง
encase(vt) ห่อไว้, หุ้มไว้, ใส่หีบ, ใส่กรอบใส่กลัก
incase(vt) ใส่หีบ, บรรจุหีบ
pillowcase(n) ปลอกหมอน
staircase(n) ขั้นบันได

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
case๑. กรณี๒. ผู้ป่วย, ผู้รับการรักษา, คนไข้ [ มีความหมายเหมือนกับ patient ]๓. กล่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
caseกรณี, คดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
caseคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
CASE (computer-aided software engineering)เคส (วิศวกรรมซอฟต์แวร์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
CASE (computer-aided software engineering)เคส (วิศวกรรมซอฟต์แวร์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CASE (computer-aided system engineering)เคส (วิศวกรรมระบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CASE (computer-aided system engineering)เคส (วิศวกรรมระบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
case control๑. กลุ่มควบคุม (ตัวแปร)๒. การศึกษาย้อนหลัง [ มีความหมายเหมือนกับ study, retrospective ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
case control๑. กลุ่มควบคุม (ตัวแปร)๒. การศึกษาย้อนหลัง [ มีความหมายเหมือนกับ study, retrospective ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
case fatality rateอัตราตายของผู้ป่วยรายโรค [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Caseครอบโลหะภายนอกการป่วยหนึ่งครั้ง [การแพทย์]
caseเคส, โครงสร้างยึดให้อุปกรณ์รับเข้าและส่งออก ต่างๆ ประกอบเข้าด้วยกัน โดยภายในเคสจะมี เมนบอร์ดเป็นแผงวงจรหลัก โดยหน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำ การ์ด รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ จะถูกต่อกับเมนบอร์ด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Case Analysisข้อมูลกลุ่มผู้ป่วยต่างๆ [การแพทย์]
Case Discussionการอภิปรายเกี่ยวกับรายตัวอย่าง [การแพทย์]
Case Fatality Rateอัตราผู้ป่วยด้วยโรคที่ถึงตาย, Example: ใช้วัดความรุนแรงของอาการเจ็บป่วย โดยแสดงสัดส่วนของจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคร้ายแรงมี อาการหนักถึงขั้นอาจจะเสียชีวิตได้ต่อจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด [สิ่งแวดล้อม]
Case grammarไวยากรณ์การก [TU Subject Heading]
Case hardeningการชุบผิวแข็ง [TU Subject Heading]
Case Rateอัตราอุบัติการ [การแพทย์]
Case Reportรายงานผู้ป่วย [การแพทย์]
Case Report Reviewการสรุปรายงานเฉพาะกรณี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm locking up in case the storm troopers start their monkey business again.ฉันจะล็อคห้อง ใน กรณีที่ทหารมา เริ่ม หน้าที่เลวๆอีกครั้ง The Great Dictator (1940)
Is the lorry in case someone hits back?แกคงหดอยู่บนรถ ถ้าฉันซัดแกใช่ไหม The Great Dictator (1940)
Little wooden seat in case you fallที่นั่งไม้เล็ก ๆ น้อย ๆ ในกรณีที่ คุณตกอยู่ Pinocchio (1940)
We must diagnose this case at once.เราจะต้องวินิจฉัยกรณีนี้ในครั้ง เดียว Pinocchio (1940)
I embroidered this case for her myself, and I keep it here always.ฉันปักปลอกหมอนนี้เองเเละเก็บมันไว้ตรงนี้ตลอด Rebecca (1940)
Those lawyers talk and talk, even when it's an open-and-shut case like this one.ทนายความผู้ที่พูดคุยและพูดคุยถึงแม้จะเป็นกรณีที่เปิดและปิดเช่นนี้ 12 Angry Men (1957)
But those two witnesses were the entire case for the prosecution.แต่พยานทั้งสองเหล่านั้นทั้งหมดสำหรับกรณีการฟ้องคดี 12 Angry Men (1957)
He didn't want the case or he resented being appointed.เขาไม่อยากให้คดีหรือไม่พอใจที่เขาได้รับการแต่งตั้ง 12 Angry Men (1957)
It's the kind of case that brings no money, no glory, not much chance of winning.เป็นชนิดของกรณีที่จะนำเงินไม่สง่าราศีไม่ได้มีโอกาสมากในการชนะ 12 Angry Men (1957)
There's a strong case for arming the police.มีกรณีที่แข็งแกร่งสำหรับอาวุธตำรวจ คือ Help! (1965)
I know nothing at all about that case of coins.ฉันรู้มาบางอย่าง เรื่องที่เกี่ยวกับทอง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
In case you didn't know it God is on our side too.เผื่อว่าท่านจะไม่รู้... The Good, the Bad and the Ugly (1966)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
caseA cabinet is a cupboard of case for displaying or storing things.
