ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
72 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -飛-, *飛*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[飛, fēi, ㄈㄟ] to fly, to dart; high
Radical: Decomposition: 飞 (fēi ㄈㄟ)  飞 (fēi ㄈㄟ) 
Etymology: [ideographic] Two birds 飞 flying,  Rank: 6,642

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fēi, ㄈㄟ, / ] to fly, #757 [Add to Longdo]
飞机[fēi jī, ㄈㄟ ㄐㄧ, / ] airplane, #1,491 [Add to Longdo]
飞行[fēi xíng, ㄈㄟ ㄒㄧㄥˊ, / ] aviation; flying, #3,347 [Add to Longdo]
飞船[fēi chuán, ㄈㄟ ㄔㄨㄢˊ, / ] airship; spaceship, #6,626 [Add to Longdo]
起飞[qǐ fēi, ㄑㄧˇ ㄈㄟ, / ] to take off (in an airplane), #7,590 [Add to Longdo]
飞行员[fēi xíng yuán, ㄈㄟ ㄒㄧㄥˊ ㄩㄢˊ, / ] pilot; aviator, #8,465 [Add to Longdo]
飞跃[fēi yuè, ㄈㄟ ㄩㄝˋ, / ] to leap, #10,898 [Add to Longdo]
飞扬[fēi yáng, ㄈㄟ ㄧㄤˊ, / ] to rise, #11,440 [Add to Longdo]
飞利浦[fēi lì pǔ, ㄈㄟ ㄌㄧˋ ㄆㄨˇ, / ] Philips (company name), #11,813 [Add to Longdo]
飞快[fēi kuài, ㄈㄟ ㄎㄨㄞˋ, / ] very fast; at lightning speed, #11,895 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
び出す[とびだす, tobidasu] (vt) กระโดดออกมา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
べる[とべる, toberu] (vt) บิน
び起きる[とびおきる, tobiokiru] (vt ) กระโดดตัวลอย(ด้วยความตกใจ)
行機[ひこうき, hikouki, hikouki , hikouki] (n ) เครื่องบิน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[とぶ, tobu] Thai: กระโดด English: to jump
[とぶ, tobu] Thai: บิน English: to fly
ばす[とばす, tobasu] Thai: ข้ามไป English: to skip over
ばす[とばす, tobasu] Thai: ละเว้นไป English: to omit
ばす[とばす, tobasu] Thai: บึ่ง(รถ)ด้วยความเร็ว
行機[ひこうき, hikouki] Thai: เครื่องบิน English: aeroplane
び出す[とびだす, tobidasu] Thai: กระโดดออกมา English: to jump out
び出す[とびだす, tobidasu] Thai: พุ่งออกมา English: to rush out
び出す[とびだす, tobidasu] Thai: หนีออกมา English: to fly out
び出す[とびだす, tobidasu] Thai: โผล่ออกมา English: to appear suddenly

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひ, hi] (n) (abbr) (See 車) rook (shogi) [Add to Longdo]
ばし[とばし, tobashi] (n) selling or divesting in unwanted stocks; hiding bad loans; (P) [Add to Longdo]
ばす[とばす, tobasu] (v5s,vt) (1) to fly; to fire; to hurl; to launch; (2) to skip over; to omit; to drop (e.g. stitch); (3) to run or drive fast; to gallop; (4) to spread a rumour (rumor); to tell a story; (5) to remove; to get rid of; to transfer; (6) to attack; to jeer at; (P) [Add to Longdo]
[とび, tobi] (n) (1) (abbr) (See ぶ) flying; leaping; flight; leap; (2) (when reading a number aloud) naught; zero; oh; (3) (See 魚) flying fish (esp. the Japanese flying fish, Cypselurus agoo) [Add to Longdo]
びっ競;跳びっ競[とびっくら, tobikkura] (n) (obsc) (See び競) jumping match; running match [Add to Longdo]
び移る[とびうつる, tobiutsuru] (v5r) to jump from one thing to another [Add to Longdo]
び違う[とびちがう, tobichigau] (v5u,vi) to flit about [Add to Longdo]
び越える;跳び越える[とびこえる, tobikoeru] (v1,vt) to jump over; to clear; to walk over (someone) [Add to Longdo]
