ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*古*

   
250 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -古-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[古, gǔ, ㄍㄨˇ] old, classic, ancient
Radical: Decomposition: 十 (shí ㄕˊ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] Words passing through ten 十 mouths 口,  Rank: 509
[故, gù, ㄍㄨˋ] reason, cause; happening, instance
Radical: Decomposition: 古 (gǔ ㄍㄨˇ)  攵 (pū ㄆㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] tap,  Rank: 572
[苦, kǔ, ㄎㄨˇ] bitter; hardship, suffering
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  古 (gǔ ㄍㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] grass,  Rank: 634
[居, jū, ㄐㄩ] to live, to reside; to dwell; to sit
Radical: Decomposition: 户 (hù ㄏㄨˋ)  古 (gǔ ㄍㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] door,  Rank: 678
[胡, hú, ㄏㄨˊ] recklessly, foolishly; wildly
Radical: Decomposition: 古 (gǔ ㄍㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] meat,  Rank: 806
[固, gù, ㄍㄨˋ] to solidify; strength
Radical: Decomposition: 囗 (wéi ㄨㄟˊ)  古 (gǔ ㄍㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] border,  Rank: 893
[姑, gū, ㄍㄨ] father's sister; husband's mother
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  古 (gǔ ㄍㄨˇ) 
Etymology: [ideographic] An older 古 woman 女; 古 also provides the pronunciation,  Rank: 994
[估, gū, ㄍㄨ] merchant; to estimate, to guess, to presume
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  古 (gǔ ㄍㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] person,  Rank: 1,326
[枯, kū, ㄎㄨ] dried out, withered, decayed
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  古 (gǔ ㄍㄨˇ) 
Etymology: [ideographic] An old 古 tree 木; 古 also provides the pronunciation,  Rank: 2,188
[咕, gū, ㄍㄨ] mumble, mutter, murmur; rumble
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  古 (gǔ ㄍㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 2,418
[辜, gū, ㄍㄨ] crime, offense, sin
Radical: Decomposition: 古 (gǔ ㄍㄨˇ)  辛 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] bitter,  Rank: 2,596
[沽, gū, ㄍㄨ] to buy and sell; of inferior quality
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  古 (gǔ ㄍㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 3,492
[骷, kū, ㄎㄨ] skeleton
Radical: Decomposition: 骨 (gǔ ㄍㄨˇ)  古 (gǔ ㄍㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bone,  Rank: 3,745
[轱, gū, ㄍㄨ] wheel; to revolve, to turn
Radical: Decomposition: 车 (chē ㄔㄜ)  古 (gǔ ㄍㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] wheel,  Rank: 4,747
[钴, gǔ, ㄍㄨˇ] cobalt; clothes-iron
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  古 (gǔ ㄍㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 4,783
[祜, hù, ㄏㄨˋ] blessings, happiness, prosperity
Radical: Decomposition: 礻 (shì ㄕˋ)  古 (gǔ ㄍㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] spirit,  Rank: 4,988
[鸪, gū, ㄍㄨ] species of Taiwan pigeon
Radical: Decomposition: 古 (gǔ ㄍㄨˇ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 5,008
