Search result for

*昔*

(173 entries)
(0.0188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -昔-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[むかしむかし, mukashimukashi] กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว
[むかし, mukashi] อดีต ก่อนหน้านี้
の事[むかしのこと, mukashinokoto] ของเก่า
の事[むかしのこと, mukashinokoto] ของเก่า วัตถุโบราณ

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[借, jiè, ㄐㄧㄝˋ] to borrow; to lend; excuse, pretext
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  昔 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [pictophonetic] person
[厝, cuò, ㄘㄨㄛˋ] to bury; grave, tombstone; to cut, to engrave
Radical: Decomposition: 厂 (chǎng ㄔㄤˇ)  昔 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [ideographic] A building 厂 containing the past 昔
[惜, xī, ㄒㄧ] pity, regret; to rue; to begrudge
Radical: Decomposition: 忄 (xī ㄒㄧn ㄒㄧㄣ)  昔 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [ideographic] To feel 忄 for the past 昔; 昔 also provides the pronunciation
[措, cuò, ㄘㄨㄛˋ] to arrange; to execute on; to manage
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  昔 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [pictophonetic] hand
[昔, xī, ㄒㄧ] past, former; ancient
Radical: Decomposition: 廿 (niàn ㄋㄧㄢˋ)  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [ideographic] Twenty 廿 days ago 日
[猎, liè, ㄌㄧㄝˋ] hunting; field sports
Radical: Decomposition: 犭 (quǎn ㄑㄩㄢˇ)  昔 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [pictophonetic] dog
[耤, jí, ㄐㄧˊ] to plow; to rely on
Radical: Decomposition: 耒 (lěi ㄌㄟˇ)  昔 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [pictophonetic] plow
[腊, là, ㄌㄚˋ] December; year's end sacrifice; dried meat
Radical: Decomposition: 昔 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [ideographic] A sacrifice of meat ⺼ for the past year 昔
[蜡, là, ㄌㄚˋ] candle, wax; maggot
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  昔 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [pictophonetic] insect
[醋, cù, ㄘㄨˋ] vinegar; jealousy, envy
Radical: Decomposition: 酉 (yǒu ㄧㄡˇ)  昔 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [ideographic] Aged 昔 wine 酉; wine gone sour
[錯, cuò, ㄘㄨㄛˋ] error, mistake; incorrect, wrong
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  昔 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [ideographic] Gold 釒 that once was 昔 but is lost
[错, cuò, ㄘㄨㄛˋ] error, mistake; incorrect, wrong
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  昔 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [ideographic] Gold 钅 that once was 昔 but is lost
[鵲, què, ㄑㄩㄝˋ] magpie; Pica species (various)
Radical: Decomposition: 昔 (xī ㄒㄧ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird
[鹊, què, ㄑㄩㄝˋ] magpie; Pica species (various)
Radical: Decomposition: 昔 (xī ㄒㄧ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird

Japanese-English: EDICT Dictionary
その;其の[そのむかし, sonomukashi] (exp) a long time ago; in those days [Add to Longdo]
とうの;疾うの;当の(iK);唐の(iK);遠の(iK)[とうのむかし, tounomukashi] (exp,n-t) (See 疾っくの) a long time ago [Add to Longdo]
とくの;疾くの[とくのむかし, tokunomukashi] (exp,n-t) (obsc) (See 疾っくの) a long time ago [Add to Longdo]
とっくの;疾っくの[とっくのむかし, tokkunomukashi] (exp,n-t) a long time ago [Add to Longdo]
[ひとむかし, hitomukashi] (n) ages; long time; decade; the past ten years; (P) [Add to Longdo]
