ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -弓-, *弓*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[强, qiáng, ㄑㄧㄤˊ] strong, powerful, energetic
Radical: Decomposition: 弓 (gōng ㄍㄨㄥ)  虽 (suī ㄙㄨㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] bow,  Rank: 292
[张, zhāng, ㄓㄤ] to display; to expand, to open; to stretch; a sheet of paper
Radical: Decomposition: 弓 (gōng ㄍㄨㄥ)  长 (zhǎng ㄓㄤˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bow,  Rank: 318
[引, yǐn, ㄧㄣˇ] to pull, to stretch; to draw; to attract
Radical: Decomposition: 弓 (gōng ㄍㄨㄥ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] To pull back a bow's 弓 drawstring 丨,  Rank: 479
[弹, dàn, ㄉㄢˋ] bullet, pellet, shell; elastic, springy
Radical: Decomposition: 弓 (gōng ㄍㄨㄥ)  单 (dān ㄉㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] bow,  Rank: 632
[弟, dì, ㄉㄧˋ] young brother, junior
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙)  弓 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [] ,  Rank: 816
[弱, ruò, ㄖㄨㄛˋ] weak, fragile, delicate
Radical: Decomposition: 弓 (gōng ㄍㄨㄥ)  冫 (bīng ㄅㄧㄥ)  弓 (gōng ㄍㄨㄥ)  冫 (bīng ㄅㄧㄥ) 
Etymology: [ideographic] Two shoots 弓 dying to frost 冫,  Rank: 1,038
[弗, fú, ㄈㄨˊ] not, negative
Radical: Decomposition: 弓 (gōng ㄍㄨㄥ)  丨 (shù ㄕㄨˋ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] Two arrows 丨 pulled across a bow,  Rank: 1,257
[弯, wān, ㄨㄢ] bend, curve, turn
Radical: Decomposition: 亦 (yì ㄧˋ)  弓 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [ideographic] Like 亦 a bow 弓,  Rank: 1,662
[弥, mí, ㄇㄧˊ] complete, extensive, full; to fill
Radical: Decomposition: 弓 (gōng ㄍㄨㄥ)  尔 (ěr ㄦˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bow,  Rank: 1,785
[弓, gōng, ㄍㄨㄥ] bow; curved, arched
Radical: Decomposition:
Etymology: [pictographic] A bow aimed to the left,  Rank: 2,229

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] a bow (weapon); surname Gong, #8,341 [Add to Longdo]
[gōng jiàn, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄢˋ, ] bow and arrow, #18,211 [Add to Longdo]
[gōng xíng, ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄥˊ, ] circular segment, #34,094 [Add to Longdo]
[gōng nǔ, ㄍㄨㄥ ㄋㄨˇ, ] crossbow, #47,009 [Add to Longdo]
[dàn gōng, ㄉㄢˋ ㄍㄨㄥ, / ] catapult; sling, #48,393 [Add to Longdo]
[gōng xián, ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄢˊ, ] bowstring, #54,447 [Add to Longdo]
之鸟[jīng gōng zhī niǎo, ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄥ ㄓ ㄋㄧㄠˇ, / ] lit. bird startled by a bowshot (成语 saw); fig. a frightened person, #54,658 [Add to Longdo]
[quán gōng, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄥ, / ] cheek bone; (anat.) zygomatic arch, #101,682 [Add to Longdo]
[gōng shēn, ㄍㄨㄥ ㄕㄣ, ] to bend the body at the waist; to bow, #103,717 [Add to Longdo]
反张[jiǎo gōng fǎn zhāng, ㄐㄧㄠˇ ㄍㄨㄥ ㄈㄢˇ ㄓㄤ, / ] opitoshtonous (med.), muscular spasm of the body associated with tetanus and meningitis, #109,675 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ゆみ(P);ゆ, yumi (P); yu] (n) (1) bow (and arrow); (2) unit of distance to an archery target (approx. six feet); (3) unit of distance for land surveying (approx. eight feet) [Add to Longdo]
[ゆみ(P);ゆ, yumi (P); yu] (n) (1) (ゆ is usu. a prefix) bow (and arrow); (2) archery; (3) bow (for a violin, etc.); (P) [Add to Longdo]
;執[たらし, tarashi] (n) (arch) bow (and arrow; esp. of a noble) [Add to Longdo]
を引く[ゆみをひく, yumiwohiku] (exp,v5k) to draw a bow; to oppose; to defy; to disobey one's superiors [Add to Longdo]
引く[ゆみひく, yumihiku] (v5k,vi) (1) to bend a bow; to shoot an arrow; (2) to rise up against; to rebel against [Add to Longdo]
鋸;のこ[ゆみのこ, yuminoko] (n) hacksaw [Add to Longdo]
[きゅうぐ, kyuugu] (n) things used in archery [Add to Longdo]
[ゆみなり;ゆみがた;きゅうけい, yuminari ; yumigata ; kyuukei] (n,adj-no) arched; crescent-shaped; bow-shaped; segment [Add to Longdo]
形になる[ゆみなりになる, yuminarininaru] (exp,v5r) to bend backward; to become bow-shaped [Add to Longdo]
懸け;懸;掛け;弽(oK);韘(oK)[ゆがけ, yugake] (n) archer's glove (with a groove for pulling the string) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The Indians fought with bows and arrows.インディアンはと矢で戦った。
The rainbow forms an arc in the sky.虹は空にじょうにかかる。
The cat arched its back.猫は背をなりに曲げた。
By the age of seven he had already made his own bow and arrows.7歳の時、すでに自らと矢を作った。
This bow has a strong draw.このは張りが強いです。
That 'Ayumi' kid, only 13 but has performed in movies and theatres as a child actor since she was five.あの亜って子、まだ13歳だけど5つのときから子役として映画や舞台に出演。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you think she's pretty, you should see my slingshot.[CN] 如果你认为她漂亮 你也该看看我的弹 The Trouble with Harry (1955)
- Archers, to the line![JA] - 兵 列に入れ The Spoils of War (2017)
Archers![JA] 兵! Battle of the Bastards (2016)
I've seen 10-year-old kids shoot better with slingshots.[CN] 10岁小孩玩弹也要比这强 Away All Boats (1956)
Archers to the wall.[JA] 兵を壁上に Battle of the Bastards (2016)
I've only a staff and you threaten me with a longbow and a goose shaft.[CN] 我只有一根棍子 而你用箭威胁我 The Adventures of Robin Hood (1938)
- Archers, steady![JA] - 兵 待機 The Spoils of War (2017)
Are you frightened by the word "rape"?[CN] 有没有想过霸王硬上 Tom Jones (1963)
- Archers![JA] - 兵! The Spoils of War (2017)
That came from the bow of a Southern Cheyenne Dog Soldier.[CN] 是来自南方 夏安族狗兵队的 She Wore a Yellow Ribbon (1949)
-A bullet? An arrow?[CN] -是子弹还是 The Searchers (1956)
Archers, with me![JA] 兵 俺に続け! The Spoils of War (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ゆみ, yumi] Bogen, Bogenschiessen [Add to Longdo]
[ゆみや, yumiya] Pfeil_und_Bogen [Add to Longdo]
[きゅうじゅつ, kyuujutsu] (japanisches) Bogenschiessen [Add to Longdo]
[きゅうどう, kyuudou] (japanisches) Bogenschiessen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top