caseA comparison of the case with white balance set to auto versus the case where white copy paper is used to preset it.
caseActually that I bring a huge volume of reference material with me is a makeshift way of preventing people from disputing my case.
caseActually there are many cases where it isn't 'have=object, done=causative verb'.
caseA flower bloomed to the tree that withered to the strange case.
caseAll of us are working on the case.
caseAll the papers featured the case.
caseAlthough it is not thing bad in itself, many men are watching television in many cases too much.
caseAlways keep a bucket of water handy, in case of fire.
caseAm I fully covered in case of an accident?
caseA more experienced lawyer would have dealt with the case in a different way.
caseAnd how will you take responsibility in the case that this bill doesn't pass?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรณีจำเป็น(n) case of necessity, Syn. เรื่องจำเป็น, Example: การแจ้งเกิดต้องแจ้งภายใน 15 วัน กรณีจำเป็น แจ้งภายหลังได้ แต่ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันเกิด, Count Unit: กรณี
คำร้องเรียน(n) complaint, See also: case, suit, Syn. คำร้อง, คำร้องทุกข์, Example: นายกรัฐมนตรีได้รับคำร้องเรียนจากราษฎรเรื่องป่าไม้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดขอนแก่น, Thai Definition: ข้อความที่ยื่นเรื่องราวต่อราชการเมื่อได้รับความเดือดร้อน
รูปคดี(n) case, Syn. รูปความ, Example: ผมไม่สามารถเล่าในรายละเอียดได้มากนัก เพราะอาจจะเสียรูปคดีได้หลายๆ ด้าน, Thai Definition: ความเป็นไปของคดี
กรณีศึกษา(n) case study, Example: เทคนิคที่พัฒนาขึ้นนับว่าน่าสนใจอย่างยิ่งควรที่จะนำกรณีศึกษานี้มาเผยแพร่, Count Unit: เรื่อง, กรณี, Thai Definition: เทคนิคในการสอน โดยมีพื้นฐานอยู่ที่การเลือกเหตุการณ์จากสถานการณ์ที่เป็นจริง เพื่อที่จะคิดหาทางแก้ไขที่เป็นไปได้ต่อไป
ราย(clas) case, See also: instance, person, item, account, issue, story, party, statement, record, Example: ในปีถัดมามีข่าวการแท้งลูกในหญิง 7 ราย ในสหรัฐฯ และแคนาดา ซึ่งต้องนั่งทำงานอยู่หน้าจอภาพเป็นเวลานานๆ, Thai Definition: ลักษณนามใช้แก่สิ่งที่มีลักษณะเป็นเรื่อง ส่วน บุคคล หรือสิ่งซึ่งแยกกล่าวเป็นอย่างๆ ไป
ราย(n) case, See also: instance, person, item, account, issue, story, party, statement, record, Example: ถ้าคุณได้พบกับคนไข้อีกรายหนึ่งที่มีอาการคล้ายคลึงกับคุณ คุณจะรู้สึกดีขึ้น, Thai Definition: เรื่อง ส่วน บุคคล หรือสิ่งซึ่งแยกกล่าวเป็นอย่างๆ ไป
คดี(clas) case, Example: สถิติผู้กระทำผิดในอดีตที่ผ่านมาในปี 2537 จำนวน 82, 678 คดี และคงจะสูงขึ้นในปีต่อๆ ไป
คดี(n) lawsuit, See also: case, Syn. คดีความ, Example: สุชาติเป็นทนายที่เก่งมากเขาทำคดีดังๆ มาแล้วมากมาย, Count Unit: คดี, Thai Definition: เรื่องที่พิพาทหรือกล่าวหากันในทางกฎหมาย
คดีความ(n) lawsuit, See also: case, Syn. คดี, Example: ตอนนี้บริษัทของเรายังมีคดีความเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์อยู่จึงทำให้ยอดขายต่ำลง, Count Unit: คดี, Thai Definition: เรื่องที่พิพาทหรือกล่าวหากันในทางกฎหมาย
ลัง(n) box, See also: case, casket, Example: ภายในลังนั้นเป็นหนังสือชาวกรุงล้วนๆ, Count Unit: ลัง, Thai Definition: ภาชนะต่อด้วยไม้หรือสานเป็นรูปสี่เหลี่ยมคล้ายหีบ สำหรับบรรจุสิ่งของ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิกรณ์[athikøn] (n) EN: charge ; allegation ; case ; matter ; affair ; cause  FR: litige [ m ]
อรรถคดี[atthakhadī] (n) EN: lawsuit ; case ; legal action ; legal case ; legal proceedings ; litigation
บันได[bandai] (n) EN: staircase ; stairs  FR: escalier [ m ] ; marche [ f ] ; degrés [ mpl ] (litt.)
บันไดเลื่อน[bandai leūoen] (n, exp) EN: escalator ; moving staircase  FR: escalier roulant [ m ] ; Escalator [ m ] ; escalier mécanique [ m ]
ชำระ[chamra] (v) EN: try ; hear ; decide ; try a case ; judge
ชำระความ[chamrakhwām] (v) EN: try a court case ; judge a case ; rule ; try a case ; judge
ชั้นหนังสือ[chan nangseū] (n) EN: bookcase  FR: bibliothèque [ f ] (meuble) ; tablette [ f ]
ช่องว่าง[chǿngwāng] (n) EN: blank ; gap  FR: espace [ m ] ; blanc [ m ] ; case [ f ]
ฉวยว่า[chūay wā] (x) EN: in case ; in the event
ด้านไม้[dānmāi] (adj) EN: case-hardened ; inured to the rod

