ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -虾-, *虾*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[虾, xiā, ㄒㄧㄚ] shrimp, prawn
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  下 (xià ㄒㄧㄚˋ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 2,847

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiā, ㄒㄧㄚ, / ] shrimp; prawn, #5,213 [Add to Longdo]
[lóng xiā, ㄌㄨㄥˊ ㄒㄧㄚ, / ] lobster, #19,374 [Add to Longdo]
[xiā rén, ㄒㄧㄚ ㄖㄣˊ, / ] shrimp; prawn, #26,350 [Add to Longdo]
[duì xiā, ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄚ, / ] prawn; shrimp, #29,661 [Add to Longdo]
[xiā zǐ, ㄒㄧㄚ ㄗˇ, / ] shrimp roe; shrimp eggs; shrimp, #56,537 [Add to Longdo]
[xiā jiàng, ㄒㄧㄚ ㄐㄧㄤˋ, / ] shrimp paste, #90,729 [Add to Longdo]
兵蟹将[xiā bīng xiè jiàng, ㄒㄧㄚ ㄅㄧㄥ ㄒㄧㄝˋ ㄐㄧㄤˋ, / ] shrimp soldiers and crab generals (in mythology or popular fiction, the army of the Dragon King of the Eastern Sea); useless troops (成语 saw), #98,906 [Add to Longdo]
[duì xiā kē, ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄚ ㄎㄜ, / ] penaeidae (the prawn or shrimp family) [Add to Longdo]
小龙[xiǎo lóng xiā, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄨㄥˊ ㄒㄧㄚ, / ] crayfish; langoustine; chicken lobster [Add to Longdo]
[xiā gān, ㄒㄧㄚ ㄍㄢ, / ] dried shrimps [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is it good?[CN] 炸蛄好吃吗? 非常好吃 Early Summer (1951)
Let's get out of this lobster trap. We need salt air.[CN] 让我们离开这龙陷阱 我们需要吹吹海风 Dead Reckoning (1947)
I followed him along a cliff and I saw him down a dark fails.[CN] 我们看到了他已经进到黑黑的 溪小里 就是这样的,里面有好大的一群 非常的多 The Silent World (1956)
Those are orders now... no shrimps, no stairs.[CN] 现在这些都是命令不能吃, 不能走楼梯 Leave Her to Heaven (1945)
What's this?[CN] 这是什么?  Early Summer (1951)
- Crawfish soup for me. - Very well, monsieur.[CN] 我要小龙汤很好 先生 Ninotchka (1939)
Especially on nights when I've eaten lobster.[CN] 尤其是我晚上龙吃太多的时候 The Punch Bowl (1944)
lobsters à la Newburg with a special white wine sauce...[CN] 龙 加特殊白酒调味汁 Lifeboat (1944)
Imagine eating shrimps at a time like this.[CN] 想象一下每次像这样吃掉 一只小 Leave Her to Heaven (1945)
May i suggest, perhaps, madame begue's renowned crawfish bisque?[CN] 我提个建议,也许, Begue夫人著名的小龙浓汤? Saratoga Trunk (1945)
Shrimps?[CN] 和软壳蟹? Saratoga Trunk (1945)
Chinese peas, fried rice and lobster Cantonese.[CN] 中国豌豆, 炒米饭和广东龙 The Blue Gardenia (1953)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top