[蛄, gū, ㄍㄨ] mole cricket
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  古 (gǔ ㄍㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 5,027
[诂, gǔ, ㄍㄨˇ] explanation; to comment, to explain
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  古 (gǔ ㄍㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 5,077
[牯, gǔ, ㄍㄨˇ] cow, steer
Radical: Decomposition: 牛 (niú ㄋㄧㄡˊ)  古 (gǔ ㄍㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] ox,  Rank: 5,439
[嘏, gǔ, ㄍㄨˇ] felicity, prosperity; large and strong
Radical: Decomposition: 古 (gǔ ㄍㄨˇ)  叚 (jiǎ ㄐㄧㄚˇ) 
Etymology: [pictophonetic] false,  Rank: 5,670
[怙, hù, ㄏㄨˋ] to rely on; to presume; father (formal)
Radical: Decomposition: 忄 (xīn ㄒㄧㄣ)  古 (gǔ ㄍㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] heart,  Rank: 5,675
[岵, hù, ㄏㄨˋ] a wooded hill
Radical: Decomposition: 山 (shān ㄕㄢ)  古 (gǔ ㄍㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] mountain,  Rank: 5,713
[罟, gǔ, ㄍㄨˇ] net, snare; to implicate
Radical: Decomposition: 罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  古 (gǔ ㄍㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] net,  Rank: 5,741
[酤, gū, ㄍㄨ] to sell liquor
Radical: Decomposition: 酉 (yǒu ㄧㄡˇ)  古 (gǔ ㄍㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] wine,  Rank: 6,479
[鴣, gū, ㄍㄨ] species of Taiwan pigeon
Radical: Decomposition: 古 (gǔ ㄍㄨˇ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 7,702
[啇, dì, ㄉㄧˋ] stalk, stem, root, foot, base
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  丷 (ha ㄏㄚ˙)  冂 (jiōng ㄐㄩㄥ)  古 (gǔ ㄍㄨˇ) 
Etymology: []
[軲, gū, ㄍㄨ] wheel; to revolve, to turn
Radical: Decomposition: 車 (chē ㄔㄜ)  古 (gǔ ㄍㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] wheel
[鈷, gǔ, ㄍㄨˇ] cobalt; clothes-iron
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  古 (gǔ ㄍㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] metal

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄍㄨˇ, ] ancient; old; palaeo-; surname Gu, #2,056 [Add to Longdo]
[gǔ dài, ㄍㄨˇ ㄉㄞˋ, ] ancient times; olden times, #4,628 [Add to Longdo]
内蒙[Nèi měng gǔ, ㄋㄟˋ ㄇㄥˇ ㄍㄨˇ, / ] Inner Mongolia; abbr. for Inner Mongolia autonomous region 內蒙自治區|内蒙自治区, #6,419 [Add to Longdo]
[gǔ diǎn, ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ, ] classical, #6,844 [Add to Longdo]
[gǔ lǎo, ㄍㄨˇ ㄌㄠˇ, ] ancient; old; age-old, #6,966 [Add to Longdo]
[Měng gǔ, ㄇㄥˇ ㄍㄨˇ, ] Mongolia, #7,103 [Add to Longdo]
[Gǔ bā, ㄍㄨˇ ㄅㄚ, ] Cuba, #7,159 [Add to Longdo]
[fù gǔ, ㄈㄨˋ ㄍㄨˇ, / ] to return to old ways (a Confucian aspiration); to turn back the clock; neoclassical school during Tang and Song associated with classical writing 文; retro (fashion style based on nostalgia, esp. for 1960s), #7,278 [Add to Longdo]
[kǎo gǔ, ㄎㄠˇ ㄍㄨˇ, ] archeology, #8,893 [Add to Longdo]
[gǔ chéng, ㄍㄨˇ ㄔㄥˊ, ] old town, #9,486 [Add to Longdo]
[gǔ rén, ㄍㄨˇ ㄖㄣˊ, ] people from ancient times; the ancients; the late (i.e. person who has passed away), #10,581 [Add to Longdo]