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
case
cases
cases
casey
case's
casein
casera
casesa
caseze
casella

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
case
cased
cases
casein
case-law
casebook
casement
casework
case-laws
casebooks

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
案例[àn lì, ㄢˋ ㄌㄧˋ,  ] case #5,315 [Add to Longdo]
例子[lì zi, ㄌㄧˋ ㄗ˙,  ] case; (for) instance; example #5,435 [Add to Longdo]
盒子[hé zi, ㄏㄜˊ ㄗ˙,  ] case #10,712 [Add to Longdo]
窗子[chuāng zǐ, ㄔㄨㄤ ㄗˇ,  ] casement; window #18,740 [Add to Longdo]
情事[qíng shì, ㄑㄧㄥˊ ㄕˋ,  ] case; phenomenon; circumstance; feelings #41,052 [Add to Longdo]
社会工作者[shè huì gōng zuò zhě, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˇ,      /     ] caseworker; social worker #75,741 [Add to Longdo]
不区分大小写[bù qū fēn dà xiǎo xiě, ㄅㄨˋ ㄑㄩ ㄈㄣ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄝˇ,       /      ] case insensitive; not distinguishing capitals from lower case letters [Add to Longdo]
区分大小写[qū fēn dà xiǎo xiě, ㄑㄩ ㄈㄣ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄝˇ,      /     ] case sensitive; distinguishing capitals from lower case letters [Add to Longdo]
机箱[jī xiāng, ㄐㄧ ㄒㄧㄤ,   /  ] case (computer) (lit. machine box) [Add to Longdo]
变格[biàn gé, ㄅㄧㄢˋ ㄍㄜˊ,   /  ] case change (in grammar) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
casein(n) โปรตีนจากนม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buchstaben-Ziffernumschaltung { f }case shift [Add to Longdo]
Ernstfall { m } | Ernstfälle { pl }case of emergency | cases of emergency [Add to Longdo]
Etui { n } | Etuis { pl }case | cases [Add to Longdo]
Fall { m }; Sache { f }; Prozess { m } | Fälle { pl } | ein schwieriger Fall | auf jeden Fall | auf jeden Fall | auf jeden Fall; auf alle Fälle | auf keinen Fall | auf keinen Fall | auf keinen Fall | auf gar keinen Fall | dieser spezielle Fall | für alle Fälle | für solche Fälle | hoffnungsloser Fall | schlimmster Fall; ungünstigster Fall | im Falle | im vorliegenden Fall | in diesem Fall | in vielen Fällen | zu Fall bringen | zu Fall bringen | auf alle Fälle | auf alle Fälle | einer der wenigen Fällecase | cases | a hard case | at all events; in any event | at any rate | in any case | by no means | in no case | on no account | not on any account | this particular case | just in case | for such occasions | basket case | worst case | in the event | in the present case | in that case | in many instances | to make fall; to bring down | to cause the downfall | at all events | without fail | one of the rare cases [Add to Longdo]
Fall { m }; Kasus { m } [ gramm. ] | Nominativ { m }; erster Fall | Genitiv { m }; zweiter Fall | Dativ { m }; dritter Fall | Akkusativ { m }; vierter Fall | Instrumental { n }; fünfter Fall | Ablativ { m }; fünfter Fall | Präpositiv { m }; sechster Fall | Vokativ { m } (Anredefall); sechster Fallcase | nominative case | genitive case | dative case | accusative case | instrumental case | ablative case | prepositional case | vocative case [Add to Longdo]
Fallbeispiel { n }case example [Add to Longdo]
Fallbesprechung { f }case review [Add to Longdo]
Fallstudie { f }; Fallbeispiel { n }case study [Add to Longdo]
Fallunterscheidung { f }case discrimination [Add to Longdo]
Futteral { n } | Futterale { pl }case | sheaths [Add to Longdo]
Kasusendung { f }; Endung { f } | Kasusendungen { pl }; Endungen { pl }case ending | case endings [Add to Longdo]
Musterkoffer { m }case of samples [Add to Longdo]
Schadensfall { m } | im Schadensfall | meldepflichtiger Schadensfallcase of damage | in the event of damage | damage that must be reported [Add to Longdo]
