Search result for

*角*

(250 entries)
(0.2414 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ,-角-, *角*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ちょっかく, chokkaku] (n) มุมฉาก
[かど, kado] (n) มุม (เช่น มุมตึก, มุมโต๊ะ)
[どんかく, donkaku] (n) มุมป้าน
[えいかく, eikaku] (n) มุมแหลม, มุมชายธง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かど, kado] (n) โค้ง(ถนน)
[せっかく, sekkaku] อุส่าห์
[さんかくは, sankakuha] (n) คลื่นรูปสามเหลี่ยม คลื่นรูปฟันปลา , See also: R. 正弦波、矩形波
装置[しんかくそうち, shinkakusouchi] (n ) ADVANCER

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[斛, hú, ㄏㄨˊ] ancient measuring vessel; unit of volume, about 50 liters
Radical: Decomposition: 角 (jiǎo ㄐㄧㄠˇ)  斗 (dòu ㄉㄡˋ) 
Etymology: [pictophonetic] measuring cup
[桷, jué, ㄐㄩㄝˊ] rafter; Malus toringo
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  角 (jiǎo ㄐㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] tree
[确, què, ㄑㄩㄝˋ] certain, sure; definite, exact; real, true
Radical: Decomposition: 石 (shí ㄕˊ)  角 (jiǎo ㄐㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] stone
[衡, héng, ㄏㄥˊ] to measure, to weigh; to consider, to judge
Radical: Decomposition: 行 (xíng ㄒㄧㄥˊ)  角 (jiǎo ㄐㄧㄠˇ)  大 (dà ㄉㄚˋ) 
Etymology: [ideographic] A big 大 horn 角; 行 provides the pronunciation
[角, jiǎo, ㄐㄧㄠˇ] angle, corner; horn, horn-shaped
Radical: Decomposition: 用 (yòng ㄩㄥˋ) 
Etymology: [pictographic] A rhinoceros or other animal horn
[觖, jué, ㄐㄩㄝˊ] to long for; to criticize; dissatisfied
Radical: Decomposition: 角 (jiǎo ㄐㄧㄠˇ)  夬 (guài ㄍㄨㄞˋ) 
Etymology: [pictophonetic] horn
[觚, gū, ㄍㄨ] jug, goblet; rule, law
Radical: Decomposition: 角 (jiǎo ㄐㄧㄠˇ)  瓜 (guā ㄍㄨㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] horn
[觜, zī, ] beak
Radical: Decomposition: 此 (cǐ ㄘˇ)  角 (jiǎo ㄐㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] horn
[觞, shāng, ㄕㄤ] wine cup; to propose a toast; feast
Radical: Decomposition: 角 (jiǎo ㄐㄧㄠˇ)  昜 (yáng ㄧㄤˊ) 
Etymology: [pictophonetic] horn
[解, jiě, ㄐㄧㄝˇ] to explain; to loosen; to unfasten, to untie
Radical: Decomposition: 角 (jiǎo ㄐㄧㄠˇ)  刀 (dāo ㄉㄠ)  牛 (niú ㄋㄧㄡˊ) 
Etymology: [ideographic] To cut 刀 the horns 角 off of an ox 牛; 角 also provides the pronunciation
[觥, gōng, ㄍㄨㄥ] a horn of wine
Radical: Decomposition: 角 (jiǎo ㄐㄧㄠˇ)  光 (guāng ㄍㄨㄤ) 
Etymology: [pictophonetic] horn
[触, chù, ㄔㄨˋ] to butt, to gore, to ram; to touch
Radical: Decomposition: 角 (jiǎo ㄐㄧㄠˇ)  虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] horn
[觫, sù, ㄙㄨˋ] to start, to tremble with fear
Radical: Decomposition: 角 (jiǎo ㄐㄧㄠˇ)  束 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] horn
[觯, zhì, ㄓˋ] a horn of wine
Radical: Decomposition: 角 (jiǎo ㄐㄧㄠˇ)  单 (dān ㄉㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] horn
[觱, bì, ㄅㄧˋ] Tartar horn; chill wind
Radical: Decomposition: 咸 (xián ㄒㄧㄢˊ)  角 (jiǎo ㄐㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] horn
[觳, hú, ㄏㄨˊ] goblet, horn; frightened