[gǔ guài, ㄍㄨˇ ㄍㄨㄞˋ, ] eccentric; grotesque; oddly; queer, #11,914 [Add to Longdo]
[gǔ dǒng, ㄍㄨˇ ㄉㄨㄥˇ, ] curio; antique, #14,984 [Add to Longdo]
[zì gǔ, ㄗˋ ㄍㄨˇ, ] (since) ancient times; (from) time immemorial, #15,600 [Add to Longdo]
[gǔ jīn, ㄍㄨˇ ㄐㄧㄣ, ] then and now; ancient and modern, #17,074 [Add to Longdo]
[gǔ jì, ㄍㄨˇ ㄐㄧˋ, / ] places of historic interest; historical sites, #19,925 [Add to Longdo]
内蒙自治区[Nèi Méng gǔ zì zhì qū, ㄋㄟˋ ㄇㄥˊ ㄍㄨˇ ㄗˋ ㄓˋ ㄑㄩ, / ] Inner Mongolia autonomous region, abbr. 内蒙, capital Hohhot 呼和浩特市, #20,031 [Add to Longdo]
[gǔ mù, ㄍㄨˇ ㄇㄨˋ, ] old tomb (archaeology), #20,356 [Add to Longdo]
[shàng gǔ, ㄕㄤˋ ㄍㄨˇ, ] the distant past; ancient times; antiquity; early historical times, #20,994 [Add to Longdo]
以来[zì gǔ yǐ lái, ㄗˋ ㄍㄨˇ ㄧˇ ㄌㄞˊ, / ] from ancient times, #21,835 [Add to Longdo]
[gǔ wán, ㄍㄨˇ ㄨㄢˊ, ] antique; curio, #22,127 [Add to Longdo]
[yuǎn gǔ, ㄩㄢˇ ㄍㄨˇ, / ] antiquity; ancient times, #22,131 [Add to Longdo]
[gǔ fēng, ㄍㄨˇ ㄈㄥ, / ] antiquity, #22,681 [Add to Longdo]
[gǔ jí, ㄍㄨˇ ㄐㄧˊ, ] antiquarian book, #22,994 [Add to Longdo]
希腊[gǔ Xī là, ㄍㄨˇ ㄒㄧ ㄌㄚˋ, / ] ancient Greece, #24,324 [Add to Longdo]
[gǔ wén, ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ, ] old language; the Classics; classical Chinese as a literary model, esp. in Tang and Song prose; classical Chinese as a school subject, #25,290 [Add to Longdo]
[gǔ dū, ㄍㄨˇ ㄉㄨ, ] the old capital, #25,451 [Add to Longdo]
仿[fǎng gǔ, ㄈㄤˇ ㄍㄨˇ, 仿] pseudo-classical; modeled on antique; in the old style, #25,697 [Add to Longdo]
[tài gǔ, ㄊㄞˋ ㄍㄨˇ, ] immemorial, #26,749 [Add to Longdo]
[Měng gǔ zú, ㄇㄥˇ ㄍㄨˇ ㄗㄨˊ, ] Mongol people (race); Mongol nationality, #27,814 [Add to Longdo]
[gǔ dào, ㄍㄨˇ ㄉㄠˋ, ] old road, #28,365 [Add to Longdo]
[gǔ zhēng, ㄍㄨˇ ㄓㄥ, / ] zither or guzheng; large zither with 13 to 25 strings, developed from guqin 琴 during Tang and Song times, #28,525 [Add to Longdo]
[Pán gǔ, ㄆㄢˊ ㄍㄨˇ, / ] Pangu (creator of the universe in Chinese mythology), #28,530 [Add to Longdo]
学家[kǎo gǔ xué jiā, ㄎㄠˇ ㄍㄨˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] archaeologist, #30,710 [Add to Longdo]
[gǔ shī, ㄍㄨˇ ㄕ, / ] old verse; classical Chinese poem, #30,947 [Add to Longdo]
[gǔ qín, ㄍㄨˇ ㄑㄧㄣˊ, ] guqin, a long zither with 5 or 7 strings, plucked with a plectrum; the ancestor of the long zither family, dating back to pre-classical times (playing it was an essential accomplishment of a Confucian gentleman), #31,516 [Add to Longdo]
典音乐[gǔ diǎn yīn yuè, ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ ㄧㄣ ㄩㄝˋ, / ] classical music, #32,273 [Add to Longdo]
[gǔ shí, ㄍㄨˇ ㄕˊ, / ] antiquity, #32,358 [Add to Longdo]
名胜[míng shèng gǔ jì, ㄇㄧㄥˊ ㄕㄥˋ ㄍㄨˇ ㄐㄧˋ, / ] historical sites and scenic spots, #34,062 [Add to Longdo]
[ní gǔ dīng, ㄋㄧˊ ㄍㄨˇ ㄉㄧㄥ, ] nicotine, #34,250 [Add to Longdo]
罗马[gǔ Luó mǎ, ㄍㄨˇ ㄌㄨㄛˊ ㄇㄚˇ, / ] ancient Rome, #34,494 [Add to Longdo]