Setzerei { f }case room [Add to Longdo]
Todesfall { m } | Todesfälle { pl }case of death | cases of death [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
日(P);陽[ひ, hi] (n-adv, n-t) (1) (日 only) day; days; (2) sun; sunshine; sunlight; (3) (日 only) (as 〜した日には, 〜と来た日には, etc.) case (esp. unfortunate); event; (P) #13 [Add to Longdo]
場合[ばあい, baai] (n-adv, n) case; situation; (P) #71 [Add to Longdo]
ので(P);んで[node (P); nde] (prt) that being the case; because of ...; the reason is ....; given that...; (P) #81 [Add to Longdo]
なら(P);ならば(P)[nara (P); naraba (P)] (aux) (1) (hypothetical form of the copula だ, from なり and sometimes classed as a particle) if; in case; if it is the case that; if it is true that; (2) (なら only) as for; on the topic of; (conj) (3) (col) (abbr) (See それなら) if that's the case; if so; that being the case; (4) (ならば only) if possible; if circumstances allow; (P) #141 [Add to Longdo]
同じ[おなじ(P);おんなじ, onaji (P); onnaji] (adj-f, n) (1) same; identical; equal; uniform; equivalent; similar; common (origin); changeless; alike; (adv) (2) (usu. part of a 'nara' conditional) anyway; anyhow; in either case; (P) #262 [Add to Longdo]
事件[じけん, jiken] (n) event; affair; incident; case; plot; trouble; scandal; (P) #370 [Add to Longdo]
[がわ(P);かわ, gawa (P); kawa] (n, suf) (1) side (of something, or taking someone's side); part; (2) (watch) case; (P) #561 [Add to Longdo]
[やま, yama] (n, ctr) (1) mountain; hill; (2) mine (e.g. coal mine); (3) heap; pile; (n) (4) crown (of a hat); thread (of a screw); tread (of a tire); (5) climax; peak; critical point; (6) guess; speculation; (7) (used by policemen, crime reporters, etc.) criminal case; crime; (8) (See 山鉾) festival float (esp. one mounted with a decorative halberd); (n-pref) (9) wild; (P) #606 [Add to Longdo]
[れい(P);ためし, rei (P); tameshi] (n, pref, adj-no) (1) custom; practice; habit; usual; (2) (れい only) said; aforementioned; (3) instance; example; case; illustration; usage; (4) precedent; (5) (れい only) annual; (P) #638 [Add to Longdo]
[けん, ken] (n) (1) matter; case; item; (ctr) (2) counter for cases, matters, etc.; (P) #806 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用的試験項目[はんようてきしけんこうもく, hanyoutekishikenkoumoku] generic test case [Add to Longdo]
ケース[けーす, ke-su] Computer-Aided Software Engineering, CASE [Add to Longdo]
パラメタ化された実行可能試験項目[パラメタかされたじっこうかのうしけんこうもく, parameta kasaretajikkoukanoushikenkoumoku] parameterized executable test case [Add to Longdo]
パラメタ化された抽象的試験項目[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもく, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumoku] parameterized abstract test case [Add to Longdo]
ブリーフケースコンピュータ[ぶりーふけーすこんぴゅーた, buri-fuke-sukonpyu-ta] briefcase computer [Add to Longdo]
ライブラリケース[らいぶらりけーす, raiburarike-su] library case [Add to Longdo]
英小文字[えいこもじ, eikomoji] lower-case letters [Add to Longdo]
英大文字[えいおおもじ, eioomoji] upper-case letters [Add to Longdo]
最悪の場合[さいあきのばいあい, saiakinobaiai] worst case [Add to Longdo]
試験項目[しけんこうもく, shikenkoumoku] test case [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Case \Case\, n. [F. cas, fr. L. casus, fr. cadere to fall, to
   happen. Cf. {Chance}.]
   1. Chance; accident; hap; opportunity. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       By aventure, or sort, or cas.     --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. That which befalls, comes, or happens; an event; an
    instance; a circumstance, or all the circumstances;
    condition; state of things; affair; as, a strange case; a
    case of injustice; the case of the Indian tribes.
    [1913 Webster]
 
