ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蝉-, *蝉*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[蝉, chán, ㄔㄢˊ] cicada; continuous
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  单 (dān ㄉㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 3,048

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chán, ㄔㄢˊ, / ] cicada, #18,819 [Add to Longdo]
[Diāo Chán, ㄉㄧㄠ ㄔㄢˊ, / ] Diaochan (-192), one of the Four legendary beauties 四大美女, in fiction a famous beauty at the break-up of Han dynasty, given as concubine to usurping warlord Dong Zhuo 董卓 to ensure his overthrow by fighting hero Lü Bu 呂布|吕布, #19,750 [Add to Longdo]
[chán lián, ㄔㄢˊ ㄌㄧㄢˊ, / ] to continue in a post; (to hold a post) several times in succession; (to win a title) in successive years; to stay at number one; to defend a championship, #23,460 [Add to Longdo]
[chán tuì, ㄔㄢˊ ㄊㄨㄟˋ, / ] cicada slough; fig. to free oneself; to extricate oneself from, #81,985 [Add to Longdo]
[chán yī, ㄔㄢˊ ㄧ, / ] cicada slough used in traditional Chinese medicine, #92,799 [Add to Longdo]
螳蜋捕[táng láng bǔ chán, ㄊㄤˊ ㄌㄤˊ ㄅㄨˇ ㄔㄢˊ, / ] the mantis stalks the cicada, unaware of the oriole behind (成语 saw, from Daoist classic Zhuangzi 莊子|庄子); to pursue a narrow gain while neglecting a greater danger [Add to Longdo]
螳蜋捕,黄雀在后[táng láng bǔ chán, ㄊㄤˊ ㄌㄤˊ ㄅㄨˇ ㄔㄢˊ, huang2 que4 zai4 hou4, / ] The mantis stalks the cicada, unaware of the oriole behind (成语 saw, from Daoist classic Zhuangzi 莊子|庄子); to pursue a narrow gain while neglecting a greater danger [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せみ(P);セミ, semi (P); semi] (n) cicada; locust; (P) [Add to Longdo]
の羽月[せみのはづき, seminohaduki] (n) (obsc) (See 水無月) sixth lunar month [Add to Longdo]
海老[せみえび;セミエビ, semiebi ; semiebi] (n) (uk) blunt slipper lobster (species of shovel-nosed lobster, Scyllarides squammosus) [Add to Longdo]
時雨[せみしぐれ, semishigure] (n) outburst of cricket chirping [Add to Longdo]
魴鮄(oK)[せみほうぼう;セミホウボウ, semihoubou ; semihoubou] (n) (uk) Oriental flying gurnard (Dactyloptena orientalis) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Here ... the sound of the cicadas is different." "Oh my, I'm impressed you noticed. You've got a good sense of pitch!"「ここって・・・の声が東京と違う」「あらまっ、よく気がついたこと。貴女、良い音感してるわよ」 [F]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe it's all just an elaborate hoax.[CN] 没准这只是金脱壳之计 Miss Red (2009)
You've only seen praying mantis. Or monkey style.[CN] 你只见过螳螂捕什么的 或者我们该试试猴子耍宝 Kung Fu Panda (2008)
If you'd waited till after Cedar Rapids, I could have won the Two Diamonds for you four years running.[CN] - 如果你能等到锡兹拉皮兹市会议之后 我肯定能联4年"双钻奖" Cedar Rapids (2011)
It's the reason that BrownStar Insurance has been awarded the prestigious Two Diamond Award from the American Society of mutual Insurers for three years running.[CN] 这就是布朗之星公司 3年联美国保险业协会 声名远播的"双钻奖"的原因 Cedar Rapids (2011)
The nutrients in a generation of cicadas are returned to the soil, all at once and the trees enjoy a marked spurt in growth.[CN] 这些给土壤提供了大量养分 树木也可以享受疯长的乐趣 Seasonal Forests (2006)
The latest research reported that the Hong Kong Treasury continue to be the highest among the world[CN] 最新调查 香港库房金额联全球最高 I Love Hong Kong 2012 (2012)
Golden Cicada has waited for nine lifetimes before you're available to be his disciple in this life and you'll be rectified and led to Buddhism[JA] 金子は9世代待って やっとお前と 今生の師弟の縁を結び 正しい仏の道に導く The Monkey King 2 (2016)
Speed Master and Semimaru are right behind.[CN] 超速王者号和丸号紧跟在后 Redline (2009)
Le Relais Des Cigales, my restaurant. You don't remember?[JA] 俺のレストラン「しぐれ」を忘れたとでも? The Wing or The Thigh? (1976)
This is an order which every single one of you must obey.[JA] 的 置gぅ董ょぅaん "恐く7謹官 六月二曰" Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
I'm here with five-time Indy champ, the legendary Guy Gagné! I love you, Guy![CN] 我们请到了联五次冠军的传奇人物,盖・盖尼耶 Turbo (2013)
Again.[CN]  The Pirates! Band of Misfits (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top