[zhōng gǔ, ㄓㄨㄥ ㄍㄨˇ, ] Sino-Cuban; China-Cuba; middle and early, #35,865 [Add to Longdo]
往今来[gǔ wǎng jīn lái, ㄍㄨˇ ㄨㄤˇ ㄐㄧㄣ ㄌㄞˊ, / ] since ancient times; since times immemorial, #37,334 [Add to Longdo]
[Gǔ Lóng, ㄍㄨˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] Gu Long (Taiwanese writer), #38,445 [Add to Longdo]
[gǔ shū, ㄍㄨˇ ㄕㄨ, / ] old book, #38,663 [Add to Longdo]
稀奇[xī qí gǔ guài, ㄒㄧ ㄑㄧˊ ㄍㄨˇ ㄍㄨㄞˋ, ] crazy; bizarre; weird; fantastic; strange, #39,408 [Add to Longdo]
生物[gǔ shēng wù, ㄍㄨˇ ㄕㄥ ㄨˋ, ] paleo-organism, #40,204 [Add to Longdo]
[kǎo gǔ xué, ㄎㄠˇ ㄍㄨˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] archeology, #41,337 [Add to Longdo]
[Míng gǔ wū, ㄇㄧㄥˊ ㄍㄨˇ ㄨ, ] Nagoya, Japan, #41,457 [Add to Longdo]
兰经[gǔ lán jīng, ㄍㄨˇ ㄌㄢˊ ㄐㄧㄥ, / ] Koran (Islamic scripture); Quran, #41,939 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ちゅうこ, chuuko] (adj) มือสอง
[ふるい, furui] (adj) เก่า, เก่าแก่
[こだい, kodai] (n) ยุคเก่า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
寒稽[かんげいこ, kangeiko] (n ) การฝึกซ้อมช่วงกลางฤดูหนาว

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[なごや, nagoya] Thai: นาโงยา English: Nagoya

Japanese-English: EDICT Dictionary
;御[おふる, ofuru] (n) used article (esp. clothes) [Add to Longdo]
ヲコト点;乎止点;乎己止点;遠登点[ヲコトてん(ヲコト点);をことてん(乎止点;乎己止点;遠登点);おことてん(乎止点;乎己止点;遠登点), wokoto ten ( wokoto ten ); wokototen ( ko ko shi ten ; ko onore shi ten ; en ko tou] (n) marks to aid in reading Chinese classics [Add to Longdo]
屋貝[あこやがい;アコヤガイ, akoyagai ; akoyagai] (n) (uk) Marten's pearl oyster (Pinctada fucata martensii); Akoya pearl oyster [Add to Longdo]
一人稽;独り稽[ひとりげいこ, hitorigeiko] (n) practicing by oneself; self-instruction [Add to Longdo]
[おうこ, ouko] (n) ancient times [Add to Longdo]
より[おうこより, oukoyori] (n) from times immemorial; from ancient times [Add to Longdo]
横綱稽[よこづなけいこ, yokodunakeiko] (n) practice session where grand champion is present (sumo) (practise) [Add to Longdo]
王政復[おうせいふっこ, ouseifukko] (n) restoration of imperial rule; (in English history) the Restoration [Add to Longdo]
温故知新;温知新[おんこちしん, onkochishin] (n) developing new ideas based on study of the past; learning from the past [Add to Longdo]
下稽[したげいこ, shitageiko] (n) rehearsal; preparation [Add to Longdo]
[かいこ, kaiko] (n,adj-no) recalling the old days; nostalgia; reminiscences [Add to Longdo]
趣味[かいこしゅみ, kaikoshumi] (n,adj-no) nostalgia for the good old days; retro-culture [Add to Longdo]
[かいこてき, kaikoteki] (adj-na) {comp} old fashioned [Add to Longdo]
外蒙[がいもうこ;そともうこ, gaimouko ; sotomouko] (n) Outer Mongolia [Add to Longdo]
寒稽[かんげいこ, kangeiko] (n) mid-winter training [Add to Longdo]
鳥;かんこ鳥[かんこどり, kankodori] (n) (See カッコウ) cuckoo [Add to Longdo]
鳥が鳴く[かんこどりがなく, kankodoriganaku] (exp) (id) (See 閑鳥) to be in a slump (of a business); (business is) slow [Add to Longdo]
[きこ, kiko] (n) (obsc) old and strange [Add to Longdo]
[ぎこ, giko] (n,vs) imitation of classical styles [Add to Longdo]
主義[ぎこしゅぎ, gikoshugi] (n) archaism; pseudoclassicism [Add to Longdo]
