Search result for

*我*

(209 entries)
(0.0224 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -我-
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[wǒ, ㄨㄛˇ] (pron. ) ใช้เรียกตนเอง, ตนเอง
[wǒ men, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙] พวกเรา, พวกฉัน
爱你[wǒ, ㄨㄛˇ ai4 ni3] 我(wǒ, ㄨㄛˇ)=ฉัน.ผม.หนู 爱(ai4) =รัก 你(ni3) =เธอ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[わ, wa] ฉัน ข้าพเจ้า กู ข้า
[われわれ, wareware] (n) พวกเรา
[がまん, gaman] (n vi) อดทนอดกลั้น, หักห้ามใจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
やせ[やせがまん, yasegaman] ฝืนทำ ฝืนใจ(กิน) กัดฟัน(พูด) ฝืนทำเป็น...

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[我, wǒ, ㄨㄛˇ] I, me, my; our, us
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  戈 (gē ㄍㄜ) 
Etymology: [ideographic] A hand 扌 holding a weapon 戈,  Rank: 9
[俄, é, ㄜˊ] sudden, abrupt; used in transliterations
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  我 (wǒ ㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictophonetic] ,  Rank: 975
饿[饿, è, ㄜˋ] hungry; greedy
Radical: Decomposition: 饣 (shí ㄕˊ)  我 (wǒ ㄨㄛˇ) 
Etymology: [ideographic] To want 我 food 饣; 我 also provides the pronunciation,  Rank: 1,911
[哦, ó, ㄛˊ] oh? really? is that so?
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  我 (wǒ ㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 1,913
[鹅, é, ㄜˊ] goose
Radical: Decomposition: 我 (wǒ ㄨㄛˇ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 2,172
[娥, é, ㄜˊ] beautiful, pretty; good; surname
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  我 (wǒ ㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictophonetic] woman,  Rank: 2,784
[峨, é, ㄜˊ] lofty; the name of a mountain
Radical: Decomposition: 山 (shān ㄕㄢ)  我 (wǒ ㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictophonetic] mountain,  Rank: 3,063
[蛾, é, ㄜˊ] moth
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  我 (wǒ ㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 3,398
[硪, wò, ㄨㄛˋ] a flat stone used as a mortar
Radical: Decomposition: 石 (shí ㄕˊ)  我 (wǒ ㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictophonetic] stone,  Rank: 5,369
[莪, é, ㄜˊ] mugwort, Artemisia
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  我 (wǒ ㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictophonetic] grass,  Rank: 5,829
[義, yì, ㄧˋ] right conduct, propriety; justice
Radical: Decomposition: 羊 (yáng ㄧㄤˊ)  我 (wǒ ㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictophonetic] sheep,  Rank: 6,089
[锇, é, ㄜˊ] osmium
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  我 (wǒ ㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 6,145
[餓, è, ㄜˋ] hungry; greedy
Radical: Decomposition: 飠 (shí ㄕˊ)  我 (wǒ ㄨㄛˇ) 
Etymology: [ideographic] To want 我 food 飠; 我 also provides the pronunciation,  Rank: 9,643
[皒, é, ㄜˊ] white
Radical: Decomposition: 白 (bái ㄅㄞˊ)  我 (wǒ ㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictophonetic] white

Japanese-English: EDICT Dictionary
がり勉;利勉[がりべん, gariben] (n,vs) drudge; grind; someone who studies too much; cram-study (for exam, etc.) [Add to Longdo]
けが人(P);怪人(P);ケガ人[けがにん(けが人;怪人)(P);ケガにん(ケガ人), keganin ( kega nin ; keganin )(P); kega nin ( kega nin )] (n) wounded or injured person; (P) [Add to Longdo]
