ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*单*

   
118 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -单-
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
不简 (n vi vt ) ความหมาย
[jiǎn dān, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄢ] simple

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[单, dān, ㄉㄢ] single, individual, only; lone
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙) 
Etymology: [] ,  Rank: 389
[弹, dàn, ㄉㄢˋ] bullet, pellet, shell; elastic, springy
Radical: Decomposition: 弓 (gōng ㄍㄨㄥ)  单 (dān ㄉㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] bow,  Rank: 632
[禅, chán, ㄔㄢˊ] meditation, contemplation
Radical: Decomposition: 礻 (shì ㄕˋ)  单 (dān ㄉㄢ) 
Etymology: [ideographic] To pray 礻 alone 单; 单 also provides the pronunciation,  Rank: 2,196
[阐, chǎn, ㄔㄢˇ] to disclose; to explain; to open
Radical: Decomposition: 门 (mén ㄇㄣˊ)  单 (dān ㄉㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] gate,  Rank: 2,197
[蝉, chán, ㄔㄢˊ] cicada; continuous
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  单 (dān ㄉㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 3,048
[惮, dàn, ㄉㄢˋ] to fear, to dread; to dislike, to avoid
Radical: Decomposition: 忄 (xīn ㄒㄧㄣ)  单 (dān ㄉㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] heart,  Rank: 3,601
[婵, chán, ㄔㄢˊ] beautiful, graceful, lovely, pretty
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  单 (dān ㄉㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] woman,  Rank: 3,970
[郸, dān, ㄉㄢ] a county in Hebei province
Radical: Decomposition: 单 (dān ㄉㄢ)  阝 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] place,  Rank: 4,045
[掸, dǎn, ㄉㄢˇ] to dust; a duster
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  单 (dān ㄉㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] hand,  Rank: 4,402
[觯, zhì, ㄓˋ] a horn of wine
Radical: Decomposition: 角 (jiǎo ㄐㄧㄠˇ)  单 (dān ㄉㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] horn,  Rank: 4,508
[殚, dān, ㄉㄢ] utmost, entirely, quite; to use up
Radical: Decomposition: 歹 (dǎi ㄉㄞˇ)  单 (dān ㄉㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] death,  Rank: 5,170
[蕲, qí, ㄑㄧˊ] to pray, to implore; herb; Artemesia
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  单 (dān ㄉㄢ)  斤 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] herb,  Rank: 5,333
[箪, dān, ㄉㄢ] a small bamboo basket for rice
Radical: Decomposition: ⺮ (zhú ㄓㄨˊ)  单 (dān ㄉㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] bamboo,  Rank: 5,890
[瘅, dān, ㄉㄢ] bitter hatred; drought
Radical: Decomposition: 疒 (nè ㄋㄜˋ)  单 (dān ㄉㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] sickness,  Rank: 7,446
[冁, chǎn, ㄔㄢˇ] smile
Radical: Decomposition: 单 (dān ㄉㄢ)  展 (zhǎn ㄓㄢˇ) 
Etymology: [ideographic] When an individual 单 opens up 展; 展 also provides the pronunciation,  Rank: 7,762
[啴, chǎn, ㄔㄢˇ] many; to pant
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  单 (dān ㄉㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chán, ㄔㄢˊ, / ] see Chányú 單於|于, Han dynasty name for chieftain of Xiongnu Huns 匈奴, #413 [Add to Longdo]
[dān, ㄉㄢ, / ] bill; list; form; single; only; sole, #413 [Add to Longdo]
[shàn, ㄕㄢˋ, / ] surname Shan, #413 [Add to Longdo]
[dān wèi, ㄉㄢ ㄨㄟˋ, / ] a unit; unit (of measure); work unit (one's workplace), #426 [Add to Longdo]
[jiǎn dān, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄢ, / ] simple; not complicated, #817 [Add to Longdo]
[míng dān, ㄇㄧㄥˊ ㄉㄢ, / ] list (of names), #2,953 [Add to Longdo]
[dān chún, ㄉㄢ ㄔㄨㄣˊ, / ] simple; pure; alone; merely, #3,231 [Add to Longdo]
[dān shēn, ㄉㄢ ㄕㄣ, / ] unmarried; single; bachelorhood, #3,350 [Add to Longdo]