典的[ぎこてんてき, gikotenteki] (adj-na) pseudoclassic [Add to Longdo]
[ぎこぶん, gikobun] (n) classical style [Add to Longdo]
上布[みやこじょうふ, miyakojoufu] (n) high quality hemp cloth from Miyakojima (Okinawa prefecture) [Add to Longdo]
[みやこひきがえる;ミヤコヒキガエル, miyakohikigaeru ; miyakohikigaeru] (n) (uk) Miyako toad (Bufo gargarizans miyakonis, a subspecies of the Asiatic toad endemic to the Ryukyu Islands) [Add to Longdo]
旧跡;跡;旧蹟;[ふるあと(旧跡;跡;旧蹟);きゅうせき(旧跡;旧蹟);こせき(跡;蹟), furuato ( kyuuseki ; koseki ; kyuu ato ); kyuuseki ( kyuuseki ; kyuu ato ); koseki ] (n) historic spot; historic remains; ruins [Add to Longdo]
[きんこ, kinko] (n) early modern age [Add to Longdo]
[けいこ, keiko] (n,vs) practice; practise; training; study; (P) [Add to Longdo]
[けいこごと, keikogoto] (n) accomplishments [Add to Longdo]
[けいこば, keikoba] (n) training room (hall); gymnasium [Add to Longdo]
場経費[けいこばけいひ, keikobakeihi] (n) allowance paid by the Sumo Association to sumo coach for each wrestler in his stable [Add to Longdo]
[けいこだい, keikodai] (n) (1) training partner; (2) training hall (esp. one made of wooden planks and used for dancing practice) [Add to Longdo]
[けいこぎ, keikogi] (n) gym suit; training clothes [Add to Longdo]
[けいこび, keikobi] (n) day for one's lesson [Add to Longdo]
[けいこぼん, keikobon] (n) practice book used in Joruri and Nagauta [Add to Longdo]
言いした言葉;言した言葉[いいふるしたことば, iifurushitakotoba] (n) hackneyed saying [Add to Longdo]
言いす;言[いいふるす, iifurusu] (v5s) to say repeatedly; to say proverbially [Add to Longdo]
(P);[いにしえ, inishie] (n) antiquity; ancient times; (P) [Add to Longdo]
;故;旧[ふる, furu] (n) (1) (See 御) used item; secondhand item; (n-pref) (2) old; used; previous [Add to Longdo]
々しい;旧々しい;しい;旧旧しい[ふるぶるしい, furuburushii] (adj-i) very old [Add to Longdo]
い(P);故い;旧い[ふるい, furui] (adj-i) old (not person); aged; ancient; antiquated; stale; threadbare; outmoded; obsolete article; (P) [Add to Longdo]
い革袋に新しい酒を盛る[ふるいかわぶくろにあたらしいさけをもる, furuikawabukuroniatarashiisakewomoru] (exp) (id) (obsc) to put new wine into old wineskins; to put new wine into old bottles [Add to Longdo]
[ふるき, furuki] (adj-f) (old attributive form of ふるい) old; olden [Add to Longdo]
き良き時代[ふるきよきじだい, furukiyokijidai] (exp) the good old days; halcyon days [Add to Longdo]
き良き日々;きよき日々[ふるきよきにちにち, furukiyokinichinichi] (exp) the good old days; halcyon days [Add to Longdo]
[ふるく, furuku] (adv,n) anciently; formerly [Add to Longdo]
く見せる[ふるくみせる, furukumiseru] (v1) to impart an ancient appearance [Add to Longdo]
[ふるす, furusu] (v5s,vt) to wear out [Add to Longdo]
びる[ふるびる, furubiru] (v1,vi) to look old; to get old [Add to Longdo]
び衰える[ふるびおとろえる, furubiotoroeru] (v1) to waste away [Add to Longdo]
めかしい[ふるめかしい, furumekashii] (adj-i) old-fashioned [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I lived more than a month in Nagoya.1か月あまり名屋に居たことがある。
Three men jumped out, rolled an old mower down the ramp.3人の男が飛び降り、い芝刈り機をトラックと地面にかけた板で降ろした。
Achilles was an ancient Greek hero.アキレスは代ギリシアの英雄だった。
