ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蟬-, *蟬*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[蟬, chán, ㄔㄢˊ] cicada; continuous
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  單 (dān ㄉㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 7,280

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chán, ㄔㄢˊ, / ] cicada, #18,819 [Add to Longdo]
貂蝉[Diāo Chán, ㄉㄧㄠ ㄔㄢˊ, / ] Diaochan (-192), one of the Four legendary beauties 四大美女, in fiction a famous beauty at the break-up of Han dynasty, given as concubine to usurping warlord Dong Zhuo 董卓 to ensure his overthrow by fighting hero Lü Bu 呂布|吕布, #19,750 [Add to Longdo]
蝉联[chán lián, ㄔㄢˊ ㄌㄧㄢˊ, / ] to continue in a post; (to hold a post) several times in succession; (to win a title) in successive years; to stay at number one; to defend a championship, #23,460 [Add to Longdo]
蝉蜕[chán tuì, ㄔㄢˊ ㄊㄨㄟˋ, / ] cicada slough; fig. to free oneself; to extricate oneself from, #81,985 [Add to Longdo]
蝉衣[chán yī, ㄔㄢˊ ㄧ, / ] cicada slough used in traditional Chinese medicine, #92,799 [Add to Longdo]
螳蜋捕蝉[táng láng bǔ chán, ㄊㄤˊ ㄌㄤˊ ㄅㄨˇ ㄔㄢˊ, / ] the mantis stalks the cicada, unaware of the oriole behind (成语 saw, from Daoist classic Zhuangzi 莊子|庄子); to pursue a narrow gain while neglecting a greater danger [Add to Longdo]
螳蜋捕蝉,黄雀在后[táng láng bǔ chán, ㄊㄤˊ ㄌㄤˊ ㄅㄨˇ ㄔㄢˊ, huang2 que4 zai4 hou4, / ] The mantis stalks the cicada, unaware of the oriole behind (成语 saw, from Daoist classic Zhuangzi 莊子|庄子); to pursue a narrow gain while neglecting a greater danger [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He won't elude me[CN] 螳螂捕,黃雀在後 Flying Swords of Dragon Gate (2011)
Put an iron crown on your head.[CN] [把鐵輪記在腦子裏吧] {\bord0\shad0\alphaH3D\i1}蛻水底化青鬼 The Iron Crown (1972)
You hear the singing of cicadas what can I do?[CN] #兒在其中高唱# 我咋辦呢? Meu Pé de Laranja Lima (1982)
All these beauties in history[CN] 妲己 西施 貂 王昭君 Pan Jin Lian zhi qian shi jin sheng (1989)
I won best smile at our sorority three years straight, right, Katherine?[CN] 我大學連續三年聯微笑女王,對吧? Just Go with It (2011)
Will be ruined. I must hold on tight,[CN] 我要換附翼的姿勢 Sex and Zen II (1996)
The last time I waited tables, it was 20 years ago, but I still got it in me.[CN] 這個叫聲是什么 - 蠶 - 哦  #MurphysLaw (2015)
But fifteen years are needed from the moment a cicada lays eggs until they turn into larvae and get out from the ground.[CN] 但他們需要15年時間 一隻產卵 成為幼蟲及離開地面 Like Father, Like Son (2013)
The cicadas are really loud![CN] 叫得真響 House (1977)
Ifthis weather continues, we won't be ready for the federal championships.[CN] 要是這種天氣繼續下去, 我們就不能聯錦標賽了 Hey Babu Riba (1985)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top