ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

destiny

D EH1 S T AH0 N IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -destiny-, *destiny*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
destiny(n) ชะตากรรม, See also: เคราะห์กรรม, Syn. fortune, karma, doom

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
destiny(เดส'ทินี) n. ชะตากรรม, โชคชะตา, เคราะห์กรรม, พรหมลิขิต, Syn. fate

English-Thai: Nontri Dictionary
destiny(n) โชคชะตา, ชะตากรรม, เคราะห์กรรม, พรหมลิขิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
destinyพรหมลิขิต, เทวลิขิต [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Go back to the castle, and tell the Count... the destiny of a transient visitor is going back to the darkness.จงกลับไปยังปราสาท แล้วฝากบอกยังเคานท์ด้วย ชะตาของผู้มาเยือน ที่ฝืนชะตา จะต้องกลับสู่ความมืด Vampire Hunter D (1985)
-# It's our destiny #-# มันเป็นโชคชะตาของเรา # Toy Story (1995)
# You're gonna see it's our destiny ## นายจะรู้เอง มันเป็นพรหมลิขิต # Toy Story (1995)
I think by touching us all they have fulfilled their destiny and attained eternal peace.I think by touching us all they have fulfilled their destiny and attained eternal peace. Anna and the King (1999)
The Green Destiny sword? You're giving it to Sir Te?ดาบเขียวเทวลิขิต คุณจะให้ท่านทีหรือ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Why is the Green Destiny in your possession?ทำไมคุณถึงมีเทวลิขิตเขียว Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
The Green Destiny is mine.เทวลิขิตเขียวเป็นของฉัน Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
It was then that I understood my destiny just like Dad said I would.ผมได้เข้าใจถึงชาตะกรรมดังที่พ่อเคยพูดไว้ Frailty (2001)
And that is the destiny of all kingdoms.มันคือชะตากรรมของทุกอาณาจักร The Scorpion King (2002)
Destiny has somehow changed.Destiny has somehow changed. Yomigaeri (2002)
I should have realized our destiny was never to stop Judgment Day.ผมควรตระหนักได้ เราไม่ได้ถูกลิขิตให้หยุดวันพิพากษา Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
And it was destiny that his kiss would break the dreaded curse.และมันเป็นฟ้าลิขิต ที่จูบของเขา จะทำลายคำสาบอันน่าสะพรึงกลัว. Shrek 2 (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
destinyBut it's my destiny to be the king of pain. [ from song lyrics ]
destinyDestiny is sometimes cruel.
destinyEveryone ought to be a master of his own destiny.
destinyI acted to protect myself from a similar destiny.
destinyIn point of fact it is difficult to foresee the destiny of people.
destinyNo one can be more wise than destiny.
destinyOne can't quarrel with destiny.
destinyThe slave was anxious to alter his destiny.
destinyWhat is man's ultimate destiny?
destinyYou are the master of your own destiny.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อำนาจวาสนา(n) destiny, See also: fate, Example: ฉันไม่พลอยเห่ออำนาจวาสนาไปกับเขาด้วยหรอก
เคราะห์กรรม(n) destiny, See also: karma, fortune, fate, lot, Syn. ชะตากรรม, โชคชะตา, Example: เราควรมีความเห็นอกเห็นใจแก่ผู้ที่ประสบเคราะห์กรรมหรือปัญหาต่างๆ
พรหมลิขิต(n) fate, See also: destiny, Syn. โชคชะตา, บุญกรรม, Example: ผู้กล่าวว่าชีวิตมนุษย์สุดแล้วแต่พรหมลิขิตเป็นการกล่าวแก้ตัวของคนที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อชีวิต, Thai Definition: อำนาจที่กำหนดความเป็นไปของชีวิต, Notes: (สันสกฤต)
บุญกรรม(n) destiny, Syn. โชควาสนา, โชคชะตา, Example: ต่อไปในอนาคตจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่บุญกรรมของแต่ละคน, Thai Definition: สิ่งที่พึงกระทำมา
โฉลก(n) fate, See also: destiny, fortune, horoscope, Syn. ชะตา, โชคชะตา, Example: สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์ที่แข็งมาก และถูกโฉลกกับดวงเมืองของไทย