The dealer gave an old Nissan to me for 200,000 yen.あそこの販売店で、中の日産を20万円で売ってくれた。
Look at this old coin you have here.あなたがここで手にしているいこのコインを見てご覧なさい。
What you have just said reminds me of an old saying.あなたが今言ったことで、私はいことわざを思い出します。
That car dealer gave me a bum steer when he told me this used Toyota was in good condition.あのカーデイラーはこの中のトヨタが調子がいいなどと、まんまと一杯くわせやがった。
The house is very old. It needs repairing before you sell it.あの家はとてもい。売る前に修繕が必要だ。
That comic's jokes are all old hat and we've heard them before.あの喜劇役者のジョークときたら、どれもこれもくて、以前に聞いたことのあるものばかりだ。
That textbook is out of date.あの教科書はもうい。
How old is that church?あの教会はどのくらいいですか。
Where did you pick up those old coins?あのいコインをどこで手に入れたのか。
They say that old house is haunted.あのい家には幽霊がでるそうだ。
That old house is thought to be haunted.あのい家には良くお化けが出るそうだ。
That old bridge is anything but safe.あのい橋は安全なんてものではない。
Those old laws were all done away with.あのい法律はみな廃止されてしまった。
That ancient ruin was once a shrine.あの代の廃虚は、かつては神社だった。
That old book is a real find.あの本はまったくの掘り出し物だ。
They make used food oil into soap at that factory.あの工場ではい食用油で石鹸をつくっている。
That is an old castle.あれはいお城です。
There lived a king in an old castle.ある城に1人の王様が住んでいました。
That is an old camera.あれはいカメラだ。
There are a lot of old cities in Italy. Rome and Venice, for example.イタリアには多くのい都市がある。例えばローマとかベネチアだ。
When and where did you buy that old clock?いつどこであの時計を買ったのですか。
This condo is getting old. Why don't we redecorate to give it a fresh feel?うちのマンションもくなったから、リフォームして気分を換えるか。
I got an old Toyota from my uncle.おじさんからいトヨタ車をもらった。
At one time they lived in Nagoya.かつて彼らは名屋にすんでいた。
But he suddenly felt dizzy and he sat down again in his old chair.けれども、急にめまいがして、再びびた椅子に座りこんだ。
The desk which Ken use is old.ケンが使っている机はもうい。
Ken collects old coins.ケンはいコインを集めている。
There used to be an old temple here.ここにはかつていお寺がありました。
This parade descends from an ancient rite.このパレードはい儀式に由来している。
The milk's a bit off.このミルクは少しくなってしまいました。
This song reminds me of the good old days.この歌は私にき良き時代を思い出させる。
How old is this church?この教会はどれくらいいものですか。
This old suit is just about done for; I shall have to get a new one.このいスーツはもうほとんど使いものにならない。新しいのを買わなきゃならないだろう。
This old table is still in use.このいテーブルは今でも使われている。
This old French table is a very valuable piece of furniture.このいフランスのテーブルはとても貴重な家具です。
They say this old house is haunted.このい屋敷には幽霊が出るそうだ。
This old house is made of wood.このい家は木材でできている。
We should do away with these old rules.このい規則は廃止すべきだ。
This old fish has a strange taste.このい魚は変な味がする。
This old building isn't worth fixing up; it had better be torn down.このい建物は修理する値打ちがない。引き倒す方がよろしい。
This old building has seen better days.このい建物は昔、きれいだった。
I don't think this old car will make it to the top of the hill.このい車が丘の頂上までうまく登っていけるとは思わない。
This old coat has had it.このい上着はもう着られない。
I want to have this old coat made over.このい上着を仕立て直したい。
Nothing ever happens in this old village.このい村では何事も起こらない。
This old book is worth 50,000 yen.このい本は5万円の価値がある。
