ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*它*

   
71 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -它-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[它, tā, ㄊㄚ] it; other
Radical: Decomposition: 宀 (gài,mián)  匕 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 107
[蛇, shé, ㄕㄜˊ] snake
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  它 (tā ㄊㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] worm,  Rank: 1,689
[陀, tuó, ㄊㄨㄛˊ] steep bank, rough terrain
Radical: Decomposition: 阝 (yì ㄧˋ)  它 (tā ㄊㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] hill,  Rank: 2,143
[驼, tuó, ㄊㄨㄛˊ] camel; humpback; to carry on one's back
Radical: Decomposition: 马 (mǎ ㄇㄚˇ)  它 (tā ㄊㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] horse,  Rank: 2,638
[舵, duò, ㄉㄨㄛˋ] helm, rudder
Radical: Decomposition: 舟 (zhōu ㄓㄡ)  它 (tā ㄊㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] boat,  Rank: 3,088
[鸵, tuó, ㄊㄨㄛˊ] ostrich
Radical: Decomposition: 鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ)  它 (tā ㄊㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 4,322
[沱, tuó, ㄊㄨㄛˊ] river, stream, waterway; to flow
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  它 (tā ㄊㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 4,382
[佗, tuó, ㄊㄨㄛˊ] other, he; surname; a load
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  它 (tā ㄊㄚ) 
Etymology: [ideographic] Another 它 person 亻; see 他 and 她 for modern variants,  Rank: 4,569
[砣, tuó, ㄊㄨㄛˊ] a stone roller; plumb, weight
Radical: Decomposition: 石 (shí ㄕˊ)  它 (tā ㄊㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] stone,  Rank: 4,930
[跎, tuó, ㄊㄨㄛˊ] to stumble, to falter, to vacillate
Radical: Decomposition: 足 (zú ㄗㄨˊ)  它 (tā ㄊㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] foot,  Rank: 5,254
[坨, tuó, ㄊㄨㄛˊ] lump, heap
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  它 (tā ㄊㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] earth,  Rank: 5,617
[酡, tuó, ㄊㄨㄛˊ] ruddy, flushed
Radical: Decomposition: 酉 (yǒu ㄧㄡˇ)  它 (tā ㄊㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] wine,  Rank: 6,450
[铊, tā, ㄊㄚ] thallium
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  它 (tā ㄊㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 6,491
[柁, duò, ㄉㄨㄛˋ] the main beam of a house
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  它 (tā ㄊㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] wood,  Rank: 6,974
[鴕, tuó, ㄊㄨㄛˊ] ostrich
Radical: Decomposition: 鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ)  它 (tā ㄊㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] bird

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tā, ㄊㄚ, ] it (used for things), #139 [Add to Longdo]
[tā men, ㄊㄚ ㄇㄣ˙, / ] they (for inanimate objects), #1,225 [Add to Longdo]
[qí tā, ㄑㄧˊ ㄊㄚ, ] other; the others; else; other than it; in addition to the thing mentioned above, #1,721 [Add to Longdo]
[jí tā, ㄐㄧˊ ㄊㄚ, ] a guitar, #53,035 [Add to Longdo]
本身[tā běn shēn, ㄊㄚ ㄅㄣˇ ㄕㄣ, ] itself [Add to Longdo]
[wéi tā mìng, ㄨㄟˊ ㄊㄚ ㄇㄧㄥˋ, / ] vitamin; same as 維生素|维生素 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He![CN] 是 RocketMan (1997)
