ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

occurrence

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -occurrence-, *occurrence*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
occurrence(n) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น, See also: สิ่งที่เกิดขึ้น, เรื่องที่เกิดขึ้น, Syn. incident, happening
occurrence(n) การเกิดขึ้น, See also: การปรากฎขึ้น, Syn. apperance, existence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
occurrence(อะเคอ'เรินซฺ) n. การปรากฎขึ้น, สิ่งที่ปรากฎขึ้น, เหตุการณ์, กรณี, See also: occurrent adj., Syn. happening

English-Thai: Nontri Dictionary
occurrence(n) เหตุการณ์, การปรากฏขึ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
occurrenceเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
occurrenceการอุบัติ, เหตุที่เกิดขึ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He no longer dreamed of storms nor of women... ... nor of great occurrences nor of great fish... ... nor fights nor contests of strength nor of his wife.เขาไม่ได้ฝันของพายุมิได้ของ ผู้หญิง มิได้เกิดขึ้นมิได้ที่ดีของปลาที่ดี มิได้ต่อสู้หรือแข่งขันของความ แข็งแรง The Old Man and the Sea (1958)
But recently, these occurrences have returned, to the point where my wife is staying with her mother.แต่พักหลังมานี่ เหตุการณ์พวกนั้นก็กลับมาอีก ตรงจุดที่ภรรยาของผม อยู่กับแม่ยายผม Ghosts (2008)
Perhaps what Leonard is obliquely referring to is the occurrence of some sort of sexual dysfunction.ที่เลนเนิร์ด พูดอ้อมค้อม อาจเพราะเกิดความผิดพลาด กับเรื่องบนเตียง The Jiminy Conjecture (2009)
Maybe two dozen different definite occurrences in the past 5, 000 years of human history.อาจจะมีแค่ 20 กว่าครั้ง ที่มีเหตุการณ์แบบนี้ ตลอด 5, 000 ปีที่ผ่านมา ในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษย์ August (2009)
Possibility of such occurrence is greater with substance influence.เป็นไปได้อย่างมากที่จะเกิดอาการดังกล่าว หากมีการใช้สารเสพติด The Case of Itaewon Homicide (2009)
Yeah. Northern Mexico is the closest occurrence of this rock.ตอนเหนือของเม็กซิโก อยู่ใกล้กับบริเวณที่มีหินชนิดนี้ The X in the File (2010)
This is your occurrence number, ma'am. Insurance is gonna want that.นี่เป็นหมายเลขคดี ประกันคงต้องใช้ Broad Daylight (2010)
The last 17 occurrences have been predictable to the second.ใน 17 ครั้งหลังที่เกิดขึ้น ถูกตรวจจับได้ Thor (2011)
Is that a common occurrence with younger reporters, or did you pick Cassie out specially?เรื่องพวกนี้มันปกติสำหรับนักข่าวสาว หรือคุณเลือกเฉพาะแคสซี่ If It Bleeds, It Leads (2012)
Seems to be a common occurrence of late.ดูเหมือนว่าจะช้าอย่างนี้ เป็นปกติไปแล้วนะ In Extremis (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
occurrenceEvidence that the above example is farfetched can be seen by comparing the total occurrences of component X.
occurrenceThat is the common occurrence in Japan.
occurrenceThe flow of evacuation events from occurrence of a large earthquake to the conclusion of emergency counter measures.
occurrenceThis is a daily occurrence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมภพ(n) happening, See also: occurrence, Syn. การบังเกิด, การเกิด, Notes: (บาลี)
ปรากฏการณ์(n) phenomenon, See also: occurrence, Syn. การปรากฏให้เห็น, การอุบัติให้เห็น, Thai Definition: การสำแดงออกมาให้เห็น
การอุบัติ(n) occurrence, See also: happening, Syn. การกำเนิด, การเกิด, การบังเกิด, Example: นักโบราณคดีสามารถใช้กระดูกมนุษย์เป็นเครื่องบอกการอุบัติของมนุษย์ในสมัยแรกได้

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
occurrence
occurrences

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
occurrence
occurrences

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ereignis { n }; Vorkommnis { n }; Vorfall { m } | Ereignisse { pl }; Vorkommnisse { pl }occurrence | occurrences [Add to Longdo]
Schadstoffvorkommen { n }occurrence of contamination [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
れる;られる[reru ; rareru] (aux-v, v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形, 迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions #41 [Add to Longdo]
[かい, kai] (ctr) (1) counter for occurrences; (2) counter for games, rounds, etc.; counter for innings (baseball); (P) #76 [Add to Longdo]
[ど, do] (n, n-suf) (1) degree (angle, temperature, scale, etc.); (ctr) (2) counter for occurrences and times; (3) strength (of alcohol); (P) #340 [Add to Longdo]
[じ, ji] (n) (1) thing; matter; (2) incident; occurrence; event; something serious; trouble; crisis; (3) circumstances; situation; state of affairs; (4) work; business; affair; (5) after an inflectable word, creates a noun phrase indicating something the speaker does not feel close to; (n-suf) (6) (See 事・ごと・1) nominalizing suffix; (7) (See 事・ごと・2) pretending to ...; playing make-believe ...; (P) #353 [Add to Longdo]
発生[はっせい, hassei] (n, vs, adj-no) (1) outbreak; spring forth; occurrence; incidence; origin; (2) (See 個体発生) ontogeny; development of complex multicellular structures from cell(s) in a simple state; (P) #792 [Add to Longdo]
出来[でき, deki] (n, vs) occurrence; happening; taking place; (P) #1,530 [Add to Longdo]
暁(P);曉(oK)[あかつき(P);あかとき(ok), akatsuki (P); akatoki (ok)] (n) (1) dawn; daybreak; (2) (あかつき only) event (i.e. "in the event of ..."); occasion; occurrence; (P) #4,629 [Add to Longdo]
勃発;ぼっ発[ぼっぱつ, boppatsu] (n, vs) outbreak (e.g. war); outburst; sudden occurrence #6,550 [Add to Longdo]
再発[さいはつ, saihatsu] (n, vs) return; relapse; reoccurrence; (P) #7,080 [Add to Longdo]
多発[たはつ, tahatsu] (n, vs, adj-no) repeated occurrence; (P) #9,088 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
可変反復データ項目[かへんはんぷくデータこうもく, kahenhanpuku de-ta koumoku] variable occurrence data item [Add to Longdo]
再発[さいはつ, saihatsu] return (vs), relapse, reoccurrence [Add to Longdo]
発生頻度[はっせいひんど, hasseihindo] frequency of occurrence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Occurrence \Oc*cur"rence\, n. [Cf. F. occurrence. See {Occur}.]
   1. A coming or happening; as, the occurrence of a railway
    collision.
    [1913 Webster]
 
       Voyages detain the mind by the perpetual occurrence
       and expectation of something new.   --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   2. Any event or incident; esp., one which happens without
    being designed or expected; as, an unusual occurrence, or
    the ordinary occurrences of life.
    [1913 Webster]
 
       All the occurrence of my fortune.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Event}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 occurrence
   n 1: an event that happens [syn: {happening}, {occurrence},
      {occurrent}, {natural event}]
   2: an instance of something occurring; "a disease of frequent
     occurrence"; "the occurrence (or presence) of life on other
     planets"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top