Radical: Decomposition: 士 (shì ㄕˋ)  冖 (mì ㄇㄧˋ)  一 (yī )  角 (jiǎo ㄐㄧㄠˇ)  殳 (shū ㄕㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] horn
[觴, shāng, ㄕㄤ] wine cup; to propose a toast; feast
Radical: Decomposition: 角 (jiǎo ㄐㄧㄠˇ)  昜 (yáng ㄧㄤˊ) 
Etymology: [pictophonetic] horn
[觸, chù, ㄔㄨˋ] to butt, to gore, to ram; to touch
Radical: Decomposition: 角 (jiǎo ㄐㄧㄠˇ)  蜀 (shǔ ㄕㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] horn

Japanese-English: EDICT Dictionary
いっかくじゅう座;一獣座[いっかくじゅうざ, ikkakujuuza] (n) (constellation) Monoceros [Add to Longdo]
せん断抵抗;剪断抵抗[せんだんていこうかく, sendanteikoukaku] (n) angle of shearing resistance [Add to Longdo]
とやかく言う;兎や言う[とやかくいう, toyakakuiu] (exp,v5u) to say all kinds of things; to complain; to find fault (with) [Add to Longdo]
なす;成す[なすかく, nasukaku] (exp) (often ...のなす) formed angle; angle made [Add to Longdo]
まっ四[まっしかく, masshikaku] (n) square [Add to Longdo]
アジマス[アジマスかく, ajimasu kaku] (n) {comp} azimuth angle [Add to Longdo]
アフリカの[アフリカのつの, afurika notsuno] (n) horn of Africa [Add to Longdo]
ツノゴケ類;苔類[ツノゴケるい(ツノゴケ類);つのごけるい(苔類), tsunogoke rui ( tsunogoke rui ); tsunogokerui ( kaku koke rui )] (n) hornworts (non-vascular plants of order Anthocerotopsida) [Add to Longdo]
パスカルの三[パスカルのさんかくけい, pasukaru nosankakukei] (n) Pascal's triangle [Add to Longdo]
[いっかく(P);イッカク, ikkaku (P); ikkaku] (n) (1) (いっかく only) corner; section; point; (2) (いっかく only) one horn; (3) (uk) narwhal (Monodon monoceros); (P) [Add to Longdo]
;一廉[ひとかど;いっかど, hitokado ; ikkado] (n-adv,n-t,adj-no) (1) a cut above the rest; superior; respectable; full-fledged; something uncommon; (2) one field; one matter; (adv) (3) suitably; reasonably [Add to Longdo]
の人間[ひとかどのにんげん, hitokadononingen] (n) (See 一の人物) somebody (important); someone [Add to Longdo]
の人物[ひとかどのじんぶつ, hitokadonojinbutsu] (n) somebody (important); someone [Add to Longdo]
サイ;一[いっかくさい(一犀);いっかくサイ(一サイ), ikkakusai ( ikkaku sai ); ikkaku sai ( ikkaku sai )] (n) (See インドサイ) great one-horned rhinoceros; Indian rhinoceros (Rhinoceros unicornis) [Add to Longdo]
[いっかくじゅう, ikkakujuu] (n) (1) unicorn; (2) narwhal; (3) qilin (Chinese unicorn) [Add to Longdo]
一般[いっぱんかく, ippankaku] (n) general angle [Add to Longdo]
烏犀[うさいかく, usaikaku] (n) black rhinoceros horn [Add to Longdo]
[えいかく, eikaku] (n,adj-no) acute angle; (P) [Add to Longdo]
[えいかくさんかくけい;えいかくさんかっけい, eikakusankakukei ; eikakusankakkei] (n) acute triangle [Add to Longdo]
遠退き[とおのきがく, toonokigaku] (n) angle of recess (of a gear) [Add to Longdo]
[しおかど, shiokado] (n) salty taste [Add to Longdo]
凹多[おうたかくけい, outakakukei] (n) (See 凸多形) concave polygon [Add to Longdo]
横倍[よこばいかく, yokobaikaku] (n) {comp} double width size [Add to Longdo]
[はなずもう, hanazumou] (n) (arch) sumo wrestling outside the formal tournaments; wrestling just for fun [Add to Longdo]
[がかく, gakaku] (n) angle of view (rel. to cameras) [Add to Longdo]
回転[かいてんかく, kaitenkaku] (n) angle of rotation [Add to Longdo]