       In any case thou shalt deliver him the pledge.
                          --Deut. xxiv.
                          13.
    [1913 Webster]
 
       If the case of the man be so with his wife. --Matt.
                          xix. 10.
    [1913 Webster]
 
       And when a lady's in the case
       You know all other things give place. --Gay.
    [1913 Webster]
 
       You think this madness but a common case. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       I am in case to justle a constable,  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Med. & Surg.) A patient under treatment; an instance of
    sickness or injury; as, ten cases of fever; also, the
    history of a disease or injury.
    [1913 Webster]
 
       A proper remedy in hypochondriacal cases.
                          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) The matters of fact or conditions involved in a
    suit, as distinguished from the questions of law; a suit
    or action at law; a cause.
    [1913 Webster]
 
       Let us consider the reason of the case, for nothing
       is law that is not reason.      --Sir John
                          Powell.
    [1913 Webster]
 
       Not one case in the reports of our courts. --Steele.
    [1913 Webster]
 
   5. (Gram.) One of the forms, or the inflections or changes of
    form, of a noun, pronoun, or adjective, which indicate its
    relation to other words, and in the aggregate constitute
    its declension; the relation which a noun or pronoun
    sustains to some other word.
    [1913 Webster]
 
       Case is properly a falling off from the nominative
       or first state of word; the name for which, however,
       is now, by extension of its signification, applied
       also to the nominative.        --J. W. Gibbs.
    [1913 Webster]
 
   Note: Cases other than the nominative are oblique cases. Case
      endings are terminations by which certain cases are
      distinguished. In old English, as in Latin, nouns had
      several cases distinguished by case endings, but in
      modern English only that of the possessive case is
      retained.
      [1913 Webster]
 
   {Action on the case} (Law), according to the old
    classification (now obsolete), was an action for redress
    of wrongs or injuries to person or property not specially
    provided against by law, in which the whole cause of
    complaint was set out in the writ; -- called also
    {trespass on the case}, or simply {case}.
 
   {All a case}, a matter of indifference. [Obs.] "It is all a
    case to me." --L'Estrange.
 
   {Case at bar}. See under {Bar}, n.
 
   {Case divinity}, casuistry.
 
   {Case lawyer}, one versed in the reports of cases rather than
    in the science of the law.
 
   {Case stated} or {Case agreed on} (Law), a statement in
    writing of facts agreed on and submitted to the court for
    a decision of the legal points arising on them.
 
   {A hard case}, an abandoned or incorrigible person. [Colloq.]
    
 
   {In any case}, whatever may be the state of affairs; anyhow.
    
 
   {In case}, or {In case that}, if; supposing that; in the
    event or contingency; if it should happen that. "In case
    we are surprised, keep by me." --W. Irving.
 
   {In good case}, in good condition, health, or state of body.
    
 
   {To put a case}, to suppose a hypothetical or illustrative
    case.
 