やせ慢;痩せ慢;痩[やせがまん, yasegaman] (n,vs) (uk) fake stoicism; pretended endurance (for sake of pride); false courage [Add to Longdo]
[が, ga] (n) (1) {Buddh} obstinacy; (2) atman; the self; the ego [Add to Longdo]
(P);吾;吾れ(io);れ(io)[われ(P);わ(;吾);あれ(ok);あ(;吾)(ok);わぬ(;吾)(ok);わろ()(ok), ware (P); wa ( ware ; ware ); are (ok); a ( ware ; ware )(ok); wanu ( ware ; ware )] (pn,adj-no) (1) I; me; (2) (われ, わ only) oneself; (3) (われ, わ only) (arch) you; (pref) (4) (わ only) (arch) (also 和) prefix indicating familiarity or contempt; (P) [Add to Longdo]
々(P);[われわれ, wareware] (pn,adj-no) we; (P) [Add to Longdo]
が(P);;吾が[わが, waga] (adj-pn) my; our; one's own; (P) [Add to Longdo]
が意を得たり;わが意を得たり[わがいをえたり, wagaiwoetari] (exp) that's just what I thought; that's exactly like I feel; that's exactly what I think, too [Add to Longdo]
が意を得る[わがいをえる, wagaiwoeru] (exp,v1) (See が意を得たり) to approve of [Add to Longdo]
が家(P);わが家;家(io)[わがや(P);わがいえ, wagaya (P); wagaie] (n) one's house; one's home; one's family; (P) [Add to Longdo]
が強い[ががつよい, gagatsuyoi] (adj-i) (See の強い) egoistic; selfish; self-willed [Add to Longdo]
が君[わがきみ, wagakimi] (n) my lord [Add to Longdo]
が校;わが校[わがこう, wagakou] (exp,n) our school; my school [Add to Longdo]
が国(P);国;わが国[わがくに, wagakuni] (n) our country; our land; one's own country; (P) [Add to Longdo]
が妻;が夫[わがつま, wagatsuma] (n) my spouse (esp. used to refer to one's wife); my wife; my husband [Add to Longdo]
が子;わが子[わがこ, wagako] (n) one's own child; one's own children [Add to Longdo]
が事;[わがこと, wagakoto] (n) personal affair; one's own affair [Add to Longdo]
が事成れり[わがことなれり, wagakotonareri] (exp) (arch) I've done my part [Add to Longdo]
が社;社;わが社[わがしゃ, wagasha] (n) our company; my company [Add to Longdo]
が身;わが身;身(io)[わがみ, wagami] (n) (1) myself; oneself; (pn) (2) (arch) I; me; (3) (arch) (fam) you (referring to one's inferior) [Add to Longdo]
が身をつねって人の痛さを知れ;が身を抓って人の痛さを知れ[わがみをつねってひとのいたさをしれ, wagamiwotsunettehitonoitasawoshire] (exp) (id) you can't appreciate others' suffering until you've gone through it yourself; pinch oneself and know others' pain [Add to Longdo]
が身を恨む[わがみをうらむ, wagamiwouramu] (exp,v5m) to blame oneself [Add to Longdo]
が世の春[わがよのはる, wagayonoharu] (n) heyday; prime [Add to Longdo]
が党;[わがとう, wagatou] (n) (1) my party; our party; (2) (arch) I; me; (3) (arch) you [Add to Longdo]
が闘争;わが闘争[わがとうそう, wagatousou] (n) Mein Kampf (by Adolf Hitler, 1925-1926) [Add to Longdo]
が物顔;物顔[わがものがお, wagamonogao] (adj-na,n) looking or acting as if one owned the place [Add to Longdo]
が儘(P);儘;がまま;侭;が侭[わがまま, wagamama] (adj-na,n) (1) selfishness; egoism; self-indulgence; wilfulness; willfulness; (2) disobedience; (3) whim; (P) [Add to Longdo]
ながら;乍ら[われながら, warenagara] (adv) even if I say so myself; for me (to do such a thing) [Add to Longdo]
にもなく;にも無く[われにもなく, warenimonaku] (adv) (See にも非ず) in spite of oneself; absently; involuntarily [Add to Longdo]
にも非ず[われにもあらず, warenimoarazu] (adv) absentmindedly; in spite of oneself [Add to Longdo]
に返る[われにかえる, warenikaeru] (exp,v5r) (1) to come to one's senses; (2) to calm down [Add to Longdo]
の強い[がのつよい, ganotsuyoi] (adj-i) (See が強い) egoistic; selfish; self-willed [Add to Longdo]
[われもわれも, waremowaremo] (n) vying with one another [Add to Longdo]