[がいかく, gaikaku] (n) outside corner; external angle; (P) [Add to Longdo]
(P);町(P)[まちかど, machikado] (n) street corner; (P) [Add to Longdo]
拡がり[ひろがりかく, hirogarikaku] (n) {comp} spread angle [Add to Longdo]
[つの, tsuno] (n,n-suf) (1) angle; (2) square (or cube); (3) bishop (shogi); (4) (See 五音) third degree (of the Japanese & Chinese pentatonic scale); (5) (See 宿) Chinese "horn" constellation (one of the 28 mansions); (6) (See 元・げん) jiao (monetary unit of China; one-tenth of a yuan); (P) [Add to Longdo]
[つの, tsuno] (n) (1) corner (e.g. desk, pavement); (2) edge; (P) [Add to Longdo]
[つの, tsuno] (n) horn; (P) [Add to Longdo]
が立つ[かどがたつ, kadogatatsu] (exp,v5t) to worsen (of a relationship); to get stormy [Add to Longdo]
[かくす, kakusu] (v5s,vt) to compare (e.g. in a competition) [Add to Longdo]
に切る[かくにきる, kakunikiru] (exp,v5r) to cut into squares (cubes) [Add to Longdo]
の有る;のある[かどのある, kadonoaru] (exp) angled; angular [Add to Longdo]
を矯めて牛を殺す[つのをためてうしをころす, tsunowotameteushiwokorosu] (exp,v5s) to throw the baby out with the bath water; to strain at a camel and swallow a gnat; to obsess over insignificant details and miss the larger point [Add to Longdo]
を捨てる[かくをすてる, kakuwosuteru] (exp,v1) to sacrifice a bishop [Add to Longdo]
を取る[かどをとる, kadowotoru] (exp,v5r) to round off the corners [Add to Longdo]
を出す[つのをだす, tsunowodasu] (exp,v5s) (refers to a woman's jealousy) (See を生やす) to get jealous; to grow horns [Add to Longdo]
を生やす[つのをはやす, tsunowohayasu] (exp,v5s) (refers to a woman's jealousy) to get jealous; to grow horns [Add to Longdo]
[かくいん, kakuin] (n) square seal (companies, etc.) [Add to Longdo]
隠し[つのかくし, tsunokakushi] (n) bride's head-dress [Add to Longdo]
運動量[かくうんどうりょう, kakuundouryou] (n) angular momentum (physics) [Add to Longdo]
運動量保存の法則[かくうんどうりょうほぞんのほうそく, kakuundouryouhozonnohousoku] (n) law of conservation of angular momentum [Add to Longdo]
化症[かくかしょう, kakukashou] (n) keratosis [Add to Longdo]
加速度[かくかそくど, kakukasokudo] (n) angular acceleration [Add to Longdo]
茄子[つのなす;ツノナス, tsunonasu ; tsunonasu] (n) (uk) nipplefruit; apple of Sodom (Solanum mammosum); titty fruit; cow's udder [Add to Longdo]
[かくかい(P);かっかい, kakukai (P); kakkai] (n) the world of Sumo; (P) [Add to Longdo]
[つのがい, tsunogai] (n) tusk shell [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
银币[yī jiǎo yín bì, ㄧ ㄐㄧㄠˇ ˊ ㄅㄧˋ, / ] dime [Add to Longdo]
[qī jiǎo xíng, ㄑㄧ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, ] heptagon [Add to Longdo]
三等分[sān děng fēn jiǎo, ㄙㄢ ㄉㄥˇ ㄈㄣ ㄐㄧㄠˇ, ] trisection (math.); trisecting an angle [Add to Longdo]
[sān jiǎo, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ, ] triangle [Add to Longdo]
[sān jiǎo zhài, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄞˋ, / ] chain of debt [Add to Longdo]
[sān jiǎo dèng, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄉㄥˋ, ] trestle stool; folding chair [Add to Longdo]
函数[sān jiǎo hán shù, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ, / ] trigonometric function [Add to Longdo]