[ひとむかしまえ, hitomukashimae] (n) long ago; previous; of a former age [Add to Longdo]
遠い[とおいむかし, tooimukashi] (n) remote past [Add to Longdo]
[おうせき, ouseki] (n) ancient times [Add to Longdo]
久しい[ひさしいむかし, hisashiimukashi] (n) a long time ago [Add to Longdo]
[こせき, koseki] (n) ancient times [Add to Longdo]
今は[いまはむかし, imahamukashi] (exp) once upon a time [Add to Longdo]
[こんじゃく(P);こんせき, konjaku (P); konseki] (n) past and present; (P) [Add to Longdo]
物語[こんじゃくものがたり, konjakumonogatari] (n) (abbr) (See 今物語集) Konjaku Monogatarishuu (31-volume collection of stories written during the late Heian period) [Add to Longdo]
物語集[こんじゃくものがたりしゅう, konjakumonogatarishuu] (n) Konjaku Monogatarishuu (31-volume collection of stories written during the late Heian period) [Add to Longdo]
十年一[じゅうねんひとむかし, juunenhitomukashi] (n) expression suggesting that the pace of change makes ten years back seem like ancient history [Add to Longdo]
[むかし, mukashi] (adj-no,n-adv,n-t) olden days; former; (P) [Add to Longdo]
々;[むかしむかし, mukashimukashi] (n-t) long ago; once upon a time [Add to Longdo]
ながら[むかしながら, mukashinagara] (adv,adj-no) the same as it was long ago; unchanged; traditional [Add to Longdo]
のまま[むかしのまま, mukashinomama] (exp,adj-no) the way it was; the way it used be; as of old; in former times; (P) [Add to Longdo]
の事;のこと[むかしのこと, mukashinokoto] (n) old things [Add to Longdo]
今は今[むかしはむかしいまはいま, mukashihamukashiimahaima] (exp) (id) Let bygones be bygones [Add to Longdo]
を懐かしむ[むかしをなつかしむ, mukashiwonatsukashimu] (exp,v5m) to view the past with nostalgia [Add to Longdo]
を偲ばせる品[むかしをしのばせるしな, mukashiwoshinobaserushina] (exp) things reminiscent of bygone days [Add to Longdo]
を想う[むかしをおもう, mukashiwoomou] (exp,v5u) to recall the old days [Add to Longdo]
気質;かたぎ;堅気[むかしかたぎ, mukashikatagi] (n) (1) old-fashioned way of thinking; old-fashioned spirit; (adj-no,adj-na) (2) old-fashioned [Add to Longdo]
語り[むかしがたり, mukashigatari] (n) old story; reminiscence [Add to Longdo]
[せきじ, sekiji] (n-adv,n-t) old times; former times [Add to Longdo]
[むかししき, mukashishiki] (n) old fashioned; in ancient style [Add to Longdo]
[むかしもの, mukashimono] (n) old person; old-fashioned person [Add to Longdo]
取った杵柄;とった杵柄[むかしとったきねづか, mukashitottakineduka] (exp) skill learned in one's former days; using one's experience from the past; you never forget your own trade [Add to Longdo]
[むかしうさぎ;ムカシウサギ, mukashiusagi ; mukashiusagi] (n) (uk) paleolagine lagomorph (Paleolaginae spp., inc. the Amami rabbit and the red rock hares) [Add to Longdo]
馴染み[むかしなじみ, mukashinajimi] (n) old friend; familiar face [Add to Longdo]
[せきじつ, sekijitsu] (n) old days [Add to Longdo]
[せきねん, sekinen] (n) old times; antiquity; former years [Add to Longdo]
[むかしふう, mukashifuu] (adj-na,n,adj-no) old fashioned [Add to Longdo]
[むかしばなし, mukashibanashi] (n) folklore; legend; reminiscence; (P) [Add to Longdo]
蜻蛉[むかしとんぼ;ムカシトンボ, mukashitonbo ; mukashitonbo] (n) (uk) Epiophlebia superstes (species of living-fossil dragonfly endemic to Japan) [Add to Longdo]
蜥蜴[むかしとかげ;ムカシトカゲ, mukashitokage ; mukashitokage] (n) (uk) tuatara (primitive lizardlike reptile endemic to New Zealand) [Add to Longdo]
[おおむかし, oomukashi] (n-adv,n-t) great antiquity; old-fashioned; long ago; (P) [Add to Longdo]
遥か[はるかむかし, harukamukashi] (n) long ago [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jīn xī, ㄐㄧㄣ ㄒㄧ, ] past and present; yesterday and today [Add to Longdo]
