ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*胡*

   
170 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -胡-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[胡, hú, ㄏㄨˊ] recklessly, foolishly; wildly
Radical: Decomposition: 古 (gǔ ㄍㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] meat,  Rank: 806
[湖, hú, ㄏㄨˊ] lake; Hubei, Hunan; bluish-green
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  胡 (hú ㄏㄨˊ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 918
[糊, hú, ㄏㄨˊ] muddled; paste; to stick on with paste
Radical: Decomposition: 米 (mǐ ㄇㄧˇ)  胡 (hú ㄏㄨˊ) 
Etymology: [pictophonetic] grain,  Rank: 1,393
[蝴, hú, ㄏㄨˊ] butterfly
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  胡 (hú ㄏㄨˊ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 2,964
[瑚, hú, ㄏㄨˊ] coral
Radical: Decomposition: 王 (wáng ㄨㄤˊ)  胡 (hú ㄏㄨˊ) 
Etymology: [pictophonetic] jade,  Rank: 3,140
[葫, hú, ㄏㄨˊ] bottle-gourd
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  胡 (hú ㄏㄨˊ) 
Etymology: [pictophonetic] plant,  Rank: 3,246
[鹕, hú, ㄏㄨˊ] pelican
Radical: Decomposition: 胡 (hú ㄏㄨˊ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 5,295
[猢, hú, ㄏㄨˊ] a kind of monkey found in western China
Radical: Decomposition: 犭 (quǎn ㄑㄩㄢˇ)  胡 (hú ㄏㄨˊ) 
Etymology: [pictophonetic] animal,  Rank: 5,783
[煳, hú, ㄏㄨˊ] burnt; to char (in cooking)
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  胡 (hú ㄏㄨˊ) 
Etymology: [ideographic] A reckless 胡 flame 火; 胡 also provides the pronunciation,  Rank: 5,818
[醐, hú, ㄏㄨˊ] the purest cream
Radical: Decomposition: 酉 (yǒu ㄧㄡˇ)  胡 (hú ㄏㄨˊ) 
Etymology: [pictophonetic] wine,  Rank: 6,002
[餬, hú, ㄏㄨˊ] porridge, gruel, congee; paste
Radical: Decomposition: 飠 (shí ㄕˊ)  胡 (hú ㄏㄨˊ) 
Etymology: [pictophonetic] food,  Rank: 6,929
[衚, hú, ㄏㄨˊ] recklessly, foolishly; wildly
Radical: Decomposition: 行 (xíng ㄒㄧㄥˊ)  胡 (hú ㄏㄨˊ) 
Etymology: [pictophonetic] walk
[鬍, hú, ㄏㄨˊ] recklessly, foolishly; wildly
Radical: Decomposition: 髟 (biāo ㄅㄧㄠ)  胡 (hú ㄏㄨˊ) 
Etymology: [pictophonetic] long hair
[鶘, hú, ㄏㄨˊ] pelican
Radical: Decomposition: 胡 (hú ㄏㄨˊ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hú, ㄏㄨˊ, ] beard; what?, why?, how?; surname Hu; non-Han people, esp. from central Asian; also called Persians or Barbarians, #2,843 [Add to Longdo]
[hú, ㄏㄨˊ, / ] beard; mustache, #2,843 [Add to Longdo]
锦涛[Hú Jǐn tāo, ㄏㄨˊ ㄐㄧㄣˇ ㄊㄠ, / ] Hu Jintao (1942-), president of PRC from 2003, #4,010 [Add to Longdo]
萝卜[hú luó bo, ㄏㄨˊ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛ˙, / ] carrot, #8,927 [Add to Longdo]
[hú zi, ㄏㄨˊ ㄗ˙, / ] beard; moustache or whiskers; facial hair, #9,962 [Add to Longdo]
[hú tòng, ㄏㄨˊ ㄊㄨㄥˋ, / ] lane; alley, #14,463 [Add to Longdo]
