ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -冬-, *冬*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[冬, dōng, ㄉㄨㄥ] winter, 11th lunar month
Radical: Decomposition: 夂 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: [ideographic] A man walking 夂 on ice ⺀,  Rank: 1,384

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dōng, ㄉㄨㄥ, ] winter, #1,965 [Add to Longdo]
[dōng tiān, ㄉㄨㄥ ㄊㄧㄢ, ] winter, #2,131 [Add to Longdo]
[dōng jì, ㄉㄨㄥ ㄐㄧˋ, ] winter, #3,363 [Add to Longdo]
[Dōng zhì, ㄉㄨㄥ ㄓˋ, ] Winter Solstice, 22nd of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 22nd December-5th January, #8,412 [Add to Longdo]
[hán dōng, ㄏㄢˊ ㄉㄨㄥ, ] wintry, #13,484 [Add to Longdo]
奥会[dōng ào huì, ㄉㄨㄥ ㄠˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] winter Olympics, #14,915 [Add to Longdo]
[dōng guā, ㄉㄨㄥ ㄍㄨㄚ, ] wax gourd (Cucurbitaceae, Benincasa hispida); white gourd; white hairy melon; Chinese squash, #15,433 [Add to Longdo]
[guò dōng, ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨㄥ, / ] to get through the winter, #16,749 [Add to Longdo]
[Lì dōng, ㄌㄧˋ ㄉㄨㄥ, ] Lidong or Start of Winter, 19th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 7th-21st November, #18,350 [Add to Longdo]
[dōng mián, ㄉㄨㄥ ㄇㄧㄢˊ, ] (biology) hibernation, #18,649 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ふゆ, fuyu] (n) ฤดูหนาว
[とうみん, toumin] (vt) จำศีลในฤดูหนาว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[とうがん, tougan] ฟักเขียว

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ふゆ, fuyu] (n-adv,n-t) winter; (P) [Add to Longdo]
めく[ふゆめく, fuyumeku] (v5k,vi) to become wintry [Add to Longdo]
を過ごす[ふゆをすごす, fuyuwosugosu] (exp,v5s) to go through the winter [Add to Longdo]
トピア[ふゆトピア, fuyu topia] (n) (uk) Fuyutopia (government program to help create a winter living environment in northern Hokkaido) [Add to Longdo]
[ふゆあおい;フユアオイ, fuyuaoi ; fuyuaoi] (n) (uk) cluster mallow (Malva verticillata) [Add to Longdo]
安居[ふゆあんご, fuyuango] (n) {Buddh} (See 夏安居) winter retreat [Add to Longdo]
[とうがん;とうが, tougan ; touga] (n) wax gourd (Benincasa hispida); ash gourd; white gourd; winter melon [Add to Longdo]
瓜子[とうがし, tougashi] (n) wax gourd seed; winter melon seed [Add to Longdo]
越し[ふゆごし, fuyugoshi] (n) wintering; passing the winter [Add to Longdo]
牡丹[ふゆぼたん, fuyubotan] (n) Paeonia suffrutticosa; tree peony [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
So-called "winter time" is expected to enhance the college reform.の時代」が大学改革の起爆剤となってくれればと思う。
We expected we should have a warm January, but we hear that this winter is the coldest in twenty years.1月は暖かいだろうと思っていたが、このは20年ぶりの寒さだそうだ。
There are four seasons in a year: spring, summer, fall and winter.1年には4つの季節、春、夏、秋、がある。
Which do you like better, summer or winter?あなたは夏ととではどちらが好きですか。
Those birds build their nests in the summer and fly to the south in the winter.あの鳥たちは夏に巣を作り、に南へ渡る。
As I do not have enough money, I will have to do without a new coat this winter.あまりお金がないので、私はこのは新しいコートなしで過ごさなければならない。
One winter morning I met him.あるの朝私は彼に会った。
I hear the grass is green even in the winter in England.イギリスではでも芝生が緑だそうですね。
Strawberries sell at high price in winter.イチゴはは高値だ。
I always need an extra blanket in the wintertime.いつもには余分な毛布が必要だ。
My family goes skiing every winter.うちは家族で毎年スキーに行きます。
These flowers will live through the winter more often than not.この花はたいてい場も枯れずにもちますよ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You have to fill up on sunlight, so that you have the memory of it for the rest of the year.[JA] 日光を体いっぱいに浴び その記憶を心の支えに 長いを乗り切る Barbecue (2017)
You know, I sat like the Tsar on the throne of the Winter Palace.[CN] 知道吗 我这个姿势就像沙皇... 坐在他宫的王座上 Eisenstein in Guanajuato (2015)
Winter is here, Your Grace.[JA] はここです 陛下 Stormborn (2017)
In winter, I put my sweats in the dryer just before bed, so that when I get under the covers, it's warm.[CN] 在天 睡前我会把卫衣 放进烘干机 那样我穿它的时候就是暖的 House Rules (2014)
You know, I debated about pinstripes, but it's not really the season.[CN] 你知道吗 我争论要细条纹 You know, I debated about pinstripes, 但它真的不合季节 也许今年天吧 but it's not really the season. The Hero of Color City (2014)
Deck the halls with boughs of holly[CN] ,甲板大厅 青树枝 A Merry Friggin' Christmas (2014)
- Winter is here.[JA] - が到来した Dragonstone (2017)
It becomes an extreme... form of depression when it's very cold for a long period.[JA] は本当に過酷な季節だ 何ヵ月も寒い日々が続くと 精神的に参ってくる Barbecue (2017)
[indistinct chatter][CN] 你相信有这样的蠢货吗? 去年天有个家伙 Santa Bites (2014)
Your Grace, everyone you know will die before winter's over if we don't defeat the enemy to the north.[JA] 陛下 北の敵を倒さなければ あなたの知る全ての人間はが終わる前に死にます The Queen's Justice (2017)
Winter is here. The Lannisters are a southern army.[JA] が来た ラニスターは南の軍だ Dragonstone (2017)
But if we're going to survive this winter together...[JA] しかし、共にこのを乗り切れれば... Dragonstone (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふゆ, fuyu] Winter [Add to Longdo]
向き[ふゆむき, fuyumuki] fuer_den_Winter_geeignet, fuer_den_Winter_bestimmt [Add to Longdo]
[ふゆもの, fuyumono] Kleider_fuer_den_Winter [Add to Longdo]
[とうみん, toumin] Winterschlaf [Add to Longdo]
[ふゆぞら, fuyuzora] Winterhimmel [Add to Longdo]
[とうじ, touji] Wintersonnenwende [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top