[sān jiǎo xué, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] trigonometry [Add to Longdo]
[sān jiǎo zuò, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄗㄨㄛˋ, ] Triangulum (constellation) [Add to Longdo]
[sān jiǎo xíng, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, ] triangle [Add to Longdo]
恐龙[sān jiǎo kǒng lóng, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄎㄨㄥˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] triceratops (dinosaur) [Add to Longdo]
恋爱[sān jiǎo liàn ài, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄌㄧㄢˋ ㄞˋ, / ] love triangle [Add to Longdo]
[sān jiǎo bǎn, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄅㄢˇ, ] set square; triangle (for drawing right angles) [Add to Longdo]
柱体[sān jiǎo zhù tǐ, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄨˋ ㄊㄧˇ, / ] triangular prism (math.) [Add to Longdo]
[sān jiǎo fǎ, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄈㄚˇ, ] trigonometry (math.) [Add to Longdo]
[sān jiǎo zhōu, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄡ, ] delta [Add to Longdo]
测量法[sān jiǎo cè liáng fǎ, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄘㄜˋ ㄌㄧㄤˊ ㄈㄚˇ, / ] triangulation (surveying) [Add to Longdo]
[sān jiǎo jī, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧ, ] deltoid muscle (over the shoulder) [Add to Longdo]
腹带[sān jiǎo fù dài, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄈㄨˋ ㄉㄞˋ, / ] athletic supporter [Add to Longdo]
[sān jiǎo zhuī, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄨㄟ, / ] triangular pyramid (math.) [Add to Longdo]
关系[sān jiǎo guān xì, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] triangle relationship; a love triangle [Add to Longdo]
不等边三[bù děng biān sān jiǎo xíng, ㄅㄨˋ ㄉㄥˇ ㄅㄧㄢ ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, / ] scalene triangle [Add to Longdo]
不规则三[bù guī zé sān jiǎo xíng, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄟ ㄗㄜˊ ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, / ] scalene triangle (math.) [Add to Longdo]
[zhǔ jué, ㄓㄨˇ ㄐㄩㄝˊ, ] leading role; lead [Add to Longdo]
[wǔ jiǎo, ˇ ㄐㄧㄠˇ, ] pentagon [Add to Longdo]
大楼[wǔ jiǎo dà lóu, ˇ ㄐㄧㄠˇ ㄉㄚˋ ㄌㄡˊ, / ] the Pentagon [Add to Longdo]
大楼官员[wǔ jiǎo dà lóu guān yuán, ˇ ㄐㄧㄠˇ ㄉㄚˋ ㄌㄡˊ ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, / ] Pentagon official [Add to Longdo]
[wǔ jiǎo xíng, ˇ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, ] pentagon [Add to Longdo]
[wǔ jiǎo xīng, ˇ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥ, ] pentagram [Add to Longdo]
[jiāo jiǎo, ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄠˇ, ] angle of intersection; angle at which two lines meet [Add to Longdo]
伊洛瓦底三[Yī luò wǎ dǐ sān jiǎo zhōu, ㄧ ㄌㄨㄛˋ ㄨㄚˇ ㄉㄧˇ ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄡ, ] Irrawaddy delta in south Myanmar (Burma) [Add to Longdo]