思乱想[hú sī luàn xiǎng, ㄏㄨˊ ㄙ ㄌㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˇ, / ] to indulge in flights of fancy (成语 saw); to let one's imagination run wild; to have a bee in one's bonnet; unrealistic utopian fantasy, #14,804 [Add to Longdo]
[hú luàn, ㄏㄨˊ ㄌㄨㄢˋ, / ] carelessly; recklessly, #16,183 [Add to Longdo]
[hú jiāo, ㄏㄨˊ ㄐㄧㄠ, ] pepper, #16,705 [Add to Longdo]
[hú shuō, ㄏㄨˊ ㄕㄨㄛ, / ] talk nonsense; drivel, #17,366 [Add to Longdo]
[hú nào, ㄏㄨˊ ㄋㄠˋ, / ] to act willfully and make a scene, #22,286 [Add to Longdo]
[Hú Shì, ㄏㄨˊ ㄕˋ, / ] Hu Shi (1891-1962), original proponent of writing in colloquial Chinese 白話文|白话文, #22,580 [Add to Longdo]
萝卜素[hú luó bo sù, ㄏㄨˊ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛ˙ ㄙㄨˋ, / ] carotene, #22,864 [Add to Longdo]
[èr hú, ㄦˋ ㄏㄨˊ, ] Erhu; Chinese 2-string fiddle; alto fiddle, #23,656 [Add to Longdo]
耀邦[Hú Yào bāng, ㄏㄨˊ ㄧㄠˋ ㄅㄤ, 耀] Hu Yaobang (1915-1989), Chinese politician, #23,678 [Add to Longdo]
[hú xū, ㄏㄨˊ ㄒㄩ, / ] beard, #24,010 [Add to Longdo]
说八道[hú shuō bā dào, ㄏㄨˊ ㄕㄨㄛ ㄅㄚ ㄉㄠˋ, / ] to talk rubbish, #24,333 [Add to Longdo]
[hú lái, ㄏㄨˊ ㄌㄞˊ, / ] to act arbitrarily regardless of the rules; to mess with sth; to make a hash of things; to cause trouble, #32,442 [Add to Longdo]
[hú táo, ㄏㄨˊ ㄊㄠˊ, ] walnut, #34,017 [Add to Longdo]
[hēi hú jiāo, ㄏㄟ ㄏㄨˊ ㄐㄧㄠ, ] black pepper, #34,515 [Add to Longdo]
志明[Hú Zhì míng, ㄏㄨˊ ㄓˋ ㄇㄧㄥˊ, ] Ho Chi Minh (Vietnamese leader, city), #35,337 [Add to Longdo]
[hú chě, ㄏㄨˊ ㄔㄜˇ, ] to chatter; nonsense; blather, #35,733 [Add to Longdo]
[sǐ hú tòng, ㄙˇ ㄏㄨˊ ㄊㄨㄥˋ, / ] blind alley; cul-de-sac; dead end; impasse, #37,001 [Add to Longdo]
[Hú Jiā, ㄏㄨˊ ㄐㄧㄚ, ] Hu Jia (1974-), PRC dissident human rights activist, #41,889 [Add to Longdo]
作非为[hú zuò fēi wéi, ㄏㄨˊ ㄗㄨㄛˋ ㄈㄟ ㄨㄟˊ, / ] to run amok (成语 saw); to commit outrages, #44,917 [Add to Longdo]
[guā hú zi, ㄍㄨㄚ ㄏㄨˊ ㄗ˙, / ] to shave, #47,643 [Add to Longdo]
志明市[Hú Zhì míng shì, ㄏㄨˊ ㄓˋ ㄇㄧㄥˊ ㄕˋ, ] Ho Chi Minh City; Saigon, #48,953 [Add to Longdo]
志强[Hú Zhì qiáng, ㄏㄨˊ ㄓˋ ㄑㄧㄤˊ, / ] Jason Hu (Taiwan foreign minister), #60,216 [Add to Longdo]
[Hú kè, ㄏㄨˊ ㄎㄜˋ, ] Hook or Hooke (name); Robert Hooke (1635-1703), brilliant English experimental scientist and inventor, #63,949 [Add to Longdo]
[hú qin, ㄏㄨˊ ㄑㄧㄣ˙, ] huqin; family of Chinese two-stringed fiddles, with snakeskin covered wooden soundbox and bamboo bow with horsehair bowstring, #65,389 [Add to Longdo]
[hú tu, ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙, ] muddled; silly; confused; also written 糊涂, #67,445 [Add to Longdo]
编乱造[hú biān luàn zào, ㄏㄨˊ ㄅㄧㄢ ㄌㄨㄢˋ ㄗㄠˋ, / ] reckless invention; a cock and bull story, #69,171 [Add to Longdo]
吃海喝[hú chī hǎi hē, ㄏㄨˊ ㄔ ㄏㄞˇ ㄏㄜ, ] to eat and drink gluttonously; to pig out, #74,079 [Add to Longdo]