ชะตา(n) destiny, See also: fortune, horoscope, fate, lot, luck, Syn. โชค, เคราะห์, ดวง, Example: ชะตาชีวิตของคนแต่ละคนแตกต่างกันไปตามวันเวลาที่ตกฟาก
ชะตากรรม(n) fate, See also: destiny, lot, Syn. โชคชะตา, เคราะห์กรรม, Example: ครอบครัวของเขาประสบกับชะตากรรมที่ไม่มีใครคาดคิด, Thai Definition: เหตุการณ์หรือเรื่องราวร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับบุคคลเป็นต้น
ชาตา(n) destiny, See also: fate, lot, fortune, Syn. ชะตา, Example: มนุษย์มีชาตาชีวิตที่แตกต่างกัน, Thai Definition: เวลาที่เป็นกำเนิดของคนและของสิ่งสำคัญ
เทวลิขิต(n) destiny, See also: predestination, fate, doom, fortune, lot, chance, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจวาสนา[amnāt wātsanā] (n, exp) EN: destiny ; fate
โฉลก[chalōk] (n) EN: luck ; fortune ; lot ; chance ; fate ; destiny ; horoscope  FR: chance [ f ] ; fortune [ f ]
ชะตา[chatā] (n) EN: horoscope ; fate ; fortune ; luck ; destiny ; lot  FR: destin [ m ] ; sort [ m ] ; horoscope [ m ]
ชาตา[chātā] (n) EN: destiny ; fate ; lot ; fortune  FR: destin [ m ] ; sort [ m ]
โชคชะตา[chōkchatā] (n) EN: destiny  FR: destinée [ f ]
ดวงชะตา[dūang chatā] (n) EN: fate ; luck ; horoscope ; fortune ; destiny  FR: chance [ f ] ; destin [ m ] ; fortune [ f ] ; horoscope [ m ]
เคราะห์[khrǿ] (n) EN: fate ; luck ; fortune ; destiny  FR: destin [ m ] ; sort [ m ] ; fortune [ f ] ; chance [ f ]
พรหมลิขิต[phromlikhit] (n) EN: fate ; destiny  FR: destinée [ f ]
พรหมลิขิต[phrommalikhit] (n) EN: fate ; destiny  FR: destinée [ f ]
วาระ[wāra] (n) EN: destiny ; doom ; death  FR: destin [ m ] ; perte [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DESTINY D EH1 S T AH0 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
destiny (n) dˈɛstɪniː (d e1 s t i n ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schicksal { n }; Los { n } | Schicksale { pl }destiny | destinies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
性;相[さが;なりくせ(性)(ok), saga ; narikuse ( sei )(ok)] (n) (1) one's nature; one's destiny; (2) custom; tradition; habit #103 [Add to Longdo]
[すう, suu] (pref) (1) several; a number of; (n) (2) number; numeral; figure; (3) destiny; fate; (4) law; (P) #162 [Add to Longdo]
由来[ゆらい, yurai] (adv, n, vs) origin; source; history; derivation; reason; destiny; (P) #1,328 [Add to Longdo]
[めい, mei] (n) (1) (sometimes written as 生命) (See 生命) life; life force; (2) lifetime; lifespan; (3) most important thing; foundation; core; (4) (arch) paired tattoos of the "life" kanji on the upper arms of a man and woman (indicating unwavering love); (5) (arch) fate; destiny; karma; (P) #1,561 [Add to Longdo]
[めい, mei] (n) (1) command; decree; (2) life; (3) destiny #1,561 [Add to Longdo]
定め[さだめ, sadame] (n) (1) law; rule; regulation; provision; decision; appointment; arrangement; agreement; (2) destiny; fate; karma #2,291 [Add to Longdo]
縁;江に(ateji)[えん(縁);えにし(縁);えに;え(縁), en ( heri ); enishi ( heri ); eni ; e ( heri )] (n) (1) fate; destiny (esp. as a mysterious force that binds two people together); (2) relationship (e.g. between two people); bond; link; connection; (3) family ties; affinity; (4) (えん only) opportunity; chance (to meet someone and start a relationship); (5) (えん only) { Buddh } (See 因・2) pratyaya (indirect conditions, as opposed to direct causes); (6) (えん only) (also written as 椽) narrow open-air veranda #3,129 [Add to Longdo]
運命[うんめい, unmei] (n) fate; destiny; lot; (P) #4,676 [Add to Longdo]
因縁[いんねん(P);いんえん, innen (P); in'en] (n) (1) { Buddh } hetu and prataya (direct causes and indirect conditions, which underlie the actions of all things); (2) fate; destiny; (3) connection; origin; (4) pretext; (P) #15,303 [Add to Longdo]
宿命[しゅくめい, shukumei] (n) fate; destiny; predestination; (P) #18,655 [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top