佛得[Fó dé jiǎo, ㄈㄛˊ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄠˇ, ] Cape Verde [Add to Longdo]
[bǎo jiǎo, ㄅㄠˇ ㄐㄧㄠˇ, ] (math.) angle-preserving; conformal [Add to Longdo]
对应[bǎo jiǎo duì yìng, ㄅㄠˇ ㄐㄧㄠˇ ㄉㄨㄟˋ ˋ, / ] (math.) a distance-preserving correspondence; a conformal map [Add to Longdo]
[qīng jiǎo, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄠˇ, / ] dip; angle of dip (inclination of a geological plane down from horizontal); tilt (inclination of ship from vertical) [Add to Longdo]
[bā jiǎo, ㄅㄚ ㄐㄧㄠˇ, ] anise; star anise; aniseed; octagonal [Add to Longdo]
[bā jiǎo xíng, ㄅㄚ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, ] octagon [Add to Longdo]
[bā jiǎo fēng, ㄅㄚ ㄐㄧㄠˇ ㄈㄥ, / ] alangium [Add to Longdo]
茴香[bā jiǎo huí xiāng, ㄅㄚ ㄐㄧㄠˇ ㄏㄨㄟˊ ㄒㄧㄤ, ] Chinese anise; star anise [Add to Longdo]
[liù jiǎo xíng, ㄌㄧㄡˋ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, ] hexagon [Add to Longdo]
括号[liù jiǎo kuò hào, ㄌㄧㄡˋ ㄐㄧㄠˇ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, / ] square brackets [ ] [Add to Longdo]
冰山一[bīng shān yī jiǎo, ㄅㄧㄥ ㄕㄢ ㄧ ㄐㄧㄠˇ, ] tip of the iceberg [Add to Longdo]
[fēn jiǎo qì, ㄈㄣ ㄐㄧㄠˇ ㄑㄧˋ, ] a protractor (device to divide angles) [Add to Longdo]
初露头[chū lù tóu jiǎo, ㄔㄨ ㄌㄨˋ ㄊㄡˊ ㄐㄧㄠˇ, / ] lit. to first show one's horns (成语 saw); fig. a first show of emerging talent; first sign of emerging talent; budding genius [Add to Longdo]
前房[qián fáng jiǎo, ㄑㄧㄢˊ ㄈㄤˊ ㄐㄧㄠˇ, ] anterior chamber (the front chamber of the eye) [Add to Longdo]
十二[shí èr jiǎo xíng, ㄕˊ ㄦˋ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, ] dodecagon [Add to Longdo]
[shí jiǎo xíng, ㄕˊ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, ] decagon [Add to Longdo]
南三[nán sān jiǎo zuò, ㄋㄢˊ ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄗㄨㄛˋ, ] Triangulum Australe (constellation) [Add to Longdo]
卡纳维拉尔[Kǎ nà wéi lā ěr jiǎo, ㄎㄚˇ ㄋㄚˋ ㄨㄟˊ ㄌㄚ ㄦˇ ㄐㄧㄠˇ, / ] Cape Canaveral [Add to Longdo]
卡纳维尔[Kǎ nà wéi ěr jiǎo, ㄎㄚˇ ㄋㄚˋ ㄨㄟˊ ㄦˇ ㄐㄧㄠˇ, / ] Cape Canaveral, Florida [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It is hard to define "triangle."「三形」を定義するのは難しいです。
You must view the matter from different angles.あなたはそのことをいろいろと違った度から考察しなければならない。
The sum of all the angles in a triangle equals 180 degrees.形のすべてのの和は180度に等しい。
Turn right at the second corner.2つ目のを右に曲がりなさい。
The two streets are at right angle.2本の通りは直に交差している。
An angle of 90 degrees is called a right angle.90度の度は直と呼ばれている。
The wider the V, the slower the speed.Vの度が広ければ広いほど、スピードは緩やかになる。
There used to be a drugstore on that corner.あそこのには以前ドラッグストアがあった。
Turn at that corner there.あそこのを曲がりなさい。
See things from every angle.あらゆる度から物事を見る。
The old men like to meet on the street corner just to shoot the bull.あの老人たちは街に無駄話をしに行くのが好きだ。
There used to be a bookstore on that corner.あのには、かつて本屋があった。
Go two blocks and turn left.この通りを二つ目ので左へ曲がりなさい。
This means that houses are starting to sink, roads are breaking up and lamp-posts are leaning at crazy angles.このことは家が沈み始め、道路が裂けて街灯が途方もない度に傾きつつあることを意味する。