[jīng hú, ㄐㄧㄥ ㄏㄨˊ, ] Jinghu, a smaller higher pitched Erhu 二 (two-stringed fiddle) used to accompany Chinese opera; also called 京二, #81,597 [Add to Longdo]
[guā hú dāo, ㄍㄨㄚ ㄏㄨˊ ㄉㄠ, / ] razor, #83,554 [Add to Longdo]
[hú chuī, ㄏㄨˊ ㄔㄨㄟ, ] to boast wildly, #84,918 [Add to Longdo]
[bǎn hú, ㄅㄢˇ ㄏㄨˊ, ] a bowed stringed instrument with a thin wooden soundboard, #95,910 [Add to Longdo]
[Hú fū, ㄏㄨˊ ㄈㄨ, ] Khufu (Pharoah, reigned possibly 2590-2568 BC), #107,992 [Add to Longdo]
眉毛子一把抓[méi mao hú zi yī bǎ zhuā, ㄇㄟˊ ㄇㄠ˙ ㄏㄨˊ ㄗ˙ ㄧ ㄅㄚˇ ㄓㄨㄚ, / ] careless; any-old-how, regardless of the specific task, #113,929 [Add to Longdo]
[hú tiān, ㄏㄨˊ ㄊㄧㄢ, ] Zoroastrianism, #125,297 [Add to Longdo]
[hú suī, ㄏㄨˊ ㄙㄨㄟ, ] coriander, #157,369 [Add to Longdo]
[hú chán, ㄏㄨˊ ㄔㄢˊ, / ] to pester; to involve sb unreasonably, #170,120 [Add to Longdo]
满口[mǎn kǒu hú chái, ㄇㄢˇ ㄎㄡˇ ㄏㄨˊ ㄔㄞˊ, / 滿] to spout nonsense; to bullshit endlessly, #502,005 [Add to Longdo]
[hú yuè, ㄏㄨˊ ㄩㄝˋ, / ] Hu music; central asian music (e.g. as appreciated by Tang literati), #561,831 [Add to Longdo]
[Wǔ Hú, ˇ ㄏㄨˊ, ] five non-Han people, namely Huns or Xiongnu 匈奴, Xianbei 鮮卑|鲜卑, Jie2 羯, Di1 氐, Qiang1 羌, esp. in connection with the Sixteen Kingdoms 304-439 五十六國|五十六国 [Add to Longdo]
十六国[wǔ hú shí liù guó, ˇ ㄏㄨˊ ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] Sixteen Kingdoms of five non-Han people (ruling most of China 304-439) [Add to Longdo]
京二[jīng èr hú, ㄐㄧㄥ ㄦˋ ㄏㄨˊ, ] Jing'erhu, a two-stringed fiddle intermediate in size and pitch between the Jinghu 京 and Erhu 二, used to accompany Chinese opera; also called 京 [Add to Longdo]
伊於[yī yú hú dǐ, ㄧ ㄩˊ ㄏㄨˊ ㄉㄧˇ, / ] when will it stop [Add to Longdo]
北柴[běi chái hú, ㄅㄟˇ ㄔㄞˊ ㄏㄨˊ, ] honewort; Cryptotaenia japonica [Add to Longdo]
桃木[shān hú táo mù, ㄕㄢ ㄏㄨˊ ㄊㄠˊ ㄇㄨˋ, ] hickory [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[きゅうり, kyuuri] (n) แตงกวา
[ごま, ] (n ) งา เมล็ดงา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
麻油[ごまあぶら, gomaabura] (n ) น้ำมันงว

Japanese-English: EDICT Dictionary
あぐら鼻;坐鼻[あぐらばな, agurabana] (n) snub nose; flat nose with flattened nostrils [Add to Longdo]
ごま豆腐;ゴマ豆腐;麻豆腐[ごまどうふ(ごま豆腐;麻豆腐);ゴマどうふ(ゴマ豆腐), gomadoufu ( goma toufu ; goma toufu ); goma doufu ( goma toufu )] (n) crushed sesame seeds boiled in water and chilled like tofu [Add to Longdo]
[えごま, egoma] (n) egoma (type of perilla); Perilla frutescens var. frutescens [Add to Longdo]
麻油[えごまゆ, egomayu] (n) egoma seed oil [Add to Longdo]
猿の腰掛け;孫眼[さるのこしかけ;サルノコシカケ, sarunokoshikake ; sarunokoshikake] (n) (uk) polypore (bracket fungus, esp. of family Polyporaceae) [Add to Longdo]
[しおこしょう, shiokoshou] (n,vs) salt and pepper [Add to Longdo]
夏茱萸;夏頽子[なつぐみ;ナツグミ, natsugumi ; natsugumi] (n) (uk) goumi (species of oleaster, Elaeagnus multiflora); cherry silverberry [Add to Longdo]