今非[jīn fēi xī bǐ, ㄐㄧㄣ ㄈㄟ ㄒㄧ ㄅㄧˇ, ] You can't compare the present with the past.; Nothing is as good as in former times.; Things ain't what they used to be. [Add to Longdo]
[nǎi xī, ㄋㄞˇ ㄒㄧ, ] milkshake [Add to Longdo]
宿[sù xī, ㄙㄨˋ ㄒㄧ, 宿] formerly; in the past [Add to Longdo]
[wǎng xī, ㄨㄤˇ ㄒㄧ, ] in the past [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] past; former [Add to Longdo]
[xī nián, ㄒㄧ ㄋㄧㄢˊ, ] former years; previous years [Add to Longdo]
[xī rì, ㄒㄧ ㄖˋ, ] formerly; in olden days [Add to Longdo]
[Xí yáng, ㄒㄧˊ ㄧㄤˊ, / ] (N) Xiyang (place in Shanxi) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Yes. She used to be a very shy girl.ああ。はとても内気な女の子だったからね。
Since graduation fifteen years ago I have never run into my former classmates.15年前に卒業して以来私はの級友に会ったことがない。
You remind me of a boy I used to know.あなたは私に知っていた少年のことを思い出させる。
You and I are old friends.あなたと私はからの友達です。
The mountain used to send out clouds of smoke.あの山は煙を吐いていた。
You are just the same as you always were.あなたはと全然変わっていない。
Keep in mind that you're not so young as you used to be.あなたはのように若くはないということを良く覚えておきなさい。
You never used to treat me like this.あなたは私をこんなふうに扱わなかった。
That is shop where I used to work.あれは私が働いていた店だ。
That castle was built in ancient times.あの城は大の時代に建てられた。
Something in his face really reminded me of an old boyfriend of mine.あの人の顔の一部が私のの男友達を想い起こさせた。
The economic strength of the USA is not what it was.アメリカ合衆国の経済力は日のようではない。
Mr Smith is poor but he has seen better days.いまはおちぶれているがスミスさんは、たいしたものだったんだ。
It's almost hard to believe all these beautiful things were made by hand such a long time ago.こうした美しいものがそんなにみんな手で作られたとは、ほとんど信じられない感じです。
The Greeks used to hold a big athletic meet.ギリシア人は大競技会を開いていた。
That's the mind-set of a previous time. The current generation doesn't think that way.こういう考え方っての人の考えだと思う。今の世代の人はこうは思わないと思うけど。
Whales are said to have lived on land long ago.クジラは陸に住んでいたと言われている。
Our class reunion brought back my dear old school days.クラス会に出席して、懐かしい学生時代の思い出があれこれとよみがえった。
This is where my family used to live.ここは、私に家族が住んでいた所です。
This place used to be a field.ここは、畑だった。
This song always makes me think of my good old days.この歌はいつも私にのよい時代を思い出させる。
There used to be rice fields around here.このあたりは、田んぼだったんだよ。
This song reminds me of the good old days.この歌は私に懐かしいを思い出させる。
This town still retains something of the old days.この町はいまだにの面影をとどめている。
When I see this picture, I always think of the old days.この絵を見る度に、私はを思い出す。
There used to be a bake-shop on this corner.この角には、パン屋があった。
Women did not use to talk polities in this country.、この国では女性は政治の話をしなかった。
These pictures always remind me of the old days.この写真を見るといつもを思い出す。
This old building has seen better days.この古い建物は、きれいだった。
This was built long ago.これからずっと、建てられた。
I never read this book without being reminded of my old days.この本を読むたびにを思い出す。
This was built long ago.これはずっと建てられた。
Jim is not what he was.ジムは、の彼ではない。
This is a letter from my old teacher.これはの先生からの手紙です。
Sarah gets very bored listening to her grandparents rambling on about old times.サラは祖父母が話をくどくどとしゃべるのを聞くとうんざりする。
However, this has not always been true.しかしこれはから常にそうであったわけではない。
Stan has always carried a torch for Liz.スタンはリズにから片思いしてきた。
You left me standing here a long, long, time agoずっとずっとにきみがぼくをひとり残したこの道。 [M]
Years ago this principle was widely recognized.ずっとからこの原則は認められてきた。