ら(P);等;吾等;吾ら[われら, warera] (pn,adj-no) (1) we; us; (2) (arch) I; me; (3) (arch) you (referring to a group of one's equals or inferiors); (P) [Add to Longdo]
を出す[がをだす, gawodasu] (exp,v5s) to insist on one's own ideas [Add to Longdo]
を折る[がをおる, gawooru] (exp,v5r) to concede a point; to yield; to give in [Add to Longdo]
を張る[がをはる, gawoharu] (exp,v5r) to insist on one's own ideas [Add to Longdo]
を通す[がをとおす, gawotoosu] (exp,v5s) to insist on one's own ideas; to have one's own way [Add to Longdo]
を忘れる;われを忘れる[われをわすれる, warewowasureru] (exp,v1) to forget oneself; to lose control of oneself [Add to Longdo]
を立てる[がをたてる, gawotateru] (exp,v1) to insist on one's own ideas [Add to Longdo]
[がい, gai] (n) self-will; obstinacy [Add to Longdo]
[わぎえ;わいえ;わがえ, wagie ; waie ; wagae] (n) (arch) (See が家) one's house; one's home; one's family [Add to Longdo]
楽多市[がらくたいち, garakutaichi] (n) rummage sale [Add to Longdo]
関せず[われかんせず, warekansezu] (exp) (See 関する) no concern of mine; nothing to do with me [Add to Longdo]
[がけん, gaken] (n) selfish mind [Add to Longdo]
思う故にあり;思うゆえにあり;思う故に在り;思う故に有り(iK)[われおもうゆえにわれあり, wareomouyueniwareari] (exp) (See コギトエルゴスム) I think, therefore I am [Add to Longdo]
[がしゅう, gashuu] (n) egotism; obstinacy [Add to Longdo]
主;和主;吾主[わぬし, wanushi] (n) (arch) you (familiar or derogatory) [Add to Longdo]
宗の徒[わがしゅうのと, wagashuunoto] (n) believer of my denomination [Add to Longdo]
勝ち;がち[われがち, waregachi] (adj-na) (usu. as 勝ちに) (See 勝ちに) everybody for himself; everyone for themselves [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wǒ, ㄨㄛˇ, ] I; me; my, #6 [Add to Longdo]
[wǒ men, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙, / ] we; us; ourselves; our, #31 [Add to Longdo]
[wǒ guó, ㄨㄛˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] our country; China, #311 [Add to Longdo]
[zì wǒ, ㄗˋ ㄨㄛˇ, ] self-, #1,840 [Add to Longdo]
[wàng wǒ, ㄨㄤˋ ㄨㄛˇ, ] selflessness, #20,029 [Add to Longdo]
介绍[zì wǒ jiè shào, ㄗˋ ㄨㄛˇ ㄐㄧㄝˋ ㄕㄠˋ, / ] self-introduction; to introduce oneself, #22,195 [Add to Longdo]
你死[nǐ sǐ wǒ huó, ㄋㄧˇ ㄙˇ ㄨㄛˇ ㄏㄨㄛˊ, ] lit. you die, I live (成语 saw); irreconcilable adversaries; two parties cannot coexist, #29,180 [Add to Longdo]
[wú wǒ, ˊ ㄨㄛˇ, / ] anatta (Buddhist concept of "non-self"), #29,917 [Add to Longdo]
卿卿[qīng qīng wǒ wǒ, ㄑㄧㄥ ㄑㄧㄥ ㄨㄛˇ ㄨㄛˇ, ] to bill and coo (成语 saw); to whisper sweet nothings to one another; to be very much in love, #47,088 [Add to Longdo]
尔虞[ěr yú wǒ zhà, ㄦˇ ㄩˊ ㄨㄛˇ ㄓㄚˋ, / ] lit. you hoodwink me and I cheat you (成语 saw); fig. mutual deception; each tries to outwit the other; dog eats dog and devil take the hindmost, #48,733 [Add to Longdo]
者昌逆者亡[shùn wǒ zhě chāng nì wǒ zhě wáng, ㄕㄨㄣˋ ㄨㄛˇ ㄓㄜˇ ㄔㄤ ㄋㄧˋ ㄨㄛˇ ㄓㄜˇ ㄨㄤˊ, / ] submit to me and prosper, or oppose me and perish, #196,859 [Add to Longdo]
三人行,则必有[sān rén xíng, ㄙㄢ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, ze2 bi4 you3 wo3 shi1, / ] If three walk together, one of them can teach me sth (Confucius) [Add to Longdo]
三人行,必有[sān rén xíng, ㄙㄢ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, bi4 you3 wo3 shi1, / ] lit. If three walk together, one should be my teacher (成语 saw, from Confucian analects). You have sth to learn from everyone.; also translated as: If three of us walk together, at least one of the other two is good enough to be my teacher. [Add to Longdo]