This old book is quite out of date.このい本はまったく時代遅れです。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For you, Father.[JA] 今年は店に出てなかったし いのはボロボロだからな Tikhiy Don II (1958)
Nice place, Oxford. Very antique, if you know what I mean.[CN] 是的,非常美丽, 很有典风味 Cavalcade (1933)
Well, because I don't think you were entirely joking when you said you're an old-fashioned boy at heart.[JA] とくに意味はないわ あなたはいつもジョークばかりだし さっき言ってたわね オレは考え方がい男だって Grand Prix (1966)
Men are mortal, we must die, But a name is forever,[CN] 常言道 人活一世名垂千 Taki no shiraito (1933)
Strip off the clean linen. Spread old rags instead.[JA] きれいなシーッは外して いのでいいから Tikhiy Don (1957)
There is no one wiser than you.[JA] 太の知恵を獲得しようとした だが お前よりも賢い者はいない Siegfried (1980)
Oh, it's an old custom.[JA] ああ、それはい習慣です Forbidden Planet (1956)
The eternal world's first ancestress Erda warns you[JA] 永遠の世界の太の祖先である... エルーダがあなたに警告しているのです Das Rheingold (1980)
You know the secrets of the deeps, the spirit that pervades hill and dale, air and water.[JA] お前には解っている 太の深部が秘める英知が... 山と谷に空気と水に込められた 法則が Siegfried (1980)
From the nose of my August...[CN] 请允许我从奥斯特的鼻子下变出些鸡蛋来 The Blue Angel (1930)
Don't you think you've had enough kissing for one afternoon? You're impossible.[CN] 我想吃那些朱力糕点 Gone with the Wind (1939)
- The old country's been in some tight corners before.[CN] 这老的国家之前就历经风雨了 The Lady Vanishes (1938)
The ancient spells are weaker, but some of them are still potent.[CN] 代的咒语大多变弱了 但有些还有强大的威力 The Mummy (1932)
Mime, the craftsman, is learning to cook. He has lost all zest in his trade.[JA] 鍛治屋が今は料理の稽 Siegfried (1980)
Well, after six years in this hole, we'd be whimsical.[CN] 在这呆了6年 我们都变得怪了 The Lady Vanishes (1938)
The old girl scout comes through again.[JA] 株のガールスカウトはしぶといのよ Halloween (1978)
A classic.[JA] 典ね Wasting Time (2012)
- The ancient blood.[CN] - 老的血统. The Mummy (1932)
Your soul is in a mortal body, renewed many times since we loved in Thebes of old.[CN] 汝魂灵居于一凡人之躯 自你我相爱于底比斯城 你已轮回了多次 The Mummy (1932)
NichoIi.[CN] 尼拉斯 Black Dawn (2005)
You want to get away from your old surroundings?[JA] い環境から 抜け出したいだろ Hollow Triumph (1948)
My August already has the eggs under his top hat. Far from it![CN] 现在奥斯特帽子底下就有鸡蛋 The Blue Angel (1930)
The language of ancient Egypt. Not heard on this earth for 2000 years.[CN] 埃及的语言 在这片土地上已经有2000年没人听到过了 The Mummy (1932)
Must be one of the old models.[JA] 型がいらしい Pinocchio (1940)
Ancient history.[CN] 代历史教授 One Hour with You (1932)
The arch, my dear, is perhaps the oldest of architectural devices.[CN] 孤形是建筑中最老的形式 A Farewell to Arms (1932)
For you, Father.[JA] 今年は店に出てなかったし いのはボロボロだからな Tikhiy Don (1957)
We passed a few used car lots last night down this way. What do you think we can get for this heap?[JA] この道に 中車屋があったよな Detour (1945)
The car dealer, the waitress in the drive-in, the girl in the dress shop and the guy in the liquor store.[JA] 中車屋にウェイトレスに 服屋の店員に... Detour (1945)
Teach me the ancient summons, the holy spells I've forgotten.[CN] 赐我之召灵之法,赐我灵言 The Mummy (1932)