"Leave it be![CN] "把放那儿吧! The Phantom Carriage (1921)
It's...[CN] ... The Confession (2002)
It's fine.[CN] 的罚款。 The Truth About Emanuel (2013)
- Here?[CN] - 们好大 The Space Between Us (2017)
Snap it.[CN] 捕捉 Karla (2006)
Kong kong kong.[CN] 咚咚咚 然后就... Episode #1.5 (2004)
My ring, my ring,[CN] 你知道值多少钱吗 我买给你 Episode #1.8 (2004)
"You have possessed all that is most wonderful, but you have lost it!"[CN] "你将明白,你所拥有的那件东西是 世界上最珍贵的,而你现在遗失了 The Phantom Carriage (1921)
That's the only way you make friends with him[CN] 察觉到你很怕 必须要将打败 Episode #1.4 (2004)
Leave it on.[CN] 离开 The Scribbler (2014)
Just now, it opens the door and enters.[CN] 现在正在开门进来了 咚咚咚 Episode #1.5 (2004)
Kong kong kong.[CN] 四处看了一看 Episode #1.5 (2004)
You have to crush it first.[CN] 千万不可以让 Episode #1.4 (2004)
It...[CN] ... Owning Mahowny (2003)
Let it go.[CN] 忘了 Aftershock (2012)
- Mom![CN]  Nailbiter (2013)
Stop them![CN] 停住 Shanghai Noon (2000)
It's over.[CN] 结束了。 Imogene (2012)
Get over it.[CN] 忘了 Duplicity (2009)
It does work.[CN] 有用. Rise of the Planet of the Apes (2011)
K?[CN] 就是 That's it. Rogue One: A Star Wars Story (2016)
Get it off![CN] 扯掉I Idle Hands (1999)
"You do not know what terrible misfortune I have caused." "l cannot approach the Lord before I have put it right."[CN] "你不知道我带来的那次灾难 我只有被允许把改正过来 才能见到我的上帝!" The Phantom Carriage (1921)
CAREFUL.[CN] 我没有看到 Leprechaun (1993)
Hey![CN] 远离 Blackhat (2015)
"l moved to this town for it was so far from our old home, that I never expected him to come looking for me here."[CN] "我搬到这个镇子上,因为 离我们上一个家非常的遥远 我从没想过他会想到来这里找我" The Phantom Carriage (1921)
Drink up.[CN] 喝完 The Housemaid (2010)
"However tempting that maybe, I still can't stay."[CN] "无论是多么地诱人 我都不能留下来了" The Phantom Carriage (1921)
Cancel it.[CN] 取消 Vice Versa (1988)
Whoa![CN] - 正在发生突变 Knight Fever (2008)
- Hiroshima.[CN] 的目标 The Bomb: February-September 1945 (1974)
Watch it![CN] 跑了 Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
They have driven me from hearth and home, from wife and child..."[CN] 们驱使我远离健康和家庭 远离妻子和孩子 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
Burn it.[CN] 灭了 Rigor Mortis (2013)
- Kill it.[CN] -把杀掉! Sleepy Hollow (1999)
"You might at least have the heart to spare the children from infection!"[CN] "至少,你不能在你的内心 找到,以使孩子们免受感染吗?" The Phantom Carriage (1921)
Sell it?[CN] 卖了? Dinosaur 13 (2014)
"There are spirits... They are all around us...[CN] 到处都是幽灵,们就在我们周围 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
It seems the interview is out...[CN] 报导的确实是采访内容 Episode #1.4 (2004)
Kong kong kong.[CN] 现在爬上二楼 Episode #1.5 (2004)
So what?[CN] 管呢! About Last Night (2014)
Open it.[CN] 打开 Step Up 3D (2010)
- It.[CN] It. 4,722 Hours (2015)
Them.[CN] 们。 Hateship Loveship (2013)
Undo it.[CN] 解除 An Apple Red as Blood (2012)
"You needn't worry about that. I'll be leaving town in a few days."[CN] "你无需再看到了,因为 几天之后我就离开这个镇子" The Phantom Carriage (1921)
She wanted to replant the seed that had fallen among the thorns, and she may well have gained her end had it not been that...[CN] 她想改种在优质土壤中的 那粒种子在荆棘丛中成长起来 或许她本该成功地使不受到责备 ... The Phantom Carriage (1921)
Look at it.[CN] 看看 Episode #2.1 (2008)
- Whatever.[CN] -管 I'll Try to Fix You (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top