来看[yī wǒ lái kàn, ㄧ ㄨㄛˇ ㄌㄞˊ ㄎㄢˋ, / ] as I see it; in my opinion [Add to Longdo]
[yī wǒ kàn, ㄧ ㄨㄛˇ ㄎㄢˋ, ] in my opinion [Add to Longdo]
[zài wǒ kàn, ㄗㄞˋ ㄨㄛˇ ㄎㄢˋ, ] in my opinion, in my view [Add to Longdo]
[wǒ rén, ㄨㄛˇ ㄖㄣˊ, ] we [Add to Longdo]
们自己[wǒ men zì jǐ, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄗˋ ㄐㄧˇ, / ] ourselves [Add to Longdo]
爱你[wǒ ài nǐ, ㄨㄛˇ ㄞˋ ㄋㄧˇ, / ] I love you [Add to Longdo]
[wǒ de, ㄨㄛˇ ㄉㄜ˙, ] my; mine [Add to Longdo]
[wǒ děng, ㄨㄛˇ ㄉㄥˇ, ] we; us [Add to Longdo]
自己[wǒ zì jǐ, ㄨㄛˇ ㄗˋ ㄐㄧˇ, ] myself; my own [Add to Longdo]
[jù wǒ kàn, ㄐㄩˋ ㄨㄛˇ ㄎㄢˋ, / ] in my view; in my opinion; from what I can see [Add to Longdo]
[gù wǒ, ㄍㄨˋ ㄨㄛˇ, ] one's former self; back on form [Add to Longdo]
安慰[zì wǒ ān wèi, ㄗˋ ㄨㄛˇ ㄢ ㄨㄟˋ, ] to comfort oneself; to console oneself; to reassure oneself [Add to Longdo]
实现[zì wǒ shí xiàn, ㄗˋ ㄨㄛˇ ㄕˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Maslow's hierarchy of needs [Add to Longdo]
的人[zì wǒ de rén, ㄗˋ ㄨㄛˇ ㄉㄜ˙ ㄖㄣˊ, ] (my, your) own person; (to assert) one's own personality [Add to Longdo]
评价[zì wǒ píng jià, ㄗˋ ㄨㄛˇ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄚˋ, / ] self-esteem [Add to Longdo]
贡高[gòng gāo wǒ màn, ㄍㄨㄥˋ ㄍㄠ ㄨㄛˇ ㄇㄢˋ, / ] haughty and arrogant [Add to Longdo]
[chāo wǒ, ㄔㄠ ㄨㄛˇ, ] superego [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Your army is impotent against mine!!" he laughed.「おまえの軍などが軍に対しては無力だよ」と、彼は笑っていった。
"Let me ask you something, Dad," she began, in a tone of patiently controlled exasperation that every experienced parent is familiar with.「お父さん、質問してもいい?」と彼女は経験を積んだ親なら誰でもおなじみの、慢強く苛立ちを抑えた調子で口火を切った。
"I can't stand it any more!" "Calm down. I'll come over as soon as possible."「もう慢できないっ!」「落ち着けよ。すぐそこに行くから。」
Every time a species dies out, we lose forever a part of our natural world.1つの種が絶滅するたびに、々は自然界の一部を永久に失うことになる。
After three hours of discussion we got nowhere.3時間議論したが、々は話がまとまらなかった。
I can't abide that fellow.あいつには慢できない。
He is a self-willed fellow.あいつはの強いやつだ。
At the risk of sticking my neck out, I think that if we do that, we're making a big, big mistake.あえて言いますが、もし々がそんなことをすれば大変な誤りを犯すことになると私は思います。
Because a man whose manners are as bad as yours must try everyone's patience.あなたのような態度には誰だって慢できませんわ。 [F]
Your idea runs counter to our policy.あなたの意見は々の政策に反します。
But for your help, we should not have finished in time.あなたの助けがなかったら、々は仕事を間に合わせられなかったであろう。
What does your remark have to do with the subject we are talking about?あなたの発言は々が話し合っている話題とどんな関係があるのか。
You have no obligation to help us.あなたは々を援助する必要はない。
Apart from you, we are all poor.あなたは別として、々は皆貧しい。
I'd like to enroll you as a member of our club.あなたを々のクラブの会員にしたい。
I can't put up with that noise any longer.あの音にはもうこれ以上慢できない。
We were younger then.あの頃の々はもっと若かった。
I cannot put up with all that noise.あの雑音には慢できない。
Without him our company would cease to function.あの人がいないとが社は回っていかない。
We all agree in liking the teacher.あの先生が好きだということで々はみんな一致している。
I can't endure that noise a moment longer.あの騒音にはもうこれ以上は慢する事は出来ません。
I can't abide that noise.あの騒音には慢できない。
I can't put up with that loud noise.あの大きな騒音には慢できない。
I cannot abide him.あの男には慢ならない。
The man is apparently deceiving us.あの男はあきらかに々をだましている。
I can't stand that silly woman.あの馬鹿な女には慢できない。