These two lines are at right angles.この2つの直線は直に交わっている。
There used to be a bake-shop on this corner.このに昔は、パン屋があった。
At this corner there happened an accident that was to be remembered for years.この曲がりで、何年も記憶にとどめられる事故が起こった。
We encounter similar difficulties when we substitute rectangles for triangles in this configuration.この構成において、三形の変わりに長方形を用いても類似の困難が生ずる。
This road is full of shape turns.この道路は急な曲がりが多い。
John and Cathy have different tastes and different characters; trying to couple them is like putting a square peg in a round hole.ジョンとキャシーは興味も性格も違う。その二人を一緒にさせようとするのは丸穴に釘を打つようなものだ。
I bought this book at Kakuzen's.この本を善で買った。
These two lines cut across each other at right angles.これら2本の線は直に交差している。
There lines meet at right angles.これらの線は直に交わる。
The two lines cross each other at right angles.その2つの線は直に交わっている。
Just around the corner.すぐそのを曲がったところだ。
It's at the corner.そこのですよ。
The shop is on the corner of the street.その店は通りのにあります。
The company has cut a figure in the computer industry.その会社はコンピューター業界で頭を現した。
The firm has recently diversified its products so as to extend its market.その会社は市場を拡大するために最近の製品の多化を図った。
The sea came in sight of us as we turned the corner.そのを曲がると、私達は海の見えるところにきた。
Turning the corner, you will find my house.そのを曲がれば、私の家が見えます。
Turn left at the next corner, and you'll find the station.そのを左に曲がりなさい、そうすれば駅が見つかりますよ。
Turn left at the corner.そのを左へ曲がりなさい。
The accident took place at that corner.その事故はその曲がりで起こった。
The giant plane screamed down in an almost vertical dive.その大型機は鋭い音を立ててほとんど直に降下した。
The accident took place at that corner.その事故は、そので起きた。
The accident took place at that corner.その事故はあの曲がりで起こった。
The man walked round the corner.その男はを曲がって歩いていった。
The two lines cross each other at right angles.その直線は直に交わっている。
It's a toss up as to who will win; both teams are about the same in quality.どちらが勝ってもおかしくない。両チームとも実力はほぼ互だからね。
The object flew away to the south, giving out flashes of light.その物体は光を放ちながら南の方へ飛んで行った。
The angle would be too narrow.それでは度が小さすぎよう。
There's a white building just around the corner.ちょうどを曲がったところに白い建物があります。
It is a long lane that has no turning.どんな道でも必ず曲がりがある。
We considered the problem from all angles.われわれはその問題をあらゆる度から考慮した。
Pepperberg can show Alex two objects (for example, a green square and a red square) and ask, "What's different?"ペパーバーグは2つの物体(例えば、緑色の四形と赤い四形)をみせて「違いは何?」と問いかけることができる。
The roof declines at a sharp angle.屋根は鋭い度で傾斜している。
We should approach this problem from different angles.我々はこの問題には様々な度から取りかかるべきだ。
As we went around the corner, the lake came into view.我々がを曲がった時、その湖が見えてきた。
We turned a corner and drove north.我々はを曲がり北へと車を走らせた。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The function controls are located in a window on the bottom right-hand corner of your screen.[JA] 関数のコントロール ウィンドウ内に位置する 右下に あなたの画面の 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
Everyone, do you know this author?[CN] 但我们是用专业的度去评断的 Appeal (2017)
