ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

individuality

IH2 N D IH2 V IH0 JH UW0 AE1 L AH0 T IY0   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -individuality-, *individuality*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
individuality[N] ความเป็นเอกเทศ, See also: เอกัตภาพ, สภาวะที่แยกจากคนอื่นหรือสิ่งอื่น, Syn. distinctiveness, separateness
individuality[N] บุคลิกลักษณะเฉพาะ, Syn. character, identity, personality

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
individuality(อินดิวิจ'จุแอล'ลิที) n. คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะของบุคคล,สภาพหรือลักษณะที่แบ่งแยกไม่ได้, Syn. uniqueness

English-Thai: Nontri Dictionary
individuality(n) บุคลิกลักษณะ,ความแตกต่างกัน,เอกัตภาพ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Individualityปัจเจกภาพ [TU Subject Heading]
Individuality, Law ofกฎแห่งความแตกต่าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There is no price for individuality.ความแตกต่างนี่ มันตีค่าไม่ได้ Bicentennial Man (1999)
It's what we call individuality.หรือสำหรับเธอ Ouran High School Host Club (2006)
Individuality is what makes America great.เดี่ยวๆ นี่ล่ะที่ทำให้อเมริกายิ่งใหญ่ About Last Night (2008)
Well,anthropologically speaking,paramilitaristic organizations tend to constrain individuality.เหรอ ในทางมานุษยวิทยานะ หน่วยงานเสริมการทหาร มีแนวโน้มที่จะ จำกัดความเป็นตัวของตัวเอง The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Okay,I... am declaring my individuality.ผมกำลังประกาศความเป็นตัวตน The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Being a warbler is great, but I don't think they appreciate my individuality as much as you guys did, and I can't help but think that I let you guys down.การเป็นวอร์บเลอร์ก็ดี แต่พวกเขาก็ไม่ยอมรับ ความเป็นฉัน เหมือนที่พวกเธอทำ Special Education (2010)
His long hair is just his link to his individuality.ที่เขาไว้ผมยาวนั่นบ่งบอกถึงบุคลิกเฉพาะของเขา Do Shapeshifters Dream of Electric Sheep? (2010)
Welcome to what used to be individuality, seized and disintegrated by cowardly groupthink.ยินดีต้อนรับสู่อะไรก็ตามที่เคยเป็นสิทธิส่วนบุคคล ซึ่งถูกพรากและทำให้แตกเป็นเสี่ยงๆ ด้วยกฏหมู่ของพวกขี้ขลาด Cooperative Calligraphy (2010)
But if we surrender our individuality to form a faceless regime, how are we any better than them?แต่ถ้าเรายอมสละเอกัตภาพของเรา เพื่อสร้างระบบการปกครองไร้เอกลักษณ์ เราก็ไม่ได้ดีไปกว่าพวกเขาเลย For a Few Paintballs More (2011)
Hey. Her individuality is really is too never rule.นี่เธอ ไม่ทำมันไม่เกินไปหน่อยหรอ Spellbound (2011)
All sense of individuality was stripped away.ความเป็นตัวของตัวเองถูกขจัดไปหมด Broken (2013)
But there's no one who really understands the risk to individuality, identity, messing with the human soul.แต่เรามองไม่ออกถึงความเสี่ยง... ต่อปัจเจกบุคคล ต่ออัตลักษณ์ เมื่อไปยุ่งกับจิตวิญญาณมนุษย์ Ghost in the Shell (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
individualityHe is a man of striking individuality.
individualityIndividuality is stressed in the Western world.
individualityIndividuality is very important in the West.
individualityThat country is where individuality counts.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัตภาพ[N] (personal) circumstances, See also: individuality, condition in life, personal condition, Example: โครงการพระราชดำริมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยได้กินดีอยู่ดีตามควรแก่อัตภาพ, Thai definition: ลักษณะความเป็นตัวตนหรือบุคคล, Notes: (บาลี)
ปัจเจกภาพ[N] individuality, Example: เสฐียรโกเศศได้กล่าวไว้ว่า ชาติที่ต้องสูญเสียปัจเจกภาพแห่งชาติไปก็เพราะวัฒนธรรมของชาตินั้นเสื่อมโทรมไม่มีการริเริ่มให้ก้าวหน้า, Thai definition: ความเป็นอยู่โดยเอกเทศ, ความผิดแผกแตกต่างจากคนอื่น, ความแตกต่างจากกัน
เอกัตภาพ[N] individuality, See also: character, individual characteristics, Example: ในการศึกษาเกี่ยวกับเอกัตภาพ จำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับบุคลิกภาพด้วย, Thai definition: ลักษณะเฉพาะตัว
บุคลิกภาพ[N] personality, See also: individuality, character, Syn. บุคลิก, บุคลิกลักษณะ, Example: ี่เขาถนัดลอกเลียนบุคลิกภาพของดารานักร้องดังๆ หลายคน, Thai definition: สภาพนิสัยจำเพาะคน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุคลิก[n.] (bukkhalik) EN: personality ; individuality ; character   FR: personnalité [f] ; caractère [m]
บุคลิกภาพ[n.] (bukkhalikkaphāp) EN: individuality ; personality   FR: personnalité [f]
ปัจเจกภาพ[n.] (patjēkkaphāp) EN: individuality   
สิทธิส่วนบุคคล[n. exp.] (sitthi suanbukkhon) EN: personality ; personal identity ; individuality   