海馬;魹(oK);獱(oK)[とど;トド, todo ; todo] (n) (uk) Steller's sea lion; Northern sea lion [Add to Longdo]
開けごま;開け麻;拓け[ひらけごま, hirakegoma] (exp) Open Sesame! [Add to Longdo]
[おにぐるみ;オニグルミ, onigurumi ; onigurumi] (n) (uk) Manchurian walnut (Juglans mandshurica) [Add to Longdo]
[きょうこ, kyouko] (n) jinghu (2-stringed Chinese instrument played with a bow) [Add to Longdo]
響銅;銅器;砂張;佐波理[さはり, sahari] (n) copper alloy with traces of silver, lead, or tin [Add to Longdo]
[こ, ko] (n) (arch) barbarian tribes surrounding ancient China [Add to Longdo]
簶(oK);籙(oK);箶籙(oK)[やなぐい;ころく, yanagui ; koroku] (n) quiver (worn on the right hip; post-Nara period) [Add to Longdo]
瓜(P);黄瓜(oK)[きゅうり(P);キュウリ, kyuuri (P); kyuuri] (n) (uk) cucumber; (P) [Add to Longdo]
瓜魚[きゅうりうお;キュウリウオ, kyuuriuo ; kyuuriuo] (n) (uk) rainbow smelt (Osmerus mordax dentex) [Add to Longdo]
鬼の子[こぎのこ;コギノコ, koginoko ; koginoko] (n) (uk) (See ツクバネ) Buckleya lanceolata (species of parasitic deciduous shrub) [Add to Longdo]
鬼板[こぎいた, kogiita] (n) (See 羽子板) battledore; hagoita [Add to Longdo]
弓;鼓弓[こきゅう, kokyuu] (n) (1) kokyu (3 or 4-stringed bowed Japanese musical instrument); (2) any Oriental string instrument played with a bow [Add to Longdo]
[こきん, kokin] (n) (1) huqin (any Chinese string instrument played with a bow); (2) (arch) (See 琵琶) biwa (4 or 5-stringed Oriental lute) [Add to Longdo]
[ここく, kokoku] (n) (arch) North China barbarian nations [Add to Longdo]
座(P);坐;[あぐら, agura] (n) sitting cross-legged (i.e. Indian style); (P) [Add to Longdo]
座をかく;坐をかく;床をかく[あぐらをかく, agurawokaku] (exp,v5k) (1) to sit cross-legged; (2) to rest on one's laurels [Add to Longdo]
散;迂散(ateji)[うさん, usan] (adj-na,n) suspicious [Add to Longdo]
散臭い[うさんくさい, usankusai] (adj-i) suspicious looking; shady [Add to Longdo]
蝶;蝴蝶[こちょう, kochou] (n) butterfly [Add to Longdo]
蝶蘭[こちょうらん, kochouran] (n) (uk) moth orchid (Phalaenopsis) [Add to Longdo]
[くるみ, kurumi] (n) (uk) walnut [Add to Longdo]
桃割り;くるみ割り[くるみわり, kurumiwari] (n) nutcracker; nutcrackers [Add to Longdo]
[ごふん, gofun] (n) artists' chalk; white pigment; powdered calcium carbonate [Add to Longdo]
[ごま, goma] (n) (uk) sesame (seeds) [Add to Longdo]
麻をする;麻を擂る[ごまをする, gomawosuru] (exp,v5r) to butter up; to try to get on the good side of [Add to Longdo]
麻塩[ごましお, gomashio] (n) sesame and salt; gray hair; grey hair [Add to Longdo]
麻塩頭[ごましおあたま, gomashioatama] (n) salt and pepper hair; dark hair streaked with gray [Add to Longdo]
麻鯖[ごまさば;ゴマサバ, gomasaba ; gomasaba] (n) (uk) blue mackerel (Scomber australasicus) [Add to Longdo]
麻垂れ[ごまだれ, gomadare] (n) sesame sauce [Add to Longdo]
麻蝶蝶魚;麻蝶々魚[ごまちょうちょううお;ゴマチョウチョウウオ, gomachouchouuo ; gomachouchouuo] (n) (uk) speckled butterflyfish (Chaetodon citrinellus, species of the Indo-Pacific); citron butterflyfish [Add to Longdo]
