ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -疟-, *疟*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[疟, nüè, ㄋ˙] malaria; intermittent fever
Radical: Decomposition: 疒 (nè ㄋㄜˋ) 
Etymology: [pictophonetic] sickness,  Rank: 4,153

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nu:è jí, ㄜˋ ㄐㄧˊ, / ] malaria, #27,592 [Add to Longdo]
[nu:è, ㄜˋ, / ] malaria, #38,486 [Add to Longdo]
[yào, ㄧㄠˋ, / ] malaria, #38,486 [Add to Longdo]
原虫[nu:è yuán chóng, ㄜˋ ㄩㄢˊ ㄔㄨㄥˊ, / ] plasmodium (malaria parasite), #76,579 [Add to Longdo]
[nu:è wén, ㄜˋ ㄨㄣˊ, / ] Anopheles (type of mosquito), #210,330 [Add to Longdo]
恶性原虫[è xìng, ㄜˋ ㄒㄧㄥˋnu:e4 yuan2 chong2, / ] plasmodium falciparum (malaria parasite) [Add to Longdo]
疾病[nu:è jí bìng, ㄜˋ ㄐㄧˊ ㄅㄧㄥˋ, / ] malaria [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm almost out of malaria pills.[CN] 疾药快没了 Born Free (1966)
I told you, you can only get malaria in the tropics.[CN] 我告诉你了 你只能在热带得上 The Trouble with Angels (1966)
Oh, those kids.[CN] 这些孩子啊. 不是那个得 The Commissar (1967)
Dr. Hardy thinks it might be a bit of malarial fever... He caught when he was in the tropics.[CN] 是的,哈代医生认为 这可能是天热得了一点疾热 Long Day's Journey Into Night (1962)
Fifteen years![CN] 他和疾. Quai des Orfèvres (1947)
But that malaria was very bad. Good thing he has strong medicine.[CN] 疾是很可怕的,所幸他有好药 Born Free (1966)
They died... of malaria, dysentery, beriberi, gangrene.[CN] 他们都死于... ...疾,痢疾,脚气和坏疽. The Bridge on the River Kwai (1957)
-Marvellous stuff, these malaria pills.[CN] - 神奇的疾药 Born Free (1966)
I heard him pull that touch of malaria stuff.[CN] 我听他说到"疾"的事. Long Day's Journey Into Night (1962)
You've watched them die of smallpox and measles and malaria.[CN] 你看着他们死于天花 麻疹和 Cheyenne Autumn (1964)
I got malaria and they took me to a hospital.[CN] 我得了疾 他们送我进了医院 A Girl in Australia (1971)
But don't overdo it, will you? The best cure for malaria is rest.[CN] 不要操之过急,疾的最好治愈方法是休息 Born Free (1966)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top