ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蝇-, *蝇*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[蝇, yíng, ㄧㄥˊ] fly, musca
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  黾 (miǎn ㄇㄧㄢˇ) 
Etymology: [ideographic] Insects 虫 that toads 黾 feed on,  Rank: 2,722

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yíng, ㄧㄥˊ, / ] fly; musca, #18,498 [Add to Longdo]
[cāng ying, ㄘㄤ ㄧㄥ˙, / ] house fly, #12,701 [Add to Longdo]
[guǒ yíng, ㄍㄨㄛˇ ㄧㄥˊ, / ] fruit fly, #56,731 [Add to Longdo]
[yíng zi, ㄧㄥˊ ㄗ˙, / ] housefly, #185,367 [Add to Longdo]
逐臭[rú yíng zhú chòu, ㄖㄨˊ ㄧㄥˊ ㄓㄨˊ ㄔㄡˋ, / ] like flies pursuing a stink (成语 saw); the mob chases the rich and powerful; the crowd runs after trash, #411,527 [Add to Longdo]
[jiā yíng, ㄐㄧㄚ ㄧㄥˊ, / ] house fly [Add to Longdo]
[cāng ying zuò, ㄘㄤ ㄧㄥ˙ ㄗㄨㄛˋ, / ] Musca (constellation) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The fly on the floor... just died of an orgasm given by my fingers.[CN] 地上有只苍... 刚被我搞到潮吹而死 Naked Ambition 2 (2014)
And God brought ten plagues upon the house of Pharaoh.[CN] 按顺序依次为 血灾 蛙灾 虱灾 灾 疫灾 疹灾 雹灾 蝗灾 夜灾 长子之死 The Six Ungraspables (2014)
-like lost flies to shit.[CN] 就像苍飞向粪便。 L'diable in Perchonne (2014)
-No flies, no shit.[CN] 没苍,没粪便。 L'diable in Perchonne (2014)
"TEENY ASS 99."[CN] "头屁股99" Not Cool (2014)
-They're like flies to shit.[CN] 他们像飞向粪便的苍 L'diable in Perchonne (2014)
-Commander, no shit, no flies.[CN] 警官,没粪便,就没苍 L'diable in Perchonne (2014)
-The flies are afraid of cows.[CN] 苍们怕奶牛。 L'diable in Perchonne (2014)
And someone got to her while we're chasing our tails?[CN] 有人抓住她了 而我们却无头苍似的瞎忙活 Praesidium (2014)
- How do I have a fly here? - [Laughs][CN] 我怎么有一只苍吗? Trust Exercise (2014)
Blood and locust, flies and boils.[CN] 第一灾血灾 尼罗河成血河 第八灾蝗灾 蝗虫遍布埃及 第四灾灾 苍肆虐 第六灾疹灾 成人罹疹而死 The Six Ungraspables (2014)
They're as thick as flies.[CN] 象苍一样多 They're as thick as flies. Episode #1.2 (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top