[dān dú, ㄉㄢ ㄉㄨˊ, / ] alone; by oneself; on one's own, #4,466 [Add to Longdo]
[dān yī, ㄉㄢ ㄧ, / ] single; only; sole, #4,991 [Add to Longdo]
[dān yuán, ㄉㄢ ㄩㄢˊ, / ] unit; entrance number; staircase (for residential buildings), #5,980 [Add to Longdo]
[dìng dān, ㄉㄧㄥˋ ㄉㄢ, / ] (purchase) order, #6,221 [Add to Longdo]
[cài dān, ㄘㄞˋ ㄉㄢ, / ] menu, #9,571 [Add to Longdo]
[dān dǎ, ㄉㄢ ㄉㄚˇ, / ] singles (in sports), #10,813 [Add to Longdo]
[dān cí, ㄉㄢ ㄘˊ, / ] word, #10,840 [Add to Longdo]
[dān jià, ㄉㄢ ㄐㄧㄚˋ, / ] price of item, #11,170 [Add to Longdo]
[qīng dān, ㄑㄧㄥ ㄉㄢ, / ] list of items, #11,476 [Add to Longdo]
[mǎi dān, ㄇㄞˇ ㄉㄢ, / ] pay the restaurant bill, #11,699 [Add to Longdo]
[dān chē, ㄉㄢ ㄔㄜ, / ] bicycle; bike, #11,985 [Add to Longdo]
[dān xiàng, ㄉㄢ ㄒㄧㄤˋ, / ] single-item, #12,064 [Add to Longdo]
[dān diào, ㄉㄢ ㄉㄧㄠˋ, / 調] monotonous, #12,700 [Add to Longdo]
方面[dān fāng miàn, ㄉㄢ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ, / ] unilateral, #14,673 [Add to Longdo]
不简[bù jiǎn dān, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˇ ㄉㄢ, / ] not simple; rather complicated; remarkable; marvelous, #15,352 [Add to Longdo]
[dān xiàng, ㄉㄢ ㄒㄧㄤˋ, / ] uni-directional, #15,435 [Add to Longdo]
[chuáng dān, ㄔㄨㄤˊ ㄉㄢ, / ] sheet, #15,869 [Add to Longdo]
[bǎo dān, ㄅㄠˇ ㄉㄢ, / ] guarantee slip, #16,296 [Add to Longdo]
黑名[hēi míng dān, ㄏㄟ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄢ, / ] blacklist; list of proscribed people (books etc), #17,299 [Add to Longdo]
[zhàng dān, ㄓㄤˋ ㄉㄢ, / ] bill, #18,360 [Add to Longdo]
[dān tǐ, ㄉㄢ ㄊㄧˇ, / ] monomer, #18,595 [Add to Longdo]
[dān zi, ㄉㄢ ㄗ˙, / ] list of items, #20,079 [Add to Longdo]
[dān jī, ㄉㄢ ㄐㄧ, / ] single-click, #20,341 [Add to Longdo]
[chuán dān, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄢ, / ] leaflet, #22,327 [Add to Longdo]
[dān jù, ㄉㄢ ㄐㄩˋ, / ] receipts; invoices; transaction records, #22,650 [Add to Longdo]
西[Xī dān, ㄒㄧ ㄉㄢ, 西 / 西] Xidan neighborhood of central Beijing, #23,764 [Add to Longdo]
[bù dān, ㄅㄨˋ ㄉㄢ, / ] not the only; not merely; not simply, #26,841 [Add to Longdo]
[dān qīn, ㄉㄢ ㄑㄧㄣ, / ] single parent, #27,469 [Add to Longdo]
[Chán yú, ㄔㄢˊ ㄩˊ, / ] Chanyu (Han dynasty name for chiefs of Xiongnu Huns 匈奴), #28,099 [Add to Longdo]
[Chán yú, ㄔㄢˊ ㄩˊ, / ] Chanyu (Han dynasty name for chiefs of Xiongnu Huns 匈奴), #28,099 [Add to Longdo]
[jiǎn dān huà, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄢ ㄏㄨㄚˋ, / ] simplification; simplify, #29,354 [Add to Longdo]
[dìng dān, ㄉㄧㄥˋ ㄉㄢ, / ] order form for goods, #31,316 [Add to Longdo]
[dān chéng, ㄉㄢ ㄔㄥˊ, / ] one way (ticket), #31,591 [Add to Longdo]
[dān yuè, ㄉㄢ ㄩㄝˋ, / ] monthly; in a single month, #32,439 [Add to Longdo]
[dān qǔ, ㄉㄢ ㄑㄩˇ, / ] single (music), #33,170 [Add to Longdo]
[bèi dān, ㄅㄟˋ ㄉㄢ, / ] (bed) sheet; envelope for a padded coverlet, #35,076 [Add to Longdo]
[dān sè, ㄉㄢ ㄙㄜˋ, / ] monochrome; monochromatic; black and white, #37,794 [Add to Longdo]
[dān xíng, ㄉㄢ ㄒㄧㄥˊ, / ] to come individually; to treat separately; separate edition; one-way traffic, #37,831 [Add to Longdo]
[tí dān, ㄊㄧˊ ㄉㄢ, / ] bill of lading, #41,295 [Add to Longdo]
明了[jiǎn dān míng liǎo, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄢ ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧㄠˇ, / ] clear and simple; in simple terms, #41,711 [Add to Longdo]
保险[bǎo xiǎn dān, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ ㄉㄢ, / ] an insurance policy, #44,081 [Add to Longdo]
[dān gàng, ㄉㄢ ㄍㄤˋ, / ] bar; bold line; horizontal bar (gymnastics event), #44,220 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And as soon as I sign this payroll,[CN] 这是我一生中最幸福的时候 在我签了这个工资 Bordertown (1935)
Only when I got the bill.[CN] 只有在我付账 Bordertown (1935)
