ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

昆虫

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -昆虫-, *昆虫*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
昆虫[kūn chóng, ㄎㄨㄣ ㄔㄨㄥˊ, / ] insect, #15,681 [Add to Longdo]
昆虫[kūn chóng xué, ㄎㄨㄣ ㄔㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] entomology, #98,177 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
昆虫[ごきぶり, gokiburi] (n) แมลงสาบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
昆虫[こんちゅう, konchuu] (n,adj-no) insect; bug; (P) [Add to Longdo]
昆虫ウイルス[こんちゅうウイルス, konchuu uirusu] (n) insect virus [Add to Longdo]
昆虫ホルモン[こんちゅうホルモン, konchuu horumon] (n) insect hormone (i.e. ecdysone) [Add to Longdo]
昆虫[こんちゅうがく, konchuugaku] (n) entomology; study of insects [Add to Longdo]
昆虫学者[こんちゅうがくしゃ, konchuugakusha] (n) entomologist [Add to Longdo]
昆虫採集[こんちゅうさいしゅう, konchuusaishuu] (n) insect collecting [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There the spider waits for small insects like butterflies and dragonflies to be trapped.クモはそこで、チョウとかトンボといった小さな昆虫が罠にかかるのを待つ。
Spiders wait for insects to be caught in the webs. This is how they get their food.クモは昆虫が巣にかかるのを待つ。これがクモが食べ物を手に入れる方法だ。
Professor Kay has been studying insects for forty years.ケイ教授は昆虫を40年間研究してきた。
These insects are widely distributed.この種の昆虫は日本に広く分布している。
They are nature's laboratory for all kinds of plant, animal and insect life.それはあらゆる種類の植物、動物、及び昆虫のための実験室である。
Faber wrote books about insects.ファーブルは昆虫についての本を書いた。
Bob derives pleasure from observing insects.ボブは昆虫の視察に楽しみを感じている。
Although rain forests make up only two percent of the earth's surface, over half the world's wild plant, animal and insect species live there.雨林は地表のわずか2%をしめるに過ぎないが、世界の野生の動植物、及び昆虫の半分以上の種類がそこで生息している。
What do you call this insect in English?英語でこの昆虫をなんといいますか。
Strength always prevails in the insect Kingdom.昆虫の世界では、常に力が優先する。
Strength always prevails in the insect kingdom.昆虫の世界では常に力のあるものが勝つ。
Some insects can take on the color of their surroundings.昆虫の中に回りの色と同じ色になることができるものもある。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm boning up on marine life since entomology doesn't seem to be your subject, and I'm eager to find a subject, Marnie, any subject.[CN] 我打扰了玛尔尼的生活 因为昆虫学不是你的话题 我想找一个话题 玛尔尼 任何话题都行 Marnie (1964)
Then you should've stayed hidden, under your rock with the rest of the insects.[JA] それなら隠れてろ。 残りの昆虫と一緒に 岩の下で。 Stronger Together (2015)
And God said, "Let the earth bring forth the living creature after his kind.[CN] 牲畜 昆虫 野兽... 各从其类 The Bible: In the Beginning... (1966)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seven orders of insects.[CN] 我已经讨论过六种昆虫 Goto, Island of Love (1969)
It's basically a large insect, but he can camouflage himself into any shape he wants.[JA] それは基本的には 大きな昆虫ですが、 しかし、彼は自分の好きなように カモフラージュすることができる。 Stronger Together (2015)
We spent ten years in the Holy Land letting snakes bite us, insects sting us, wild beasts maul us, heathens attack us, bad wine poison us, women infect us, lice eat us, and fever consume us —[CN] -正是 整整10年 蛇咬我们 昆虫蛰我们 动物袭击我们 野蛮人屠杀我们 The Seventh Seal (1957)
I'm an entomologist.[CN] 我算是一位昆虫学家 The Collector (1965)
I've come to see the bugs.[JA] 昆虫の剥製を 見に来ました The Zookeeper's Wife (2017)
I'd like to keep my insect collection here with you.[JA] 昆虫収集したものを ここで君に託したい The Zookeeper's Wife (2017)
Alex, I have seen you take down a human-sized bug without a weapon.[JA] あなたが素手で昆虫人間を 倒すのを見たわ How Does She Do It? (2015)
Doesn't fit our profile, but... we might just be looking at an insect-borne vector.[JA] プロファイルと一致しない 昆虫による 媒介かもしれない Densho (2015)
Hemiptera; Neuroptera, Hymenoptera, Lepidoptera and Diptera.[CN] 昆虫,鳞翅目和双翅目 Goto, Island of Love (1969)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
昆虫[こんちゅう, konchuu] -Insekt [Add to Longdo]
昆虫[こんちゅうがく, konchuugaku] Insektenkunde, Entomologie [Add to Longdo]
昆虫採集[こんちゅうさいしゅう, konchuusaishuu] Insektensammlung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top