The picture reminds me of my happy old days.その写真を見ると私は楽しかったの日々を思い出す。
The music evokes memories of an earlier time.その音楽を聞くとのことを思い出す。
The college song reminds me of the good old days.その校歌を聞くと私は楽しいの日々を思い出す。
Spain once governed the Philippine Islands.スペインはフィリピン諸島統治していた。
The town was exactly the same as before.そのまちはのままだった。
The old teacher began to talk about the good old days.その年老いた先生はのよき時代について話しはじめた。
That portrait reminds me of someone I knew a long time ago.その肖像画を見ると私は知っていた人を思い出す。
Once there lived an old man in a village.そのある村にある老人が住んでいた。
That old tradition has disappeared.そのからの伝統はすたれてしまった。
The village is now different from what it used to be.その村にはもうの面影はない。
The legend has come down in this district from olden times.その伝説はからこの地方に伝わっている。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"I made more money than anyone else in all of sports."[CN] 今非比了 现在是梅威瑟时代 CounterPunch (2017)
We're a long way from the Mike Tyson heavyweight-knockout era, and the popularity that came with it.[JA] タイソンのKOが 人気を博したのもの話 CounterPunch (2017)
I got this a long time ago... and kept as a reminder of what I am.[JA] 見ただけだ おれが誰なのか 忘れないでいようと努力した Logan (2017)
- Better make it eight.[CN] 200)}我也是这么认为的 200)}Well that's what I figured. 200)}我是说,哪种汽车餐馆需要一次制作30杯奶 The Founder (2016)
You saying this ain't real?[CN] 它提醒我一切犹如往 XIX. (2016)
Then he's throwing back milkshakes rewriting the relativity theorem.[CN] 那他就是在大喝奶 重写相对论 Then he's throwing back milkshakes rewriting the relativity theorem. Postcards from the Edge (2015)
It went on like that, until the only agent left unaccounted for was Lucy Church, who was in the end stages of a long assignment at a corrupt hedge fund.[CN] 我在一家奶店找到了正在偷吃的她 We found her shame -eating at a Shake Shack. Undercover! (2016)
I guess I prefer to make people the old-fashioned way.[JA] 子を作るのは の方式がはるかにいいです Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
Uh, it used to be a summer camp for "troubled youths."[JA] は"困った若者たち"のためのサマーキャンプ場だ The Discovery (2017)
Dad, can I have a hamburger and fries?[CN] 什么是奶 Captain Fantastic (2016)
Only one of the many gods believed in that.[CN] 修底德。 Wonder Woman (2017)
Foot's on the other shoe now.[CN] 今不同往日了 哈? Loplop (2015)
Hey. Excuse me. Can we get two chocolate milk shakes, please?[CN] 嗨 请给我们来两杯巧克力奶 I Alone (2014)
You are lost.[CN] 日的遗产 Barbecue (2017)
You want to see the old Dom?[JA] のドムに会いたいか? 見せてやる The Fate of the Furious (2017)
[woman speaking in English] Barbecuing in an open pit flame or any kind of fire goes back to cowboy days.[JA] バーベキューは 直火で焼く料理 は たき火であぶってた Barbecue (2017)
I used to like...[JA] 海に行った時―  ()
I was told that I demonstrated an early ability to recognize spatial patterns, whatever that means.[JA] どんな意味か知らないけど 空間的な状況を即座に見分けることが 出来ると  言われた The Discovery (2017)
When you can live your whole life that way?[JA] 生きていることを実感できた The Fate of the Furious (2017)
McDonald's is about![CN] 200)}Constantly cowering in the face of progress. 200)}如果假奶的奶粉是你所说的进步 200)}If phony powdered milkshakes is your idea of progress The Founder (2016)
He'll have the prolytic digestive enzyme shake. Certainly.[CN] 给他来一杯含消化酶的奶 Spectre (2015)
They want nothing to do with each other.[JA] はエスコートやると After Porn Ends 2 (2017)
But you know what I'm talking about. You've tapped that, right?[CN] 见鬼 今非 You Get Me (2017)