I've tried again and again to see you alone...[CN] 你有 我一次又一次的试图 独见到你... The Scarlet Empress (1934)
Wanai...[CN]  Sky Fighters (2005)
You should get in contact with some bicycle manufacturer.[CN] 应该跟生产车的厂商签约 Design for Living (1933)
It's all in that old thumb, see?[CN] 叫车很简 关键是大拇指 It Happened One Night (1934)
Make a simple little apology, but sincere.[CN] 简的道个歉 但要真诚 Design for Living (1933)
# If you had a sweet and pure wife #[CN] 如果你有一个甜美纯的妻子 One Hour with You (1932)
Menus.[CN] 菜 Members Only (2006)
It's very simple.[CN] 很简 Design for Living (1933)
More will be added. Take the plane. I'm assigning five agents to go with you.[CN] 通缉名 莱格特 'G' Men (1935)
"Yes, but he's more than that."[CN] 是的,但他不是富有 City Lights (1931)
It's not that simple, Mr. Andrews.[CN] 没那么简 安德鲁先生 It Happened One Night (1934)
Here's something to break the monotony. A visitor coming from the Nile.[CN] 有些东西来打破这调的生活了 一个从尼罗河来的游客 The Mummy (1932)
- I'm not. I'm a bachelor.[CN] -没什么 我是个身汉 The 39 Steps (1935)
Red is great on my son as well.[CN] 阿姨这件衣服的价很贵 Episode #1.4 (2004)
- Check.[CN] - 买 The Devil Strikes at Night (1957)
A simple story for simple people.[CN] 为一般大众写的简故事而已 It Happened One Night (1934)
Left all alone, I had to work, I started out in that carriage company,[CN] 我孤一人 住进了马车行做了车夫 Taki no shiraito (1933)
Lady Godiva doesn't belong on a bicycle... but it's okay to put Napoleon... in a Kaplan and McGuire non-wrinkling, 2.50 union suit.[CN] 戈蒂娃夫人不能骑车 但是拿破仑就可以 穿卡普兰麦格的无皱连衣裤 Design for Living (1933)
Gross.[CN] 就这么简 Future Perfect (2015)
Hold on.[CN]  The Purge (2013)
A week from Tuesday we have the Strumps.[CN] 下周二我们独宴请他们 Design for Living (1933)
Well, I've read your list of productions for the next London season.[CN] 我看了下一季伦敦排演的剧目名 Design for Living (1933)
This? Well, that's a matter of simple mathematics.[CN] 这个 这个不过是简的数学运算 It Happened One Night (1934)
Wait.[CN] - The Internship (2013)
I tell you, the doctors say it's plainly heart failure.[CN] 我告诉你, 那些医生说那只是简的心脏病发作 The Mummy (1932)
This list is to be posted in all districts and not to come down until every name on it is accounted for.[CN] 逮捕名会张贴在所有地区 别撕下来 直到每个名字都划掉 'G' Men (1935)
A bicycle seat is a little hard on Lady Godiva's historical background.[CN] 让戈蒂娃骑车是有点穿越了 (戈蒂娃为11世纪英国贵妇) Design for Living (1933)
That's not it, Mr. Ramirez.[CN] 好吧 给我开罚 快点 Bordertown (1935)
#You can pay my bills You can buy my clothes #[CN] 你可以为我付账.给我买衣服 One Hour with You (1932)
Easy[CN] 简 Howl's Moving Castle (2004)
"You must help me to see you alone again.[CN] 你必须让我再独见到你 The Scarlet Empress (1934)
Oh, wait.[CN] . Kate & Leopold (2001)
I told you I wanted to see you alone.[CN] 我告诉过你我想 独见你. The Scarlet Empress (1934)
Programs.[CN] 节目 61* (2001)
So lonely.[CN] 这么孤 Get Shorty (1995)
It's going to make a big revolution in my menu.[CN] 我的菜要彻底更新了 Design for Living (1933)
Well...[CN] 你孤 20th Century Women (2016)
- What?[CN] 很简 Too Late the Hero (1970)
I asked you a simple question! Do you love her? Yes![CN] 我问了你一个简的问题 你爱她吗 It Happened One Night (1934)
Lady Godiva riding a bicycle![CN] 戈蒂娃夫人居然骑 Design for Living (1933)
After centuries of investigation, it comes to this.[CN] 我们每一个人... 我要说的一切可以 简的归纳为 Cavalcade (1933)
Not to me.[CN] 不是我 If-Then-Else (2015)
- Quite a small way, like most of us.[CN] 很简 就像很多人一样 The 39 Steps (1935)
Alone?[CN] 独地? Hibbing 911 (2014)
- You think it's simple? - No.[CN] -你以为叫车很简 It Happened One Night (1934)
Here they were, alone on this bridge at night.[CN] 使两人得以独相会 Taki no shiraito (1933)
Alone.[CN] 独和你说 Good Form (2013)
You poor, lonely little thing.[CN] 你这个可怜的, 孤的小东西 One Hour with You (1932)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top