I won't kill people.[CN] 就让我演主 Confrontation (2017)
There's four young white dudes in the car. They're like, "Just chill, bro."[CN] 因为他转过街之后正好碰上红灯 Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle Live at Austin City Limits (2017)
Around the corner and up the stairs, that's your rendezvous point.[JA] を曲がり階段を上れば 集合場所です Everybody Dies in the End (2016)
I finally triangulated Murphy's signal.[JA] 三測量でマーフィーの位置を測定した The Siege of Murphytown (2016)
It looks like you got 50 with a right and a left, but then 50 slips you a jab.[CN] 我不知道 他从出乎意料的度攻击我 Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle Live at Austin City Limits (2017)
On the corner, in fact.[JA] 部屋です Yes (2016)
It's more like the triangle in the hat... but we like to think it's much more than that.[JA] これは、より多くの帽子の中に三形のようなものです... しかし、我々はそれがそれよりもはるかに多くのだと思いたいです。 Kong: Skull Island (2017)
He has a corner office?[JA] 部屋? Yes (2016)
Lotta blind spots down there.[JA] 死が一杯だ、 Swear (2016)
Can you make them triangles?[JA] 三に切ってくれる? Lights Out (2016)
And at this point, some sort of bell rang inside of me, when Diogo died.[CN] 我不再使用那些  ()
Shine the horns.[JA] ついでに Beauty and the Beast (2017)
So, that means... that the castle is that...[JA] と言うことは... お城の方は... Beauty and the Beast (2017)
If you're a...[CN] 我觉得哈维不穿三 Divide and Conquer (2017)
I asked myself several times, why did this sound inadequate to me?[CN] 但我已经开始探索自己 身为跨性别者的  ()
Corner office. Who'd you have to blow?[JA] 部屋か 誰が君をここに押し込んだんだ? A Cure for Wellness (2016)
-Maybe even a love hexagon.[JA] ヘタしたら 六関係に なるんじゃないかなっていう 恐ろしいことも今 (トリンドル)もしかすると Slow Down Your Love (2016)
The antler chandeliers?[JA] 鹿ののシャンデリア? The Circle (2017)
She is just a bird flying.[CN] 他很不幸地被看成是一个荒诞的  ()
And I realized the corruption in the NFL... that was just the beginning.[JA] 俺は悟ったんだ NFLの腐敗など― 氷山の一に すぎない Clear (2016)
Can we discuss them later?[CN] 在开菜菜果去世之后 现在与花木先生作品相称的女主 也只有她了 Confrontation (2017)
Could you just show me where the river is?[JA] 河の方... ! ? Colossal (2016)
Elevator's around the corner.[JA] エレベーターは、を 曲がったところよ。 Solitude (2016)
How is it being famous?[CN] 要饰演主的女演员 已经不在了 Reason (2017)
And security at the corners. They've got the numbers.[JA] 々には多数の警備員 The Siege of Murphytown (2016)
We were just looking at our options.[CN] 因为你那下耷的眼 Mudmare (2017)
Come on. Lots to do.[CN] 你不能钻牛尖。 The Secret of the Flame Tree (2017)
The information we need to triangulate the location of...[JA] 場所を三測量するために 必要な情報・・・ Power Rangers (2017)
I'm gonna try a different atmosphere.[JA] 別の度から試してみよう Life (2017)
It was her biggest accomplishment, existentially.[CN] 所以她可能不是很了解 我看待这些事情的度 或今日看待性别议题的  ()
I want it to be seen from various angles.[JA] 何かいろんな度から 見えるようにしたい Love Is in the Air (2016)
9'o clock![JA] 9時の方だ! Logan (2017)
And Lola...[CN] 我的意识层面 还没觉得这件事是可能的 那只是专为我的色保留的虚构幻想  ()
So the two of them make a perfect balance to the love triangle between Natsumi, Hansan and Hansan's girlfriend.[JA] あれ その2人と あと 夏美ちゃんと半さんと 半さんの彼女で 三関係とかなってくれると バランスええな Cry, Cry, Cry (2016)
