Search result for

(63 entries)
(0.0333 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -寄-, *寄*
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
せる[よせる, yoseru] Thai: รวมรวม English: to gather
せる[よせる, yoseru] Thai: สะสม English: to collect
せる[よせる, yoseru] Thai: กองไว้ข้างหนึ่ง
[よる, yoru] Thai: แวะมาเยี่ยม English: to visit
[よる, yoru] Thai: เข้าใกล้
[きふ, kifu] Thai: การบริจาคหรือมอบเงินให้แก่บุคคลอื่นเพื่อนำไปใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสั English: donation

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[寄, jì, ㄐㄧˋ] to mail, to send, to transit; to deposit, to entrust; to rely on
Radical: Decomposition: 宀 (gài,mián)  奇 (qí ㄑㄧˊ) 
Etymology: [pictophonetic] roof,  Rank: 1,611

Japanese-English: EDICT Dictionary
える;比える[よそえる, yosoeru] (v1) (1) (uk) to compare; to liken; (2) to use as a pretext [Add to Longdo]
[よす, yosu] (v5s) (arch) to bring near; to put close; to let come near [Add to Longdo]
[よせ, yose] (n) (1) last moves (in go, shogi, or chess); endgame; (n-suf) (2) gathering; collecting; coming together; (P) [Add to Longdo]
せては返す[よせてはかえす, yosetehakaesu] (v5s,vi) (waves) to break on the shore and retreat [Add to Longdo]
せる[よせる, yoseru] (v1,vt) (1) to come near; to let someone approach; (2) to collect; to gather; to receive; (3) to add; (4) to put aside; (P) [Add to Longdo]
せ掛ける;せかける[よせかける, yosekakeru] (v1,vi) to rest or lean against [Add to Longdo]
せ合う[よせあう, yoseau] (v5u) to press against each other; to huddle together [Add to Longdo]
せ算[よせざん, yosezan] (n,vs) addition; adding up [Add to Longdo]
せ手[よせて, yosete] (n) attacking army [Add to Longdo]
せ集め(P);集め[よせあつめ, yoseatsume] (n) mish-mash; miscellany; medley; odds and ends; gathering; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jì, ㄐㄧˋ, ] lodge at; to mail; to send; to entrust; to depend, #4,208 [Add to Longdo]
[jì tuō, ㄐㄧˋ ㄊㄨㄛ, / ] to have sb look after sb; to entrust the care of sb; to place (hope etc) on, #11,200 [Add to Longdo]
[jì yú, ㄐㄧˋ ㄩˊ, ] to express; to show; to place (importance); to have high hopes, #15,864 [Add to Longdo]
生虫[jì shēng chóng, ㄐㄧˋ ㄕㄥ ㄔㄨㄥˊ, / ] parasite; drone, #17,213 [Add to Longdo]
[jì shēng, ㄐㄧˋ ㄕㄥ, ] parasite; parasitism; parasitic, #21,793 [Add to Longdo]
宿[jì sù, ㄐㄧˋ ㄙㄨˋ, 宿] to lodge; to live (in rented accommodation), #25,007 [Add to Longdo]
[jì wàng, ㄐㄧˋ ㄨㄤˋ, ] to place hopes on, #33,717 [Add to Longdo]
[jì cún, ㄐㄧˋ ㄘㄨㄣˊ, ] to deposit; to store; to leave sth with sb, #34,553 [Add to Longdo]
[jì zhǔ, ㄐㄧˋ ㄓㄨˇ, ] host (of a parasite), #45,125 [Add to Longdo]
[jì jū, ㄐㄧˋ ㄐㄩ, ] to live away from home, #49,595 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Twelve years is old for a dog.12歳といえば犬は年りだ。
Archie made a move on her.アーチーは彼女に言いった。
You can be sure that the money you give them will be put to good use.あなたが彼らに付するお金は有効に使われると確信してもよい。
A Mr Ono called to see you.あなたに会いに小野さんという方が立ちられました。
Your gift will go far towards helping to build the children's hospital.あなたの附は小児病院を建設する補助として、大いに役立つでしょう。
I want to take a better look at that painting. I want to stand closer.あの絵をもっとよく見るために近くにりたいな。
The president is difficult to approach.あの社長は近りにくい。
You don't have to be very old to remember that event.あの出来事はそんなに年りでなくても覚えているよ。
His house is handy for the underground railway.あの人の家は地下鉄の最りにある。
American senior citizens are comparatively well-off.アメリカのお年りは比較的裕福である。
A generous man contributed some two billion yen to charity.ある気前の良い男性が、およそ二十億円を慈善団体に付した。
That is such a high mountain as old people can't climb.あれは年りには登れないような高い山だ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What will you do now?[CN] 和白川美波付出了性命 让我发现邀请函的件人是小林佑希 Emotions (2017)
I was trying to get on and I couldn't, there were too many people.[JA] 急に人が押しせてきた  ()
The man who was sentenced to death for the murder of three people, including a police officer, Tatsuyuki Michima, was put to death yesterday.[CN] 你是指出邀请函的人吗? Ready (2017)
But I was undeniably old.[JA] でも 私は年りでしょ  ()
The deceased woman appears to have been living with Mr. Michima.[CN] 邀请函件人的身份与目的 直到现在都还不清楚 Disbanded (2017)
Are you sure you want to donate this much?[JA] (職員) こんなに 付していただいて いいんですか? Emotions (2017)
It's a world of pure imagination for young and old alike.[JA] 必要なら紙オムツもある この世界で考えることは純粋だ 若者も年りも 皆同じ Find This Thing We Need To (2017)
This is because I dropped by a sauna on the way back.[JA] ああ〜 あっ これ あの... さっき 買い物帰りに サウナにったからかな The Mysterious Million Yen Women (2017)
YOU ARE OLD.[JA] "年りね"  ()
So, it was you who wrote the invitations.[CN] 收到不明人士所出的邀请函 而聚集到我家的女人们 Confrontation (2017)
Can you get a little closer together?[JA] (シャッター音) (カメラマン) もうちょっとっていただいても よろしいですか? Absolute (2017)
Actually, I've dropped out of high school.[CN] 收到不明人士所出的邀请函 而聚集到我家的女人们 Emotions (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
せる[よせる, yoseru] to justify [Add to Longdo]
[きぞう, kizou] donation, gift [Add to Longdo]
[きたく, kitaku] deposit [Add to Longdo]
託図書館[きたくとしょかん, kitakutoshokan] deposit library [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
せる[よせる, yoseru] naeher_bringen, beiseite_ruecken, beiseite_legen, sammeln, senden [Add to Longdo]
[よる, yoru] sich_naehern, sich_treffen, (kurz) vorbeischauen [Add to Longdo]
[きふ, kifu] Spende, Beitrag [Add to Longdo]
宿舎[きしゅくしゃ, kishukusha] Pension, Wohnheim [Add to Longdo]
[きせい, kisei] Parasitismus, Schmarotzerei, Schmarotzertum [Add to Longdo]
[きぞう, kizou] Schenkung, Spende, Stiftung [Add to Longdo]
[きぞう, kizou] Schenkung, Spende, Stiftung [Add to Longdo]
[きふ, kifu] -Spende, -Stiftung, -Beitrag [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top