I can't abide that rude man.あの無礼な男には慢ならない。
The Apollo program greatly advanced our knowledge of the space.アポロ計画は宇宙に関する々の知識を大いに増した。
It was so hot that we couldn't walk a way.あまりの暑さに々は長く歩けなかった。
In an experiment I got hurt, and the injury was pretty serious.ある実験で怪をして、かなりの重傷だった。
A travel agent arranged everything for our trip.ある旅行会社が々の旅行の手配を全部してくれた。
I can't hold with such a politician.あんな政治家には慢できない。
I cannot abide such people.あんな連中には慢がならない。
I can't abide to see such fellows.あんな連中を見るのは慢できない。
No matter how humble it may be, home is home.いかに粗末であろうとも、が家はが家である。
Be it ever so humble, there's no place like home. [Proverb]いかに粗末であろうともが家に勝る所はない。
As compared with the English, we are too near-sighted.イギリス人と比べてみると、々は近視眼的すぎる。
The English are a hardy people.イギリス人は慢強い国民だ。
God help us whether or not.いずれにせよ神よ々を助けたまえ。
We could not continue our journey for lack of money.お金がないので、々は旅を続けられなかった。
It is our duty to help one another.お互いに助け合いのは、々の義務である。
The price of gasoline is so high that we cannot buy a big car.ガソリンの値段が非常に高いので、々は大きな車を買うことができません。
I can not being made fun of.からかわれるのは慢できない。
If you care to, you may come with us.きたければ々と一緒にきてもよろしい。
I'm sure of his working for our company.きっと彼はが社のために働いてくれると思います。
Pure water is necessary to our daily life.きれいな水は々の日常生活に必要だ。
Smaller classes mean a higher standard of education, and that's what we want for our kids.クラスの人数が減るということは、教育水準が高まるということであり、それこそ、々が子供たちのために求めていることなのです。
Chris injured his leg playing tennis and feels sharp pain.クリスはテニスをしていて足に怪をし、ひどく痛がっています。
These persons run this country.こういう人たちがが国を動かしている。
The coach accused us of not doing our best.コーチは、々が精一杯やっていないと非難した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I said: "I will go now. I need to go now."[JA] 慢できなくなって "もうやめる"って思ったの  ()
My father used to do khorovats a lot, because we always had people coming over.[JA] 父はホロバツを よく作ってくれた が家は 来客が多かったからね Barbecue (2017)
- That's what I...[CN] 刚才说了什么? The Mexican (2001)
I know.[CN] 知道。 Prozac Nation (2001)
- I adore you, sweetheart.[CN] 杰瑞 非常喜欢你 甜心 The Mexican (2001)
I offer you a choice... bend the knee and join me.[JA] 選択肢を与えよう 跪き 々に参じろ Eastwatch (2017)
- Am I ok?[CN]  The Mexican (2001)
My mom said, "Oh, hell, your period.[CN] 的妈妈说,"噢,天啊,你来月经啦。 Prozac Nation (2001)
- Do you love me, Jerry?[CN] 你爱吗? The Mexican (2001)
Me.[CN] 就是 Prozac Nation (2001)
I saw it on World in Action.[JA] もう慢できない The Widow Maker (2017)
Come on.[CN] 跟来。 Prozac Nation (2001)
Are you listening to me?[CN] 你在听说话吗? Prozac Nation (2001)
I'll give them what they want. "[CN] 会给他们他们想要的。 " Prozac Nation (2001)
Whatever stands in our way... we will defeat.[JA] 何が立ちはだかろうと・・・ 々が勝つ The Spoils of War (2017)
One night, there was something in my pants, like, blood.[CN] 一个夜晚,在裤子里发现了一些东西,像是,血。 Prozac Nation (2001)
So, even if you recommend this, we will give it a fair judgment.[JA] たとえ あなたの推薦だとしても 々は 正当な判断を させていただきますからね Appeal (2017)
My mom and dad were divorced before I was 2.[CN] 的妈妈和爸爸是在2岁之前离婚的。 Prozac Nation (2001)
Your Grace, he's already destroyed a good portion of our fleet.[JA] 陛下 彼等は々の艦隊を大部分を大破しました The Queen's Justice (2017)
We look at them from the perspective of a professional.[JA] (長谷川) 々はプロの目線で見てますから Appeal (2017)
My brother is supervising its transportation himself.[JA] が兄弟が自ら輸送を監督している The Spoils of War (2017)
