หรือคุณหมายถึง pennileß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

penniless

P EH1 N IY0 L AH0 S   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -penniless-, *penniless*, penniles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
penniless[ADJ] ซึ่งหมดเนื้อหมดตัว, See also: ซึ่งสิ้นเนื้อประดาตัว, ถังแตก, Syn. insolvent, broke, indigent, in the red, Ant. solvent, in the black

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
penniless(เพน'นิลิส) adj. ไม่มีเงิน

English-Thai: Nontri Dictionary
penniless(adj) จนกรอบ,หมดตัว,สิ้นเนื้อประดาตัว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Only the penniless complain about them.คนไม่มีเงินเท่านั้นที่จะพูดแบบนี้ Sex Is Zero 2 (2007)
Aye! Blind me with the rich widow and then insinuate that penniless little husband-hunter!หลอกฉันเรื่องแม่ม่ายสาวแสนรวย แล้วยังมาเกริ่นเรื่องสาวถังแตกไล่จับผู้ชายอีก Becoming Jane (2007)
With a High Court Judge as your enemy? And a penniless wife?ด้วยการเป็นศัตรูกับผู้พิพากษา แล้วก็มีภรรยาจนๆ เนี่ยนะ Becoming Jane (2007)
Capitaine Chevalle, the penniless Frenchman.กัปตัน เชออเย กับตันฝรั่งเศสผู้ไรเงิน! Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Did I mention he left his first wife's teenage daughters penniless?แล้วบอกรึยัง ว่ามันไม่เหลือเงินไว้ให้ลูกติดวัยรุ่นของเธอเลยสักกะแดง Turning Biminese (2008)
Next, you hire a disgraced and penniless gynecologist, like Hayward, to bring in the harvest.แล้วคุณก็ไปจ้าง สูตินารีแพทย์ที่ไหนก็ได้ คล้ายๆเฮเวอร์ด มาทำคลอด Resurrection (2008)
Even if Hwan Oppa becomes penniless, I'll still be with him.แม้ว่าพี่ฮวานจะกลายเป็นคนหมดตัว, ฉันก็จะยังอยู่กับเขา. Shining Inheritance (2009)
He couldn't become totally penniless, isn't it?เขาคงไม่หมดตัวทั้งหมดหรอก,ไม่ใช่หรือ? Shining Inheritance (2009)
He died in battle leaving my mother penniless.เขาตายในสงครามปล่อยให้แม่ข้าสิ้นเนื้อประดาตัว Gwaine (2010)
Are you going to take care of me if I become penniless?เธอจะดูแลฉันไหมถ้าฉันถังแตกอ่ะ? Episode #1.2 (2010)
I'd be the penniless at the end.ผมก็คงต้องกลายเป็นคนสิ้นเนิ้อประดาตัว Episode #1.6 (2010)
So, broke and penniless,เอาเลย Just Go with It (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pennilessFor one thing I'm penniless, for another I don't have the time.
pennilessHis failure in business left him penniless.
pennilessThe failure in business left me penniless.
pennilessThe problem is that he is penniless.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จน[adj.] (jon) EN: poor ; impoverished ; penniless ; impecunious ; poverty-stricken ; needy   FR: pauvre ; impécunieux ; indigent
จนกรอบ[adj.] (jon krøp) EN: penniless ; flat broke ; stony-broke ; poverty-stricken   
กระเป๋าแห้ง[v.] (krapao haeng) EN: be penniless ; be short of money ; be poor ; be impecunious   FR: être à court d'argent ; être sans le sou (fam.)
ถังแตก[v.] (thangtaēk) EN: be broke ; be penniless ; be extremely poor   

CMU English Pronouncing Dictionary
PENNILESS    P EH1 N IY0 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
penniless    (j) pˈɛnɪlɪs (p e1 n i l i s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
すっからかん[, sukkarakan] (adj-na,n) (1) flat out (of); completely empty; (2) out of money; penniless; broke [Add to Longdo]
すってんてん[, suttenten] (adj-na) flat broke; cleaned out; penniless [Add to Longdo]
一文無し[いちもんなし, ichimonnashi] (adj-na) penniless [Add to Longdo]
素っ裸;素裸[すっぱだか;すはだか(素裸), suppadaka ; suhadaka ( moto hadaka )] (n) (1) (See 真っ裸) nudity; (adj-na,adj-no) (2) stark naked; in one's bare skin; (3) penniless [Add to Longdo]
素寒貧[すかんぴん, sukanpin] (adj-na,n) penniless; dire poverty; pauper [Add to Longdo]
徒手[としゅ, toshu] (n,adj-no) (1) being empty-handed; bare hand (e.g. fight); (2) being penniless [Add to Longdo]
貧乏旅行[びんぼうりょこう, binbouryokou] (n) budget travel; penniless travel; travelling on the cheap [Add to Longdo]
文無し[もんなし, monnashi] (adj-na,n,adj-no) penniless; broke [Add to Longdo]
無一文[むいちもん, muichimon] (adj-na,n) penniless; broke [Add to Longdo]
鐚一文;びた一文[びたいちもん, bitaichimon] (exp) being penniless; not having a cent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Penniless \Pen"ni*less\, a. [From {Penny}.]
   Destitute of money; impecunious; poor. -- {Pen"ni*less*ness},
   n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 penniless
   adj 1: not having enough money to pay for necessities [syn:
       {hard up}, {impecunious}, {in straitened
       circumstances(p)}, {penniless}, {penurious}, {pinched}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top