ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

individuality

IH2 N D IH2 V IH0 JH UW0 AE1 L IH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -individuality-, *individuality*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
individuality(n) ความเป็นเอกเทศ, See also: เอกัตภาพ, สภาวะที่แยกจากคนอื่นหรือสิ่งอื่น, Syn. distinctiveness, separateness
individuality(n) บุคลิกลักษณะเฉพาะ, Syn. character, identity, personality

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
individuality(อินดิวิจ'จุแอล'ลิที) n. คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะของบุคคล, สภาพหรือลักษณะที่แบ่งแยกไม่ได้, Syn. uniqueness

English-Thai: Nontri Dictionary
individuality(n) บุคลิกลักษณะ, ความแตกต่างกัน, เอกัตภาพ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Individualityปัจเจกภาพ [TU Subject Heading]
Individuality, Law ofกฎแห่งความแตกต่าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Individuality is what makes America great.เดี่ยวๆ นี่ล่ะที่ทำให้อเมริกายิ่งใหญ่ About Last Night (2008)
Being a warbler is great, but I don't think they appreciate my individuality as much as you guys did, and I can't help but think that I let you guys down.การเป็นวอร์บเลอร์ก็ดี แต่พวกเขาก็ไม่ยอมรับ ความเป็นฉัน เหมือนที่พวกเธอทำ Special Education (2010)
But if we surrender our individuality to form a faceless regime, how are we any better than them?แต่ถ้าเรายอมสละเอกัตภาพของเรา เพื่อสร้างระบบการปกครองไร้เอกลักษณ์ เราก็ไม่ได้ดีไปกว่าพวกเขาเลย For a Few Paintballs More (2011)
Hey. Her individuality is really is too never rule.นี่เธอ ไม่ทำมันไม่เกินไปหน่อยหรอ Spellbound (2011)
All sense of individuality was stripped away.ความเป็นตัวของตัวเองถูกขจัดไปหมด Broken (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
individualityHe is a man of striking individuality.
individualityIndividuality is stressed in the Western world.
individualityIndividuality is very important in the West.
individualityThat country is where individuality counts.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัตภาพ(n) (personal) circumstances, See also: individuality, condition in life, personal condition, Example: โครงการพระราชดำริมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยได้กินดีอยู่ดีตามควรแก่อัตภาพ, Thai Definition: ลักษณะความเป็นตัวตนหรือบุคคล, Notes: (บาลี)
ปัจเจกภาพ(n) individuality, Example: เสฐียรโกเศศได้กล่าวไว้ว่า ชาติที่ต้องสูญเสียปัจเจกภาพแห่งชาติไปก็เพราะวัฒนธรรมของชาตินั้นเสื่อมโทรมไม่มีการริเริ่มให้ก้าวหน้า, Thai Definition: ความเป็นอยู่โดยเอกเทศ, ความผิดแผกแตกต่างจากคนอื่น, ความแตกต่างจากกัน
เอกัตภาพ(n) individuality, See also: character, individual characteristics, Example: ในการศึกษาเกี่ยวกับเอกัตภาพ จำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับบุคลิกภาพด้วย, Thai Definition: ลักษณะเฉพาะตัว
บุคลิกภาพ(n) personality, See also: individuality, character, Syn. บุคลิก, บุคลิกลักษณะ, Example: ี่เขาถนัดลอกเลียนบุคลิกภาพของดารานักร้องดังๆ หลายคน, Thai Definition: สภาพนิสัยจำเพาะคน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุคลิก[bukkhalik] (n) EN: personality ; individuality ; character  FR: personnalité [ f ] ; caractère [ m ]
บุคลิกภาพ[bukkhalikkaphāp] (n) EN: individuality ; personality  FR: personnalité [ f ]
ปัจเจกภาพ[patjēkkaphāp] (n) EN: individuality
สิทธิส่วนบุคคล[sitthi suanbukkhon] (n, exp) EN: personality ; personal identity ; individuality

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INDIVIDUALITY IH2 N D IH2 V IH0 JH UW0 AE1 L IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
individuality (n) ˌɪndɪvˌɪʤuˈælɪtiː (i2 n d i v i2 jh u a1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
个性[gè xìng, ㄍㄜˋ ㄒㄧㄥˋ,   /  ] individuality; personality #2,648 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
人格[じんかく, jinkaku] (n) personality; character; individuality; (P) #6,196 [Add to Longdo]
個性[こせい, kosei] (n) individuality; personality; idiosyncrasy; (P) #7,945 [Add to Longdo]
インディビジュアリティー[indeibijuaritei-] (n) (obsc) (See 個性) individuality [Add to Longdo]
個人性[こじんせい, kojinsei] (n) individuality; personality; idiosyncrasy [Add to Longdo]
個性豊か[こせいゆたか, koseiyutaka] (adj-na, n) great individuality [Add to Longdo]
個体性[こたいせい, kotaisei] (n) individuality [Add to Longdo]
自分らしさ[じぶんらしさ, jibunrashisa] (n) individuality; personality; sense of oneself [Add to Longdo]
主体性[しゅたいせい, shutaisei] (n) independence; individuality [Add to Longdo]
没個性[ぼつこせい, botsukosei] (n) lack of individuality or personality [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Individuality \In`di*vid`u*al"i*ty\, n.; pl. {Individualities}.
   [Cf. F. individualit['e].]
   [1913 Webster]
   1. The quality or state of being individual or constituting
    an individual; separate or distinct existence; oneness;
    unity. --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
       They possess separate individualities. --H. Spencer.
    [1913 Webster]
 
   2. The character or property appropriate or peculiar to an
    individual; that quality which distinguishes one person or
    thing from another; the sum of characteristic traits;
    distinctive character; as, he is a person of marked
    individuality.
    [1913 Webster]
 
   3. A habit of thinking and acting in one's own distinctive
    manner and as one believes appropriate, not being heavily
    influenced by the opinions of others; -- of people.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 individuality
   n 1: the quality of being individual; "so absorbed by the
      movement that she lost all sense of individuality" [syn:
      {individuality}, {individualism}, {individuation}] [ant:
      {commonality}, {commonness}]
   2: the distinct personality of an individual regarded as a
     persisting entity; "you can lose your identity when you join
     the army" [syn: {identity}, {personal identity},
     {individuality}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top