麻笛鯛[ごまふえだい;ゴマフエダイ, gomafuedai ; gomafuedai] (n) (uk) mangrove jack (Lutjanus argentimaculatus); mangrove red snapper [Add to Longdo]
麻斑[ごまふ, gomafu] (n) black speckles; small black spots (like sprinkled sesame) [Add to Longdo]
麻斑海豹[ごまふあざらし, gomafuazarashi] (n) (uk) spotted seal (Phoca largha) [Add to Longdo]
麻斑玉貝[ごまふたまがい;ゴマフタマガイ, gomafutamagai ; gomafutamagai] (n) (uk) tiger moon shell (Natica tigrina) [Add to Longdo]
麻磨り;麻すり;麻擂り(oK);麻擂(oK)[ごますり, gomasuri] (n) sycophant; apple-polisher; flatterer; brown-noser [Add to Longdo]
麻木[ゴマギ;ゴマキ(ik);ごまぎ;ごまき(ik), gomagi ; gomaki (ik); gomagi ; gomaki (ik)] (n) (uk) Siebold's arrowwood (Viburnum sieboldii) [Add to Longdo]
麻紋殻[ごまもんがら;ゴマモンガラ, gomamongara ; gomamongara] (n) (uk) titan triggerfish (Balistoides viridescens); giant triggerfish; moustache triggerfish [Add to Longdo]
麻油;ごま油;ゴマ油[ごまあぶら(麻油;ごま油);ゴマあぶら(ゴマ油), gomaabura ( gomaabura ; goma abura ); goma abura ( goma abura )] (n) sesame oil [Add to Longdo]
麻和え;ごま和え;麻韲え[ごまあえ, gomaae] (n) {food} dish dressed with sesame sauce [Add to Longdo]
楊樹[こようじゅ, koyouju] (n) Hu poplar; Populus euphratica [Add to Longdo]
[うろん, uron] (adj-na,n) suspicious looking; fishy [Add to Longdo]
[こしょう(P);コショウ(P), koshou (P); koshou (P)] (n,adj-no) (uk) pepper; (P) [Add to Longdo]
椒鯛[こしょうだい;コショウダイ, koshoudai ; koshoudai] (n) (uk) crescent sweetlips (species of fish, Plectorhinchus cinctus) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
May I trouble you to pass me the pepper?すみませんが椒をとって下さいませんか。
She eyed the stranger suspiciously.彼女はその見知らぬ人を散臭そうに見た。
I sit down crosslegged where Aoi points.俺は葵の指さした場所に坐をかく。 [M]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Everybody knew that guy was shady, except for you.[JA] あの男が散臭いって知ってる あなた以外は La La Land (2016)
I'll have the Heart-Healthy omelet with goat cheese and peppers, please.[JA] オムレツにチーズと 椒をかけたやつを The Bourne Ultimatum (2007)
- Maybe when I'm dead. - Stop it![CN] 一我死了差不多 一别 Design for Living (1933)
Mycroft is not a criminal, but there is something shady going on.[JA] マイクロフトは 犯罪者じゃない でも 何か散臭い事が起きてる The Man with the Twisted Lip (2014)
When they're plucking your fingernails out one by one, or they're cracking your balls open like walnuts.[JA] おまえの指の爪を一枚ずつ抜くんだよ それとも睾丸を桃みたいに割るのさ The New World (2015)
Tell them he's got a mustache on.[CN] 还有 告诉他们我做伪装了 有假 The Whole Town's Talking (1935)
Poppycock![CN] 说八道! The End of the Aisle (2014)
That guy's full of shit.[JA] 奴は散くさい Wyrmwood: Road of the Dead (2014)
Do you think I enjoy playing for time with a murderer?[CN] 你以为我喜欢和凶手扯吗 The 39 Steps (1935)
I know, but it happened just a few minutes ago.[CN] - 但千真万确! - 你别说! The Whole Town's Talking (1935)