CMU English Pronouncing Dictionary
INDIVIDUALITY    IH2 N D IH2 V IH0 JH UW0 AE1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
individuality    (n) ˌɪndɪvˌɪʤuˈælɪtiː (i2 n d i v i2 jh u a1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
个性[gè xìng, ㄍㄜˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] individuality; personality, #2,648 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インディビジュアリティー[, indeibijuaritei-] (n) (obsc) (See 個性) individuality [Add to Longdo]
個人性[こじんせい, kojinsei] (n) individuality; personality; idiosyncrasy [Add to Longdo]
個性[こせい, kosei] (n) individuality; personality; idiosyncrasy; (P) [Add to Longdo]
個性豊か[こせいゆたか, koseiyutaka] (adj-na,n) great individuality [Add to Longdo]
個体性[こたいせい, kotaisei] (n) individuality [Add to Longdo]
自分らしさ[じぶんらしさ, jibunrashisa] (n) individuality; personality; sense of oneself [Add to Longdo]
主体性[しゅたいせい, shutaisei] (n) independence; individuality [Add to Longdo]
人格[じんかく, jinkaku] (n) personality; character; individuality; (P) [Add to Longdo]
没個性[ぼつこせい, botsukosei] (n) lack of individuality or personality [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Individuality \In`di*vid`u*al"i*ty\, n.; pl. {Individualities}.
   [Cf. F. individualit['e].]
   [1913 Webster]
   1. The quality or state of being individual or constituting
    an individual; separate or distinct existence; oneness;
    unity. --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
       They possess separate individualities. --H. Spencer.
    [1913 Webster]
 
   2. The character or property appropriate or peculiar to an
    individual; that quality which distinguishes one person or
    thing from another; the sum of characteristic traits;
    distinctive character; as, he is a person of marked
    individuality.
    [1913 Webster]
 
   3. A habit of thinking and acting in one's own distinctive
    manner and as one believes appropriate, not being heavily
    influenced by the opinions of others; -- of people.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 individuality
   n 1: the quality of being individual; "so absorbed by the
      movement that she lost all sense of individuality" [syn:
      {individuality}, {individualism}, {individuation}] [ant:
      {commonality}, {commonness}]
   2: the distinct personality of an individual regarded as a
     persisting entity; "you can lose your identity when you join
     the army" [syn: {identity}, {personal identity},
     {individuality}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top