You know how proud I am of you, Lizzie.[CN] 你知道多为你骄傲,利兹。 Prozac Nation (2001)
And the problem is, the rest of the world is way ahead of us.[JA] 世界は々より 先を行っている CounterPunch (2017)
We have hours.[CN] 们还有几个小时。 Prozac Nation (2001)
I mean, Natsume is the author of I Am a Cat ![JA] ンフッ... (ひとみ) ほら「輩は猫である」の作者が 夏目(なつめ)! The Mysterious Million Yen Women (2017)
Mom, I said, I'm going.[CN] 妈妈,说了,要去。 Prozac Nation (2001)
Listen, all we did was honestly judge his work.[JA] あのねえ 々は純粋に 作品を評価しただけです Affection (2017)
I'll admit, she's an amateur, but she's read hundreds of times more novels than we have.[JA] (千葉) まあ 確かに彼女は素人ですが 々の何倍もの小説を 読んでますよ Appeal (2017)
- Mom, I didn't say I wasn't going.[CN] -妈妈,没说不去。 Prozac Nation (2001)
Yeah, I'm ok.[CN] 当然,当然好 你好吗? The Mexican (2001)
He told me you'd isolate stay in your room all day.[CN] 他说你总是很孤立 ... ...整天呆在你的房间。 Prozac Nation (2001)
My Hand, Qyburn, has made overtures to the Golden Company in Essos.[JA] が手のカイバーンが エッソスの地でゴールデンカンパニーと交渉した The Spoils of War (2017)
Hang in there, buddy.[JA] 慢して  ()
Come on, now.[CN] 跟来,现在。 Prozac Nation (2001)
Hang in there.[JA] 慢して  ()
I'm just trying to help.[CN] 只是想努力帮助你。 Prozac Nation (2001)
Come on, let's get this stuff down to the car.[CN] 跟来,让们把这些东西带下去装进汽车。 Prozac Nation (2001)
Our Father, who art in heaven[JA] 天にいますらの父よ 御名があがめられますように Barbecue (2017)
No way are we gonna be late.[CN] 们决不能迟到。 Prozac Nation (2001)
They know we're coming.[JA] 彼等は々が来るのを知っています The Queen's Justice (2017)
But after we've won and there's no one left to oppose us, when people are living peacefully in the world she built, do you really think they'll wring their hands over the way she built it?[JA] しかし々が勝って 反抗するものがいなくなり― 民が新しい世界で平和に暮らせば― その世界がどうやって作られたかなんて 気にするとおもうか? The Queen's Justice (2017)
She wanted to make up for all her mistakes through me.[CN] 她想要通过弥补她的全部错误。 Prozac Nation (2001)
I don't have to go to Harvard to become a writer.[CN] 要成为作家,但不必去哈佛。 Prozac Nation (2001)
- I believe you know my son.[JA] - が息子をご存知かな Eastwatch (2017)
We're all on the same side.[JA] 々は同じ側だ Eastwatch (2017)
I had my whole life ahead of me.[CN] 的眼前有的整个生活。 Prozac Nation (2001)
I think you mean "Find this thing to which we need."[JA] 「これを見つけるのは 々が必要とするものだ」よ Find This Thing We Need To (2017)
No, you make a decision right now, Tony. It's me or him.[JA] 人にはやるくせに 自分は慢できないか? The Widow Maker (2017)
Anything you bring back will be useless unless Cersei grants us an audience and is somehow convinced not to murder us the moment we set foot in the capital.[JA] サーシーが許可しない限り 何を運んでも無意味だ それに々が王都へ足を踏み入れた瞬間 殺さないように説得する必要がある Eastwatch (2017)
My people... won't accept a southern ruler.[JA] が民は― 南の統治者を受け入れません― The Spoils of War (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[わ, wa] -ich, -selbst, -mein, -unser [Add to Longdo]
[わ, wa] -ich, -selbst, -mein, -unser [Add to Longdo]
が国[わがくに, wagakuni] unser_Land [Add to Longdo]
[がり, gari] Eigennutz, Selbstnutz [Add to Longdo]
勝ち[われがち, waregachi] wetteifernd, ruecksichtslos [Add to Longdo]
[がまん, gaman] Geduld, Toleranz, Selbstbeherrschung [Add to Longdo]
[むが, muga] Selbstlosigkeit, Selbstverleugnung [Add to Longdo]
[じが, jiga] das_Ich, das_Selbst [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top