び越し走査[とびこしそうさ, tobikoshisousa] (n) {comp} interlace [Add to Longdo]
び越す;跳び越す;越す;跳越す[とびこす, tobikosu] (v5s,vt) to leap over [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"What does U. F. O. stand for?" "It means Unidentified Flying Object, I guess."「U.F.Oとは何を表しているの」「未確認行物体のことだと思う」
"Oh let's!" said the little black rabbit and with a hop, skip, and a jump, he sailed right over the little white rabbit's back.「よし、やろう」小さい黒いウサギがいって、ホップ、スキップ、ジャンプと、小さい白いウサギの向こうまでびました。
"This is my first flight. I'm nervous," says Hiroshi.「僕、行機に乗るのはこれが初めてなんだ。緊張するよ。」と博がいいます。 [M]
A bird was flying in the sky.1羽の鳥が空をんでいた。
A bird flew into the tree.1羽の鳥が木にんでいった。
I missed the two o'clock plane.2時の行機に乗り遅れた。
Three men jumped out, rolled an old mower down the ramp.3人の男がび降り、古い芝刈り機をトラックと地面にかけた板で降ろした。
My plane leaves at six o'clock.6時の行機なのです。
A UFO is flying in the sky.UFOが空をんでいる。
UFO stands for unidentified flying object.UFOは未確認行物体を表す。
Look! There's a plane taking off.ああ行機が離陸する。
It will cost you $100 to fly to the island.あなたがその島に行機で行くには100ドルかかるだろう。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hop over it. Like this.[JA] こいつをび越すんだ! Bambi (1942)
I said to fly to me at once.[CN] 我說立刻給我過來 The Singing Ringing Tree (1957)
"A woman it has jumped of the bridge."[JA] 「女が橋から び込んだ」って Scarlet Street (1945)
Train? Who knows. Train, plane, bus, magic carpet.[JA] 汽車か行機かバスか 何としても行くさ Detour (1945)
It's a fantastical idea![JA] 突すぎます! And Then There Were None (1945)
Why are they acting that way?[JA] どうしてあいつら一緒にんでるんだろう? Bambi (1942)
It's as if he wished the Lydia would fly home.[CN] 就像是他想要 利迪亞馬上回家一樣 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
"I love my dogs. I love hunting. I love killing whatever flies or leaps."[CN] 我愛我的獵犬 我愛打獵 我愛捕殺一切翔奔跑的東西 Les Visiteurs du Soir (1942)
You gotta jump![JA] び込め Pinocchio (1940)
Quick, Faline.[JA] ファリーン! ぶんだ! Bambi (1942)
Get into the mood And be merry today[JA] Get into the mood And be merry today (今日が素敵な日になるようムードにび込もう) Bambi (1942)
Why do the birds fly away and the animals run away?[CN] 為什麼鳥要走,獸要跑開? The Singing Ringing Tree (1957)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
越し[とびこし, tobikoshi] jump [Add to Longdo]
越し走査[とびこしそうさ, tobikoshisousa] interlace [Add to Longdo]
越し命令[とびこしめいれい, tobikoshimeirei] jump instruction [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ばす[とばす, tobasu] fliegen_lassen [Add to Longdo]
び火[とびひ, tobihi] ueberspringender_Funke, spruehender_Funke [Add to Longdo]
び石[とびいし, tobiishi] Trittstein [Add to Longdo]
び跳ねる[とびはねる, tobihaneru] auf-und_niederspringen [Add to Longdo]
び降りる[とびおりる, tobioriru] abspringen, herunterspringen [Add to Longdo]
[とぶ, tobu] fliegen [Add to Longdo]
[ひりゅう, hiryuu] fliegender_Drache [Add to Longdo]
[ひこう, hikou] -Flug, Fliegen, Luftfahrt [Add to Longdo]
行場[ひこうじょう, hikoujou] Flugplatz [Add to Longdo]
行機[ひこうき, hikouki] Flugzeug [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top