A complete love triangle.[JA] ガチガチの三関係 (馬場園・山里)うわあ... Magic Spell Costco (2016)
I triangulated the phone's most common location by comparing the signal strength to the time lag.[JA] 三法で電話の位置を割り出したわ Surf N Turf (2016)
You cut albacore into cubes, you dice them, and mix it with sesame oil and soy sauce.[JA] マグロを四に切って ダイスみたいにして それで ごま油とか入れて しょうゆ入れて Case of Poke Bowl (2016)
I see.[CN] 菜菜果说 她想要演一个 最适合自己来演的 Disbanded (2017)
Then two years later, you're just building a case against one another... for a hypothetical court date that may or may not ever happen.[CN] 这和你们是同性恋没有关系 问题主要是 在美国 合法婚姻是 一场噩梦般的力比赛 Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle Live at Austin City Limits (2017)
Like, right before i go to bed or right when I'm about to turn a corner.[JA] ベッドに入る直前や を曲がる直前とかに Feed (2017)
I could take a pistol over there, in that corner booth.[JA] っこのブースに 拳銃がある Colossal (2016)
The ring of love is a triangle.[JA] 恋のリングは三形 (馬場園)あっ! Magic Spell Costco (2016)
Nanaka...[CN] 《飘忽不定的情感》拍成电影的话 就让我演主 Affection (2017)
"Listen, this is too obvious."[CN] 事实上 这个色就像是我的分身 他会穿着打扮 以穆丽儿的身份出现  ()
This is great![CN] 我可不想撞见 穿三裤的男人 Divide and Conquer (2017)
-People come to you for advice, right?[CN] 事實上,從我們的度來看... Malarkey! (2017)
I'm the best person to play the main character.[CN] 希望你能早日遇到那个 Affection (2017)
It's not like my dad was like... [grumbling][CN] 像從枕頭套的落小便 Louis C.K. 2017 (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
拡がり[ひろがりかく, hirogarikaku] spread angle [Add to Longdo]
形集合[さんかくけいしゅうごう, sankakukeishuugou] triangle set [Add to Longdo]
[しかくい, shikakui] square [Add to Longdo]
[ぜんかく, zenkaku] em, em quad (printing), full-pitch character [Add to Longdo]
カナ[ぜんかくかな, zenkakukana] full width kana (characters) [Add to Longdo]
文字[ぜんかくもじ, zenkakumoji] full width character [Add to Longdo]
行列[たいかくぎょうれつ, taikakugyouretsu] diagonal matrix [Add to Longdo]
帯状連結三[おびじょうれんけつさんかくけい, obijourenketsusankakukei] triangle strip [Add to Longdo]
速度[とうかくそくど, toukakusokudo] Constant Angular Velocity [Add to Longdo]
[はんかく, hankaku] en quad, half-width characters [Add to Longdo]
カナ[はんかくかな, hankakukana] half width kana (characters) [Add to Longdo]
文字回転[もじかいてんかく, mojikaitenkaku] character orientation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[さんかく, sankaku] Dreieck [Add to Longdo]
[さんかくけい, sankakukei] Dreieck [Add to Longdo]
[ちょっかく, chokkaku] rechter_Winkel [Add to Longdo]
[まちかど, machikado] Strassenecke [Add to Longdo]
[つの, tsuno] WINKEL, VIERECK [Add to Longdo]
[つの, tsuno] Ecke, Winkel [Add to Longdo]
[つの, tsuno] -Horn [Add to Longdo]
[かくど, kakudo] Grad_eines_Winkel, Winkel [Add to Longdo]
[つのぶえ, tsunobue] -Horn, Jagdhorn, Waldhorn [Add to Longdo]
[かくまく, kakumaku] Hornhaut (des Auges) [Add to Longdo]
[どんかく, donkaku] stumpfer_Winkel [Add to Longdo]
[えいかく, eikaku] spitzer_Winkel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top