Queer story, that young Oxford chap he had with him going mad.[CN] 一个怪的故事, 和他一起的那个哈佛大学毕业年轻小伙发疯了 The Mummy (1932)
- Welcome to the 20th century.[JA] すいぶんい考えね It's the Great Pumpkin, Charlie Brown (1966)
It's an obsolete term...[JA] それは、代語だよ・・ Forbidden Planet (1956)
He went directly to a local junk shop where he bought one of those... - Switch knives.[JA] 彼はまっすぐ 近くの物商へ行き 12 Angry Men (1957)
What good could that old charm have done him?[CN] 那老的魔咒能给他带来什么好处? The Mummy (1932)
Trifle whimsical, I thought.[CN] 我也觉得 The Lady Vanishes (1938)
I had never mentioned the name, yet I heard Miss Grosvenor mutter in ancient Egyptian something about Imhotep.[CN] 我从未提起过那个名字 可是我却听见格罗夫纳小姐 用埃及语喃喃着伊姆霍特普的什么事情 The Mummy (1932)
I was walking along, looking at the tall buildings, and I got to thinkin' about what Thoreau said.[CN] 我在回家路上 看着那些高耸的建筑物 接着就想到人说的话 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
In a word, my dear, architecture is the most ancient of the arts.[CN] 建筑是最老的艺术 正如你是最老的珍宝 A Farewell to Arms (1932)
On the head of my August...[CN] 现在我把它戴到奥斯特的头上 The Blue Angel (1930)
Omniscient one! Wisest of all![JA] 全知の太の英知よ! Siegfried (1980)
Old data. Pay it no mind.[JA] いデ-タでして お気になさらないでください Star Wars: A New Hope (1977)
That amulet, the Egyptians believed, was a charm against evil sendings, such as struck down your father.[CN] 埃及人相信那个护身符 具有驱邪的灵力 比如说那些害死你父亲的邪气 The Mummy (1932)
Dracula.[CN] 德 Dracula: Dead and Loving It (1995)
And old-fashioned boys have old-fashioned scruples.[JA] あのね、考え方がい男って 良心の呵責に耐えられないのよ Grand Prix (1966)
Not a sign of age or wear on any of it.[JA] 経年劣化や使いした 様子は無い Forbidden Planet (1956)
The Tartars didn't dare crossing our western borders.[JA] "蒙人がロシアを 侵略しましたが―" "彼らも この大地を 占領することはできずに" The Mirror (1975)
Ancient Egypt.[CN] 埃及 The Mummy (1932)
How do these continents check with the old charts?[JA] 此所の大陸はどうなっているか い地図で確認できるか? Forbidden Planet (1956)
The ancient rites must be performed over thy body.[CN] 此法须得施于汝之身上 The Mummy (1932)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[かいこてき, kaikoteki] old fashioned [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふるい, furui] -alt [Add to Longdo]
[ふるす, furusu] abnutzen [Add to Longdo]
[こだい, kodai] Altertum, Antike [Add to Longdo]
[こてん, koten] Klassiker, klassische_Literatur [Add to Longdo]
[こじょう, kojou] altes_Schloss, alte_Burg [Add to Longdo]
[こふん, kofun] altes_Grab, alte_Grabstaette [Add to Longdo]
巣すだち[ふるす, furusu] altes_Nest, altes_Heim [Add to Longdo]
[こぶん, kobun] klass.Literatur, klass.Stil [Add to Longdo]
[ふるほん, furuhon] antiquarisches_Buch [Add to Longdo]
臭い[ふるくさい, furukusai] altmodisch, abgenutzt [Add to Longdo]
[こご, kogo] veraltetes_Wort, altes_Sprichwort [Add to Longdo]
[こふう, kofuu] alte_Sitte, altmodisch [Add to Longdo]
[たいこ, taiko] uralte_Zeit, alte_Zeit, Vorzeit [Add to Longdo]
[こうこがく, koukogaku] Archaeologie [Add to Longdo]
履き[はきふるし, hakifurushi] abgetragene_Schuhe, abgetragene_Socken [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top