   Syn: Situation, condition, state; circumstances; plight;
     predicament; occurrence; contingency; accident; event;
     conjuncture; cause; action; suit.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Case \Case\ (k[=a]s), n. [OF. casse, F. caisse (cf. It. cassa),
   fr. L. capsa chest, box, case, fr. capere to take, hold. See
   {Capacious}, and cf. 4th {Chase}, {Cash}, {Enchase}, 3d
   {Sash}.]
   [1913 Webster]
   1. A box, sheath, or covering; as, a case for holding goods;
    a case for spectacles; the case of a watch; the case
    (capsule) of a cartridge; a case (cover) for a book.
    [1913 Webster]
 
   2. A box and its contents; the quantity contained in a box;
    as, a case of goods; a case of instruments.
    [1913 Webster]
 
   3. (Print.) A shallow tray divided into compartments or
    "boxes" for holding type.
    [1913 Webster]
 
   Note: Cases for type are usually arranged in sets of two,
      called respectively the upper and the lower case. The
      {upper case} contains capitals, small capitals,
      accented and marked letters, fractions, and marks of
      reference: the {lower case} contains the small letters,
      figures, marks of punctuation, quadrats, and spaces.
      [1913 Webster]
 
   4. An inclosing frame; a casing; as, a door case; a window
    case.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mining) A small fissure which admits water to the
    workings. --Knight.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Case \Case\, v. t. [imp. & p. p. {Cased}; p. pr. & vb. n.
   {Casing}.]
   1. To cover or protect with, or as with, a case; to inclose.
    [1913 Webster]
 
       The man who, cased in steel, had passed whole days
       and nights in the saddle.       --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   2. To strip the skin from; as, to case a box. [Obs.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Case \Case\, v. i.
   To propose hypothetical cases. [Obs.] "Casing upon the
   matter." --L'Estrange.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 case
   n 1: an occurrence of something; "it was a case of bad
      judgment"; "another instance occurred yesterday"; "but
      there is always the famous example of the Smiths" [syn:
      {case}, {instance}, {example}]
   2: a special set of circumstances; "in that event, the first
     possibility is excluded"; "it may rain in which case the
     picnic will be canceled" [syn: {event}, {case}]
   3: a comprehensive term for any proceeding in a court of law
     whereby an individual seeks a legal remedy; "the family
     brought suit against the landlord" [syn: {lawsuit}, {suit},
     {case}, {cause}, {causa}]
   4: the actual state of things; "that was not the case"
   5: a portable container for carrying several objects; "the
     musicians left their instrument cases backstage"
   6: a person requiring professional services; "a typical case was
     the suburban housewife described by a marriage counselor"
   7: a person who is subjected to experimental or other
     observational procedures; someone who is an object of
     investigation; "the subjects for this investigation were
     selected randomly"; "the cases that we studied were drawn
     from two different communities" [syn: {subject}, {case},
     {guinea pig}]
   8: a problem requiring investigation; "Perry Mason solved the
     case of the missing heir"
   9: a statement of facts and reasons used to support an argument;
     "he stated his case clearly"
   10: the quantity contained in a case [syn: {case}, {caseful}]
   11: nouns or pronouns or adjectives (often marked by inflection)
     related in some way to other words in a sentence [syn:
     {case}, {grammatical case}]
   12: a specific state of mind that is temporary; "a case of the
     jitters"
   13: a person of a specified kind (usually with many
     eccentricities); "a real character"; "a strange character";
     "a friendly eccentric"; "the capable type"; "a mental case"
     [syn: {character}, {eccentric}, {type}, {case}]
   14: a specific size and style of type within a type family [syn:
     {font}, {fount}, {typeface}, {face}, {case}]
   15: an enveloping structure or covering enclosing an animal or
     plant organ or part [syn: {sheath}, {case}]
   16: the housing or outer covering of something; "the clock has a
     walnut case" [syn: {shell}, {case}, {casing}]
   17: the enclosing frame around a door or window opening; "the
     casings had rotted away and had to be replaced" [syn:
     {casing}, {case}]
   18: (printing) the receptacle in which a compositor has his
     type, which is divided into compartments for the different
     letters, spaces, or numbers; "for English, a compositor will
     ordinarily have two such cases, the upper case containing
     the capitals and the lower case containing the small
     letters" [syn: {case}, {compositor's case}, {typesetter's
     case}]
   19: bed linen consisting of a cover for a pillow; "the burglar
     carried his loot in a pillowcase" [syn: {case},
     {pillowcase}, {slip}, {pillow slip}]
   20: a glass container used to store and display items in a shop
     or museum or home [syn: {case}, {display case}, {showcase},
     {vitrine}]
   v 1: look over, usually with the intention to rob; "They men
      cased the housed"
   2: enclose in, or as if in, a case; "my feet were encased in
     mud" [syn: {encase}, {incase}, {case}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 CASE
     Common Application Service Element (ISO, OSI)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 CASE
     Computer Aided Software Engineering
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top