Where are all the liberals all of a sudden?[CN] 這個小聚會不太有日的拉鍊和誠,是嗎? Where are all the liberals all of a sudden? 哪裡一下子所有的自由主義者? Trumbo (2015)
In the old days, the elders would give a gold pig to their daughters as a wedding gift.[JA] 〈その 親は娘に 金の豚を与えたんだ〉 〈結婚のお祝いにな〉 Okja (2017)
Why don't we add sawdust to the hamburgers while we're at it?[CN] 200)}我,我爱香草 I'm a vanilla man. 200)}雷 我们不感兴趣那种没有牛奶的奶 The Founder (2016)
My name is Brian Fitzpatrick and I used to be morbidly obese.[JA] フィッツパトリックは 病的に太ってた Smell the Weakness (2017)
"..feeble, pale shadow of your former beauty " Please, realize that's just a poetic license.[CN] 褪去了你往的美 拜托 这些都只是破格之举 Youth (2015)
Are you familiar with the notion of the chicken or the egg, Mr. Griffith?[CN] 200)}我只需销售足够的奶。 200)}to justify my 3 -spindle. The Founder (2016)
You go to the top, it's exactly 5 miles. I used to run it every morning.[JA] 頂上まで5マイル は毎朝走ってた Feed (2017)
Got me thinking about my old activist days --[CN] 让我想到了我日的激进时光 got me thinking about my old activist days -- Social Engineering (2015)
They are singing the legend of Tarzan.[CN] 一如往 你们不在 没人准进 The Legend of Tarzan (2016)
Here you are, sir. One prolytic digestive enzyme shake.[CN] 您的饮料 先生 一杯热解消化酶奶 Spectre (2015)
I mean, this is Silicon Beach now.[JA] とは時代が違う Once Upon a Time in Venice (2017)
Perhaps one day... we can forgive ourselves as men.[CN] 我们已经学会原谅对方曾为日的敌手 USS Indianapolis: Men of Courage (2016)
Back then it was classier than I think it is now.[JA] は品があった After Porn Ends 2 (2017)
But he can.[JA] だがの君なら John Wick: Chapter 2 (2017)
I remember a time when you and I...[JA] を思い出します... The Space Between Us (2017)
We weren't really that close anymore, but I've never known anyone who's died.[JA] ほど仲良くなかったけど これまで身近な人を 亡くしたことがなかった Feed (2017)
I'd rather work on the rocket.[CN] 带你去喝奶 and take you for a milkshake. Kill Screen (2015)
He's been important in the past, moving money for your nuclear weapons program.[JA] は重要人物だった 君のところの核兵器プログラムのために 金を動かすとかしてね A Flash of Light (2017)
I'm an old spy, Madame. I trust old friends.[JA] 私は老いぼれのスパイですよ の友人を信じています The Covenant (2017)
Even my own ...![CN] 它始于婴儿Corp. 的 日。 The Boss Baby (2017)
- Ray...[CN] 200)}正如我说,这是奶粉 200)}比冰激淋便宜很多 200)}it's a fraction of the cost of ice cream 200)}又不需要冷藏室 The Founder (2016)
Oh, yeah. Yeah, yeah, I guess.[CN] 我们是来喝奶的吗,柏尼? The Finest Hours (2016)
I had visions of becoming a doctor.[JA] は医師を目指してた Barbecue (2017)
♪ smooth love ♪ Thanks for driving me.[CN] {\fnMicrosoft YaHei\fs21\bord1\shad1\2cH111211\b0}我现在没有在喝奶 {\fnMicrosoft YaHei\fs14\bord1\shad1\2cH111211\b0}I'm not drinking a milkshake right now. NSFW (2016)
You want to see the old Dom?[JA] のドムに会いたいか? The Fate of the Furious (2017)
That's all you got?[CN] 我可不是你們的蛋白質奶 Battle Royale (2016)
And I started years ago, the United States Navy, 1982.[JA] 大の1982年 米軍海軍入隊した After Porn Ends 2 (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こんじゃく, konjaku] Vergangenheit_und_Gegenwart, einst_und_jetzt [Add to Longdo]
[おおむかし, oomukashi] Urzeit, graues_Altertum [Add to Longdo]
[むかし, mukashi] Altertum, Vorzeit [Add to Longdo]
の事[むかしのこと, mukashinokoto] alte_Geschichte, nicht_mehr_aktuell [Add to Longdo]
[むかしむかし, mukashimukashi] Es_war_einmal..., in_alten_Zeiten [Add to Longdo]
[むかしばなし, mukashibanashi] alte_Geschichte, Sage [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top