ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

害虫

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -害虫-, *害虫*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
害虫[hài chóng, ㄏㄞˋ ㄔㄨㄥˊ, / ] injurious insect; pest, #20,382 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
害虫[がいちゅう, gaichuu] (n,adj-no) harmful insect; noxious insect; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Garbage harbors vermin.残飯の屑は害虫の住処になる。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Most of the plants down there, they got weevils.[JA] こちらの作物に害虫 Bury Me Here (2017)
One of the most destructive pests in the world.[JA] 世界で最も有害な害虫 A Feast of Friends (2014)
Exterminator, Dixie Pest Control.[CN] 害虫专家 来自美国南部害虫控制中心 The Drowning Pool (1975)
Pest control.[CN] 笑的我来自害虫控制中心 The Drowning Pool (1975)
Sorry, everybody. Pest control.[JA] 申し訳ありません 害虫駆除です Copper Bullet (2015)
I'd expected another girl whom I'd seen at Rodolphe's, a repulsive pest.[CN] 我期待看到的是另一个我 曾经在罗多尔夫家看见的女孩 一个讨厌的害虫 La Collectionneuse (1967)
Exterminator?[CN] 害虫专家 The Drowning Pool (1975)
And ticks and poison ivy and snakes and skunks on his farm...[CN] 他农场上的土豆害虫、 虱子、毒藤、蛇和臭鼬 Long Day's Journey Into Night (1962)
But even if you bug bomb a house, there's always a few cockroaches left.[JA] 家ごと害虫駆除をしても ゴキブリは残る The 5th Wave (2016)
What vermin some vermin are.[CN] 害虫就是害虫 Stage Fright (1950)
They spread pests, leprosy, typhus and cholera.[CN] 它们传播害虫,麻风病,斑疹伤寒和霍乱 Occupation: Holland - 1940-1944 (1974)
Just wait till I get you, little pest.[CN] 等我来抓你,小害虫 The Devil Strikes at Night (1957)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
害虫[がいちゅう, gaichuu] schaedlicher_Insekt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top