ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -俊-, *俊*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[俊, jùn, ㄐㄩㄣˋ] talented, capable; handsome
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  夋 (qūn ㄑㄩㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] person,  Rank: 1,847

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, ] smart; eminent; handsome; talented, #4,098 [Add to Longdo]
[yīng jùn, ㄧㄥ ㄐㄩㄣˋ, ] handsome, #13,540 [Add to Longdo]
[jùn xiù, ㄐㄩㄣˋ ㄒㄧㄡˋ, ] well-favored; elegant; pretty, #28,380 [Add to Longdo]
[lǐ jùn, ㄌㄧˇ ㄐㄩㄣˋ, ] Li Jun, #34,217 [Add to Longdo]
[jùn jié, ㄐㄩㄣˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] elite; outstanding talent; genius, #35,522 [Add to Longdo]
不禁[rěn jùn bù jīn, ㄖㄣˇ ㄐㄩㄣˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄣ, ] cannot help laughing; unable to restrain a smile, #38,506 [Add to Longdo]
[Mǎ Jùn rén, ㄇㄚˇ ㄐㄩㄣˋ ㄖㄣˊ, / ] Ma Junren, #49,662 [Add to Longdo]
[Xú Jùn, ㄒㄩˊ ㄐㄩㄣˋ, ] Xu Jun, #73,566 [Add to Longdo]
[Yáng Jùn, ㄧㄤˊ ㄐㄩㄣˋ, / ] Yang Jun (Sui Dynasty), #77,008 [Add to Longdo]
识时务者为[shí shí wù zhě wèi jùn jié, ㄕˊ ㄕˊ ㄨˋ ㄓㄜˇ ㄨㄟˋ ㄐㄩㄣˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] Only an outstanding talent can recognize current trends (成语 saw). A wise man submits to circumstances., #87,457 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
;雋;儁[しゅん, shun] (n) (obsc) excellence; genius [Add to Longdo]
[しゅんい, shun'i] (n) large and excellent [Add to Longdo]
[しゅんいつ, shun'itsu] (n) excellence; genius [Add to Longdo]
[しゅんえい, shun'ei] (n) excellence; genius; (P) [Add to Longdo]
[しゅんけつ, shunketsu] (n) hero; genius [Add to Longdo]
[しゅんけん, shunken] (n) excellent wisdom [Add to Longdo]
[しゅんごう, shungou] (n) talent; man of outstanding learning and virtue [Add to Longdo]
才;駿才;儁才(iK)[しゅんさい, shunsai] (n) prodigy; talented person; person of exceptional talent; genius [Add to Longdo]
[しゅんし, shunshi] (n) genius [Add to Longdo]
足(P);駿足[しゅんそく, shunsoku] (n,adj-no) (1) swift horse; fleet steed; fast runner; (2) talented person; brilliant person; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Shun will take over my job while I'm away.私が不在の間はが私の仕事を引き継ぎます。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey, he wasn't moving for a second. It was crazy.[JA] そんな敏にゃ 動けんさ ARQ (2016)
I think that he's my ideal type.[CN] 长得很英又很酷 Episode #1.7 (2004)
Ah Jun[CN] 阿 Overheard (2009)
Directed by LEE Jun-ik[JA] 監督: イ・ジュニク(李益) Sunny (2008)
Speed?[JA] 敏? Yes Men (2014)
You could do more good on your feet.[JA] その敏性なら うまく反撃できたはずだ。 The Bridge (2013)
I took that punch 'cause you're faster than me.[JA] キミの方が オレよりも敏だ、 だから あの攻撃を受けたんだ。 The Bridge (2013)
"I see love and marriage with a dark, handsome man who is near you now."[CN] 我算出来你和一个近在眼前 肤色黝黑的英男人有姻缘 The Circus (1928)
" Others may be nice and chic " " Bashful or aggressive "[CN] 英帅气 或腼腆或暴躁 The Blue Angel (1930)
But with such good looks, you must have many women,[CN] 不过瞧你模样怪的 总有个把相好的吧 Taki no shiraito (1933)
Your thoughts are far from the dance and these nice English boys.[CN] 你的思绪和我们的舞会 和这些英的英国小伙离了很远了呢 The Mummy (1932)
Juna![CN]  Diary of June (2005)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しゅん, shun] HERVORRAGEN, UEBERTREFFEN [Add to Longdo]
[しゅんけつ, shunketsu] herausragende_Persoenlichkeit [Add to Longdo]
[しゅんさい, shunsai] hervorragendes_Talent [Add to Longdo]
[しゅんびん, shunbin] Scharfsinn, Schlagfertigkeit [Add to Longdo]
[しゅんしゅう, shunshuu] hervorragender_Geist [Add to Longdo]
[しゅんえい, shun'ei] Talent, hochbegabter_Mensch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top