- Carrots.[CN] -萝卜 It Happened One Night (1934)
And more pepper to it.[JA] 椒もたっぷりだぞ Gosford Park (2001)
Well, dat smells stinkowiff.[JA] ちょっと散臭いけど Star Wars: The Phantom Menace (1999)
Not with whiskers.[CN] 不要留大 Bordertown (1935)
I've been in too many back alleys as a kid to wanna go back.[CN] 我已经陷进了死 'G' Men (1935)
Aw.[CN]  The English Teacher (2013)
What is this girl talking about?[CN] 你到底在说八道什么 今天你就是要讨打才甘心 Episode #1.4 (2004)
You should be beat![CN] 喜欢言乱语的人 Episode #1.4 (2004)
What are you talking about![CN] 闭嘴说什么啊 Taki no shiraito (1933)
Aw, baloney.[CN] 噢! 滿嘴說! Applause (1929)
Never heard of my Great Uncle Penruddock, the Cornish Bluebeard?[CN] 从没听说过他的大名吗 外号叫"蓝 The 39 Steps (1935)
Shut up! What's all this gibberish? .[CN] 闭嘴说些什么呀 Taki no shiraito (1933)
Nonsense![CN] 说! Young Detective Dee: Rise of the Sea Dragon (2013)
Not enough pepper.[JA] 椒が足りない The Grand Budapest Hotel (2014)
Fuck,[CN] - The Big White (2005)
Now, please, Juanito, no.[CN] 求你了 Juanito 不要留 Bordertown (1935)
"Bassington plays with his beard in order to cover his emotion.[CN] 巴星顿捋了捋须 掩饰心中的不安 Design for Living (1933)
You need a shave, just look at you![CN] 最好去刮刮 The Blue Angel (1930)
Mustache or no mustache, I need a clean shirt for tomorrow.[CN] 管他有没有子 我明天需要件衬衫 Design for Living (1933)
- So he caught you with Gilda. - It's a lie! He didn't catch me.[CN] 一他撞见了你和吉尔达的好事 一说他才没撞见 Design for Living (1933)
Nonsense.[CN] 說。 Hey Babu Riba (1985)
I won.[CN]  The Divine Move (2014)
That's the trouble with marriages today. People are always imagining things.[CN] 这就是现在婚姻出现的问题 人们总爱思乱想 The Awful Truth (1937)
Here.[CN] 来 给你 戴上这个 The Whole Town's Talking (1935)
Bassington, resuming with his beard -[CN] 巴星顿继续捋着 Design for Living (1933)
- I must think about my work, my dear.[CN] -真是瞎 The Blue Angel (1930)
No whiskers.[CN] 不留子. Bordertown (1935)
- You hate her. - Oh, darling, don't be ridiculous.[CN] 一你讨厌她 一亲爱的,不要这么闹啦. One Hour with You (1932)
I wish you'd stop being playful. So sorry.[CN] 你别闹了 It Happened One Night (1934)
There you are.[JA] 3番テーブルのお客様 黒椒のステーキです さあさあ 熱々ですよ Night Market Hero (2011)
Whiskers. I look in those book,[CN] 大子 我读过那些书 Bordertown (1935)
Bullshit![CN] 说! Times and Winds (2006)
Liar.[CN]  Heaven & Earth (1993)
-Bullshit.[CN] -  The Devil's Tomb (2009)
Hey. they put peppers in yours.[JA] あ、それに椒かけたよ Percy Jackson: Sea of Monsters (2013)
What a beard![CN] 瞧你的子! Baltic Deputy (1937)
And señor Lincoln has the whiskers.[CN] 林肯先生有着大 Bordertown (1935)
That's right, I forgot. The idea of offering a raw carrot to an Andrews.[CN] 我忘了安德家的人不吃生萝卜 It Happened One Night (1934)
You liar![CN] 你 Long Day's Journey Into Night (1962)
That's nonsense![CN] 說! Grand Hotel (1932)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top